ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Wójt Gminy Spytkowice ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2011 roku

I. Postanowienia ogólne:
1)Konkurs odbędzie się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536).
2)Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych w zakresie:
a) Wypoczynku dzieci i młodzieży.
3)Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

II. Rodzaje zadań:
a) Wypoczynek dzieci i młodzieży - organizowanie wypoczynku letniego i zimowego, jako zagospodarowanie czasu wolnego oraz aktywizacja dzieci i młodzieży z terenu gminy.

III. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie realizacji zadań w 2011 r.:
a) 10.000 zł

IV. Zasady przyznawania dotacji:
1)Zasady przyznania dotacji na realizację przedmiotowych zadań określają przepisy:
a) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536),
b) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami).
2)Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania reguluje umowa pomiędzy Wójtem Gminy Spytkowice a organizacją wnioskującą.
3)Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku wnioskodawca może przyjąć zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać swoją ofertę.
4)W przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana – oferent ma obowiązek przedłożyć korektę kosztorysu projektu i harmonogramu realizacji zadania. W korekcie kosztorysu procentowy udział środków własnych nie może być niższy niż złożony w ofercie.
5)Dotacja nie może stanowić więcej niż 80% kwoty całkowitej przeznaczonej na realizację zadania.
6)Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania otrzymają podmioty, których oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu konkursowym.
7)Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone według obowiązującego wzoru, w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.
8)Przyjmuje się, że w wyniku przeprowadzonego konkursu może zostać wybrana więcej niż jedna oferta i Wójt Gminy Spytkowice może wspierać realizację zadania publicznego więcej niż jednego podmiotu (w Id: PFATD-DQDQG-EUEWC-YSSIB-OQIWD. Przyjety Strona 2 takim przypadku zadanie publiczne realizowane jest przez kilka podmiotów, które uzyskają dofinansowanie na przeprowadzane przez siebie działania).

V. Termin i warunki realizacji zadania:
1)Zadanie winno być zrealizowanie w 2011roku. Początek realizacji zadań opisanych w ofercie przypada nie wcześniej niż na dzień podpisania umowy. Zakończenie realizacji zadań przyjmuje się na dzień 31 grudnia 2011 roku.
2)Dotowane z budżetu Gminy mogą być tylko zadania realizowane na terenie Gminy Spytkowice lub na rzecz jej mieszkańców, a działalność statutowa oferenta powinna być zgodna z dziedziną zlecanego zadania.
3)Szczegółowe warunki realizacji zadania określa umowa.
4)W trakcie realizacji zadania w ramach prowadzonego nadzoru merytorycznego zwraca się szczególną uwagę na:
a) zgodne z przyjętym harmonogramem realizowanie zadań merytorycznych,
b) zgodne z przeznaczeniem wykorzystanie przyznanych kwot dotacji,
c) prawidłowe, rzetelne i terminowe sporządzenie rozliczeń finansowych i sprawozdań merytorycznych,
d) dokonywanie zmian rzeczowych i finansowych wyłącznie na podstawie pisemnych aneksów do umów,
e) oszczędne i celowe wydatkowanie środków finansowych.
5)Dotacja nie może być wykorzystana na:
a) zadania i zakupy inwestycyjne nie związane z realizacją zadań publicznych będących przedmiotem otwartego konkursu ofert,
b) zakupy gruntów,
c) działalność gospodarczą,
d) pokrycie kosztów utrzymania biura podmiotów programu, z wyłączeniem bezpośrednich kosztów związanych z realizacją zadania,
e) działalność partii politycznych,
f) działalność związków zawodowych, organizacji pracodawców i samorządów zawodowych,
g) działalność fundacji, którym jedynym fundatorem jest Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego lub Partia polityczna,
h) uregulowanie wcześniej poniesionych wydatków.

VI. Termin składania ofert:
1)Wyznacza się termin składania ofert:
a) od dnia 19 maja 2011 roku do dnia 8 czerwca 2011 roku do godz. 17.00 Oferty, które zostaną złożone po tym terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie i zostaną zwrócone oferentowi bez otwierania.
2)Oferty należy składać za pośrednictwem poczty lub osobiście na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy Spytkowice, ul. Zamkowa 12, 34-116 Spytkowice pok. nr 1 parter.
3)Oferty powinny być złożone w 1 egzemplarzu w zamkniętej kopercie z napisem „Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego…” (należy podać nazwę zadania publicznego wskazanego w ogłoszeniu, w ramach, którego składana jest oferta). Na kopercie musi być umieszczona nazwa oferenta oraz jego adres zwrotny.
4)Oferty należy składać na druku według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących Id: PFATD-DQDQG-EUEWC-YSSIB-OQIWD. Przyjety Strona 3 realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. .U. z 2011 roku Nr 6 poz.25). Druki można pobierać na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy Spytkowice, ul. Zamkowa 12, 34-116 Spytkowice pok. nr 1 parter, ze strony internetowej www.spytkowice.net.pl i Biuletynu Informacji Publicznej.
5)Do oferty na realizację zadań należy dołączyć następujące dokumenty:
a) kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji,
b) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru - dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(-ów),
6)Kserokopie dokumentów winny być potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez osobę uprawnioną do reprezentowania organizacji.
7)Oferta winna być podpisana przez upoważnione osoby zgodnie z odpisem Krajowego Rejestru Sądowego, innym rejestrem lub udzielonym pełnomocnictwem.

VII. Termin, kryteria i tryb wyboru oferty:
1)Wybór ofert nastąpi w ciągu 7 dni od daty upływu terminu składania ofert.
2)Oferty złożone na niewłaściwych drukach, niekompletne, lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.
3)Przy wyborze oferty brane będą pod uwagę następujące kryteria:
a) zgodność działalności statutowej organizacji ze zlecanym zadaniem oraz działalność na rzecz gminy lub jej mieszkańców,
b) ocena możliwości i jakości realizacji zadania,
c) minimalizowanie kosztów i maksymalna efektywność wykorzystania środków
d) dotychczasowa działalność organizacji zawarta we wniosku,
e) dotychczasowa współpraca z samorządem,
f) posiadane zasoby materialne i kadrowe,
g) nowatorstwo metod działania.
4)Złożone oferty będą rozpatrywane pod względem formalnym, oceniane i kwalifikowane przez Komisję Konkursową.
5)W przypadku gdy na konkurs wpłynie oferta, która nie zawiera pełnych informacji nie mających wpływu na wynik konkursu, Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do uzupełnienia tych braków przez oferenta w terminie 3 dni od daty powiadomienia podmiotu o zaistniałym fakcie.
6)Decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmuje Wójt Gminy Spytkowice.

VIII. W roku 2010 na wsparcie realizacji zadań przeznaczono środki finansowe jak niżej:
a) 5.000,00 zł.

Załączniki:
Druk oferty

Uchwała Nr XLV/327/10
O G Ł O S Z E N I E

w spawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Spytkowice w 2011 roku
Wójt Gminy przedstawia poniżej wykaz ofert i realizujących je podmiotów, którym udziela się dotacji na wsparcie realizowanych działań w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Spytkowice w roku 2011:

Nazwa zadaniaNazwa Oferenta, który otrzymał dotacjęPrzyznana
kwota dotacji
Upowszechnianie kultury fizycznej
na terenie wsi:
- Spytkowice,
- Bachowice,
- Ryczów,
- Półwieś
Ludowy Klub Sportowy "ASTRA " Spytkowice37.000 zł.
Ludowy Klub Sportowy "BOROWIK" Bachowice29.000 zł.
Ludowy Klub Sportowy "ORZEŁ " Ryczów30.000 zł.
Wiejski Klub Sportowy "VICTORIA " Półwieś14.000 zł.
RAZEM: 110.000 zł


Z wyżej wymienionymi podmiotami zostanie zawarta umowa określająca zakres i warunki realizacji zadań publicznych.

WYNIKI KONSULTACJI w sprawie przeprowadzonych w dniach 1 - 14 luty br. konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w przedmiocie projektów:
- Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Spytkowice na 2011 rok, - Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Spytkowice na 2011 rok.

Konsultacje przeprowadzono na podstawie:

 1. Uchwały Rady Gminy Spytkowice Nr XLIII/ 315/10 z dnia 14 września 2010 roku w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,
 2. Zarządzenia Wójta Gminy Nr 19/2011 z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w przedmiocie projektów: - Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Spytkowice na 2011 rok, - Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Spytkowice na

Konsultacje przeprowadzono w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie o projektach Gminnych Programów Profilaktyki na 2011 rok.

Konsultacje przeprowadzono w formie umieszczenia w dniach 01 - 14 luty projektów Gminnych Programów Profilaktyki na 2011 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i formularza do konsultacji:

 • w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce: "zamówienia publiczne i ogłoszenia - ogłoszenia różne ",
 • na stronie internetowej Gminy w zakładce: "organizacje pozarządowe",
 • tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu,
 • Referacie Ogólno Organizacyjnym Urzędu - komórce odpowiedzialnej za przeprowadzenie konsultacji - pok. nr 20, tel.: 33/8791 - 820 wew. 38.
 • Informację o planowanych konsultacjach zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu 3 dni przed terminem ich rozpoczęcia tj. od dnia 28 stycznia br.

  Pisemne opinie, uwagi i wnioski do konsultowanych projektów można było składać na "Formularzu do konsultacji "w terminie do 14 lutego 2011r. za pośrednictwem poczty lub osobiście w Dzienniku Podawczym w Urzędzie Gminy Spytkowice 34 - 116 Spytkowice, ul. Zamkowa 12.

  W trakcie konsultacji zostały złożone uwagi na formularzu do konsultacji przez osobę anonimową, która zgodnie z danymi podanymi w formularzu nie reprezentuje żadnej organizacji pozarządowej. W związku z tym uwagi zawarte w formularzu uznano za bezzasadne. Formularz jest do wglądu w dokumentacji dotyczącej przeprowadzonych konsultacji.

  W związku z tym , iż w wyznaczonym terminie konsultacji żadna z organizacji nie zgłosiła pisemnych opinii, uwag i wniosków do projektów Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Spytkowice na 2011 rok i projektu Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Spytkowice na 2011 rok Wójt Gminy uznał za zasadne uchwalenie "Gminnych Programów Profilaktyki" w wersji poddanej przez Wójta Gminy do konsultacji i przekazanie projektu uchwały w tejże wersji pod obrady Rady Gminy.

  WÓJT GMINY SPYTKOWICE
  - MARIUSZ KRYSTIAN-  Wójt Gminy Spytkowice
  ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2011 roku
  I. Postanowienia ogólne:
  1. Konkurs odbędzie się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536).
  2. Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych w zakresie: A. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
  3. Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publiczne i o wolontariacie.
  II. Rodzaje zadań: a). Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie wsi Spytkowice, Bachowice, Ryczów, Półwieś a w szczególności:
  b) propagowanie reakcji ruchowej, jako formy spędzania czasu wolnego, doskonalenie umiejętności sportowych,
  c) tworzenie odpowiednich warunków materialno- technicznych dla rozwoju reakcji ruchowej, udostępnienie bazy sportowo- rekreacyjnej,
  d) popularyzacja zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży poprzez tworzenie warunków do uprawiana sportu na terenie Gminy,
  e) szkolenie sportowe dzieci i młodzieży oraz organizacja imprez, zawodów, turniejów i rozgrywek sportowo - rekreacyjnych. III. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie realizacji zadań w 2011 r.: A. 110.000,00 zł IV. Zasady przyznawania dotacji
  1. Zasady przyznania dotacji na realizację przedmiotowych zadań określają przepisy:
   a) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536).
   b) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami)
  2. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania reguluje umowa pomiędzy Wójtem Gminy Spytkowice a organizacją wnioskującą.
  3. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku wnioskodawca może przyjąć zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać swoją ofertę.
  4. W przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana - oferent ma obowiązek przedłożyć korektę kosztorysu projektu i harmonogramu realizacji zadania. W korekcie kosztorysu procentowy udział środków własnych nie może być niższy niż złożony w ofercie.
  5. Dotacja nie może stanowić więcej niż 80% kwoty całkowitej przeznaczonej na realizację zadania.
  6. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania otrzymają podmioty, których oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu konkursowym.
  7. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone według obowiązującego wzoru, w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.
  8. Przyjmuje się, że w wyniku przeprowadzonego konkursu może zostać wybrana więcej niż jedna oferta i Wójt Gminy Spytkowice może wspierać realizację zadania publicznego więcej niż jednego podmiotu (w takim przypadku zadanie publiczne realizowane jest przez kilka podmiotów, które uzyskają dofinansowanie na przeprowadzane przez siebie działania).
  V. Termin i warunki realizacji zadania.
  1. Zadanie winno być zrealizowanie w 2011roku. Początek realizacji zadań opisanych w ofercie przypada nie wcześniej niż na dzień podpisania umowy. Zakończenie realizacji zadań przyjmuje się na dzień 31 grudnia 2011 roku.
  2. Dotowane z budżetu Gminy mogą być tylko zadania realizowane na terenie Gminy Spytkowice lub na rzecz jej mieszkańców, a działalność statutowa oferenta powinna być zgodna z dziedziną zlecanego zadania.
  3. Szczegółowe warunki realizacji zadania określa umowa.
  4. W trakcie realizacji zadania w ramach prowadzonego nadzoru merytorycznego zwraca się szczególną uwagę na:
   a) zgodne z przyjętym harmonogramem realizowanie zadań merytorycznych,
   b) zgodne z przeznaczeniem wykorzystanie przyznanych kwot dotacji,
   c) prawidłowe, rzetelne i terminowe sporządzenie rozliczeń finansowych i sprawozdań merytorycznych,
   d) dokonywanie zmian rzeczowych i finansowych wyłącznie na podstawie pisemnych aneksów do umów,
   e) oszczędne i celowe wydatkowanie środków finansowych.
  5. Dotacja nie może być wykorzystana na:
   a) zadania i zakupy inwestycyjne nie związane z realizacją zadań publicznych będących przedmiotem otwartego konkursu ofert,
   b) zakupy gruntów,
   c) działalność gospodarczą,
   d) pokrycie kosztów utrzymania biura podmiotów programu, z wyłączeniem bezpośrednich kosztów związanych z realizacją zadania,
   e) działalność partii politycznych,
   f) działalność związków zawodowych, organizacji pracodawców i samorządów zawodowych,
   g) działalność fundacji, którym jedynym fundatorem jest Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego lub Partia polityczna,
   h) uregulowanie wcześniej poniesionych wydatków.
  VI. Termin składania ofert.
  1. Wyznacza się termin składania ofert: A. od dnia 7 luty 2011 r. do dnia 28 luty do godz. 15.30 Oferty, które zostaną złożone po tym terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie i zostaną zwrócone oferentowi bez otwierania.
  2. Oferty należy składać za pośrednictwem poczty lub osobiście na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy Spytkowice, ul. Zamkowa 12, 34-116 Spytkowice pok. nr 1 parter.
  3. Oferty powinny być złożone w 1 egzemplarzu w zamkniętej kopercie z napisem "Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego…" (należy podać nazwę zadania publicznego wskazanego w ogłoszeniu, w ramach, którego składana jest oferta). Na kopercie musi być umieszczona nazwa oferenta oraz jego adres zwrotny.
  4. Oferty należy składać na druku według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. .U. z 2011 roku Nr 6 poz.25). Druki można pobierać na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy Spytkowice, ul. Zamkowa 12, 34-116 Spytkowice pok. nr 1 parter, ze strony internetowej www.spytkowice.net.pl i Biuletynu Informacji Publicznej.
  5. Do oferty na realizację zadań należy dołączyć następujące dokumenty:
   a) kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji,
   b) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru - dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(-ów),
  6. Kserokopie dokumentów winny być potwierdzone "za zgodność z oryginałem" przez osobę uprawnioną do reprezentowania organizacji.
  7. Oferta winna być podpisana przez upoważnione osoby zgodnie z odpisem Krajowego Rejestru Sądowego, innym rejestrem lub udzielonym pełnomocnictwem.
  VII. Termin, kryteria i tryb wyboru oferty.
  1. Wybór ofert nastąpi w ciągu 7 dni od daty upływu terminu składania ofert.
  2. Oferty złożone na niewłaściwych drukach, niekompletne, lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.
  3. Przy wyborze oferty brane będą pod uwagę następujące kryteria:
   1) zgodność działalności statutowej organizacji ze zlecanym zadaniem oraz działalność na rzecz gminy lub jej mieszkańców,
   2) ocena możliwości i jakości realizacji zadania,
   3) minimalizowanie kosztów i maksymalna efektywność wykorzystania środków,
   4) dotychczasowa działalność organizacji zawarta we wniosku,
   5) dotychczasowa współpraca z samorządem,
   6) posiadane zasoby materialne i kadrowe,
   7) nowatorstwo metod działania.
  4. Złożone oferty będą rozpatrywane pod względem formalnym, oceniane i kwalifikowane przez Komisję Konkursową.
  5. W przypadku gdy na konkurs wpłynie oferta, która nie zawiera pełnych informacji nie mających wpływu na wynik konkursu, Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do uzupełnienia tych braków przez oferenta w terminie 3 dni od daty powiadomienia podmiotu o zaistniałym fakcie.
  6. Decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmuje Wójt Gminy Spytkowice.
  VIII. W roku 2010 na wsparcie realizacji zadań przeznaczono środki finansowe jak niżej: A. 100.000,00 zł.

  Do pobrania:
  Druk oferty
  Roczny Program Współpracy
  Informacja o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w przedmiocie projektów:

  - Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Spytkowice na 2011 rok,

  - Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Spytkowice na 2011 rok.

  Wójt Gminy Spytkowice informuje, iż w dniach: od 01 luty do 14 luty 2011 roku zostaną przeprowadzone konsultacje projektów Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Spytkowice na 2011 rok oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Spytkowice na 2011 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działającymi na terenie Gminy Spytkowice lub na rzecz jej mieszkańców.

  Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie o projekcie Gminnych Programów Profilaktyki na 2011 rok.

  Konsultacje przeprowadzane będą w formie umieszczenia projektów Gminnych Programów Profilaktyki na 2011 rok. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i formularza do konsultacji: - w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce: "zamówienia publiczne i ogłoszenia - ogłoszenia różne ", - na stronie internetowej Gminy w zakładce: "organizacje pozarządowe", - tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu, - Referacie Ogólno Organizacyjnym Urzędu - komórce odpowiedzialnej za przeprowadzenie konsultacji - pok. nr 20, tel.: 33/8791 - 820 wew. 38.

  Zapraszam organizacje pozarządowe do zgłaszania pisemnych opinii, uwag i wniosków do projektów Gminnych Programów Profilaktyki na 2011 rok w terminie do dnia 14 lutego 2011 roku za pośrednictwem poczty lub osobiście w Dzienniku Podawczym w Urzędzie Gminy Spytkowice 34 - 116 Spytkowice, ul. Zamkowa 12.

  Propozycje należy wnosić na "Formularzach do konsultacji".

  Informacje dodatkowe:
  1. Uwagi i wnioski do projektów aktów prawa miejscowego mogą być wnoszone przez osoby uprawnione do reprezentacji organizacji i podmiotów.
  2. Do uwag i wniosków należy dołączyć dokumenty określające przedmiot statutowej działalności organizacji i podmiotów oraz dokumenty potwierdzające prawo do reprezentowania organizacji przez osobę składającą uwagi i wnioski. ( np. statut organizacji, odpis z właściwego rejestru).
  3. Uwagi i wnioski złożone po terminie określonym w informacji o konsultacjach oraz nie spełniające wymogów formalnych pozostawia się bez rozpatrzenia, bez wzywania do ich uzupełnienia.
  4. Odpowiedź zwrotna co do rozpatrzenia uwag będzie udzielana organizacjom i podmiotom w zakresie zgłaszanych uwag za pomocą formy pisemnej tj. formularza do konsultacji, pod warunkiem, że formularz będzie kompletnie wypełniony, podpisany przez uprawnione do reprezentacji osoby oraz złożony w terminie.
  Informacja nt.
  "Ogólnopolskiego Konkursu Grantowego "RÓWNAĆ SZANSE 2011".

  Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza "Ogólnopolski Konkurs Grantowy" w ramach Programu "Równać Szanse 2011" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

  Celem konkursu jest wsparcie działań służących wyrównywaniu szans młodzieży z małych miejscowości na dobry start w dorosłe życie. O dotacje do 40 000 zł na działania trwające 15 miesięcy (pomiędzy 1 czerwca 2011 r. a 30 listopada 2012 r.), prowadzone ze stałą, minimum 25-osobową grupą młodzieży w wieku 13-19 lat, mogą ubiegać się organizacje pozarządowe z miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców.

  Ogólnopolski Konkurs Grantowy składa się z dwóch etapów. W pierwszym etapie konkursu wnioskujący przygotowują diagnozy środowiska lokalnego, w drugim (do którego zakwalifikuje się część wnioskujących) organizacje przygotują projekty. Termin nadsyłania wniosków w pierwszym etapie konkursu mija 22 lutego 2011 roku o godzinie 24.00.

  Niezbędne informacje znajdują się na stronie: www.rownacszanse.pl

  WYNIKI KONSULTACJI
  przeprowadzonych w dniach 14 - 27 październik br. z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w przedmiocie projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Spytkowice w 2011 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

  Konsultacje przeprowadzono na podstawie:
  1. Uchwały Rady Gminy Spytkowice Nr XLIII/ 315/10 z dnia 14 września 2010 roku w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,
  2. Zarządzenia Wójta Gminy Nr 521/2010 z dnia 11 października 2010 roku w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w przedmiocie projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Spytkowice w 2011 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

  Konsultacje przeprowadzono w formie umieszczenia w dniach 14 - 27 październik projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Spytkowice w 2011 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i formularza do konsultacji:
 • w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce: "zamówienia publiczne i ogłoszenia - ogłoszenia różne ",
 • na stronie internetowej Gminy w zakładce: "organizacje pozarządowe",
 • tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu,
 • Referacie Ogólno Organizacyjnym Urzędu - komórce odpowiedzialnej za przeprowadzenie konsultacji - pok. nr 20, tel.: 33/8791 - 820 wew. 38.


 • Pisemne opinie, uwagi i wnioski do projektu Rocznego Programu Współpracy można było składać na "Formularzu do konsultacji "w terminie do dnia 27 października 2010r. za pośrednictwem poczty lub osobiście w Dzienniku Podawczym w Urzędzie Gminy Spytkowice 34 - 116 Spytkowice, ul. Zamkowa 12.

  W wyznaczonym terminie konsultacji żadna z organizacji nie zgłosiła pisemnych opinii, uwag i wniosków do projektu "Rocznego Programu Współpracy…", co oznacza rezygnację z ich wyrażenia.

  OCENA WSPÓŁPRACY MAŁOPOLSKICH OŚRODKÓW WSPARCIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

  Zwracamy się z prośbą o wypełnienie niniejszej ankiety oceniającej Państwa współpracę z Małopolskimi Ośrodkami Wsparcia Organizacji Pozarządowych i przesłanie jej w terminie do 15 października na adres:
  Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
  Departament Promocji i Turystyki
  ul. Racławicka 56, Kraków 30-017
  z dopiskiem: Zespół współpracy z organizacjami pozarządowymi
  lub emailem: ngo@malopolska.mw.gov.pl, lub faksem: 12 379 60 01.

  Ankieta do pobrania

  Informacja o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w przedmiocie projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Spytkowice w 2011 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

  Wójt Gminy Spytkowice informuje, iż w dniach: od 14 października do 27 października 2010 roku zostaną przeprowadzone konsultacje projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Spytkowice w 2011 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działającymi na terenie Gminy Spytkowice lub na rzecz jej mieszkańców.

  Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie o projekcie Rocznego Programu Współpracy na 2011 rok.

  Konsultacje przeprowadzane są w formie umieszczenia projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Spytkowice w 2011 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i formularza do konsultacji:

 • w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce: "zamówienia publiczne i ogłoszenia - ogłoszenia różne ",
 • na stronie internetowej Gminy w zakładce: "organizacje pozarządowe",
 • tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu,
 • Referacie Ogólno Organizacyjnym Urzędu - komórce odpowiedzialnej za przeprowadzenie konsultacji - pok. nr 20, tel.: 33/8791 - 820 wew. 38.
 • Zapraszam organizacje pozarządowe do zgłaszania pisemnych opinii, uwag i wniosków do projektu Rocznego Programu Współpracy w terminie do dnia 27 października 2010r. za pośrednictwem poczty lub osobiście w Dzienniku Podawczym w Urzędzie Gminy Spytkowice 34 - 116 Spytkowice, ul. Zamkowa 12.

  Propozycje należy wnosić na "Formularzu do konsultacji".

  Do zapoznania się : PROJEKT UCHWAŁY RADY GMINY SPYTKOWICE w sprawie : uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Spytkowice w 2011 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

  Informacje dodatkowe:
  1. Uwagi i wnioski do projektów aktów prawa miejscowego mogą być wnoszone przez osoby uprawnione do reprezentacji organizacji i podmiotów.
  2. Do uwag i wniosków należy dołączyć dokumenty określające przedmiot statutowej działalności organizacji i podmiotów oraz dokumenty potwierdzające prawo do reprezentowania organizacji przez osobę składającą uwagi i wnioski. ( np. statut organizacji, odpis z właściwego rejestru).
  3. Uwagi i wnioski złożone po terminie określonym w informacji o konsultacjach oraz nie spełniające wymogów formalnych pozostawia się bez rozpatrzenia, bez wzywania do ich uzupełnienia.
  4. Odpowiedź zwrotna co do rozpatrzenia uwag będzie udzielana organizacjom i podmiotom w zakresie zgłaszanych uwag za pomocą formy pisemnej tj. formularza do konsultacji, pod warunkiem, że formularz będzie kompletnie wypełniony, podpisany przez uprawnione do reprezentacji osoby oraz złożony w terminie.

  Wójt Gminy Spytkowice
  Łucja Molenda

  Informacja o planowanym przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w przedmiocie projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Spytkowice w 2011 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

  Wójt Gminy Spytkowice informuje, iż w dniach: od 14 października do 27 października 2010 roku zostaną przeprowadzone konsultacje projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Spytkowice w 2011 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działającymi na terenie Gminy Spytkowice lub na rzecz jej mieszkańców.

  Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie o projekcie Rocznego Programu Współpracy na 2011 rok.

  Konsultacje przeprowadzone będą w formie umieszczenia projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Spytkowice w 2011 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i formularza do konsultacji:

 • w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce: "zamówienia publiczne i ogłoszenia - ogłoszenia różne ",
 • na stronie internetowej Gminy w zakładce: "organizacje pozarządowe",
 • tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu,
 • Referacie Ogólno Organizacyjnym Urzędu - komórce odpowiedzialnej za przeprowadzenie konsultacji - pok. nr 20, tel.: 33/8791 - 820 wew. 38.

  Zapraszam organizacje pozarządowe do zgłaszania pisemnych opinii, uwag i wniosków do projektu Rocznego Programu Współpracy w terminie do dnia 27 października 2010r. za pośrednictwem poczty lub osobiście w Dzienniku Podawczym w Urzędzie Gminy Spytkowice 34 - 116 Spytkowice, ul. Zamkowa 12.

  Propozycje należy wnosić na "Formularzu do konsultacji".

  Projekt Rocznego Programu Współpracy oraz "Formularz do konsultacji" będą zamieszczone w BIP, na stronie www oraz na tablicy ogłoszeń od dnia 14 października br.

  Informacje dodatkowe:
  1. Uwagi i wnioski do projektów aktów prawa miejscowego mogą być wnoszone przez osoby uprawnione do reprezentacji organizacji i podmiotów.
  2. Do uwag i wniosków należy dołączyć dokumenty określające przedmiot statutowej działalności organizacji i podmiotów oraz dokumenty potwierdzające prawo do reprezentowania organizacji przez osobę składającą uwagi i wnioski. ( np. statut organizacji, odpis z właściwego rejestru).
  3. Uwagi i wnioski złożone po terminie określonym w informacji o konsultacjach oraz nie spełniające wymogów formalnych pozostawia się bez rozpatrzenia, bez wzywania do ich uzupełnienia.
  4. Odpowiedź zwrotna co do rozpatrzenia uwag będzie udzielana organizacjom i podmiotom w zakresie zgłaszanych uwag za pomocą formy pisemnej tj. formularza do konsultacji, pod warunkiem, że formularz będzie kompletnie wypełniony, podpisany przez uprawnione do reprezentacji osoby oraz złożony w terminie.

  Wójt Gminy Spytkowice
  Łucja Molenda

 • Informacja o Regionalnym Konkursie Grantowym

  Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła Regionalny Konkurs Grantowy w ramach Programu "Równać Szanse 2010" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

  O dotacje do 7 000 zł na projekty minimum 6-miesięczne, rozpoczynające się nie wcześniej niż 1 stycznia 2011 r. i trwające nie dłużej niż do 31 lipca 2011 r. mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, gminne domy kultury i gminne biblioteki oraz nieformalne grupy dorosłych, które chcą założyć organizację pozarządową, z terenów wiejskich i miast do 20 000 mieszkańców.

  Celem projektów realizowanych w ramach Programu jest wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży w wieku gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym (13-19 lat) z małych miejscowości.

  Termin składania wniosków upływa 12 października 2010 r.

  Wszelkie informacje dotyczące Regionalnego Konkursu Grantowego znajdują się na stronie internetowej: www.rownacszanse.pl

  I N F O R M A C J A

  Marszałek Województwa Małopolskiego serdecznie zaprasza wszystkie organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego do udziału w VI edycji konkursu "KRYSZTAŁY SOLI ".

  Zgłoszenia organizacji można dokonywać za pomocą formularza zgłoszeniowego, który należy przesłać na adres: Urząd Marszałkowi Województwa Małopolskiego, Departament Promocji i Turystyki, ul. Racławicka 56, 30 - 017 Kraków.

  Termin zgłoszeń: 30 czerwca 2010 roku

  Szczegóły na stronie
  www.malopolskie.pl/ngo

  Załączniki:
  Ankieta
  Formularz zgłoszeniowy
  Regulamin

  Działalność organizacji pozarządowych jest przejawem aktywności różnych środowisk społeczności lokalnej. Wyrazem dążenia władz samorządowych Gminy Spytkowice do szerokiej współpracy z organizacjami podejmującymi działa a na rzecz społeczności lokalnej jest Roczny Program Współpracy Gminy Spytkowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

  Roczny Program Współpracy Gminy Spytkowice jest efektem współpracy samorządu lokalnego i organizacji pozarządowych, uczestniczących w konsultacjach indywidualnych i grupowych.

  Celem głównym programu jest wprowadzenie jasnych i czytelnych rozwiązań pozwalających włączyć organizacje w system demokracji lokalnej, poprzez budowanie partnerstwa między administracją samorządową i organizacjami pozarządowymi.

  Zasady współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi:
  1.Współpraca z organizacjami pozarządowymi realizowana jest na zasadach: efektywności, partnerstwa, pomocniczości, uczciwej konkurencji, jawności i profesjonalizmu.
  2.Współpraca pomiędzy Gminą Spytkowice, a podmiotami Programu może jest realizowana w następujących formach:
 • zlecanie podmiotom Programu realizacji zadania poprzez powierzanie wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na sfinansowanie ich realizacji,
 • zlecanie podmiotom Programu realizacji zadania poprzez wspieranie takich zadań wraz z udzieleniem dotacji na częściowe dofinansowanie ich realizacji,
 • wzajemna wymiana informacji w zakresie planowanych kierunków działalności i współdziałania w celu zharmonizowania tych kierunków,
 • prowadzenie internetowej lokalnej bazy danych o organizacjach pozarządowych działających na terenie Gminy Spytkowice,
 • opiniowanie i konsultowanie programów w dziedzinach stanowiących obszary wzajemnych zainteresowań,
 • tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym,
 • współpraca i udzielanie pomocy w zakresie pozyskiwania środków finansowych z innych źródeł w szczególności poprzez informowanie o możliwości pozyskiwania środków finansowych z różnych źródeł, udzielania pomocy w zakresie wypełniania wniosków,
 • promocja działań podejmowanych przez podmioty programu poprzez zamieszczanie na stronach internetowych Gminy oraz mediach lokalnych - na wniosek organizacji lub podmiotu, informacji dotyczących realizowanych przez nie inicjatyw,
 • wspomaganie techniczne, szkoleniowe, lokalowe, informacyjne podmiotów Programu.
 • inicjowanie lub organizowanie szkoleń dla organizacji pozarządowych w zakresie zasad sporządzania ofert oraz sprawozdań z wykonania zadania publicznego.
 • udzielanie pomocy merytorycznej związanej z realizacją wykonywanych zadań publicznych.

  Przedmiot współpracy w roku 2010:

  Przedmiotem współpracy Gminy Spytkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2009 roku są zadania publiczne dotyczące:
 • upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
 • krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,
 • porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym.
 • ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.


 • KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH

  Wójt Gminy Spytkowice ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2010 roku
  Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym realizację zadań publicznych w zakresie:
  A. Upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
  B. Krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży.
  C. Porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom.

  Wyznacza się termin składania ofert:
  A. do dnia 3 lutego 2010 r. do godz. 17.00
  B. do dnia 3 lutego 2010 r. do godz. 17.00
  C. do dnia 3 lutego 2010 r. do godz. 17.00

  Dokumenty do pobrania:
  Ogłoszenie o konkursie - szczegóły
  ZASADY KONKURSU
  DEKLARACAJ
  DRUK OFERTY
  DRUK SPRAWOZDANIA

  O G Ł O S Z E N I E

  w spawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Spytkowice w 2010 roku

  Wójt Gminy przedstawia poniżej wykaz ofert i realizujących je podmiotów, którym udziela się dotacji na wsparcie realizowanych działań w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Spytkowice w roku 2010:

  Nazwa zadania Nazwa Oferenta, który otrzymał dotację Przyznana
  kwota dotacji
  Upowszechnianie kultury
  fizycznej na terenie wsi:
  - Spytkowice,
  - Bachowice,
  - Ryczów,
  - Półwieś
  Ludowy Klub Sportowy "ASTRA " Spytkowice
  Ludowy Klub Sportowy "BOROWIK" Bachowice
  Ludowy Klub Sportowy "ORZEŁ " Ryczów
  Wiejski Klub Sportowy "VICTORIA " Półwieś
  34.000 zł.
  26.000 zł.
  28.000 zł.
  12.000 zł.
  Krajoznawstwo
  oraz wypoczynek
  dzieci i młodzieży
  Ludowy Klub Sportowy "ASTRA " Spytkowice 5.000 zł.
  Porządek
  i bezpieczeństwo
  publiczne
  oraz
  przeciwdziałanie patologiom
  Ochotnicza Straż Pożarna w Bachowicach 5.000 zł.

  Z wyżej wymienionymi podmiotami zostanie zawarta umowa określająca zakres i warunki realizacji zadań publicznych.

  POLECAMY


  ryczow.pl
  WKU Oświęcim

  ryczow.pl
  Strona Ryczowa

  Chlebem i solą
  Kursy i szkolenia  Filmy - Dolina Karpia
  - Karp Królewski


  Dolina karpia
  Strona Doliny Karpia

  Hubert-Ryczów
  Koło Łowieckie "Hubert"


  Mapa Doliny Karpia


  Przewodnik Eko-turystyczny

  Centrum Informacji Turystycznej - Chrzanów

  Gmina Spytkowice 2007 © Administrator Serwisu .