SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH


Urząd Gminy Spytkowice przypomina Przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Spytkowice na podstawie stosownych zezwoleń o obowiązku wniesienia opłaty do 31 stycznia 2018 roku za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przypadającej na rok 2018 wraz z pisemnym oświadczeniem o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim (zgodnie z art. 11" ust.4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 poz.487z późn.z).

Nie złożenie oświadczenia lub nie dokonanie opłaty za zezwolenia w terminach wymienionych ustawowo spowoduje wygaśnięcie zezwolenia z mocy prawa.

Wpłaty można dokonać bezpośrednio w kasie Banku Spółdzielczego w Spytkowicach bez ponoszenia dodatkowych opłat gotówką lub przelewem na konto Urzędu Gminy w Spytkowicach ul. Zamkowa 12 34 -116 Spytkowice w BPS/o Spytkowice
nr konta bankowego - 91 8112 0008 0030 0214 2000 0010
z adnotacją, że jest to I rata opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu w roku 2018.


Druk oświadczenia
( do ściągnięcia w formacie .pdf) dostępny jest również w pok. Nr 9 Urzędu Gminy w Spytkowicach przy ul. Zamkowej 12.


Informacja dla przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.


Informujemy, że od 1 stycznia 2016 roku zmieniają się zasady składania oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasady dokonywania opłat za korzystanie w danym roku z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1286, ze zm.), przedsiębiorca ma ustawowy obowiązek:
- złożenia do 31 stycznia każdego roku, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim – art. 11 ust. 4,
- w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem, zapłaty na rachunek gminy opłaty za korzystanie z zezwolenia w danym roku w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku - art. 11 ust. 7.

Podane wyżej terminy są terminami prawa materialnego, co oznacza, że nie podlegają przywróceniu, bez względu na przyczynę uchybienia terminu.

Od 1 stycznia 2016 roku podane wyżej zasady ulegają zmianie, dając przedsiębiorcy możliwość dopełnienia wymienionych wyżej obowiązków w późniejszym terminie, a mianowicie:
A.  przedsiębiorca, który nie złoży do 31 stycznia danego roku, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży danego rodzaju napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim, będzie miał możliwość złożenia tego oświadczenia w ciągu kolejnych 30 dni liczonych od daty upływu ustawowego terminu (czyli od upływu 31 stycznia danego roku), pod warunkiem, że jednocześnie dokona dodatkowej opłaty w wysokości 30% podstawowej opłaty za korzystanie z danego rodzaju zezwolenia.
Np. przedsiębiorca sprzedający w danym punkcie sprzedaje trzy rodzaje napojów alkoholowych o zawartości:
- do 4,5 % alkoholu (oraz piwo),
- od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
- powyżej 18% alkoholu
który nie złoży do 31 stycznia 2016 roku oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych, będzie mógł złożyć takie oświadczenia najpóźniej do 1 marca 2016 roku, pod warunkiem, że jednocześnie zapłaci 30% podstawowej opłaty określonej w art. 11 ust. 2 dla poszczególnych rodzajów zezwoleń, czyli:
-  30% kwoty 525 zł dla zezwoleń na sprzedaż napojów do 4,5 % alkoholu (oraz piwo) – tzn. 157,50 zł
30% kwoty 525 zł dla zezwoleń na sprzedaż napojów od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) – tzn. 157,50 zł
-   30% kwoty 2.100 zł dla zezwoleń na sprzedaż napojów powyżej 18% alkoholu, tzn. 630,0 zł.

  Niezłożenie oświadczenia o wartości sprzedaży danego rodzaju alkoholu, w dodatkowym terminie wraz z wymaganą opłatą, spowoduje wygaszenie zezwolenia.

  B.  przedsiębiorca, który nie zapłaci w ustawowym terminie do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku, kolejnej raty za korzystanie z zezwolenia w danym roku, będzie miał możliwość dokonania tej wpłaty w ciągu kolejnych 30 dni liczonych od daty upływu ustawowego terminu, pod warunkiem, że jednocześnie dokona dodatkowej opłaty w wysokości 30% opłaty za korzystanie z danego rodzaju zezwolenia, wyliczonej dla danego roku.
Oznacza to, że jeśli przedsiębiorca w poprzednim roku nie przekroczył ustawowych progów określonych w art. 11 ust. 5, będzie wpłacał 30% podstawowej opłaty rocznej dla danego rodzaju zezwolenia.
Jeśli jednak przedsiębiorca przekroczył ustawowe progi, będzie wpłacał 30% opłaty podwyższonej określonej w art. 11 ust. 5.

  Np. przedsiębiorca sprzedający w danym punkcie trzy rodzaje napojów alkoholowych o zawartości:
- do 4,5 % alkoholu (oraz piwo),
- od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
- powyżej 18% alkoholu
który nie zapłaci do 31 stycznia 2016 roku pierwszej raty za korzystanie z tych zezwoleń, i który nie przekroczył ustawowych progów wartości sprzedaży, będzie mógł dokonać wymaganej opłaty najpóźniej do 1 marca 2016 roku, pod warunkiem, że jednocześnie zapłaci 30% podstawowej opłaty określonej w art. 11 ust. 2 dla poszczególnych rodzajów zezwoleń, czyli:
-  30% kwoty 525 zł dla zezwoleń na sprzedaż napojów do 4,5 % alkoholu (oraz piwo) – tzn. 157,50 zł
-  30% kwoty 525 zł dla zezwoleń na sprzedaż napojów od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) – tzn. 157,50 zł
-  30% kwoty 2.100 zł dla zezwoleń na sprzedaż napojów powyżej 18% alkoholu, tzn. 630,0 zł.

  W przypadku przekroczenia ustawowych progów wartości sprzedaży alkoholu, roczna opłata dla poszczególnych rodzajów zezwoleń obliczana w sposób określony w art. 111 ust. 5, tzn. przy przekroczeniu wartości:
1)  37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa – roczną opłatę wnosi się w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim;
2)  37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) – roczną opłatę wnosi się w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim;
3)  77 000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu - wnosi się w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

  Jeśli przedsiębiorca, który przekroczył w 2015 roku ustawowe progi określone w art. 111 ust. 5, nie zapłaci do 31 stycznia 2016 roku pierwszej raty za korzystanie z poszczególnych rodzajów zezwoleń, będzie mógł zapłacić pierwszą ratę najpóźniej do 1 marca 2016 roku, pod warunkiem, że jednocześnie zapłaci dodatkowo 30% podwyższonej opłaty rocznej wyliczonej dla danego rodzaju zezwolenia.

  Te same zasady będą obowiązywać w przypadku braku opłaty kolejnych rat.

  Brak opłaty raty w dodatkowym terminie wraz z wymaganą dodatkową 30% opłatą spowoduje wygaszenie zezwolenia.

  Druk oświadczenia
( do ściągnięcia w formacie pdf) dostępny jest również w pok. Nr 9 Urzędu Gminy w Spytkowicach przy ul. Zamkowej 12.


INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE
NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH


Urząd Gminy Spytkowice przypomina Przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Spytkowice na podstawie stosownych zezwoleń o obowiązku wniesienia opłaty do 30 września 2015 roku za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przypadającej na rok 2015 (zgodnie z art. 11 ust.4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,( Dz. U. z 2012 poz.1356 z późniejszymi zmianami).

Nie dokonanie opłaty za zezwolenia w terminach wymienionych ustawowo spowoduje wygaśnięcie zezwolenia z mocy prawa.

Wpłaty można dokonać bezpośrednio w kasie Banku Spółdzielczego w Spytkowicach bez ponoszenia dodatkowych opłat gotówką lub przelewem na konto Urzędu Gminy w Spytkowicach ul. Zamkowa 12 34 -116 Spytkowice w BPS/o Spytkowice

nr konta bankowego - 91 8112 0008 0030 0214 2000 0010

z adnotacją, że jest to III rata opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu w roku 2015.Urząd Gminy Spytkowice przypomina Przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Spytkowice na podstawie stosownych zezwoleń, że 30 września 2014 r. mija ustawowy termin na dokonanie wpłaty III raty należności za korzystanie z zezwoleń w roku 2014, zgodnie z art. 111 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Wpłaty można dokonać bezpośrednio w kasie Banku Spółdzielczego w Spytkowicach bez ponoszenia dodatkowych opłat gotówką lub przelewem na konto Urzędu Gminy w Spytkowicach ul. Zamkowa 12 34 -116 Spytkowice w BPS/o Spytkowice

nr konta bankowego - 91 8112 0008 0030 0214 2000 0010

na podstawie otrzymanego : "Naliczenia opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych" z adnotacją, że jest to III rata opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Przedsiębiorca, któremu zezwolenie wygaśnie z powodu niedokonania opłaty w określonej wysokości w ustawowym terminie, może się ubiegać ponownie o wydanie zezwolenia po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji stwierdzającej wygaśnięcie zezwolenia. Termin do dokonania opłaty ma charakter materialnoprawny, czyli nie podlega przywróceniu, a organ administracji nie ma prawnej możliwości dokonywania oceny przyczyn niedokonania opłaty w terminie.
Wszelkich informacji na temat opłat udziela się w pok. Nr.9 Urzędu Gminy Spytkowice ul. Zamkowa 12 lub telefonicznie pod numerami /033/ 87 91 820 lub 876 wew. 37

ALKOHOL - ZEZWOLENIA


Przypominamy, że zgodnie z art.111 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 z późn. zm.), każdy przedsiębiorca posiadający zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, ma obowiązek do 31 stycznia 2014 r. złożyć oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w 2013 r. i dokonać opłaty za korzystanie z zezwoleń w roku 2014.

Druk oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych - pobierz
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Dokumenty:
Wypełniony formularz wniosku, zawierający informacje dotyczące warunków ustawowych i określonych w uchwałach Rady Gminy w Spytkowicach, niezbędnych dla uzyskania zezwolenia.

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:
1.  dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu, stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych,
2.  pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,
3.  decyzję właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu (lokalu).

Warunkiem prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży jest:
1) posiadanie zezwolenia wydanego przez Wójta Gminy Spytkowice
2) wniesienie opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w ustawowo określonych wysokościach i terminach,
3) zaopatrywanie się w napoje alkoholowe u producentów i przedsiębiorców posiadających odpowiednie zezwolenie na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych,
4) posiadanie tytułu prawnego do korzystania z lokalu stanowiącego punkt sprzedaży,
5) wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie objętym zezwoleniem tylko przez przedsiębiorcę w nim oznaczonego i wyłącznie w miejscu wymienionym w zezwoleniu,
6) zgłaszanie organowi zezwalającemu zmian stanu faktycznego i prawnego, w stosunku do danych zawartych w zezwoleniu, w terminie 14 dni od dnia powstania zmiany,
7) prowadzenie sprzedaży w punkcie sprzedaży spełniającym wymogi określone przez radę gminy, dotyczące liczby i zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,
8) przestrzeganie innych zasad i warunków określonych przepisami prawa.

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wydaje się:
dla punktu detalicznego oraz dla punktu gastronomicznego na 4 lata.

Opłaty
Opłaty roczne za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2012 r. wynoszą:
- 525 zł- na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa
- 525 zł- na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa )
- 2.100 zł- na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18 % alkoholu.

Opłaty w kolejnych latach ważności zezwolenia - uzależnione są od wielkości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim. Wniosek o wydanie zezwolenia oraz załączniki do wniosku - nie podlegają opłacie.

Termin i sposób załatwienia
Wnioski o wydanie zezwolenia rozpatrywane są w terminie do dwóch miesięcy od dnia złożenia kompletnego wniosku. W przypadku konieczności uzupełnienia wniosku ,termin biegnie od dnia wpływu uzupełnionego wniosku.

Podstawa prawna
- Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późniejszymi zmianami)
- Uchwała Nr XXI/119/93 Rady Gminy Spytkowice z dnia 23 lipca 1993r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających pow. 4,5% alkoholu (z wyj. piwa ), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.
- Uchwała Nr XXVII/193/01 Rady Gminy Spytkowice z dnia 28 września 2001r. w sprawie ustalenia na terenie Gminy Spytkowice  liczby punktów sprzedaży napojów zawierających  powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa),przeznaczonych o spożycia w miejscu sprzedaży.
- Uchwała Nr VIII/56/03 Rady Gminy Spytkowice z dnia 27 maja 2003r. w sprawie: zasad usytuowania na terenie Gminy Spytkowice  miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Wnioski do pobraniaGmina Spytkowice 2008© Switchprojekt.