Uszkodzenie wałów w miejscowości Lipowa
- audycja "Radio Kraków" z dnia 29 kwietnia 2011r.Twoja przeglądarka nie obsługuje multimediów. <br> Zainstaluj Mozille Firefox lub Internet Explorer

Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach informuje, że od dnia 1.04.2011 rozpoczął realizację projektu pn. "TWOJA SZANSA" współfinansowego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 6.1.1.
Projekt "Twoja Szansa" został opracowany w celu zapewnienia kompleksowego wsparcia osobom znajdującym się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy Skierowany jest do 80 osób bezrobotnych niepełnosprawnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wadowicach oraz filii PUP w Andrychowie, zamieszkujących teren powiatu wadowickiego
Sczegóły projektu
INFORMACJA

W Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Wójta Gminy Spytkowice figurują wpisy nieaktualne tzn. niezawierające numeru PESEL i określenia przedmiotu wykonywanej działalności zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD 2007).

Przedsiębiorca miał obowiązek :
- do 31 grudnia 2004 r. uzupełnić posiadany wpis o ww. dane (art. 8 ustawy z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy - Prawo działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustawDz.U.Nr 217,poz.2125)
- do 31 grudnia 2009 r. zaktualizować swoje zaświadczenia o wpisie poprzez przeklasyfikowanie przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej z kodów PKD 2004 na kody PKD 2007. ( Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. (Dz.U.07.251.1885).

Urzad Gminy w Spytkowicach prosi przedsiębiorców by zgodnie z art. 7d ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. - Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101 poz.1178 z późn. zm.) w terminie 14 dni dokonali zmiany wpisu polegającego na uzupełnieniu powyższych danych bądź przekazali informację o zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej. Celem uzupełnienia braków można należy zgłosić sie do Ewidencji Działalności Gospodarczej Urzędu Gminy w Spytkowicach przy ul. Zamkowej 12 w pok. Nr. 9 w godzinach 7.30 - 15.30, w środy od 9-tej do 17 -tej.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 33/ 8791 820 wew.37.

INFORMACJA

Gminny Zespół Opieki Zdrowotnej w Spytkowicach informuje,
że od 1 marca 2011 :

     1) nocna, świąteczna, ambulatoryjna opieka lekarska;
     2) nocna, świąteczna, wyjazdowa opieka lekarska
     3) nocna, świąteczna, ambulatoryjna opieka pielęgniarska
     4) nocna, świąteczna, wyjazdowa opieka pielęgniarska

jest sprawowana przez Zakład Opieki Zdrowotnej w Wadowicach
ul. Karmelicka 5
od poniedziałku do piątku w godz. 18.00 - 8.00
soboty, niedziele i świąta - całodobowo.

INFORMACJA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach
informuje,
że
na stronie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie
/ www.rops.krakow.pl / w zakładce Polityka społeczna- Osoby niepełnosprawne
ZOSTAŁA STWORZONA INTERNETOWA BAZA INFORMATORÓW DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Celem utworzenia bazy jest ułatwienie dostępu osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom oraz innym osobom zainteresowanym, do istotnych informacji i zebranie różnorodnych, publikowanych informatorów w jednym miejscu.

INFORMACJA


Wójt Gminy Spytkowice uprzejmie informuje, że w ramach pracy Urzędu Gminy będzie można uzyskać bezpłatną konsultację prawną.
Radca prawny będzie przyjmował mieszkańców w każdy piątek w pokoju nr 10 w godzinach od 12:00 do 15:00INFORMACJA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach informuje, że osoby dotknięte problemem przemocy w rodzinie mogą uzyskać pomoc i wsparcie w tut. ośrodku, od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30.

ppza W Dniu Dziecka w naszym Urzędzie doszło do pierwszego spotkania Wójta Gminy Pana Mariusza Krystiana ze swoim młodszym kolegą, Mateuszem Odrowążem - Dziecięcym Wójtem Gminy Spytkowice w roku 2011 . Mateusz mieszka w Półwsi. Jest uczniem czwartej klasy Szkoły Podstawowej w Ryczowie. 29 maja wygrywając jeden z konkursów zręcznościowych w czasie obchodów Gminnego Dnia Dziecka, został wybrany Dziecięcym Wójtem Gminy.
ppza 14 i 15 maja w Ryczowie odbyły się XIII Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego. Tematem przewodnim uroczystości było hasło "Twarze Małopolski", a celem projektu przypomnienie postaci gen. Zygmunta Piaseckiego - od 1936 roku właściciela tutejszego pałacu. Jest to osoba bardzo zasłużona nie tylko dla Ryczowa, ale przede wszystkim dla całej II Rzeczypospolitej.
Wójt Gminy Spytkowice przyjmuje oferty w postępowaniu o wartości szacunkowej nie przekraczającej 14.000 euro na: "Wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Spytkowice oraz jednostek będących dysponentami budżetu w okresie od 01 lipca 2011r. do 30 września 2013r."
Oferty należy składać wg formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do ogłoszenia, który należy wypełnić i złożyć osobiście lub przesłać na adres Urzędu Gminy Spytkowice faksem nr 033 8791560; e-mail: umowy@spytkowice.net.pldo dnia 07.06.2011r.
29 maja w naszej gminie zorganizowano Dzień Dziecka. Tym razem w sołectwie Ryczów najmłodsi mieszkańcy mogli spotkać się na wspólnej zabawie. Dzieciaki zupełnie za darmo mogły korzystać; z dmuchanych zjeżdżalni , wieży spinaczkowej , przejażdżki ciuchcią, kulkolandu, ale także zjeść loda lub cukrową watę. Całą imprezę w sposób profesjonalny prowadziła agencja artystyczna "Scena Juno" z Lublina dostarczając najmłodszym i ich rodzicom wielu miłych wrażeń.
Wójt Gminy Spytkowice ul. Zamkowa 12, 34 - 116 Spytkowice (powiat wadowicki) podaje do publicznej wiadomości, że w okresie od 30 maja do 20 czerwca 2011 r. na tablicach ogłoszeń i w siedzibie Urzędu Gminy w Spytkowicach tel. (33) 8791 - 820, fax. (33) 8791 - 560 podany zostanie wykaz nieruchomości stanowiącej własność gminy Spytkowice przeznaczonej do sprzedaży
Wójt Gminy Spytkowice, ul. Zamkowa 12, 34 - 116 Spytkowice przyjmuje oferty cenowe na : Wykonanie nakładki bitumicznej ul. Kolejowa we wsi Półwieś
Załączony formularz nr 1 oraz kosztorys nr 2 do ogłoszenia należy wypełnić i złożyć osobiście na Dzienniku podawczym, parter Urzędu Gminy Spytkowice, ul. Zamkowa 12 lub przesłać na adres Urzędu Gminy Spytkowice, faksem (033) 879 15 60, e-mail: umowy@spytkowice.net.pl do dnia 2.06.2011r
Wójt Gminy Spytkowice, ul. Zamkowa 12, 34 - 116 Spytkowice przyjmuje oferty cenowe na :Wykonanie uziemień, montaż ograniczników przepięć na sieci oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Spytkowice
Załączony formularz nr 1, nr 2 ogłoszenia należy wypełnić i złożyć osobiście na Dzienniku podawczym, parter Urzędu Gminy Spytkowice, ul. Zamkowa 12 lub przesłać na adres Urzędu Gminy Spytkowice, faksem (033) 879 15 60, e-mail: umowy@spytkowice.net.pl do dnia 27.05.2011r
Przedmiar robót.
PROTOKÓŁ konkursu plastycznego "PAŁAC W RYCZOWIE" w dniu 13.05.2011r. w Spytkowicach.


Wójt Gminy Spytkowice ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2011 roku

Zgodnie z nowelizacją Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych art.39 ust. 6c, zarządca drogi zamieszcza na swojej stronie internetowej informację o zamiarze rozpoczęcia budowy lub przebudowy drogi i możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego, jednocześnie zawiadamiając o tym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
Wójt Gminy Spytkowice ul. Zamkowa 12, 34 - 116 Spytkowice (powiat wadowicki) podaje do publicznej wiadomości że w okresie od 14 maja do 3 czerwca 2011 r. na tablicach ogłoszeń i w siedzibie Urzędu Gminy w Spytkowicach tel. (33) 8791 - 820, fax. (33) 8791 - 560 podany zostanie wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Spytkowice przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
W niedzielę 8 maja, odbyły się wybory Sołtysów i członków Rad Sołeckich. Aby wybory doszły do skutku do dnia 18 kwietnia mieszkańcy sołectw zgłaszali swoich kandydatów na Sołtysów i członków Rad Sołeckich. W wyniku dokonanych zgłoszeń, okazało się że do przeprowadzenia konieczne są wybory tylko w dwóch sołectwach. W sołectwie Ryczów, na funkcję sołtysa zgłoszono czterech kandydatów, a do Rady Sołeckiej jedenastu kandydatów na 10 wolnych miejsc .
Informacja do Ogłoszenia z dnia 5.05.2011r dotycząca przyjmowania ofert na : Dostawę niszczarki do archiwum Urzędu Gminy Spytkowice w związku z pytaniami dotyczącymi parametrów niszczarki zostaje przesunięty termin składnia ofert do dnia 13.05.2011r
Wójt Gminy Spytkowice, ul. Zamkowa 12, 34 - 116 Spytkowice przyjmuje oferty cenowe na : Dostawę i montaż elektronicznej tablicy wyników do hali Sportowej przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Spytkowicach ul.Szkolna 14
Załączony formularz nr 1 do ogłoszenia należy wypełnić i złożyć osobiście na Dzienniku podawczym, parter Urzędu Gminy Spytkowice, ul. Zamkowa 12 lub przesłać na adres : Urzędu Gminy Spytkowice, faksem 879 15 60, e-mail: umowy@spytkowice.net.pl do dnia 12.05.2011r
Wójt Gminy Spytkowice, ul. Zamkowa 12, 34 - 116 Spytkowice przyjmuje oferty cenowe na :Wykonanie na istniejących słupach energetycznych montażu lamp oświetleniowych w miejscowościach Ryczów, Pólwieś, Bachowice.
Załączony formularz nr 1 ogłoszenia należy wypełnić i złożyć osobiście na Dzienniku podawczym, parter Urzędu Gminy Spytkowice, ul. Zamkowa 12 lub przesłać na adres Urzędu Gminy Spytkowice, faksem (033) 879 15 60, e-mail: umowy@spytkowice.net.pl do dnia 12.05.2011r
Wójt Gminy Spytkowice przyjmuje oferty na: Dostawę niszczarki do archiwum Urzędu Gminy Spytkowice
Załączony formularz nr 1 do ogłoszenia należy wypełnić i złożyć osobiście w zamkniętej kopercie na Dzienniku podawczym, parter Urzędu Gminy Spytkowice, ul. Zamkowa 12 lub przesłać na adres : Urzędu Gminy Spytkowice, faksem 879 15 60, e-mail: umowy@spytkowice.net.pl do dnia 12.05.2011r

Informacja do Ogłoszenia z dnia 5.05.2011r dotycząca przyjmowania ofert na : Dostawę niszczarki do archiwum Urzędu Gminy Spytkowice w związku z pytaniami dotyczącymi parametrów niszczarki zostaje przesunięty termin składnia ofert do dnia 13.05.2011r - Parametry niszczarki
Wójt Gminy Spytkowice, ul.Zamkowa 12, 34 - 116 Spytkowice przyjmuje oferty cenowe na: Dostawę wyrobów betonowych wraz z transportem i rozładunkiem do miejscowości Bachowice i Spytkowice.
Załączone formularze nr 1, ogłoszenia należy wypełnić i złożyć osobiście lub przesłać na adres: Urzędu Gminy Spytkowice, faksem (033) 879 15 60, e-mail: umowy@spytkowice.net.pl do dnia 12.05.2011r
Wójt Gminy Spytkowice, ul. Zamkowa 12, 34 - 116 Spytkowice przyjmuje oferty cenowe na wykonanie: Remont drogi gminnej ul. Św.Bartłomieja we wsi Spytkowice.
Załączony formularz nr 1 oraz kosztorys nr 2 do ogłoszenia należy wypełnić i złożyć osobiście na Dzienniku podawczym, parter Urzędu Gminy Spytkowice, ul. Zamkowa 12 lub przesłać na adres Urzędu Gminy Spytkowice, faksem (033) 879 15 60, e-mail: umowy@spytkowice.net.pl do dnia 12.05.2011r
Wójt Gminy Spytkowice przyjmuje oferty cenowe na: Wymianę okien w budynku Domu Wiejskiego Miejsce, ul. Floriana 62
Termin realizacji zamówienia : do 30 dni od podpisania umowy.
Załączony formularz nr 1 oraz kalkulacje nr 2 do ogłoszenia należy wypełnić i złożyć osobiście na Dzienniku podawczym, parter Urzędu Gminy Spytkowice, ul. Zamkowa 12 lub przesłać na adres Urzędu Gminy Spytkowice, faksem (033) 879 15 60, e-mail: umowy@spytkowice.net.pl do dnia 4.05.2011r

Sobotnie popołudnie 16 kwietnia, to dzień który wprowadził nas w klimat Świąt Wielkanocnych. W gminie Spytkowice w tym dniu Wójt Gminy oraz Gminny Ośrodek Kultury w Spytkowicach zaprosili mieszkańców na imprezę "Tradycja Wielkanocna".
Koła Gospodyń Wiejskich oraz Związek Emerytów i Rencistów zorganizowały prezentację wielkanocnych potraw i tradycyjnych nakryć stołów.

2011-04-27    Ogłoszenie.     >>>>>>>>>
Zakład Usług Komunalnych w Spytkowicach informuje że w konkursie ofert na sprzedaż samochodu specjalnego do przewozu zwłok wpłynęły trzy oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożył Zakład Pogrzebowy Kozioł Ryszard - Spytkowice.

W czwartek 14 kwietnia odbyła się VIII sesja Rady Gminy Spytkowice. W sesji uczestniczyli zaproszeni goście. Byli to: Pani Małgorzata Bywanis-Jodlińska Dyrektor Generalny Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego , Pani inspektor Maria Łapusińska Komendant Powiatowy Policji w Wadowicach , Pan podinspektor Paweł Garzeł Zastępca Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach a także Pan młodszy brygadier Paweł Kwarciak Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej , Pan ogniomistrz Tadeusz Dębski Komendant Gminny Ochotniczych Straży Pożarnych w Spytkowicach oraz Pani Monika Majeran

W dniu 09.04.2011 r. w remizie OSP Spytkowice odbył się Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Spytkowicach. W zjeździe wzięli udział zaproszeni goście:
Mariusz Krystian - Wójt Gminy Spytkowice
Jerzy Pórowski - przewodniczący rady gminy Spytkowice
Mł. bryg. Paweł Kwarciak - komendant powiatowy PSP w Wadowicach
Insp. Maria Łopusińska - komendant powiatowy Policji w Wadowicach
Gminna Biblioteka Publiczna w Spytkowicach serdecznie zaprasza na wystawę "Wielki głód na Ukrainie 1932-1933" dostępną w dniach 17.03.2011 - 30.04.2011 r. w godzinach od 11.00 - 17.00
Zakład Usług Komunalnych W Spytkowicach ul. Zamkowa 57 34-116 Spytkowice ogłasza konkurs ofert na sprzedaż samochodu specjalnego do przewozu zwłok Polonez Bella KARAWAN.
Do dnia 27 kwietnia 2011 roku godzina 10.00 w siedzibie Zakładu 34-116 Spytkowice ul. Zamkowa 57 należy składać oferty w zaklejonych kopertach z dopiskiem (OFERTA KARAWAN), wg formularza ofertowego stanowiącego załącznik do ogłoszenia. Formularz do pobrania w siedzibie Zakładu lub na stronie internetowej Urzędu Gminy Spytkowice
Formularz do pobrania
WYKORZYSTAJ FUNDUSZE UNIJNE I ZREALIZUJ WŁASNE POMYSŁY! SKORZYSTAJ Z DZIAŁANIA "MAŁE PROJEKTY" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 4 LEADER Przyjdź na spotkanie doradcze w TWOJEJ GMINIE a uzyskasz kompletne informacje kto może skorzystać z pomocy finansowej i jakie są kryteria jej przyznawania. Otrzymasz również formularz wniosku o przyznanie pomocy oraz pomoc w jego wypełnianiu.
W dniach 29, 30, 31 marca 2011r. Wadowickie Centrum Kultury po raz 12 organizowało Powiatowy Przegląd Zespołów Artystycznych, podczas którego prezentowały się grupy wokalne, muzyczne, taneczne i teatralne.
Początkiem marca ruszyły w Gminie Spytkowice świetlice wiejskie. Będą działały nie tylko w okresie ferii i wakacji. Mamy nadzieję, że te placówki staną się miejscem spotkań oraz ośrodkami życia kultury dzieci i młodzieży szkolnej. W Ryczowie i Półwsi świetlice zyskały już wielu sympatyków, dzieci bardzo licznie uczęszczają tam na zajęcia. W miesiącu marcu wspólnie z opiekunką bardzo uroczyście przywitały wiosnę, co zostało uwieńczone na zdjęciach.
Wójt Gminy Spytkowice ul. Zamkowa 12, 34-116 Spytkowice (powiat Wadowicki)Ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na wynajem pomieszczeń w budynku użyteczności publicznej, położonym na terenie Gminy Spytkowice, stanowiących własność komunalną Gminy Spytkowice.
16 marca 2011 r. w siedzibie Stowarzyszenia Dolina Karpia odbyło się, jak co miesiąc, spotkanie rękodzielników Doliny Karpia mające na celu podsumowanie działań zmierzających do powołania twórców Doliny Karpia pod nazwą ART DOKA. Na spotkaniu ustalono, że grupa ART DOKA z dniem 14 maja 2011 r. otwiera za pośrednictwem Stowarzyszenia Dolina Karpia, galerię sztuki ukazującej karpia pod różnymi postaciami rękodzielniczymi oraz inne produkty lokalne z Doliny Karpia.
W bieżącym roku w naszej gminie obchodzono kamienne, diamentowe i złote gody. Uroczystości rozpoczęły się od wspólnej mszy św. w intencji jubilatów zamówionej przez Wójta Gminy Spytkowice. Dalsze uroczystości kontynuowano w sali widowiskowej Wiejskiego Domu Kultury w Spytkowicach. Wójt gminy Mariusz Krystian oraz Przewodniczący Rady Gminy Spytkowice Jerzy Piórowski wręczyli jubilatom medale "Za długoletnie pożycie małżeńskie", okolicznościowe Listy Gratulacyjne oraz upominki.
Wójt Gminy Spytkowice, ul. Zamkowa 12, 34 - 116 Spytkowice przyjmuje oferty cenowe na: Wykonanie usługi kompleksowej konserwacji nawierzchni sztucznej boiska ORLIK o powierzchni 1860 m2 położonego w Bachowicach przy ul.Dębowej
Załączony formularz nr 1 do ogłoszenia należy wypełnić i złożyć osobiście na Dzienniku podawczym, parter Urzędu Gminy Spytkowice, ul. Zamkowa 12 lub przesłać na adres Urzędu Gminy Spytkowice, faksem (033) 879 15 60, e-mail: umowy@spytkowice.net.pl do dnia 7.04.2011r
Wójt Gminy Spytkowice przyjmuje oferty na: pracę w Punkcie Informacyjno - Konsultacyjnym w Spytkowicach, trzy razy w miesiącu po 3 godziny w zakresie pomocy psychologicznej dla osób z terenu Gminy Spytkowice.
Oferty należy złożyć osobiście na dzienniku podawczym, parter Urzędu Gminy Spytkowice, ul. Zamkowa 12 lub przesłać na adres Urzędu Gminy Spytkowice, faksem (033) 879 15 60,e-mail: umowy@spytkowice.net.pl do dnia 25 marca 2011 r.
Wójt Gminy Spytkowice przyjmuje oferty na: Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru nad realizacją robót ogólnobudowlanych, elektrycznych i wodno kanalizacyjnych, c.o, gaz na zadanie inwestycyjne pn.Przebudowa, zmiany sposobu użytkowania części pomieszczeń istniejącego budynku Domu Strażaka w Spytkowicach ul. Zamkowa 14
Załączony formularzy do ogłoszenia należy wypełnić i złożyć osobiście w zamkniętej kopercie na Dzienniku podawczym, parter Urzędu Gminy Spytkowice, ul. Zamkowa 12 z dopiskiem" Oferta Inspektora Nadzoru lub przesłać na adres :Urzędu Gminy Spytkowice, faksem (033) 879 15 60, e-mail: umowy@spytkowice.net.pl do dnia 29.03.2011r
Wójt Gminy Spytkowice przyjmuje oferty w postępowaniu o wartości szacunkowej nie przekraczającej 14.000 euro na: Usługi odbioru wraz z przygotowaniem do transportu, transport i utylizacje odpadów zawierających azbest, z nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Spytkowice.
Oferty należy składać: wg. załączonego formularza do ogłoszenia, który należy wypełnić i przesłać na adres Urzędu Gminy Spytkowice , faxsem 33 8791560,e- mail: umowy@spytkowice.net.pl, do dnia 22.03.2011r

POLECAMY


ryczow.pl
WKU Oświęcim

ryczow.pl
Strona Ryczowa

Chlebem i solą
Kursy i szkoleniaFilmy - Dolina Karpia
- Karp Królewski


Dolina karpia
Strona Doliny Karpia

Hubert-Ryczów
Koło Łowieckie "Hubert"


Mapa Doliny Karpia


Przewodnik Eko-turystyczny

Centrum Informacji Turystycznej - Chrzanów

Gmina Spytkowice 2007 © Administrator Serwisu .