Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Spytkowice zarządzone na dzień 13 marca 2011r.

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 2
Z SIEDZIBĄ W ZESPOLE SZKOLNO - PRZEDSZKOLNYM W RYCZOWIE UL. SZKOLNA 18

INFORMUJE, ŻE ROZPOCZYNA PRACĘ W DNIU
13.03.2011 r. O GODZ. 7.30

O G Ł O S Z E N I E
w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach
uzupełniających do Rady Gminy Spytkowice


Na podstawie Rozp. MSWiA z dnia 1 września 2010 roku informuję, że wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat oraz wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie organu rentowego bez względu na datę jego wydania, równoznaczne na mocy przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008r. Nr 14, poz. 92, z późn. zm.), mają prawo do ustanowienia pełnomocnika do głosowania w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Spytkowice miejscowości Ryczów, zarządzonych na dzień 13 marca 2011 roku.
W tej sprawie należy dokonać zgłoszenia (osobiście lub telefonicznie) do Urzędu Gminy w Spytkowicach (pokój nr 23, II piętro lub tel.: 33 8791 820 wew. 48 lub 53), w godzinach pracy Urzędu, najpóźniej do dnia 3 marca 2011 roku.
Sporządzenie aktu pełnomocnictwa następuje na pisemny wniosek zainteresowanego.OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Spytkowice podaje do publicznej wiadomości, że spis wyborców miejscowości Ryczów, jest udostępniony do wglądu w Urzędzie Gminy Spytkowice, pokój nr 23, (II piętro), w godzinach pracy Urzędu.
Udostępnienie spisu wyborców następuje na pisemny wniosek zainteresowanego, zawierający dane umożliwiające ustalenie tożsamości wyborcy. Wzór wniosku dostępny w katalogu usług www.spytkowice.net.pl oraz w biurze Dziennika Podawczego Urzędu Gminy.Komunikat
Gminnej Komisji Wyborczej w Spytkowicach
z dnia 14 lutego 2014 roku
w sprawie losowania numerów list


Gminna Komisja Wyborcza w Spytkowicach , na podstawie rejestracji list kandydatów w wyborach uzupełniajacych do rady informuje, że w dniu 16 lutego 2011 r. tj. środa  o godz. 16. 30 w siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Spytkowicach, ul. Zamkowa 12   odbędą się losowania numerów list komitetów wyborczych, które spełniają następujące warunki:
- zarejestrowały listy kandydatów do rady gminy w okręgu wyborczym Nr 2 w Ryczowie - listom tych komitetów w drodze losowania zostaną przyznane jednolite numery rozpoczynające się od numeru 1 .

Losowanie będzie przeprowadzone w następujący sposób:
1) Dwa szklane i przezroczyste pojemniki będą umieszczone w widocznym miejscu. Do jednego pojemnika zostanie włożonych tyle zwiniętych kartek z kolejnymi numerami dla list, ile jest uprawnionych komitetów. Do drugiego pojemnika zostaną włożone kartki z nazwami komitetów wyborczych. Oba rodzaje losowanych kartek będą umieszczone w nieprzezroczystych kopertach;
2) Czynności losowania dokonają członkowie Gminnej Komisji Wyborczej w Spytkowicach wyznaczeni przez Przewodniczącego.
Jedna osoba będzie losowała numer dla list, zaś druga osoba - nazwę komitetu wyborczego. Wylosowany numer i nazwa komitetu będą odczytywane przez losujące osoby i następnie powtarzane przez Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej.
3) Wyjęte z pojemników kartki będą łączone i zszywane; stanowić one będą dokumentację losowania. Z przeprowadzonego losowania zostanie sporządzony protokół, a informacja o przyznanych numerach list kandydatów niezwłocznie zostanie podana do wiadomości publicznej na stronie internetowej gminy Spytkowice adres: www.spytkowice.net.pl.

GMINNA KOMISJA WYBORCZA W SPYTKOWICACH PEŁNI DYŻURY


DATA GODZINY DUŻURÓW
9 lutego tj. środa od 14.00 do 17.00
11 lutego tj. piątek od 18.00 do 24.00


Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej w Spytkowicach ;
Sala narad w Urzędzie Gminy Spytkowice ( parter ) , 34 -116 Spytkowice, ul. Zamkowa 12 , telefon 33 / 8791 876 wew. 41
S K Ł A D
Gminnej Komisji Wyborczej w Spytkowicach


Lp. Imię i Nazwisko Funkcja
1 Szarek Stanisława Przewodniczący
2 Kaszuba Barbara Zastępca Przewodniczącego
3 Magdalena Chudy Członek
4 Klaudia Kowalska Członek
5 Smurzyńska Monika Członek
6 Kucharska Halina Członek
7 Ślusarczyk Małgorzata Członek


O G Ł O S Z E N I E

    Wójt Gminy Spytkowice na podstawie czynności wynikających z Zarządzenia Wojewody Małopolskiego informuje, że w dniu 13 marca 2011 roku tj. niedziela odbędą się wybory uzupełniające do Rady Gminy Spytkowice w okręgu wyborczym Nr 2 jakim jest Sołectwo Ryczów.

    W związku z powyższym do 24 stycznia br. tj. poniedziałek do godz. 16.00 Komisarz Wyborczy w Krakowie przyjmuje zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych, a także zgłoszenia kandydatów do Gminnej Komisji Wyborczej w Spytkowicach.

    Bliższe informacje na tablicach ogłoszeń Sołectwa oraz na stronie internetowej gminy w zakładce "Wybory Organów Samorządu Terytorialnego 2010 " , a także w Urzędzie Gminy.
Informacja
Wójta Spytkowice
z dnia 18 stycznia 2011 roku


w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o okręgu wyborczym, jego granicach i numerze, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie gminnej komisji wyborczej

Na podstawie art. 94 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw ( Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190), w związku z zarządzeniem Wojewody Małopolskiego Nr 10 / 11 z dnia 12 stycznia 2011 roku w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rday Gminy Spytkowice ( pow. wadowicki ) podaję do wiadomości publicznej informację o okręgu wyborczym, jego granicach i numerze, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie gminnej komisji wyborczej w Spytkowicach.

Numer obwodu głosowania Granice obwodu liczba radnych wybieranych w okręgu wyborczym
2 sołectwo: RYCZÓW 1

Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej w Spytkowicach mieści się w Sali narad w Urzędzie Gminy Spytkowice ( parter ) , ul. Zamkowa 12 , tel. 33 8791 876 wew. 41.

Wójt Gminy
Mariusz Krystian

Informacja
Wójta Spytkowice
z dnia 18 stycznia 2011 roku


w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o numerze i granicy obwodu głosowania oraz wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej

Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190), w związku z zarządzeniem Wojewody Małopolskiego Nr 10 / 11 z dnia 12 stycznia 2011 roku w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Spytkowice ( pow. wadowicki ) podaję do wiadomości publicznej informację o numerze i granicy obwodu głosowania oraz wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej.

Numer obwodu głosowania Granice obwodu Siedziba obwodowej komisji wyborczej
2 sołectwo: RYCZÓW Zespól Szkolno - Przedszkolny w Ryczowie, ul. Szkolna 18 lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

Lokal wyborczy otwarty będzie dnia 13 marca 2011 roku w godzinach od 8.00 do 22.00.

Wójt Gminy
Mariusz Krystian

Wybory Organów Samorządu Terytorialnego - 2010

Nazwa i numer statystyczny gminy ;
Gmina Spytkowice - 12 18 06
Liczba mieszkańców gminy ;
wg. meldunku kwartalnego na dzień 30 września 2010 roku - 10 042
Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie zwraca się z prośbą o przypomnienie komitetom wyborczym biorącym udział w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r., iż zbliża się ostateczny termin złożenia sprawozdań finansowych przez ww. komitety.

Komitety biorące udział jedynie w I - szej turze wyborów - termin do 21 lutego 2011 r.,

Komitety uczestniczące w II - giej turze - termin do 5 marca 2011 r.,

Uwaga!!
Za datę złożenia sprawozdania finansowego uważa się datę wpływu sprawozdania do Komisarza Wyborczego w Krakowie (art. 205 Ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów....)

GMINNA KOMISJA WYBORCZA W SPYTKOWICACH PEŁNI DYŻURY


DATA GODZINY DYŻURÓW
4 grudnia 2010 tj. sobota od 14.00 do 15.00
5 grudnia 2010 tj. niedziela od 6.30 do czasu ustalenia wyników wyborów

Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej w Spytkowicach:
Świetlica Wiejska w Spytkowicach,
ul. Zamkowa 12 tel. 33 / 8791- 155


OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1
Z SIEDZIBĄ W ZESPOLE SZKOLNO - PRZEDSZKOLNYM
W BACHOWICACH UL. KSIĘDZA GOŁBY

INFORMUJE, ŻE ROZPOCZYNA PRACĘ W DNIU
5.12.2010 r. O GODZ. 7.00


Przewodniczący Obwodowej Komisji Wyborczej
Nr 1 w Bachowicach
Jan Rybarski

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 3
Z SIEDZIBĄ DOM WIEJSKI W MIEJSCU
UL. FLORIANA 26

INFORMUJE, ŻE ROZPOCZYNA PRACĘ W DNIU
5.12.2010 r. O GODZ. 7.00


Przewodniczący Obwodowej Komisji Wyborczej
Nr 3 w Miejscu
Władysława Wosik

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 4
Z SIEDZIBĄ W SZKOLE PODSTAWOWEJ Nr 2
W SPYTKOWICACH UL. WIŚLANA 53

INFORMUJE, ŻE ROZPOCZYNA PRACĘ W DNIU
5.12.2010 r. O GODZ. 7.00


Przewodniczący Obwodowej Komisji Wyborczej
Nr 4 w Spytkowicach
Beata Bryła

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 5
Z SIEDZIBĄ W ZESPOLE SZKOLNO - PRZEDSZKOLNYM
W SPYTKOWICACH UL. SZKOLNA 14

INFORMUJE, ŻE ROZPOCZYNA PRACĘ W DNIU
5.12.2010 r. O GODZ. 7.00


Przewodniczący Obwodowej Komisji Wyborczej
Nr 5 w Spytkowicach
Maciej Szarek

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 6
Z SIEDZIBĄ W DOMU STRAŻAKA
W PÓŁWSIU UL.ŚWIĘTEGO FLORIANA 28

INFORMUJE, ŻE ROZPOCZYNA PRACĘ W DNIU
5.12.2010 r. O GODZ. 7.00


Przewodniczący Obwodowej Komisji Wyborczej
Nr 6 w Półwsiu
Agnieszka Miśkiewicz

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1
Z SIEDZIBĄ W ZESPOLE SZKOLNO - PRZEDSZKOLNYM
W BACHOWICACH UL. KSIĘDZA GOŁBY

INFORMUJE, ŻE ROZPOCZYNA PRACĘ W DNIU
21.11.2010 r. O GODZ. 7.00


Przewodniczący Obwodowej Komisji Wyborczej
Nr 1 w Bachowicach
Jan Rybarski

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 2
Z SIEDZIBĄ W ZESPOLE SZKOLNO - PRZEDSZKOLNYM
W RYCZOWIE UL. SZKOLNA 18

INFORMUJE, ŻE ROZPOCZYNA PRACĘ W DNIU
21.11.2010 r. O GODZ. 7.00


Przewodniczący Obwodowej Komisji Wyborczej
Nr 2 w Ryczowie
Anna Gierek

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 5
Z SIEDZIBĄ W ZESPOLE SZKOLNO - PRZEDSZKOLNYM
W SPYTKOWICACH UL. SZKOLNA 14

INFORMUJE, ŻE ROZPOCZYNA PRACĘ W DNIU
21.11.2010 r. O GODZ. 7.00


Przewodniczący Obwodowej Komisji Wyborczej
Nr 5 w Spytkowicach
Maciej Szarek

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 6
Z SIEDZIBĄ W DOMU STRAŻAKA
W PÓŁWSIU UL.ŚWIĘTEGO FLORIANA 28

INFORMUJE, ŻE ROZPOCZYNA PRACĘ W DNIU
21.11.2010 r. O GODZ. 6.45


Przewodniczący Obwodowej Komisji Wyborczej
Nr 6 w Półwsiu
Agnieszka Miśkiewicz

OGŁOSZENIE


Wójt Gminy Spytkowice podaje do publicznej wiadomości, że spis wyborców jest udostępniony do wglądu w Urzędzie Gminy Spytkowice, pokój nr 23, (II piętro), w godzinach pracy Urzędu.
Udostępnienie spisu wyborców następuje na pisemny wniosek zainteresowanego, zawierający dane umożliwiające ustalenie tożsamości wyborcy.
Wzór wniosku dostępny w katalogu usług www.spytkowice.net.pl oraz w biurze Dziennika Podawczego Urzędu Gminy.

Wójt Gminy Spytkowice
Łucja Molenda

O G Ł O S Z E N I E
w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miastNa podstawie Rozp. MSWiA z dnia 1 września 2010 roku informuję, że wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat oraz wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie organu rentowego bez względu na datę jego wydania, równoznaczne na mocy przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008r. Nr 14, poz. 92, z późn. zm.), mają prawo do ustanowienia pełnomocnika do głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 roku.
W tej sprawie należy dokonać zgłoszenia (osobiście lub telefonicznie) do Urzędu Gminy w Spytkowicach (pokój nr 23, II piętro lub tel.: 33 8791 820 wew. 48 lub 53), w godzinach pracy Urzędu, najpóźniej do dnia 11 listopada 2010 roku.
Sporządzenie aktu pełnomocnictwa następuje na pisemny wniosek zainteresowanego.

Wójt Gminy Spytkowice
Łucja Molenda

Informacja
Wójta Gminy Spytkowice
z dnia 22 października 2010 roku


w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych.


Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw ( Dz. U. z 2010 r., Nr 176, poz. 1190 ), w związku z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 września 2010 roku w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m. st. Warszawy i rad dzielnic w m. st. Warszawie oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast , wyznaczonych na dzień 21 listopada 2010 roku, podaję do wiadomości publicznej informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych.

Numer
obwodu
głosowania
Granice obwoduSiedziba obwodowej
komisji wyborczej
1sołectwo: BACHOWICEZespół Szkolno - Przedszkolny
w Bachowicach, ul. Ks. Gołby 1

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
2sołectwo: RYCZÓWZespół Szkolno - Przedszkolny
w Ryczowie, ul. Szkolna 18

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
3sołectwo: MIEJSCEDom Wiejski w Miejscu,
ul. Floriana 62

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
4sołectwo :LIPOWA
sołectwo :SPYTKOWICE ulice:
Brzestowa, Gwarna, Jeziorna, Kasztelańska,
Klonowa, Kolejowa, Krótka, Lipowa, Morzycka, Nad Kanałem,
Nowa, Polna, Podwale, Sadowa, Spokojna, Wiślana, Zielona.
Szkoła Podstawowa Nr 2
w Spytkowicach , ul. Wiślana 53
5sołectwo:SPYTKOWICE ulice:
Aleja Kasztanowa, Bożego Ciała, Bursztynowa,
Czarnowiejska, Dworska, Górki, Jana Pawła II, Kanada,
Konwaliowa, Krakowska, Kwiatowa, Leszczynowa, Łany,
Myto, Nadrzeczna, Na Stawach, Pagory, Pogodna,
Potockich, Rynek, Słoneczna, Sosienki, Spadzista,
Starowiejska, Starowiślna, Szafirowa, Szkolna,
Szmaragdowa, Szyszkowskiego, Św. Bartłomieja, Św. Jana, Św. Katarzyny, Torowa, Wadowicka, Wróblówki, Wzory, Zamkowa.
Zespół Szkolno - Przedszkolny
w Spytkowicach, ul. Szkolna 14

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
6sołectwo: PÓŁWIEŚDom Strażaka w Półwsi
ul. Świętego Floriana 28


Lokale wyborcze otwarte będą dnia 21 listopada 2010 roku w godzinach od 8.00 do 22.00.


GMINNA KOMISJA WYBORCZA W SPYTKOWICACH PEŁNI DYŻURY


DATA GODZINY DUŻURÓW
14 października 2010 tj. czwartek od 10.00 do 14.00
18 października 2010 tj. poniedziałek od 14.00 do 18.00
19 października 2010 tj. wtorek od 10. 00 do 14.00
20 października 2010 tj. środa od 14.00 do 18.00
21 października 2010 tj. czwartek od 10.00 do 14.00
22 października 2010 tj. piątek od 16.00 do 24.00
25 października 2010 tj. poniedziałek od 10.00 do 14.00
27 października 2010 tj. środa od 16.00 do 24.00


Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej w Spytkowicach ; Świetlica Wiejska w Spytkowicach, ul. Zamkowa 12 tel. 33 / 8791- 155
S K Ł A D
Gminnej Komisji Wyborczej w Spytkowicach


Lp. Imię i Nazwisko Funkcja
1 Szarek Stanisława Przewodniczący
2 Kaszuba Barbara Zastępca Przewodniczącego
3 Sołtysik Małgorzata Członek
4 Bałys Agata Członek
5 Smurzyńska Monika Członek
6 Kucharska Halina Członek
7 Ślusarczyk Małgorzata Członek


I N F O R M A C J A WÓJTA GMINY SPYTKOWICE
z dnia 11 października 2010 roku


dot. ZGŁOSZENIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKÓW KOMITETÓW WYBORCZYCH KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH,

które przyjmowane są w Urzędzie Gminy Spytkowice ul. Zamkowa 12 ( pok. nr 3, I piętro ) w godzinach pracy urzędu.

Ostateczny termin zgłoszenia ; 29 października tj. piątek do godz. 15. 00.
Informacja
o tworzeniu komitetów wyborczych dla wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego.


Informacja o tworzeniu komitetów wyborczych.

Załącznik nr 1 - ZAWIADOMIENIE o utworzeniu komitetu wyborczego partii politycznej i zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych

Załącznik nr 2 - Oświadczenie pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego wyborców.

Załącznik nr 3 - Oświadczenie pełnomocnika finansowego.

Załącznik nr 4 - ZAWIADOMIENIE o utworzeniu koalicyjnego komitetu wyborczego i zamiarze wspólnego zgłaszania kandydatów na radnych

Załącznik nr 5 - ZAWIADOMIENIE o utworzeniu komitetu wyborczego stowarzyszenia lub innej organizacji społecznej i zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych

Załącznik nr 6 - OŚWIADCZENIE O UTWORZENIU KOMITETU WYBORCZEGO WYBORCÓW - dotyczy komitetu wyborczego wyborców, który zamierza zgłaszać kandydatów na radnych nie tylko w jednej gminie liczącej do 20 tys. mieszkańców

Załącznik nr 7 - OŚWIADCZENIE O UTWORZENIU KOMITETU WYBORCZEGO WYBORCÓW -dotyczy komitetu wyborczego wyborców, który zamierza zgłaszać kandydatów na radnych tylko w jednej gminie do 20 tys. mieszkańców

Załącznik nr 8 - WYKAZ PODPISÓW obywateli mających prawo wybierania, popierających utworzenie Komitetu Wyborczego Wyborców

Załącznik nr 9 - ZAWIADOMIENIE o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców

Załącznik nr 10 - OŚWIADCZENIE osoby wchodzącej w skład Komitetu Wyborczego Wyborców

Załącznik nr 11 - Oświadczenie pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego wyborców, który zamierza zgłaszać kandydatów na radnych tylko w jednej gminie do 20 tys. mieszkańców

POLECAMY


ryczow.pl
WKU Oświęcim

ryczow.pl
Strona Ryczowa

Chlebem i solą
Kursy i szkoleniaFilmy - Dolina Karpia
- Karp Królewski


Dolina karpia
Strona Doliny Karpia

Hubert-Ryczów
Koło Łowieckie "Hubert"


Mapa Doliny Karpia


Przewodnik Eko-turystyczny

Centrum Informacji Turystycznej - Chrzanów

Gmina Spytkowice 2007 © Administrator Serwisu .