Wójt Gminy Spytkowice - Mariusz Krystian

Urodził się 18 września 1976 roku w Zatorze. Ukończył Szkołę Podstawową w Ryczowie, a następnie Technikum Kolejowe w Krakowie o specjalności: Automatyka Sterowania Ruchem Kolejowym. Po zdaniu matury rozpoczął studia na Akademii Pedagogicznej, na której uzyskał dyplom magistra politologii i nauk społecznych. Jest także absolwentem studiów podyplomowych z zakresu historii na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz informatyki na Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie. W swoim dorobku zawodowym posiada doświadczenie jako pracownik fizyczny oraz umysłowy m.in. statystyk medyczny oraz nauczyciel. Jest żonaty - żona Agata, ma pięcioro dzieci: Mikołaja, Piotra, Filipa, Annę i Dominika.

Od 1998 roku aktywnie udziela się w środowisku lokalnym, od 2002 roku przez dwie kadencje pełnił funkcję Radnego Rady Gminy Spytkowice, w której m.in. przewodniczył Komisji Rewizyjnej. Działał także w OSP Ryczów, Gminnej Orkiestrze Dętej, był członkiem Rady Parafialnej oraz Akcji Katolickiej.

Funkcję Wójta Gminy Spytkowice pełni od grudnia 2010 roku, starając się o równomierny rozwój całej wspólnoty gminnej. W zakresie inwestycyjnym przede wszystkim kładzie nacisk na remont i odbudowę dróg gminnych, remont i restaurację budynków komunalnych, budowę chodników oraz kanalizacji sanitarnej. W swoich działaniach ściśle współpracuje ze stowarzyszeniami i organizacjami społecznymi. Dzięki temu udało się zrealizować wiele cennych inicjatyw.

Do dnia dzisiejszego realizuje w miarę możliwości swoje pasje społeczne m.in. pełniąc funkcję Prezesa Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Spytkowicach, grając w Gminnej Orkiestrze Dętej, czy aktywnie pracując na rzecz Stowarzyszenia Dolina Karpia.

Interesuję się psychologią polityki oraz historią Polski XX wieku.

Gmina Spytkowice 2008© Switchprojekt.