Wykonanie wyceny nieruchomości - Informacja o wyborze oferty
Wójt Gminy Spytkowice informuje, że na zadanie: Wykonanie wyceny nieruchomości dla potrzeb Gminy Spytkowice w 2018 r., które wynikają z bieżącej obsługi Gminy Spytkowice.
została wybrana oferta rzeczoznawcy majątkowego

Pana Marka Sosnówka
os. Tysiąclecia 10/97
31-604 Kraków


Za kwotę ofertową :18 840,00 zł brutto
Termin realizacji zadania do:do 31.12.2018 r.

Z powyższą firmą zostanie podpisana umowa, zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.
Dziękuję Wykonawcom za złożenie ofert.


Wykonanie usługi odbioru odpadów zawierających azbest - Informacja o wyborze oferty
Wójt Gminy Spytkowice informuje, że na zadanie: "Wykonanie usługi odbioru wraz z przygotowaniem do transportu, transport i utylizacja odpadów zawierających azbest z nieruchomości znajdujących się na terenie gminy Spytkowice".
została wybrana oferta

Radosław Rokosz FIRMA REMONTOWO-BUDOWLANA"RAGAR"
31-610 Kraków, os. Tysiąclecia 35/16


Za kwotę ofertową :283,50 zł. brutto/tona
Termin realizacji zadania do:do 31.12.2017r.

Z powyższą firmą zostanie podpisana umowa, zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.
Dziękuję Wykonawcom za złożenie ofert.


Świadczenie usługi nadzoru technicznego - Informacja o wyborze oferty
Wójt Gminy Spytkowice informuje, że na zadanie: Świadczenie usługi nadzoru technicznego - Inżynier projektu na czas trwania projektu pn.: "Cyfrowe usługi publiczne w Gminie Spytkowice" objętego współfinansowaniem środkami Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 oś priorytetowa 2 Oś Priorytetowa Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 E-administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.1 Elektroniczna administracja wpłynęły 2 ofert tj.

 Nr oferty.  Nazwa wykonawcy   Cena brutto     Ilość przygotowanych   
dokumentacji
  Łączna ilość
  otrzymanych punktów  
1 TECHMASTER Monika Stasica
34-300 Żywiec ul. Kabaty 2
31.980,00 zł 11 szt 50 pkt
2 Konsorcjum firm: InfoStrategia sp. z o.o.
ul. Lubicz 25, 31-503 Kraków
  InfoStrategia Andrzej Szczerba i Wspólnicy sp.j.  
ul. Lubicz 25, 31-503 Kraków
44.280,00 zł 11 szt. 43,06 pkt

Najkorzystniejszą ofertą jest oferta nr 1 Wykonawcy:
TECHMASTER Monika Stasica
34-300 Żywiec ul. Kabaty 2


- za cenę ryczałtową brutto: 31.980,00 zł brutto
- termin realizacji zamówienia: do dnia 30.04.2018r.
Z powyższą firmą zostanie podpisana umowa, zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.
Dziękuję Wykonawcom za złożenie ofert.


Wykonanie usług geodezyjno - kartograficznych - Informacja o wyborze oferty
Wójt Gminy Spytkowice informuje, że na zadanie: Wykonanie usług geodezyjno - kartograficznych dla Gminy Spytkowice w roku 2017.
została wybrana oferta

Firma MAXX Jerzy Lula
ul. Kamienna 10/37, 31 - 403 Kraków - lider konsorcjum


Za kwotę ofertową :86 550,00 zł brutto
Termin realizacji zadania do:do 31.12.2017r.

Z powyższą firmą zostanie podpisana umowa, zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.
Dziękuję Wykonawcom za złożenie ofert.


Wykonanie wyceny nieruchomości - Informacja o wyborze oferty
Wójt Gminy Spytkowice informuje, że na zadanie: Wykonanie wyceny nieruchomości dla potrzeb Gminy Spytkowice w 2017 r., które wynikają z bieżącej obsługi Gminy Spytkowice.
została wybrana oferta rzeczoznawcy majątkowego

Pana Marka Sosnówka
os. Tysiąclecia 10/97, 31-604 Kraków


Za kwotę ofertową :16 370,00 zł brutto
Termin realizacji zadania do:do 31.12.2017r.

Z powyższą firmą zostanie podpisana umowa, zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.
Dziękuję Wykonawcom za złożenie ofert.


Dostawa artykułów biurowych - Informacja o wyborze oferty
Wójt Gminy Spytkowice informuje, że na: dostawę artykułów biurowych wpłynęła następująca oferta:

 Nr oferty.  Nazwa wykonawcy Wartość brutto
1 P.H.U. "VITO" s.c. ul. Adwentowicza 6/198A
92-536 Łódź
29 824,47 zł

Została wybrana oferta nr 1 wykonawcy:
P.H.U. "VITO" s.c.
ul. Adwentowicza 6/198A
92-536 Łódź
najniższa cena za całość przedmiotu zamówienia.

Z powyższą firmą zostanie podpisana umowa, zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.
Dziękuję Wykonawcy za złożenie oferty.
Remont boiska sportowego na obiekcie "Orlik" - Informacja o wyborze oferty
Wójt Gminy Spytkowice informuje, że na zadanie: Usuwanie skutków klęsk żywiołowych tj. remont boiska sportowego na obiekcie "Orlik" w miejscowości Bachowice wpłynęły 3 oferty:

 Nr oferty.  Nazwa wykonawcy Cena brutto
---------
  Okres gwarancji  
  Ilość punktów za kryterium  
cena - 90 pkt
----------
okres gwarancji
-10 pkt
  Łączna punktacja  
1 PROFI - SPORT BUDOWNICTWO Spółka z o.o.
ul. Ofiar Katynia 15, lok. 25, 35 - 209 Rzeszów
186 196,33 zł
----------
60 miesięcy
74,91 pkt
-----------
10,00 pkt
84,91 pkt
2 Speed Invest Sp. z o.o.
ul. Ossowska 15, 05 - 230 Kobyłka
203 270,92 zł
-----------
24 miesiące
68,62 pkt
-----------
4,00 pkt
72,62 pkt
3 Zakład Remontowo - Budowlany "REMBUD" Władysław Leśko,
32 - 540 Trzebinia,ul. Stojałowskiego 46B
154 980,00 zł
-----------
24 miesiące
90,00 pkt
------------
4,00 pkt
94,00 pkt

Najkorzystniejszą ofertą jest oferta nr 3 Wykonawcy:
Władysław Leśko
prowadzący działalność gospodarczą pn.
Zakład Remontowo - Budowlany "REMBUD"
32 - 540 Trzebinia, ul. Stojałowskiego 46B


za cenę kosztorysową:
- cena netto 126 000,00 zł + 23 % Vat 28 980,00 zł = 154 980,00 zł brutto
    słownie brutto: sto pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt zł 00/100

- okres gwarancji: 24 miesiące od dnia odebrania przez Zamawiającego robót i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego

- termin wykonania robót: do 20.12.2016 r.

Z powyższą firmą zostanie podpisana umowa, zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.
Dziękuję Wykonawcom za złożenie ofert.
Dostawa urn wyborczych - Informacja o wyborze oferty
Wójt Gminy Spytkowice informuje, że na: dostawę urn wyborczych wpłynęły następujące oferty:

 Lp.  Nazwa wykonawcy Wartość brutto
1 Grupa METALCRAFT Sp. z o.o.
ul. Księżnej Jolanty 39, 62-800 Kalisz
3.696, 15 zł
2 KEY COMPANY Sp. z o.o.
ul. Usługowa 4, 15- 522 Białystok-Zaścianki
3.872, 04 zł
3 Vivenge Sp. z o.o.
ul. Warszawska 73, 08-110 Siedlce
4.817, 65 zł
4 Caro Piotr Krajewski
ul. Leśna 23, 18-305 Szumowo
5.403, 00 zł
5 Interplastic Robert Żółtowski
 Tuchom ul. Gdyńska 45, 80-209 Chwaszczyno 
5.705, 97 zł

Została wybrana oferta nr 1 wykonawcy:

Grupa METALCRAFT Sp. z o.o.
ul. Księżnej Jolanty 39,
62-800 Kalisz

najniższa cena za całość przedmiotu zamówienia.

Z powyższą firmą zostanie podpisana umowa, zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.
Dziękuję Wykonawcom za złożenie ofert.
Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Spytkowice - Informacja o wyborze oferty
Wójt Gminy Spytkowice informuje, że na wykonanie zadania pn: "Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Spytkowice" wpłynęły 2 ważne oferty tj.

Lp. Nazwa wykonawcy Wartość brutto za całość przedmiotu zamówienia
1 Instytut Rozwoju Miast
ul. Cieszyńska 21, 30 - 015 Kraków
120 000,00 zł
2 WROCAL Robert Boryczka
ul. Krucza 10/9, 59- 300 Lubin
72 324,00 zł

Została wybrana oferta nr 2 wykonawcy:

WROCAL Robert Boryczka
ul. Krucza 10/9,59 - 300 Lubin

adres do korespondencjii :
ul. Piławska 15/3a, 50 - 538 Wrocław

Cena zamówienia objętego zaproszeniem: 72 324,00 zł brutto
słownie brutto: siedemdziesiąt dwa tysiące trzysta dwadzieściac cztery złote 00/100
termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od daty podpisania umowy

Z powyższą firmą zostanie podpisana umowa, zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.

Dziękuję Wykonawcom za złożenie ofert.
Wykonanie modernizacji drogi rolniczej - Informacja o wyborze oferty
Wójt Gminy Spytkowice informuje, że na zadanie: "Wykonanie modernizacji drogi rolniczej o dł. 875 m biegnącej po działkach o numerach ewidencyjnych: cz. dz. 3428/275, 3534/1, 3535/47 - Spytkowice i cz. działki 844/12 - Ryczów"
została wybrana oferta

N - KOP Patryk Nowobilski
34-400 Nowy Targ ul. Krakowska 62BZa kwotę ofertową :81 368,82 zł brutto


Z powyższą firmą zostanie podpisana umowa, zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.
Dziękuję Wykonawcom za złożenie ofert.
Opracowanie Gminnej Ewidencji Zabytków - Informacja o wyborze oferty
Wójt Gminy Spytkowice informuje, że na wykonanie zadania pn: "Opracowanie Gminnej Ewidencji Zabytków i Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami" wpłynęło 5 ofert tj.

Lp. Nazwa wykonawcy Wartość brutto
1 MWPROJEKT Mateusz Wrześniewski
64-000 Kościan, ul. Sierakowskiego 16/4
9.370,00 zł
2 Jakub Danielski
ul. Zielińskiego 45/14 53-533 Wrocław
8.700,00 zł
3 ARKADIA Firma Archeologiczna Katarzyna Anna Fronczek
35-314 Rzeszów, ul. Sympatyczna 18/29
6.200,00 zł
4 Artur Michalak
ul. Słoneczna 1 64-600 Oborniki
12.000,00 zł
5 Green Key Joanna Masiota-Tomaszewska
ul. Nowy Świat 10a/15, 60-583 Poznań
12.000,00 zł

Została wybrana oferta nr 3 wykonawcy:

ARKADIA Firma Archeologiczna
Katarzyna Anna Fronczek
35-314 Rzeszów, ul. Sympatyczna 18/29


- za kwotę ofertową: 6.200,00 zł brutto
- termin realizacji zamówienia: do 30 listopada 2016r. z podziałem na dwie części:
   - wykonanie Gminnej Ewidencji Zabytków wraz z uzyskanie pozytywnej opinii Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie oraz przygotowaniem projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków wraz z uzasadnieniem w terminie do dnia 31 października 2016r.
   - wykonanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami wraz z uzyskanie pozytywnej opinii Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie oraz przygotowaniem projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego programu opieki nad zabytkami wraz z uzasadnieniem w terminie do dnia 30 listopada 2016r.

Z powyższą firmą zostanie podpisana umowa, zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.
Dziękuję Wykonawcom za złożenie ofert.
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych tj. remont drogi gminnej - Informacja o wyborze oferty
Wójt Gminy Spytkowice informuje, że na wykonanie zadania pn: "Usuwanie skutków klęsk żywiołowych tj. remont drogi gminnej ul. Okrężna nr K470251 w miejscowości Ryczów w km 0+000 - 0+620" wpłynęły 3 ważne oferty tj.

Lp. Nazwa wykonawcy prowadzącego działalność gospodarczą pn. Cena brutto
----------------
Okres gwarancji
Ilość punktów za kryterium cena
- 95 pkt
--------------
okres gwarancji
- 5 pkt
Łączna punktacja
1 Przedsiębiorstwo Budowlano - Drogowo - Mostowe
"DROG - BUD" Franciszek Fryc,
ul. Zamkowa 3, 34-116 Spytkowice
114 939,37 zł
-----------------
60 miesięcy
95,00 pkt
-------------
5,00 pkt
100,00 pkt.
2 EUROVIA VINCI Eurovia Polska S.A., Bielany Wrocławskie
ul. Szwedzka 5, 55 - 040 Kobierzyce
118 848,31 zł
-----------
60 miesięcy
91,88 pkt
-----------
5,00 pkt
96,88 pkt
2 "OMEGA" Zakład Sieci Wodno - Kanalizacyjnych Irzyk Jarosław,
ul. Szkolna 17 47 - 711 Ruda Śląska
165 656,89 zł
-------------
60 miesięcy
65,91 pkt
------------
5,00 pkt
70,91 pkt

Najkorzystniejszą ofertą jest oferta nr 1 Wykonawcy:

Franciszek Fryc
prowadzący działalność gospodarczą pn.
Przedsiębiorstwo Budowlano - Drogowo - Mostowe "DROG - BUD"
ul. Zamkowa 3, 34-116 Spytkowice


za cenę kosztorysową:
cena netto 93 446,64 zł + 23 % VAT 21 492,73 zł = 114 939,37 zł brutto
słownie brutto: sto czternaście tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć złotych 37/100

okres gwarancji: 60 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego
termin wykonania robót: do 30.10.2016 r.

Z powyższą firmą zostanie podpisana umowa, zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.
Dziękuję Wykonawcy za złożenie oferty.
Wykonanie robót naprawczych pokryć dachowych - Informacja o wyborze oferty
Wójt Gminy Spytkowice informuje, że na zadanie:"Wykonanie robót naprawczych pokryć dachowych wraz z robotami towarzyszącymi budynków stanowiących własność Gminy Spytkowice"
wpłynęła 1 oferta, która została zaakceptowana tj.

Antoni Dębski
prowadzący działalność gospodarczą pn.:
USŁUGI BUDOWLANE Antoni Dębski
Bachowice ul. Górki 40A, 34 - 116 Spytkowice


za cenę kosztorysową:
cena netto 14 894,31zł + 23% VAT 3 425,69zł = 18 320,00zł brutto
okres gwarancji: 24 miesiące od daty protokołu końcowego odbioru robót
termin wykonania zamówienia: 21 dni od daty podpisania umowy.

Z powyższą firmą zostanie podpisana umowa, zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego. Dziękuję Wykonawcy za złożenie oferty.
Remont dróg rolniczych w miejscowości Bachowice - Informacja o wyborze oferty
Wójt Gminy Spytkowice informuje, że na wykonanie zadania pn: "Remont dróg rolniczych w miejscowości Bachowice" wpłynęły 2 ważne oferty tj.

Lp. Nazwa wykonawcy Wartość brutto za całość przedmiotu zamówienia
1 Dom Weselny "Chlebiccy"
ul. Krakowska 22, 34-116 Spytkowice
9.200,00 zł
2 Firma Usługowo - Budowlana Zbigniew Domagała,
Bachowice, ul. Dębowa Boczna 6, 34-116 Spytkowice
5.535,00 zł

Została wybrana oferta nr 2 wykonawcy:

Firma Usługowo - Budowlana Zbigniew Domagała
Bachowice, ul. Dębowa Boczna 6, 34-116 Spytkowice


- cena za całość przedmiotu zamówienia: 5.535,00 zł słownie: pięć tysięcy pięćset trzydzieści pięć złotych 00/100
- Termin realizacji zamówienia:sukcesywnie w ciągu roku wg zapotrzebowania (do 5 dni od podpisania zlecenia)

Z powyższą firmą zostanie podpisana umowa (zlecenie), zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.

W zapytaniu ofertowym pozostawiono bez rozpatrzenia ofertę wykonawcy:
Dziękuję Wykonawcom za złożenie ofert.
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych tj. remont drogi gminnej - Informacja o wyborze oferty
Wójt Gminy Spytkowice informuje, że na zadanie: "Usuwanie skutków klęsk żywiołowych tj. remont drogi gminnej ul. Górki do Chowaniaka nr K470268 w miejscowości Spytkowice w km 0+000 - 0+660"
wpłynęła 1 oferta, która została zaakceptowana tj.

Franciszek Fryc
prowadzący działalność gospodarczą pn.
Przedsiębiorstwo Budowlano - Drogowo - Mostowe "DROG - BUD"
ul. Zamkowa 3, 34-116 Spytkowice


za cenę kosztorysową:
cena netto 121 944,94 zł + 23 % VAT 28 047,34 zł = 149 992,28 zł brutto
słownie brutto: sto czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa złote 28/100

okres gwarancji: 36 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego
termin wykonania zamówienia: do 30.09.2016 r.

Z powyższą firmą zostanie podpisana umowa, zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.
Dziękuję Wykonawcy za złożenie oferty.
Wykonanie modernizacji drogi rolniczej - Informacja o wyborze oferty
Wójt Gminy Spytkowice informuje, że na zadanie: Wykonanie modernizacji drogi rolniczej biegnącej po działkach o numerach ewidencyjnych: 3428/281, 3428/277, 3428/279, cz. dz. 3428/275 - Spytkowice o dł. 933 m.
została wybrana oferta

Przedsiębiorstwa Budowlano - Inżynieryjnego "PROTE" Michał Kowalski
ul. Konwaliowa 32, 34-116 Spytkowice


Za kwotę ofertową : 72 570,00 zł zł brutto
Termin realizacji zadania do:do 1 miesiąca od podpisania umowy

Z powyższą firmą zostanie podpisana umowa, zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.
Dziękuję Wykonawcom za złożenie ofert.


Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Spytkowice - Informacja o wyborze oferty
Wójt Gminy Spytkowice informuje, że na wykonanie zadania pn: "Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Spytkowice na lata 2016-2022" wpłynęło 2 ważne oferty tj.

Lp. Nazwa wykonawcy Wartość brutto (waga 40%) Metodologia przygotowania programu rewitalizacji (waga 60%) Łączna ilość
otrzymanych punktów
1 Konsorcjum pod nazwą ResManagement S.C. Mentelski P., Bartnicki T., Jednakiewicz M. & ResPublic Sp. z o.o.
01-498 Warszawa ul. Podmiejska 5
46.000,00 zł 40,00 pkt. 60,00 pkt. 100,00 pkt.
2 Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji
31-153 Kraków ul. Szlak 73a
67.593,85 zł 27,22 pkt. 60,00 pkt. 87,22 pkt.

Została wybrana oferta nr 1 wykonawcy:

Konsorcjum pod nazwą ResManagement S.C. Mentelski P., Bartnicki T., Jednakiewicz M. & ResPublic Sp. z o.o.
01-498 Warszawa ul. Podmiejska 5


- Cena ryczałtowa za realizację usługi wynosi brutto: 46.000,00 zł słownie: czterdzieści sześć tysięcy złotych 00/100
- Termin realizacji zamówienia: do dnia 30 listopada 2016r.

Uzasadnienie wyboru:
Wykonawca przedłożył najkorzystniejszą ofertę, która spełniła warunki opisane w zaproszeniu do składania ofert, zaoferował dobrą jakość przy najniższej wartości brutto za całość przedmiotu zamówienia.

Z powyższą firmą zostanie podpisana umowa, zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.

W zapytaniu ofertowym pozostawiono bez rozpatrzenia ofertę wykonawcy:
Fundacja Kreatywny Śląsk
44-200 Rybnik ul. Wysoka 15/17
Uzasadnienie:
Oferta wpłynęła po terminie określonym w ust. 8 zapytania ofertowego. Zgodnie z pkt. 7.1. zapytania ofertowego oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Dziękuję Wykonawcom za złożenie ofert.
Transport i utylizacja odpadów zawierających azbest - Informacja o wyborze oferty
Wójt Gminy Spytkowice informuje, że na zadanie: "Wykonanie usługi odbioru wraz z przygotowaniem do transportu, transport i utylizacja odpadów zawierających azbest z nieruchomości znajdujących się na terenie gminy Spytkowice"
została wybrana oferta

REMONDIS Sp. z o.o. ul. Zawodzie 16,
02-981 Warszawa Oddział w Dąbrowie Górniczej ul. Puszkina 41,
42-530 Dąbrowa GórniczaZa kwotę ofertową : 289,44 zł. brutto/tona
Termin realizacji zadania do: 31.12.2016 r.

Z powyższą firmą zostanie podpisana umowa, zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.
Dziękuję Wykonawcom za złożenie ofert.
Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Spytkowice - Informacja o wyborze oferty
Wójt Gminy Spytkowice informuje, że na wykonanie zadania pn: "Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Spytkowice na lata 2016-2022" wpłynęły 2 ważne oferty tj.

Lp. Nazwa wykonawcy Wartość brutto Metodologia przygotowania programu
rewitalizacji
(waga 60%)
Łączna ilość
otrzymanych punktów
1 Konsorcjum pod nazwą ResManagement S.C.
Mentelski P., Bartnicki T.,
Jednakiewicz M. & ResPublic Sp. z o.o.
01-498 Warszawa ul. Podmiejska 5
46.000,00 zł
40,00 pkt.
60,00 pkt. 100,00 pkt.
2 Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji
31-153 Kraków ul. Szlak 73a
67.593,85 zł
27,22 pkt.
60,00 pkt. 87,22 pkt.

Została wybrana oferta nr 1 wykonawcy:

Konsorcjum pod nazwą ResManagement S.C. Mentelski P., Bartnicki T., Jednakiewicz M. & ResPublic Sp. z o.o. 01-498 Warszawa ul. Podmiejska 5

- Cena ryczałtowa za realizację usługi wynosi brutto: 46.000,00 zł słownie: czterdzieści sześć tysięcy złotych 00/100.
- termin realizacji zamówienia: do dnia 30 listopada 2016r.

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca przedłożył najkorzystniejszą ofertę, która spełniła warunki opisane w zaproszeniu do składania ofert, zaoferował dobrą jakość przy najniższej wartości brutto za całość przedmiotu zamówienia.

Z powyższą firmą zostanie podpisana umowa, zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.

W zapytaniu ofertowym pozostawiono bez rozpatrzenia ofertę wykonawcy:
Fundacja Kreatywny Śląsk
44-200 Rybnik
ul. Wysoka 15/17


Uzasadnienie:
Oferta wpłynęła po terminie określonym w ust. 8 zapytania ofertowego. Zgodnie z pkt. 7.1. zapytania ofertowego oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Dziękuję Wykonawcom za złożenie ofert.
Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie - Informacja o wyborze oferty
Wójt Gminy Spytkowice informuje, że na wykonanie zadania pn: "Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 2.1.1 Elektroniczna administracja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego" wpłynęło 5 ofert tj.

Lp. Nazwa wykonawcy Wartość brutto Ilość przygotowanych
dokumentacji
Łączna ilość
otrzymanych punktów
1 Centrum Doradztwa w Informatyce i Zarządzaniu Sp. z o.o.
31-542 Kraków ul. Mogilska 25
29.397,00 zł 4 szt. 28,24 pkt.
2 TECHMASTER Sp. z o.o. 34-300 Żywiec ul. Kabaty 2 16.605,00 zł 25 szt. 75,00 pkt.
3 ITTI Sp. z o.o. 61-612 Poznań ul. Rubież 46 43.050,00 zł 6 szt. 24,29 pkt.
4 RB Services Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
30-019 Kraków ul. Mazowiecka 25
18.000,00 zł 24 szt. 71,13 pkt.
5 NBC CONSULTING Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
40-045 Katowice ul. Astrów 10
16.898,97 zł 31 szt. 74,13 pkt.

Została wybrana oferta nr 2 wykonawcy:

TECHMASTER Sp. z o.o.
34-300 Żywiec ul. Kabaty 2


- za cenę ryczałtową brutto: 16.605,00 zł brutto
- termin realizacji zamówienia: do dnia 25.02.2016r.

Z powyższą firmą zostanie podpisana umowa, zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego. Dziękuję Wykonawcom za złożenie ofert.
Wykonanie usług geodezyjno - kartograficznych dla Gminy Spytkowice w roku 2016 - Informacja o wyborze oferty
Wójt Gminy Spytkowice informuje, że na zadanie: "Wykonanie usług geodezyjno - kartograficznych dla Gminy Spytkowice w roku 2016"
została wybrana oferta

Przedsiębiorstwa Usług Geodezyjnych Spółka z o.o.
ul. Wyzwolenia 27
43 - 304 Bielsko-BiałaZa kwotę ofertową : 80 200,10 zł brutto
Termin realizacji zadania do: do 31.12.2016 r.

Z powyższą firmą zostanie podpisana umowa, zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.
Dziękuję Wykonawcom za złożenie ofert.
Wykonanie wyceny nieruchomości dla potrzeb Gminy Spytkowice - Informacja o wyborze oferty
Wójt Gminy Spytkowice informuje, że na zadanie: "Wykonanie wyceny nieruchomości dla potrzeb Gminy Spytkowice w 2016 r., które wynikają z bieżącej obsługi Gminy Spytkowice"
została wybrana oferta rzeczoznawcy majątkowego

Pana Marka Sosnówka
os. Tysiąclecia 10/97
31-604 KrakówZa kwotę ofertową : 17 470,00 zł brutto
Termin realizacji zadania do: do 31.12.2016 r.

Z powyższą firmą zostanie podpisana umowa, zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.
Dziękuję Wykonawcom za złożenie ofert.
Dostawa artykułów biurowych tuszy i tonerów - Informacja o wyborze oferty
Wójt Gminy Spytkowice informuje, że na: dostawę artykułów biurowych tuszy i tonerów
wpłynęły 2 oferty, tj.

Nr
 oferty 
Nazwa wykonawcy
prowadzącego działalność gospodarczą pn.
Wartość brutto
1 Partner XXI Sp.z o. o. P.H.U Beskid Plus Sp.j
Roman Tyrna, Janusz Cybuc, Bartosz Tyrna
43-300 Bielsko-Biała ul. Podwale 45
37.080,45
2 P.H.U. VITO
ul. Adwentowicza 6/198A 92-536 Łódź
31.480,33

Została wybrana oferta nr 2 wykonawcy:

P.H.U. VITO
ul. Adwentowicza 6/198A 92-536 Łódź

najniższa cena za całość przedmiotu zamówienia.

Z powyższą firmą zostanie podpisana umowa, zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego. Dziękuję Wykonawcom za złożenie ofert.
Remont drogi gminnej ul. Wierzbowa w miejscowości Ryczów - Informacja o wyborze oferty
Wójt Gminy Spytkowice informuje, że na wykonanie zadanie pn: Usuwanie skutków klęsk żywiołowych tj. remont drogi gminnej dz. nr 2602/1 ul. Wierzbowa w miejscowości Ryczów w km 0+000 - 0+378
wpłynęły 2 oferty, tj.

Nr
 oferty 
Nazwa wykonawcy
prowadzącego działalność gospodarczą pn.
Wartość brutto
----------------
 Okres gwarancji 
 Ilość punktów za kryterium  
cena - 95 pkt
----------------
okres gwarancji
- 5 pkt
Łączna
 punktacja  
1 "OMEGA" Zakład Sieci Wodno - Kanalizacyjnych Irzyk Jarosław,
ul. Szkolna 17, 47 - 711 Ruda Śląska
56 020,10 zł
---------------
48 miesięcy
95,00 pkt
-------------------
5,00 pkt
100,00 pkt
2 Przedsiębiorstwo Budowlano - Drogowo - Mostowe
"DROG - BUD" Franciszek Fryc,
ul. Zamkowa 3, 34 - 116 Spytkowice
64 868,17 zł
------------------
36 miesięcy
82,04 pkt
----------------------
3,75 pkt
85,79 pkt

Została wybrana oferta nr 1 wykonawcy:

"OMEGA" Zakład Sieci Wodno - Kanalizacyjnych
Irzyk Jarosław
ul. Szkolna 17, 47 - 711 Ruda Śląska


cena netto 45 544,80 zł + 23 % Vat = 56 020,10 zł brutto
słownie brutto: pięćdziesiąt sześć tysięcy dwadzieścia złotych 10/100

okres gwarancji: 48 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego
termin wykonania zadania: do 15.12.2015 r.

Z powyższą firmą zostanie podpisana umowa, zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego. Dziękuję Wykonawcom za złożenie ofert.
Remont drogi gminnej ul. Spokojna w miejscowości Ryczów - Informacja o wyborze oferty
Wójt Gminy Spytkowice informuje, że na wykonanie zadanie pn: Usuwanie skutków klęsk żywiołowych tj. remont drogi gminnej nr K470249 ul. Spokojna w miejscowości Ryczów w km 0+935 - 1+335 oraz w km 0+835 - 0+935
wpłynęły 2 oferty, tj.

Nr
 oferty 
Nazwa wykonawcy
prowadzącego działalność gospodarczą pn.
Wartość brutto
----------------
 Okres gwarancji 
 Ilość punktów za kryterium  
cena - 95 pkt
----------------
okres gwarancji
- 5 pkt
Łączna
 punktacja  
1 "TRANSFIG" Wiesław Figa,
32 - 061 Rybna, Przeginia Duchowna 300
122 771,02 zł
---------------
24 miesiące
69,03 pkt
-------------------
3,33 pkt
72,36 pkt
2 Przedsiębiorstwo Budowlano - Drogowo - Mostowe
"DROG - BUD" Franciszek Fryc,
ul. Zamkowa 3, 34 - 116 Spytkowice
89 208,30 zł
------------------
36 miesięcy
95,00 pkt
----------------------
5,00 pkt
100,00 pkt

Została wybrana oferta nr 2 wykonawcy:

Franciszek Fryc
prowadzący działalność gospodarczą pn.
Przedsiębiorstwo Budowlano - Drogowo - Mostowe "DROG - BUD"
ul. Zamkowa 3, 34-116 Spytkowice


za cenę kosztorysową: cena brutto 89 208,30 zł
słownie brutto: osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście osiem złotych 30/100

Zakres prac obejmuje wykonanie:
1) Remont drogi gminnej nr K470249 ul. Spokojna w miejscowości Ryczów w km 0+935 -1+335
cena netto 67 525,28 zł + 23 % Vat = 83 056,09 zł brutto
2) Remont drogi gminnej nr K470249 ul. Spokojna w miejscowości Ryczów w km 0+835 -0+935
cena netto 5 001,80 zł + 23 % Vat = 6 152,21 zł brutto

okres gwarancji: 36 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego
termin wykonania zadania: 10.12.2015 r.

Z powyższą firmą zostanie podpisana umowa, zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego. Dziękuję Wykonawcom za złożenie ofert.
Wykonanie rowów i przepustów wzdłuż drogi rolniczej w miejscowości Bachowice - Odstąpienie od zamówienia
W nawiązaniu do zapytania ofertowego z dnia 13 października 2015 r. dotyczącego "Wykonania rowów i przepustów wzdłuż drogi rolniczej w miejscowości Bachowice" uprzejmie informuję, że Zamawiający odstąpił od realizacji zamówienia i nie dokonał wyboru ofert.

Wykonanie usługi odbioru odpadów zawierających azbest - Informacja o wyborze oferty
Wójt Gminy Spytkowice informuje, że na zadanie: "Wykonanie usługi odbioru wraz z przygotowaniem do transportu, transport i utylizacja odpadów zawierających azbest z nieruchomości znajdujących się na terenie gminy Spytkowice"
została wybrana oferta

REMONDIS Sp. z o.o. ul. Zawodzie 16,
02-981 Warszawa Oddział w Dąbrowie Górniczej ul. Puszkina 41,
42-530 Dąbrowa GórniczaZa kwotę ofertową : 289,44 zł. brutto/tona
Termin realizacji zadania do: 31.12.2015 r.

Z powyższą firmą zostanie podpisana umowa, zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.
Dziękuję Wykonawcy za złożenie oferty.
Dostawa i montaż elektronicznej Syreny Alarmowej - Informacja o wyborze oferty
Wójt Gminy Spytkowice informuje, że na wykonanie zadanie pn: Dostawa i montaż elektronicznej Syreny Alarmowej wraz z Urządzeniem włączającym tj. centralą typu DSP-52BS
została wybrana oferta
TETRATRONIK Sławomir Janus Zakład Usługowy ul. Wiśniowa 1,32-340 Wolbrom

Za kwotę ofertową: 15.498,00 zł brutto
Termin realizacji zadania: do 30.04.2015 r.
Z powyższą firmą zostanie podpisana umowa, zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.
Dziękuję Wykonawcy za złożenie oferty.
Budowa sieci oświetleniowej i montaż lamp oświetlenia ulicznego - Informacja o wyborze oferty
Wójt Gminy Spytkowice informuje, że na wykonanie zadanie pn: Budowa sieci oświetleniowej i montaż lamp oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Spytkowice.
wpłynęła 1 oferta, która została zaakceptowana tj.
MAR-ELEKTRO Mariusz Maciaś, Brzezinka 110, 34-114 Brzeźnica.

cena brutto = 14 600,00 zł brutto
słownie brutto: czternaście tysięcy sześćset zł 00/100

termin wykonania robót - 29.12.2014 r.
gwarancja na wykonane roboty - 36 miesięcy

Z powyższą firmą zostanie podpisana umowa, zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.
Dziękuję Wykonawcy za złożenie oferty.
Wykonanie wyceny nieruchomości - Informacja o wyborze oferty
Wójt Gminy Spytkowice informuje, że na wykonanie zadanie pn: Wykonanie wyceny nieruchomości dla potrzeb Gminy Spytkowice w 2015 r., które wynikają z bieżącej obsługi Gminy Spytkowice
została wybrana oferta

Pana Marka Sosnówka
os. Tysiąclecia 10/97, 31-604 Kraków


Za kwotę ofertową: 19 680,00 zł brutto
Termin realizacji zadania: do 31.12.2015 r.

Z powyższą firmą zostanie podpisana umowa, zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.
Dziękuję Wykonawcom za złożenie oferty.
Wykonanie usług geodezyjno - kartograficznych - Informacja o wyborze oferty
Wójt Gminy Spytkowice informuje, że na wykonanie zadanie pn: Wykonanie usług geodezyjno - kartograficznych dla Gminy Spytkowice w roku 2015
została wybrana oferta

Przedsiębiorstwa Usług Geodezyjnych Spółka z o.o.
43 - 304 Bielsko - Biała, ul. Wyzwolenia 27


Za kwotę ofertową: 68 023,10 zł brutto
Termin realizacji zadania: do 31.12.2015 r.

Z powyższą firmą zostanie podpisana umowa, zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.
Dziękuję Wykonawcom za złożenie oferty.
Dostawa artykułów biurowych - Informacja o wyborze oferty
Wójt Gminy Spytkowice informuje, że na wykonanie zadanie pn: Dostawa artykułów biurowych tuszy i tonerów
wpłynęły 3 oferty, tj.

Lp. Nazwa Wartość brutto
1 Wektor Artykuły Biurowe
ul. Golików 7, 30 - 723 Kraków
61 769,46 zł
2 K2 Offis Sp. z o.o.
ul. Librowszyzna 3, 31 - 030 Kraków
Oferta niekompletna - brak poz. 102 do 114
3 P.H.U Vito
ul. Adwentowicza 6/198A, 92 - 536 Łódź
60 180,58 zł

Została wybrana oferta nr 3 wykonawcy:

P.H.U Vito
ul. Adwentowicza 6/198A, 92 - 536 Łódź


Z powyższą firmą zostanie podpisana umowa, zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.
Dziękuję Wykonawcom za złożenie ofert.
Remont dróg - informacja o wyborze oferty
Wójt Gminy Spytkowice informuje, że na : Remont dróg w miejscowości Miejsce, gmina Spytkowice
wpłynęły 2 oferty tj:

Lp. Nazwa Wartość brutto
1 Przedsiębiorstwo Budowlano - Drogowo - Mostowe
"DROG - BUD" Franciszek Fryc, ul. Zamkowa 3,
34 - 116 Spytkowice
75 628,37 zł
2 Rejon Robót Drogowych DROG - BUD Sp. z o.o.
32 - 566 Alwernia, ul. I. Krasickiego 18 A
109 723,79 zł

Została wybrana oferta nr 1 wykonawcy:

Przedsiębiorstwo Budowlano - Drogowo - Mostowe
"DROG - BUD" Franciszek Fryc
ul. Zamkowa 3, 34 - 116 Spytkowice


Ograniczono zakres robót do ilości środków posiadanych na ten cel w Budżecie Gminy, z w/w Wykonawcą zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego zostanie podpisana umowa, za cenę:
ul. Stawowa - cena netto 23 777,28 zł
ul. Folwarczna - cena netto 16 178,29 zł
droga wewnętrzna na działce nr 421/1 - cena netto 8 461,30 zł
ul. Piotr i Pawła - cena netto 8 097,62 zł
całkowita wartość zamówienia
cena netto 56 514,49 zł + 23 % VAT 12 998,33 zł = 69 512,82 zł brutto

termin wykonania robót - 25.10.2014 r.
gwarancja na wykonane roboty - 36 miesięcy

Dziękuję Wykonawcom za złożenie ofert.
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych tj. remont drogi - Informacja o wyborze oferty
Wójt Gminy Spytkowice informuje, że na wykonanie zadanie pn: Usuwanie skutków klęsk żywiołowych tj. remont drogi ul. Piotra i Pawła K 470231 w miejscowości Miejsce w km 0+000 - 0+450
wpłynęła 1 oferta, która została zaakceptowana tj.

Przedsiębiorstwo Budowlano - Drogowo - Mostowe
"DROG - BUD" Franciszek Fryc
34 - 116 Spytkowice, ul. Zamkowa 3


cena netto 99 822,67 zł + 23% VAT 22 959,21 zł = 122 781,88 zł brutto
słownie brutto: sto dwadzieścia dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt jeden zł 88/100

termin wykonania robót - 20.10.2014 r.
gwarancja na wykonane roboty - 36 miesięcy

Z powyższą firmą zostanie podpisana umowa, zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.
Dziękuję Wykonawcy za złożenie oferty.
Opracowanie i wydanie mapy - Informacja o wyborze oferty
Wójt Gminy Spytkowice informuje, że na wykonanie zadanie pn: "Dostawa łodzi silnikiem zaburtowym wraz z przyczepą do transportu"
wpłynęło 6 ofert tj,

Lp. Nazwa Wartość brutto
1 Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe
"PREF - BEH" Roman Jaworski
42-600 Tarnowskie Góry ul. Hutnicza 1
35 408,01 zł
2 Marabut Sp. z o.o.
32-070 Czernichów 451
41 820,00 zł
3 TWIN POWER Norbert Futera
03-186 Warszawa, ul. Modlińska 159
32 810,00 zł
4 Firma "SORBA" Andrzej Soroko
66-440 Skwierzyna ul. Międzyrzecka 14H
29 716,01 zł
5 Wild Lake Group PM Sp. Z o.o.
70-747 Szczecin ul. Niklowa 12 a,c
32 664,00 zł
6 CONCEPT Spółka z o.o.
43-300 Bielsko-Biała, al. gen. W. Andersa 593
32 226,00 zł

Została wybrana oferta nr 5 wykonawcy:
CONCEPT Spółka z o.o.
43-300 Bielsko-Biała, al. gen. W. Andersa 593


za kwotę ofertową: 32 226,00 zł brutto
słownie brutto: trzydzieści dwa tysiące dwieście dwadzieścia sześć złotych 00/100

termin wykonania zamówienia: do 30 dni od daty podpisania umowy
okres gwarancji: 24 miesiące

Uzasadnienie wyboru:
Wykonawca przedłożył najkorzystniejszą ofertę, która spełniła warunki opisane w zaproszeniu do składania ofert, zaoferował dobrą jakość przy najniższej wartości brutto za całość przedmiotu zamówienia.

W postępowaniu odrzucono oferty 2 wykonawców na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy Prawo zamówień publicznych tj.
Oferta nr 3 wykonawcy:
TWIN POWER Norbert Futera
03-186 Warszawa, ul. Modlińska 159

Uzasadnienie:
Wykonawca podał termin realizacji do 60 dni od daty podpisania umowy, co jest niezgodne z warunkami określonymi przez Zamawiającego.

Oferta nr 4 wykonawcy:
Firma "SORBA" Andrzej Soroko
66-440 Skwierzyna ul. Międzyrzecka 14H

Uzasadnienie:
Wykonawca zaproponował produkt równoważny (łódź z polietylenu), który nie spełnia wymagań określonych przez Zamawiającego.

Termin i miejsce podpisania umowy zostanie uzgodniony telefonicznie z wybranym Wykonawcą.
Opracowanie i wydanie mapy - Informacja o wyborze oferty
Wójt Gminy Spytkowice informuje, że na wykonanie zadanie pn: "Opracowanie i wydanie mapy przyrodniczo - turystycznej Gminy Spytkowice"
wpłynęło 10 ofert tj,

Lp. Nazwa Wartość brutto
1 Magdalena Fris-Brodzik Getgraf 32-087 Zielonki, Garlica Murowana 30 8.767,50 zł
2 Wydawnictwo BIK mgr inż. Karol Kawałko 64-920 Piła, ul. Królowej Jadwigi 10B 13.550,40 zł
3 IMAGIN DESIGN GROUP Anna Kwiatkowska 31-315 Kraków, ul. Radzikowskiego 100/57 7.347,00 zł
4 "COMPAS" Roman Trzmielewski, Dariusz Faustmann 30-084 Kraków, ul. Podchorążych 3 11.205,00 zł
5 Zakład Kartograficzny "SYGNATURA" Witold Czajka 65-154 Zielona Góra, ul. Dolina Zielona 28 9.135,00 zł
6 STUDIO PLAN Grzegorz Zwoliński 54-060 Wrocław, ul. Piotrkowska 72 10.000,00 zł
7 "EURO PILOT" Sp. z o.o. 01-355 Warszawa, ul. Konarskiego 3 7.683,00 zł
8 Drukarnia i Wydawnictwo Grafikon J. Krupnik, W. Kołodenny Spółka Jawna 34-100 Wadowice, Jaroszowice 324 11.359,50 zł
9 AMISTAD Sp. z o.o. 31-101 Kraków, Plac na Groblach 8/2 16.402,50 zł
10 Appen Helena Bochyńska-Kubisa 05-806 Komorów, ul. Długa 4 13.524,00 zł

Została wybrana oferta nr 3 wykonawcy:
IMAGIN DESIGN GROUP
Anna Kwiatkowska
31-315 Kraków, ul. Radzikowskiego 100/57


za kwotę ofertową: 7.347,00 zł brutto

termin realizacji:
- opracowanie projektów graficznych - do 21 dni roboczych od otrzymania materiałów od Zamawiającego
- wydania materiałów promocyjnych - do 21 dni roboczych od dnia zatwierdzenia ostatecznej wersji projektu graficznego.

Z powyższą firmą zostanie podpisana umowa, zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.
Dziękuję Wykonawcom za złożenie ofert.
Instalacji oświetleniowej i nagłośnienia - informacja o wyborze oferty
Wójt Gminy Spytkowice informuje, że na : Rozwój infrastruktury społecznej poprzez wykonanie instalacji oświetleniowej i nagłośnienia stadionu LKS Orzeł w Ryczowie
wpłynęły - 3 oferty tj,

Lp. Nazwa Wartość brutto
1 EN SYSTEM Patryk Woźniak, ul. Cicha 8, 30 - 199 Rząska 129 529,69 zł
2 Zakład Usług Projektowych i Instalacyjnych "PRO - EL" Jerzy Płocki,
31 - 701 Kraków, os. Na Stoku 7/18
120 835,95 zł
3 REZONER Mirosław Żukrowski,
58 - 310 Szczawno - Zdrój, ul. Mickiewicza 8/3
121 292,12 zł

Została wybrana oferta nr 2 wykonawcy:
Zakład Usług Projektowych i Instalacyjnych
"PRO - EL" Jerzy Płocki
31 - 701 Kraków, os. Na Stoku 7/18


cena netto 98 240,61 zł + 23% VAT 22 595,34 zł = 120 835,95 zł brutto
słownie brutto: sto dwadzieścia tysięcy osiemset trzydzieści pięć złotych 95/100

termin wykonania robót - do 30.09.2014 r.
gwarancja na wykonane roboty - 36 miesięcy

Z powyższą firmą zostanie podpisana umowa, zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.
Dziękuję Wykonawcom za złożenie ofert.
Dostawa sprzętu komputerowego - informacja o wyborze oferty
Wójt Gminy Spytkowice informuje, że na : Dostawę sprzętu komputerowego dla Urzędu Gminy w Spytkowicach
wpłynęło - 8 ofert tj,

Lp. Nazwa Wartość brutto
1 ANS IT Sp. z o.o.
00-833 Warszawa ul.Sienna 72A lok.110
5157,39 zł
2 F.H.U Grawit
43-430 Skoczów ul.Górny Bór 5
6260,7 zł
3 Timber Roman Królikowski
Modlniczka ul.Willowa 16
5938,00 zł
4 AF SEKO Sp. z o.o.
43-300 Bielsko-Biała ul.Bogusławskiego 17
5035,62 zł
5 Net Center Tomasz Kaczmarcczyk
44-114 Gliwice ul.Derkacza 5
6408,30 zł
6 Centrum Szkolenie Komputerowego
41-300 Dąbrowa Górnicza ul.Królowej Jadwigi 23
5591,58 zł
7 Prime Computers Dariusz Leszczyński
50-229 Wrocław ul.Kraszewskiego 15A
5115,30 zł
8 ALTIS Komputer Sp.z o.o.
41-303 Dąbrowa Górnicza ul.Kasprzaka 256
6210,27 zł

Została wybrana oferta nr 4 wykonawcy:
AF SEKO Sp. z o.o.
43-300 Bielsko-Biała ul.Bogusławskiego 17


- za kwotę ofertową: 5035,62 zł brutto

Dostawa łodzi z silnikiem zaburtowym - unieważnienie postępowania
Wójt Gminy Spytkowice działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 7) ustawy Prawo zamówień publicznych zawiadamia, o unieważnieniu postępowania na zadanie pn: "Dostawa łodzi z silnikiem zaburtowym wraz przyczepą do transportu" w ramach projektu pn. "Zakup łodzi do transportu w celu poprawy ochrony przeciwpowodziowej i zabezpieczenia obszarów chronionych" w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności objętego Programem Operacyjnym "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013".

Uzasadnienie:
Postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy.

Wykonanie usługi odbioru odpadów zawierających azbest - informacja o wyborze oferty
Wójt Gminy Spytkowice informuje, że na zadanie: "Wykonanie usługi odbioru wraz z przygotowaniem do transportu, transport i utylizacja odpadów zawierających azbest z nieruchomości znajdujących się na terenie gminy Spytkowice"została wybrana oferta

REMONDIS Sp. z o.o. ul. Zawodzie 16,
02-981 Warszawa
Oddział w Dąbrowie Górniczej ul. Puszkina 41,
42-530 Dąbrowa Górnicza


- za kwotę ofertową: 297,00 zł. brutto/tona
- termin realizacji zadania do: 31.12.2014 r.

Z powyższą firmą zostanie podpisana umowa, zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego

Dostawa środków czystości - informacja o wyborze oferty
Wójt Gminy Spytkowice informuje, że na zadanie: dostawę środków czystości wpłynęła 1 oferta tj:

F.P.U.H Farby Lakiery Łucja Wilczak
ul. Rynek 11 34-116 Spytkowice


- za kwotę ofertową: 3.500,00 zł brutto

Z powyższą firmą zostanie podpisana umowa, zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego

Dostawa artykułów biurowych, tuszy i tonerów - informacja o wyborze oferty
Wójt Gminy Spytkowice informuje, że na:dostawę artykułów biurowych, tuszy i tonerów wpłynęły następujące oferty:

Lp. Nazwa Wartość brutto Art. biurowe Wartość brutto Tusze, tonery
1 Wektor Artykuły Biurowe ul. Golików 7 30-723 Kraków 51.137,00 -
2 Labos sp. z o. o al. Pokoju 1 A 31-548 Kraków 79.182,80 29.606,10
3 LAPIS S.C ul. Friedleina 4-6 30-009 Kraków 56.367,76 29.487,28
4 P.H.U. WERSET ul. Kościuszki 47 32-540 Trzebinia 51.599,59 -
5 K2 Offis sp. z o. o ul. Librowszyzna 3 31-030 Kraków 56.610,62 29.147,77
6 P.H.U. VITO ul. Adwentowicza 6/198A 92-536 Łódź 45.978,88 26.058,78


Została wybrana oferta nr 6 wykonawcy:
P.H.U. VITO ul. Adwentowicza 6/198A
92-536 Łódź


najniższa cena za całość przedmiotu zamówienia.

Z powyższą firmą zostanie podpisana umowa, zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.

Opieka nad bezdomnymi zwierzętami - informacja o wyborze oferty
Wójt Gminy Spytkowice informuje, że na:"Świadczenie całodobowej usługi zapewniającej opiekę bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Spytkowice"
Została wybrana oferta
Jarosław Kołodziejczyk Gabinet Weterynaryjny ANIMAL-VET ZASOLE,
32-600 Oświęcim, ul. Garbarska 10


- za kwotę ofertową:
- 500,00 zł brutto - opłata ryczałtowa
- 1000, 00 zł. brutto - za każde zgłoszone i odebrane zwierzę

Termin realizacji zadania: do 31.12.2014 r.

Z powyższą firmą zostanie podpisana umowa, zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.

Dziękuję Wykonawcom za złożenie ofert

Wójt Gminy Spytkowice
mgr Mariusz KrystianWykonanie usług geodezyjno-kartograficznych - informacja o wyborze oferty
Wójt Gminy Spytkowice informuje, że na:Wykonanie usług geodezyjno - kartograficznych dla Gminy Spytkowice w roku 2014
Została wybrana oferta
Przedsiębiorstwa Usług Geodezyjnych Spółka z o.o.
43 - 304 Bielsko - Biała, ul. Wyzwolenia 27


- za kwotę ofertową: 67 833,88 zł brutto
Termin realizacji zadania: do 31.12.2014 r.

Z powyższą firmą zostanie podpisana umowa, zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.

Dziękuję Wykonawcom za złożenie ofert

Wójt Gminy Spytkowice
mgr Mariusz KrystianWykonanie wyceny nieruchomości - informacja o wyborze oferty
Wójt Gminy Spytkowice informuje, że na:Wykonanie wyceny nieruchomości dla potrzeb Gminy Spytkowice w 2014 r., które wynikają z bieżącej obsługi Gminy Spytkowice
Została wybrana oferta rzeczoznawcy majątkowego
Pana Marka Sosnówka
os. Tysiąclecia 10/97 31-604 Kraków


- za kwotę ofertową: 22 017,00 zł brutto
Termin realizacji zadania: do 31.12.2014 r

Z powyższą firmą zostanie podpisana umowa, zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.

Dziękuję Wykonawcom za złożenie ofert

Wójt Gminy Spytkowice
mgr Mariusz KrystianZakup licencji na dostęp do bazy aktów prawnych - informacja o wyborze oferty
Wójt Gminy Spytkowice informuje, że na:Zakup licencji na dostęp do bazy aktów prawnych, orzeczeń, komentarzy prawnych i piśmiennictwa dla Urzędu Gminy i Jednostek Organizacyjnych Gminy
wpłynęły 2 oferty tj:

Lp. Nazwa Wartość brutto
1 Lexis Nexis Polska Sp. z o.o., Ochota Office Park 1
Al. Jerozolimskie 181, 02 - 222 Warszawa
3.653,10 zł
2 Wolters Kluwer Polska Sp. z o. o. Jarosław Zieliński,
01 - 231 Warszawa, ul. Płocka 5 A
4.993,80 zł


Oferta nr 1 Lexis Nexis Polska Sp. z o.o., Ochota Office Park 1 Al. Jerozolimskie 181, 02 - 222 Warszawa nie została wybrania w związku z brakiem wymogów zawartych w ofercie brak dostępu do aktów prawa miejscowego tj. do Dzienników Urzędowych Województwa Małopolskiego od 1999 roku

Została wybrana oferta nr 2 wykonawcy:
Wolters Kluwer Polska S.A.
01-208 ul. Przyokopowa 33 Jarosław Zieliński,

która w spełnia wymagania zawarte w ofercie.

- za kwotę ofertową: 4.993,80 zł brutto
- wersja online 15 użytkowników
- licencja:12 miesięcy

Z powyższą firmą zostanie podpisana umowa, zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.

Wykonanie instalacji odgromowej - informacja o wyborze oferty
Wójt Gminy Spytkowice informuje, że na:Wykonanie instalacji odgromowej budynku Domu Strażaka w Bachowicach, ul. Ks. Gołby 33
wpłynęły 3 oferty tj:

Lp. Nazwa Wartość brutto
1 Instal Zbyszko Instalacje Elektr., Transport, Usługi Podnośnikiem Samochodowym
Usługi Ogólnobudowlane i Wod. - Kan. Zbigniew Rospond
32 - 640 Zator, ul. Sikorskiego 24
11 016,30 zł
2 Firma Produkcyjno - Usługowa "PARAFEL" Zbigniew Stalmach,
32 - 744 Łapczyca 508
22 865,70 zł
3 Hel - bud Bartosz Dziewolski
ul. Zbrojarzy 75 B, 30 - 412 Kraków
13 452,36 zł


Została wybrana oferta nr 1 wykonawcy:
Instal Zbyszko Instalacje Elektr., Transport, Usługi Podnośnikiem Samochodowym
Usługi Ogólnobudowlane i Wod. - Kan. Zbigniew Rospond
32 - 640 Zator, ul. Sikorskiego 24


- za kwotę ofertową: 11 016,30 zł brutto
- gwarancja 36 miesięcy od daty końcowego odbioru robót
- termin realizacja zadanie: do 2 miesięcy od daty podpisania umowy

Z powyższą firmą zostanie podpisana umowa, zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.

Przebudowa przepustu - informacja o wyborze oferty
Wójt Gminy Spytkowice informuje, że na:Przebudowa przepustu, w miejscowości Wróblówki, uszkodzonego w czasie ulewnych deszczy w czerwca 2013 r.,
wpłynęły 2 oferty tj:

Lp. Nazwa Wartość brutto
1 Przedsiębiorstwo Budowlano - Inżynieryjne "Prote" Michał Kowalski
34 - 116 Spytkowice, ul. Konwaliowa 32
14 760,00 zł
2 Firma Usługowo - Budowlana Zbigniew Domagała
Bachowice, ul. Dębowa Boczna 6, 34 - 116 Spytkowice
5 000,00 zł


Została wybrana oferta nr 1 wykonawcy:
Firma Usługowo - Budowlana Zbigniew Domagała
Bachowice, ul. Dębowa Boczna 6, 34 - 116 Spytkowice


- za kwotę ofertową: 5 000,00 zł brutto
- termin realizacja zadanie: do 15 dni od daty podpisania zlecenia.

Z powyższą firmą zostanie podpisane zlecenie, zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.

Wykonanie bankowej obsługi budżetu - informacja o wyborze oferty
Wójt Gminy Spytkowice informuje, że na zadanie: Wykonanie bankowej obsługi budżetu Gminy Spytkowice oraz jednostek będących dysponentami budżetu w okresie od 01 października 2013 r. do 30 września 2016 r.
wpłynęła 1 oferta tj:

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
34 - 114 Brzeźnica 36


Wykonanie bankowej obsługi budżetu Gminy Spytkowice oraz jednostek będących dysponentami budżetu tj.
- Urzędu Gminy w Spytkowicach ul. Zamkowa 12;
- Gminnego Zespołu Szkół w Spytkowicach ul Zamkowa 12;
- Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Spytkowicach ul. Szkolna 14;
- Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bachowicach ul. ks. Gołby 1;
- Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ryczowie ul. Szkolna 18;
- Szkoły Podstawowej Nr 2 w Spytkowicach ul. Wiślana 53;
- Szkoły Podstawowej w Miejscu ul. Floriana 62;
- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Spytkowicach, ul. Zamkowa 12
w okresie 01 października 2013 r. ÷ 30 września 2016 r.

za cenę podaną w n/w tabeli:

Lp. Rodzaj usługi Cena brutto [zł]
1 Otwarcie rachunku bankowego
- bieżącego
- pomocniczego
30,00 zł
2 Zamknięcie rachunku bankowego
- bieżącego
- pomocniczego
10,00 zł
3 Prowadzenie rachunku bankowego
- bieżącego
- pomocniczego
(podać wartość za 1 miesiąc)
0,00 zł
4 Wpłata gotówkowa 0,00 zł
5 Wypłata gotówkowa 0,00 zł
6 Opłata za zlecenie przelewu
(w tym elektroniczny)
0,00 zł
7 Opłata za informację o zmianach stanu środków na rachunku i ustalenie salda rachunku
(podać wartość za 1 miesiąc z uwzględnieniem codziennego przekazywania informacji do wszystkich prowadzonych rachunków)
0,00 zł
8 Opłata za blankiety czekowe do rachunku bieżącego, pomocniczego
(podać wartość za 1 szt.)
0,00 zł
9 Opłata za potwierdzenie posiadania rachunku 0,00 zł
10 Prowadzenie kasy Urzędu Gminy tj. przyjmowanie wpłat - opłata skarbowa, opłata administracyjna, raty podatkowe, opłata za gospodarowanie odpadami, inne
(podać wartość ryczałtowo za 1 miesiąc)
1 100,00 zł
11 Prowizja od uruchomienia kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym Budżetu Gminy Spytkowice 0,30 %
12 Wysokość oprocentowania - stała marża banku od kredytu krótkoterminowego
w rachunku bieżącym Budżetu Gminy Spytkowice
WIBOR 3M + 1,50 % marża


Z powyższą firmą zostanie podpisana umowa, zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.

Opracowanie dokumentacji projektowej - informacja o wyborze oferty
Wójt Gminy Spytkowice informuje, że na:Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbiórkę dwóch budynków w miejscowości Ryczów ul. Szkolna 4
wpłynęły 4 oferty tj:

Lp. Nazwa Wartość brutto
1 Pracownia Projektowa "PIK" s.c. Anna i Maciej Pindurowie,
44 - 240 Żory, ul. Szeroka 24
5 965,50 zł
2 TSPLAN Pracownia Architektoniczna Tomasz Synowski
ul. Brodzińskiego 23/18, 43 - 609 Jaworzno
12 546,00 zł
3 FHU BŁASZCZYK Jacek Błaszczyk
ul. I. Krasickiego 7, 63 - 200 Kotlin
4 200,00 zł
4 Firma "Andrex" Kosztorysowanie, Nadzory Budowlane Projektowanie i Przeglądy okresowe
Misiaszek Andrzej Janusz,
31 - 875 Kraków, os. Dywizjonu 303 41/54
2 706,00 zł

W związku z rezygnacją z realizacji w/w zadania przez Wykonawcę oferty nr 4 Firma "Andrex" Kosztorysowanie, Nadzory Budowlane Projektowanie i Przeglądy okresowe Misiaszek Andrzej Janusz, 31 - 875 Kraków, os. Dywizjonu 303 41/54 została wybrana oferta Wykonawcy nr 3:

FHU BŁASZCZYK Jacek Błaszczyk
ul. I. Krasickiego 7, 63 - 200 Kotlin


- za kwotę ofertową: 4 200,00 zł brutto
- termin realizacja zadanie: do 30.11.2013 r.

Z powyższą firmą zostanie podpisana umowa, zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.

Dostawa sprzętu komputerowego - informacja o wyborze oferty
Wójt Gminy Spytkowice informuje, że na:Dostawa sprzętu komputerowego dla Urzędu Gminy w Spytkowicach
wpłynęły 3 oferty tj:

Lp. Nazwa Wartość brutto
1 Net Center Tomasz Kaczmarczyk,
44 - 114 Gliwice, ul. Derkacza 5
nie spełnia warunków podanych w zaproszeniu do składania ofert
2 OPTI serw Kraków Jarosław Pogwizd
33 - 300 Nowy Sącz, ul. Nawojowska 118
21 478,87 zł
3 Timber Roman Królikowski, Mydlniczka,
ul. Willowa 16, 32 - 085 Modlnica
23 135,00 zł

Została wybrana oferta nr 2 wykonawcy:

OPTI serw Kraków Jarosław Pogwizd
33 - 300 Nowy Sącz, ul. Nawojowska 118


- za kwotę ofertową: 21 478,87 zł brutto

Z powyższą firmą zostanie podpisana umowa, zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.

Opracowanie dokumentacji projektowej - informacja o wyborze oferty
Wójt Gminy Spytkowice informuje, że na:Opracowanie dokumentacji projektowej zgłoszeniowej na zadanie: Budowa chodnika i kanalizacji burzowej ul. Jana III Sobieskiego w Ryczowie, Budowa chodnika i kanalizacji burzowej ul. Słoneczna w Spytkowicach, Budowa chodnika i kanalizacji burzowej ul. Ks. Gołby w Bachowicach
wpłynęły 2 oferty tj:

Lp. Nazwa Wartość brutto
1 A4 PROJEKT Pracownia Projektowa - inż. Dominik Kącki,
oś. ZWM 13/11, 32 - 540 Trzebinia
49 815,00 zł
2 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MODUS 66 Andrzej Głowacki,
32 - 500 Chrzanów, ul. Miła 34
54 735,00 zł

Została wybrana oferta nr 1 wykonawcy:

A4 PROJEKT Pracownia Projektowa - inż. Dominik Kącki
oś. ZWM 13/11, 32 - 540 Trzebinia


za kwotę ofertową: 49 815,00 zł brutto, w tym:
- zadanie nr 1 - Spytkowice, ul. Słoneczna za kwotę ofertową: 27 183,00 zł brutto
- zadanie nr 2 - Bachowice, ul. Ks. Gołby za kwotę ofertową: 20 172,000 zł brutto
- zadanie nr 3 - Ryczów , ul. Jana III Sobieskiego za kwotę ofertową: 2 460,00 zł brutto
- termin realizacja zadanie: 30.12.2013 r.

Z powyższą firmą zostanie podpisana zlecenie, zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.

Wynajem hali namiotowej - informacja o wyborze oferty
Wójt Gminy Spytkowice informuje, że na:Wynajem hali namiotowej wraz z podłogą i oświetleniem na Dożynki Gminne
wpłynęły 3 oferty tj:

Lp. Nazwa Wartość brutto
1 Rekord Hale Namiotowe Sp. z o.o. Paweł Wróblewski
50 - 412 Wrocław, ul. Mazowiecka 17
24 600,00 zł
2 Estrada Rybnicka s.c. Zbigniew Krótki & Wojciech Lala
44 - 251 Rybnik, ul. Wolna 242
16 800,00 zł
3 Namioty i Hale Schurf Sp. z o.o.
32 - 050 Skawina, ul. Ks. J. Popiełuszki 6
15 498,00 zł

Została wybrana oferta nr 3 wykonawcy:

Namioty i Hale Schurf Sp. z o.o.
32 - 050 Skawina, ul. Ks. J. Popiełuszki 6


- za kwotę ofertową: 15 498,00 zł brutto
- termin realizacji zadania: 25.08.2013 r.

Z powyższą firmą zostanie podpisana zlecenie, zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.

Likwidacja szkód po ulewach - informacja o wyborze oferty
Wójt Gminy Spytkowice informuje, że na:Likwidacja szkód po ulewach w dniu 10/11 czerwca 2013r na terenie Gminy Spytkowice
wpłynęły 2 oferty tj:

Lp. Nazwa Wartość brutto
1 Przedsiębiorstwo Budowlano - Inżynieryjne "Prote" Michał Kowalski,
34 - 116 Spytkowice,ul. Konwaliowa 32
39 500,00 zł
2 Firma Handlowo - Usługowa PONTA Danuta Mostowik,
ul. Słoneczna 33, 34 - 116 Spytkowice
31 800,00 zł

Została wybrana oferta nr 1 wykonawcy:

Firma Handlowo - Usługowa PONTA Danuta Mostowik
ul. Słoneczna 33, 34 - 116 Spytkowice


- za kwotę ofertową: 31 800,00 zł brutto
- termin realizacji zadania: do 20 dni od podpisania umowy

Z powyższą firmą zostanie podpisana zlecenie, zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.

Usługi koparko - spycharką - informacja o wyborze oferty
Wójt Gminy Spytkowice informuje, że na zadanie: Usługi koparko - spycharką na bieżące remonty dróg rolniczych, uszkodzonych podczas gwałtownych opadów deszczu, na terenie gminy Spytkowice
wpłynęła 1 oferta tj:

Firma Usługowo - Budowlana
Zbigniew Domagała
Bachowice, ul. Dębowa Boczna 6, 34 - 116 Spytkowice


- za kwotę ofertową: 4 920,00 zł brutto
- termin realizacji zadania: do 20 dni od podpisania umowy

Z powyższą firmą zostanie podpisana umowa, zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego

Wykonanie remontu świetlicy - informacja o wyborze oferty
Wójt Gminy Spytkowice informuje, że na zadanie: Wykonanie remontu świetlicy znajdującej się w pomieszczeniach Domu Strażaka w Bachowicach, ul. Ks. Gołby 33 wraz z zagospodarowaniem terenu.
wpłynęła 1 oferta tj:

"ABA" Zakład Remontowo Budowlany
Janusz Buszydło
Łączany 152, 34 - 115 Ryczów


- cena netto 52 929,35 zł + 23% VAT 12 173,75 zł = 65 103,10 zł brutto.
słownie brutto: sześćdziesiąt pięć tysięcy sto trzy złote 10/100
- gwarancja na wykonane roboty: 36 miesięcy
- termin wykonania robót: do 25.05.2013r.

Z powyższą firmą zostanie podpisana umowa, zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych - informacja o wyborze oferty
Wójt Gminy Spytkowice informuje, że na: Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych przy użyciu remontera na drogach gminnych na terenie Gminy Spytkowice
wpłynęły 3 oferty tj:

Lp. Nazwa Wartość brutto
1 Jan Małysz - PHUS Jan Małysz
ul. Bielska 727, 43 - 384 Jaworze
107 707,41 zł
2 Zakład Projektowania i Wykonawstwa Robót Drogowych mgr inż. Władysław Janik
32 - 300 Olkusz, ul. Legionów Polskich 36/82
51 660,00 zł
3 Franciszek Fryc - Przedsiębiorstwo Budowlano - Drogowo - Mostowe "DROG - BUD"
ul. Zamkowa 3, 34 - 116 Spytkowice
94 710,00 zł

Została wybrana oferta nr 2 wykonawcy:

Zakład Projektowania i Wykonawstwa Robót Drogowych mgr inż. Władysław Janik
32 - 300 Olkusz, ul. Legionów Polskich 36/82


- za kwotę ofertową: 51 660,00 zł brutto
- termin realizacji zadania: 30.09.2013r

Z powyższą firmą zostanie podpisana zlecenie, zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.

Dostawa frezu wraz z załadunkiem - informacja o wyborze oferty
Wójt Gminy Spytkowice informuje, że na : Dostawa frezu wraz z załadunkiem, transportem i wbudowaniem na terenie gminy Spytkowice
wpłynęły 2 oferty tj:

Lp. Nazwa Wartość brutto
1 Przedsiębiorstwo Budowlano - Drogowo - Mostowe "DROG - BUD" Franciszek Fryc
ul. Zamkowa 3, 34 - 116 Spytkowice
20 000,00 zł
2 Firma Handlowo - Usługowa "SROKA"
Przeginia Duchowna 40, 32 - 061 Rybna
52 000,00 zł

Została wybrana oferta nr 1 wykonawcy:

Przedsiębiorstwo Budowlano - Drogowo - Mostowe "DROG - BUD" Franciszek Fryc
ul. Zamkowa 3, 34 - 116 Spytkowice


- za kwotę ofertową: 20 000,00 zł brutto w tym:
dostawa frezu do miejscowości Ryczów - 10 000,00 zł
dostawa frezu do miejscowości Bachowice - 10 000,00 zł
- termin realizacji zadania: do 20 dni od podpisania zlecenia

Z powyższą firmą zostanie podpisana zlecenie, zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.

Opracowanie dokumentacji projektowej - informacja o wyborze oferty
Wójt Gminy Spytkowice informuje, że na : Opracowanie dokumentacji projektowej zgłoszeniowej na remont dróg gminnych w miejscowości Spytkowice, Ryczów, Bachowice
wpłynęły 4 oferty tj:

Lp. Nazwa Wartość brutto
1 Projektowanie i Nadzorowanie mgr inż. Kazimierz Ciochoń
os. Pod Skarpa 16/15, 34 - 100 Wadowice
9 000,00 zł
2 "Niweleta" Sebastian Gwizdek
32 - 085 Tomaszowice, ul. Ujazdowska 67
12 400,00 zł
3 3W Studio Projektowe s.c. ,Piotr Wilk, Robert Czado,Kamil Bądziusz,
ul. Łowiecka 4b, 32 - 500 Chrzanów
76 017,94 zł
4 A4 PROJEKT - Pracownia Projektowa - inż. bud. Dominik Kącki,
os. ZWM 13/11, 32 - 540 Trzebinia
54 489,00 zł

W związku z rezygnacją z realizacji przedmiotowego zadania przez Wykonawcę oferty nr 1 Projektowanie i Nadzorowanie mgr inż. Kazimierz Ciochoń, os. Pod Skarpa 16/15, 34 - 100 Wadowice została wybrana oferta Wykonawcy nr 2 tj.

Niweleta" Sebastian Gwizdek
32 - 085 Tomaszowice, ul. Ujazdowska 67


- za kwotę ofertową: 12 400,00 zł brutto w tym:
Opracowanie dokumentacji projektowej zgłoszeniowej na remont dróg:
1) Ryczów, ul. Spadzista 1 500,00 zł
2) Ryczów, ul. Okrężna 2 500,00 zł
3) Półwieś, ul. Wierzbowa 1 200,00 zł
4) Ryczów, ul. Dębowa 1 200,00 zł
5) Bachowice, ul. Rzemieślnicza 2 500,00 zł
6) Bachowice, ul. Cicha 1 000,00 zł
7) Spytkowice, ul. Polana 1 200,00 zł
8) Spytkowice, ul. Kanada 1 300,00 zł

- termin realizacji zadania:
1 miesiąc od podpisania umowy: Bachowice, ul. Rzemieślnicza, Spytkowice, ul. Kanada
2 miesiące od podpisania umowy: pozostałe ulice objęte przedmiotem zamówienia


Z powyższą firmą zostanie podpisana umowa, zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.

Dostawa kruszywa wraz z załadunkiem - informacja o wyborze oferty
Wójt Gminy Spytkowice informuje, że na : Dostawa kruszywa wraz z załadunkiem, transportem i rozgarnięciem na remonty dróg uszkodzonych w czasie ulewnych deszczy na terenie gminy Spytkowice
wpłynęły 4 oferty tj:

Lp. Nazwa Wartość brutto
1 "NASZ DOM" Usługi Remontowo-Budowlane Paździor Stanisław,
ul. Krakowska 12, 34-116 Spytkowice
83 200,00 zł
2 Firma Handlowo-Usługowa PONTA Danuta Mostowik
ul. Słoneczna 33, 34-116 Spytkowice
72 200,00 zł
3 Firma Handlowo Usługowa SROKA
Przeginia Duchowna 40, 32-061 Rybna
78 740,00 zł
4 "TRANSFIG" Wiesław Figa,
Przeginia Duchowna 300, 32-061 Rybna
36 690,00 zł

W związku z rezygnacją z realizacji przedmiotowego zadania przez Wykonawcę oferty nr 4 "TRANSFIG" Wiesław Figa, Przeginia Duchowna 300, 32-061 Rybna została wybrana oferta Wykonawcy nr 2 tj.

Firma Handlowo-Usługowa PONTA Danuta Mostowik
ul. Słoneczna 33, 34-116 Spytkowice


- za kwotę ofertową: 72 200,00 zł

Z powyższą firmą zostanie podpisana umowa, zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.

Naprawa drogi - informacja o wyborze oferty
Wójt Gminy Spytkowice informuje, że na zadanie: Naprawa drogi, ul. Sosienki w Spytkowicach, uszkodzonej podczas gwałtownych opadów deszczu
wpłynęła 1 oferta tj:

Przedsiębiorstwo Budowlano - Inżynieryjne "Prote"
Michał Kowalski
34 - 116 Spytkowice, ul. Konwaliowa 32


- za kwotę 40 000,00 zł brutto
- gwarancja na wykonane roboty: 24 miesiące
- termin wykonania robót: 15 dni od daty podpisania umowy

Z powyższą firmą zostanie podpisana umowa, zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego

Wykonanie poziomów instalacji kanalizacyjnej - informacja o wyborze oferty
Wójt Gminy Spytkowice informuje, że na zadanie: Wykonanie poziomów instalacji kanalizacyjnej w budynku Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Spytkowicach, ul. Szkolna 3
wpłynęła 1 oferta tj:

Firma Instalacyjno - Handlowa Krzysztof Janikowski
Bachowice, ul. Stefczyka 57
34 - 116 Spytkowice


- cena netto 5 838,98 zł + 23% VAT 1 342,97 zł = 7 181,95 zł brutto.
słownie brutto: siedem tysięcy sto osiemdziesiąt jeden złotych 95/100
- gwarancja na wykonane roboty: 24 miesiące
- termin wykonania robót: 30 dni od daty podpisania umowy

Z powyższą firmą zostanie podpisana umowa, zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego

Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru - informacja o wyborze oferty
Wójt Gminy Spytkowice informuje, że na : Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru nad robotami ogólnobudowlanymi*, sanitarnymi*, elektrycznymi* pn. Rozwój bazy sportowo - rekreacyjnej w Gminie Spytkowice poprzez rozbudowę, przebudowę, nadbudowę oraz zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń istniejącego budynku pawilonu sportowego "LKS ASTRA Spytkowice"
wpłynęło 5 ofert tj:

Lp. Nazwa Wartość brutto
1 Firma BUDOWLANIEC - Nadzory mgr inż. Stefan Konieczny,
44 - 120 Pyskowice, ul. Braci Pisko 1/3
5,0 %
2 EuroProjekt Firma Doradczo Usługowa Budownictwa Zbigniew Chomiczewski,
32 - 014 Brzezie 407
3,5 %
3 KNK Budownictwo Zbigniew Gajos
25 - 346 Kielce, ul. Zagórska 171
1,49 %
4 Stanisław Pokrywa Biuro Usług Budowlanych
ul. Sanatoryjna 5, 30 - 698 Kraków
1,3 %
5 Przedsiębiorstwo Usług Technicznych i Konsultingowych Eugeniusz Henć,
41 - 600 Świętochłowice, ul. Granitowa 24/18
1,9 %

Została wybrana oferta nr 4 wykonawcy:

Stanisław Pokrywa Biuro Usług Budowlanych
ul. Sanatoryjna 5, 30 - 698 Kraków


- w wysokości 1,3 % brutto
- termin realizacji zadania: do 30.08.2014 r.
Z powyższą firmą zostanie podpisana umowa, zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.

- na zadanie: pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad robotami elektrycznymi
wpłynęła 1 oferta, która została zaakceptowana tj.

ELEKTROTECHNIKA AK A.I.A. Knapik Sp. J

34 - 100 Wadowice, os. Jesionowe 8


- w wysokości 3,5 % brutto
- termin realizacji zadania: do 30.08.2014 r.
Z powyższą firmą zostanie podpisana umowa, zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.

- na zadanie: pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad robotami sanitarnymi
wpłynęły 2 oferty tj.
Lp. Nazwa Wartość brutto
1 EuroProjekt Firma Doradczo Usługowa Budownictwa Zbigniew Chomiczewski,
32 - 014 Brzezie 407
3,5 %
2 Adam Porębski
34 - 100 Wadowice, os. Kopernika 2/57
3,4 %


Została wybrana oferta nr 2 wykonawcy:

Adam Porębski
34 - 100 Wadowice, os. Kopernika 2/57


- w wysokości 3,4 % brutto
- termin realizacji zadania: do 30.08.2014 r.

Z powyższą firmą zostanie podpisana umowa, zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.

Opracowanie dokumentacji projektowej - informacja o wyborze oferty
Wójt Gminy Spytkowice informuje, że na : Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Budowa budynku kontenerowego dla Wiejskiego Klubu Sportowego Victoria Półwieś
wpłynęły 4 oferty tj:

Lp. Nazwa Wartość brutto
1 LandAR - Architektura Krajobrazu Urszula Ćwiek
03 - 946 Warszawa, ul. Brazylijska 10a lok. 37
26 900,00 zł
2 Pracownia Projektowa MAGNA Katarzyna Hapak
ul. Katowicka 2, 43 - 186 Orzesze
31 857,00 zł
3 Krzysztof Dymek KD - PROJEKT
30 - 431 Kraków, ul. Pszczelna 40B/29
29 520,00 zł
4 Pracownia Architektury Kuźmiak & Kuźmiak
ul. Kasztanowa 8A/4, 65 - 381 Zielona Góra
18 900,00 zł

Została wybrana oferta nr 4 wykonawcy:

Pracownia Architektury Kuźmiak & Kuźmiak
ul. Kasztanowa 8A/4, 65 - 381 Zielona Góra


- za kwotę ofertową: 18 900,00 zł brutto w tym:
Opracowanie dokumentacji - 16 400,00 zł
Nadzór autorski - 2 500,00
- termin realizacji zadania: do 6 miesięcy od daty podpisania umowy

Z powyższą firmą zostanie podpisana umowa, zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.

Wykonanie usług kominiarskich - informacja o wyborze oferty
Wójt Gminy Spytkowice informuje, że na : Wykonanie usług kominiarskich w budynkach będących własnością Gminy Spytkowice w 2013 roku
wpłynęły 2 oferty tj:

Lp. Nazwa Wartość brutto
1 Technika Kominowa Usługi Kominiarskie s.c
31 - 061 Kraków, ul. Mostowa 3
3 437,72 PLN
2 Zakład Usług Kominiarskich Wojciech Fremel
ul. Świętego Benedykta 3/4 , 30 - 536 Kraków
3 182,29 PLN

Została wybrana oferta nr 1 wykonawcy:

Zakład Usług Kominiarskich
Wojciech Fremel
ul. Świętego Benedykta 3/4 , 30 - 536 Kraków


- za kwotę ofertową: 3 182,29 zł brutto
- termin realizacji zadania: do 31.12.2013 r.

Z powyższą firmą zostanie podpisana umowa, zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.

Aktualizacja istniejącej koncepcji rozwiązań gospodarki ściekowej - informacja o wyborze oferty
Wójt Gminy Spytkowice informuje, że na : Aktualizacja istniejącej koncepcji rozwiązań gospodarki ściekowej na terenie Gminy Spytkowice
wpłynęły 3 oferty tj:

Lp. Nazwa Wartość brutto
1 SED FREE Sp. z o.o.
ul. Malwowa 30, 30 - 611 Kraków
19 000,00 zł
2 Główny Instytut Górnictwa
Plac Gwarków 1, 40 - 166 Katowice
54 120,00 zł
3 LEMTECH Konsulting Sp. z o.o.
31 - 024 Kraków, ul. Szpitalna 40
46 740,00 zł

Została wybrana oferta nr 1 wykonawcy:

SED FREE Sp. z o.o.
ul. Malwowa 30, 30 - 611 Kraków


- za kwotę ofertową: 19 000,00 zł brutto
- termin realizacji zadania: 4 miesiące od daty podpisania umowy

Z powyższą firmą zostanie podpisana umowa, zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.

Dostawa wyrobów betonowych - informacja o wyborze oferty
Wójt Gminy Spytkowice informuje, że na : Dostawa wyrobów betonowych wraz z załadunkiem, transportem i rozładunkiem na terenie gminy Spytkowice
wpłynęła 1 oferta tj:

Firma Produkcyjno - Handlowo - Usługowa
Stanisław Mąsiorski
32 - 640 Zator, Laskowa 98


- za kwotę: 23 982,00 zł brutto
- gwarancja na wyroby betonowe: 30 miesięcy (minimum 24 miesiące)
- termin realizacji: do 7 dni od podpisania umowy

Z powyższą firmą zostanie podpisane zlecenie, zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.

Transport i utylizacja odpadów zawierających azbest - informacja o wyborze oferty
Wójt Gminy Spytkowice informuje, że na : Wykonanie usługi odbioru wraz z przygotowaniem do transportu, transport i utylizacja odpadów zawierających azbest z nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Spytkowice
wpłynęło 7 ofert tj:

Lp. Nazwa Wartość brutto
za tonę odpadów
1 UNIROLL Sp. z o.o. Artur Skorczyński
33 - 100 Tarnów, ul. Kwiatkowskiego 8
313,20 zł
2 Środowisko i Innowacje Sp. z o.o.
28 - 142 Tuczępy, Dobrów 8
361,80 zł
3 Grupa Azoty Jednostka Ratownictwa Chemicznego Sp. z o.o.
33 - 101 Tarnów, ul. Kwiatkowskiego 8
453,60 zł
4 Firma Remontowo - Budowlana mgr inż. Radosław Rokosz "RAGAR",
31 - 610 Kraków, os. 1000-lecia 35/16
316,50 zł
5 P.H.U.P. " EURO - GAZ Jacek Łój
26 - 052 Nowiny, ul. Leśna 48
348,84 zł
6 Zakład Gospodarki Komunalnej "GRONEKO" Marcin Gronowski, Mikołaj Gronowski
Mikorzyn 19, 87 - 732 Lubanie
437,40 zł
7 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "EKOTOP" Renata Kazibudzka,
ul. Glogera 4/4, 42 - 200 Częstochowa
318,60 zł

Została wybrana oferta nr 1 wykonawcy:

UNIROLL Sp. z o.o. Artur Skorczyński
33 - 100 Tarnów, ul. Kwiatkowskiego 8


- za kwotę ofertową: 313,20 zł brutto/tona
- termin realizacji zadania do: 31.12.2013 r.

Z powyższą firmą zostanie podpisana umowa, zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.

Dostawa środków czystości - informacja o wyborze oferty
Wójt Gminy Spytkowice informuje, że na : Dostawa środków czystości do budynku Urzędu Gminy w Spytkowicach dla potrzeb Urzędu Gminy Spytkowice w roku 2013
wpłynęła 1 oferta tj:

Firma Produkcyjno Usługowo - Handlowa - Farby Lakiery
Łucja Wilczak
ul. Rynek 11, 34 - 116 Spytkowice


- za kwotę: 4 598,20 zł brutto
- termin realizacji: do 31.12.2013 r.

Z powyższą firmą zostanie podpisane zlecenie, zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.

Opracowanie dokumentacji projektowej - informacja o wyborze oferty
Wójt Gminy Spytkowice informuje, że na : Opracowanie dokumentacji projektowej zgłoszeniowej na remont dróg gminnych w miejscowości Spytkowice, Ryczów, Półwieś
wpłynęło 12 ofert tj:

Lp. Nazwa Wartość brutto
1 Firma Projektowo - Usługowa PLANPROF
inż. Michał Kubiński , 44 - 156 Sierakowice, ul. Ceramiczna 5
18 450,00 zł
2 ARTA Pracownia Projektowo - Badawcza, mgr inż. arch. Marta Bogusz,
30 - 383 Kraków, ul. Lubostroń 25/8
55 350,00 zł
3 JB PROJEKT Jarosław Bialik
ul. Krucza 90/10, 53 - 412 Wrocław
51 438,60 zł
4 HOREB Pracownia Projektów Drogowych Maria Krzyżowska, 43 - 430 Kowale 9 14 760,00 zł
5 "Biuro Inżynierskie MK" Spółka Jawna, M. Krawczyk,
K. Strzeżyk, ul. Unii Europejskiej 10, 32 - 602 Oświęcim
19 803,00 zł
6 ML DESIGN Lilla Piotr
ul. Jagiellońska 19, 43 - 410 Kończyce Małe
17 100,00 zł
7 MBD PROJEKT mgr inż. Zieliński Marcin
ul. Lwowska 55/2, 34 - 100 Wadowice
13 800,00 zł
8 BKW Spółka z o.o.
ul. Jaśkowa Dolina 75D/19, 80 - 246 Gdańsk
28 282,13 zł
9 Pracownia Projektowa "DROGOWIEC", mgr inż. Bartłomiej Schmidt.
41 - 710 Ruda Śląska, ul. Lecha 14 pok.110
28 634,40 zł
10 Biuro Projektowo - Inwestycyjne OMEGA s.c., M. Andrysiak, D. Kucharczyk,
97 - 500 Radomsko, ul. Ignacego Krasickiego 2
51 414,00 zł
11 A4 PROJEKT Pracownia Projektowa, inż. bud. Dominik Kącki
os. ZWM 13/11, 32 - 540 Trzebinia
42 941,27 zł
12 "NIWELETA" Sebastian Gwizdek
32 - 085 Tomaszowice, ul. Ujazdowska 67
12 500,00 zł

Została wybrana oferta nr 12 wykonawcy:

NIWELETA" Sebastian Gwizdek
32 - 085 Tomaszowice, ul. Ujazdowska 67


- za kwotę ofertową: 12 500,00 zł brutto
- termin realizacji zadania: do 2 miesięcy od daty podpisania umowy

Z powyższą firmą zostanie podpisana umowa, zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.

Świadczenie całodobowej usługi zapewniającej opiekę bezdomnym zwierzętom - informacja o wyborze oferty
Wójt Gminy Spytkowice informuje, że na : Świadczenie całodobowej usługi zapewniającej opiekę bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Spytkowice
wpłynęła 1 oferta tj:

Gabinet Weterynaryjny ANIMAL - VET ZASOLE
ul. Garbarska 10, 32 - 600 Oświęcim


- za kwotę: 2 200,00 zł brutto/sztuka w przypadku gdy Wykonawca zorganizuje adopcje wyłapanego
- za kwotę: 400,00 zł brutto/sztuka w przypadku gdy Wykonawca przewiezie wyłapane zwierze do schroniska
- termin realizacji: do 31.12.2013 r.

Z powyższą firmą zostanie podpisane zlecenie, zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.

Opracowanie dokumentacji projektowej - informacja o wyborze oferty
Wójt Gminy Spytkowice informuje, że na : Opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej zadanie pn. Wykonanie projektu wraz z uzyskaniem pozwolenia na rozbiórkę i budowę przepustu ul. Morzycka w miejscowości Spytkowice na działce nr 3428/107
wpłynęło 7 ofert tj:

Lp. Nazwa Wartość brutto za prace projektowe Wartość brutto za nadzór autorski
1 Firma Usługowa Tadeusz Surówka
32 - 031 Mogilany, ul. Zakopianska 68
8 265,00 zł 375,00 zł
2 "EM Projekt" Sp. z o.o.
40 - 040 Katowice, ul. Wita Stwosza
19 803,00 zł 615,00 zł brutto - 1 pobyt
3 M-N-G Mosty Nowej Generacji
01 - 919 Warszawa, ul. Wólczyńska 300A
11 685,00 zł 492,00 zł
4 Biuro Opracowywania Programów i Projektów Inżynierii Komunikacyjnej "LISPUS" Marcin Dobek,
ul. J. Matejki 7, 22 - 100 Chełm
19 499,19 zł 500,00 zł
5 ProtechniCon Konstrukcje Inżynierskie Maciej Żuchowicz,
os. Akademickie 4/45, 31 - 866 Kraków
16 974,00 zł 369,00 zł
6 MOST KOMPLEKS Rafał Pik
ul. Towarowa 31, 43 - 460 Wisła
19 434,00 zł 1 845,00 zł
7 Biuro Projektowe asx - bud Sławomir Żołyński
pl. Mickiewicza1, 47 - 420 Kuźnia Raciborska
14 990,01 zł 900,00 zł
8 "ABS - Ochrona Środowiska" Sp. z o.o.
ul. Wierzbowa 14, 40 - 169 Katowice
20 910,00 zł 2 091,00 zł
9 Biuro Projektowo - Wykonawcze "IM" Irena Mandrysz,
44 - 200 Rybnik, ul. Wysoka 15/17
38 130,00 zł 3 690,00 zł
10 Projektowanie i Nadzorowanie mgr inż. Kazimierz Ciochoń,
os. Pod Skarpą 16/15, 34 - 100 Wadowice
19 900,00 zł ---------
11 KGE Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Annopol 3, 03 - 236 Warszawa
40 000,00 zł 2 000,00 zł
12 mgr inż. Michał Rej
ul. Koszarowa 8A/45, 23 - 200 Kraśnik
13 700,00 zł 2 900,00 zł
13 Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe "ECO - ACOUSTIC" Sp. z o.o.
32 - 050 Skawina, Borek Szlachecki 1/6
17 800,00 zł 650,00 zł
14 MBD PROJEKT mgr inż. Dariusz Augustyn
34 - 400 Nowy Targ, ul. Brzozowa 5
15 000,00 zł 3 000,00 zł
15 A4 PROJEKT Pracownia Projektowa - inż. bud. Dominik Kącki,
os. ZWM 13/11, 32 - 540 Trzebinia
11 562,00 zł 540,00 zł
16 Biuro Projektowe TOKBUD
os. A. Biernackiego 94, 44 - 370 Pszów
19 987,50 zł 3 690,00 zł
17 Projektowanie i Wykonawstwo "SOFT - PONT" Paweł Dygdoń,
40 - 486 Katowice, ul. Kolista 25
30 750,00 zł 3 690,00 zł
18 ATAR Marta Kaczan - Melcer
ul. Jodłowa 3, 62 - 090 Rokietnica
19 926,00 zł 5 535,00 zł

W związku z rezygnacją z opracowania dokumentacji projektowej na w/w zadanie przez Wykonawcę oferty nr 1 Firma Usługowa Tadeusz Surówka, 32 - 031 Mogilany, ul. Zakopiańska 68 została wybrana następna korzysta cenowo oferta tj. oferta Wykonawcy nr 15

A4 PROJEKT Pracownia Projektowa - inż. bud. Dominik Kącki
os. ZWM 13/11, 32 - 540 Trzebinia


- za kwotę ofertową: 11 562,00 zł brutto
- nadzór autorski: 546,00 zł brutto zostanie objęty odrębną umową
- termin realizacji zadania: do 20.12.2013 r.

Z powyższą firmą zostanie podpisane zlecenie, zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.

Wykonanie usług geodezyjno - kartograficznych - informacja o wyborze oferty
Wójt Gminy Spytkowice informuje, że na : Wykonanie usług geodezyjno - kartograficznych dla Gminy Spytkowice w roku 2013
wpłynęły 3 oferty tj:

Lp. Nazwa Wartość brutto
1 Firma Usługowa "COMPLEX PROJECTS" Łukasz Pieczonka
41 - 403 Chełm Śląski, ul. Stacyjna 30/1
77 842,03 PLN
2 Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych Spółka z o.o.
43 - 304 Bielsko - Biała , ul. Wyzwolenia 27
93 190,00 PLN
3 Usługi Geodezyjne Piotr Kasperczyk
30 - 433 Kraków, ul. Ustronia 53
97 350,00 PLN

Została wybrana oferta nr 1 wykonawcy:

Firma Usługowa "COMPLEX PROJECTS" Łukasz Pieczonka
41 - 403 Chełm Śląski, ul. Stacyjna 30/1


- za kwotę ofertową: 77 842,03 zł brutto
- termin realizacji zadania: do 31.12.2013 r.

Z powyższą firmą zostanie podpisane zlecenie, zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.

Wykonanie wyceny nieruchomości - informacja o wyborze oferty
Wójt Gminy Spytkowice informuje, że na : Wykonanie wyceny nieruchomości dla potrzeb Gminy Spytkowice w 2013r., które wynikają z bieżącej obsługi Gminy Spytkowice
wpłynęło 7 ofert tj:

Lp. Nazwa Wartość brutto
1 Tomasz Brandys GeoBrand Consulting
30 - 498 Kraków, ul. Zembrzycka 8/2
29 576,00 PLN
2 RZECZOZNAWCA 24 Biuro Wycen Majątkowych
Piotr Figiel , 31 - 234 Kraków, ul. Górnickiego 63
46 400,00 PLN
3 Biuro Rzeczoznawcy Majątkowego Rusek Paweł,
Rusek Witold, 32 - 300 Olkusz, Bylicy 1/5
27 160,00 PLN
4 Marek Sosnówka
31 - 604 Kraków, os. Tysiąclecia 10/97
21 586,50 PLN
5 Expert Nieruchomości Anna Kłonowska - Jamróz
ul. Żeromskiego 2, 34 - 100 Wadowice
22 950,00 PLN
6 FHU Dominik Stańco
Tomice, ul. Wrzosowa 19, 34 - 100 Wadowice
21 463,50 PLN
7 Wycena Nieruchomości Barbara Jurczak
43 - 300 Bielsko - Biała, ul. E. Zajączka 13
55 491,45 PLN

Została wybrana oferta nr 6 wykonawcy:

FHU Dominik Stańco
Tomice, ul. Wrzosowa 19, 34 - 100 Wadowice


- za kwotę ofertową: 21 463,50 zł brutto
- termin realizacji zadania: do 31.12.2013 r.

Z powyższą firmą zostanie podpisane zlecenie, zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.

Zakup licencji na dostęp do bazy aktów prawnych - informacja o wyborze oferty
Wójt Gminy Spytkowice informuje, że na : Zakup licencji na dostęp do bazy aktów prawnych, orzeczeń, komentarzy prawnych i piśmiennictwa dla Urzędu Gminy i Jednostek Organizacyjnych Gminy
wpłynęły nastepujące oferty :

Lp. Nazwa Wartość brutto
1 Lexis Nexis Polska Sp. z o.o., Ochota Office Park 1
Al. Jerozolimskie 181, 02 - 222 Warszawa
4.305,00 zł
2 Wolters Kluwer Polska Sp. z o. o. Jarosław Zieliński,
01 - 231 Warszawa, ul. Płocka 5 A
4.999,95 zł

Oferta nr 3 Wykonawcy: Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o., 01 - 518 Warszawa, ul. Gen. Zajączka 9 została złożona po terminie zaproszenia do składania ofert, w związku z powyższym oferta nie zostaje rozpatrzona.

Została wybrana oferta nr 1 wykonawcy:

Lexis Nexis Polska Sp. z o.o.
Ochota Office Park 1
Al. Jerozolimskie 181, 02 - 222 Warszawa


- za kwotę ofertową: 4.305,00 zł brutto
wersja sieciowa bez ograniczeń dostępu - 2.706,00 zł brutto
wersja online - 1.599,00 zł brutto
- licencja: 12 miesięcy

Z powyższą firmą zostanie podpisane zlecenie, zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.

Dostawa materiałów biurowych i eksploatacyjnych - informacja o wyborze oferty
Wójt Gminy Spytkowice informuje, że na : Dostawa materiałów biurowych i eksploatacyjnych dla potrzeb Urzędu Gminy Spytkowice w roku 2013

- na zadanie nr I - Dostawa materiałów biurowych wpłynęły 3 oferty tj

Lp. Nazwa Wartość brutto
1 P.H.U. "VITO" s.c. Włodzimierz Lindner
92 - 536 Łódź, ul. Adwentowicza 6/198 A
12 956,25 PLN
2 P.H.U. "GRAWIT" Kinga Pohoska
43 - 430 Skoczów, ul. Górny Bór 5
14 701,33 PLN
3 F.U.H. "Marko" Stanisława Markuś
34 - 114 Brzeźnica, Kossowa 100
25 156,82 PLN

Została wybrana oferta nr 1 wykonawcy:

"P.H.U. "VITO" s.c. Włodzimierz Lindner
92 - 536 Łódź, ul. Adwentowicza 6/198 A


- za kwotę ofertową: 12 956,25 zł brutto
- termin realizacji zadania: do 31.12.2013 r.

Z powyższą firmą zostanie podpisana umowa, zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.


- na zadanie nr II - Dostawa materiałów eksploatacyjnych wpłynęło 5 ofert tj

Lp. Nazwa Wartość brutto
1 P.H.U. "VITO" s.c. Włodzimierz Lindner
92 - 536 Łódź, ul. Adwentowicza 6/198 A
18 880,46 PLN
2 P.H.U. "GRAWIT" Kinga Pohoska
43 - 430 Skoczów, ul. Górny Bór 5
19 885,41 PLN
3 F.U.H. "Marko" Stanisława Markuś
34 - 114 Brzeźnica, Kossowa 100
34 600,04 PLN
4 HAPRINT TONERY S.C.
Ustowo 40M/14, 70 - 001 Ustowo
27 828,75 PLN
5 Timber Roman Królikowski
Mydlniczka, ul. Willowa 16, 32 - 085 Modlnica
35 048,00 PLN

Została wybrana oferta nr 1 wykonawcy:

"P.H.U. "VITO" s.c. Włodzimierz Lindner
92 - 536 Łódź, ul. Adwentowicza 6/198 A


- za kwotę ofertową: 18 880,46 zł brutto
- termin realizacji zadania: do 31.12.2013 r.

Z powyższą firmą zostanie podpisana umowa, zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.
Opracowanie dokumentacji projektowej - informacja o wyborze oferty
Wójt Gminy Spytkowice informuje, że na : Opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej zadanie pn. "Remont drogi gminnej ul. Górki w miejscowości Bachowice i Spytkowice na odcinku 2711 m o szerokości 4,5 m"
wpłynęło - 11 ofert tj,

Lp. Nazwa Wartość brutto Termin realizacji
1 Biuro Projektów Komunikacji Lądowej "TRASA"mgr inż. Tomasz Świderski
41 - 700 Ruda Śląska, ul. Kolista 6A lok. 6
35 362,50 zł 150 dni
2 BKW Spółka z o.o. Ryszard Sitkiewicz
80 - 365 Gdańsk, Jelitkowki Dwór 11A/6
34 932,00 zł 60 dni
3 Kadro Pracownia Projektowa Drogownictwa
39 - 300 Mielec, ul. Kard. Wyszyńskiego 6B/7
32 964,00 zł 15.03.2013
4 B.P.I. AXIS Polska Grzegorz Piecha
30 - 710 Kraków, ul. Krzywda 12A
59 400,00 zł 180 dni
5 "Biuro Inżynierskie MK" Spółka Jawna
M. Krawczyk, K. Strzeżyk
ul. Unii Europejskiej 10, 32 - 602 Oświęcim
11 931,00 zł 18.12.2012
6 Konsorcjum Firm: MBD PROJEKT mgr inż. Dariusz Augustyn,
34 - 400 Nowy Targ, ul. Brzozowa 5
oraz MBD PROJEKT mgr inż. Zieliński Marcin
34 - 100 Wadowice, ul. Lwowska 55/2
30 000,00 zł 19.12.2012
7 MBI Małopolskie Biuro Inwestycyjne Sp. z o.o.
31 - 543 Kraków, ul. F. Nullo 8/5
43 665,00 zł 180 dni
8 "NIWELETA" Sebastian Gwizdek
32 - 085 Tomaszowice, ul. Ujazdowska 67
11 900,00 zł 19.12.2012
9 Firma Usługowa "COMPLEX PROJECTS" Łukasz Pieczonka
41 - 403 Chełm Śląski, ul. Stacyjna 30/1
44 098,00 zł 240 dni
10 Biuro Projektów A - PROPOL s.c.
mgr inż. A. Biegański, mgr inż. D. Biegańska
44 - 121 Gliwice, ul. Gomułki 2
97 908,00 zł 5 miesięcy
11 EKOBUD Mucha Bartłomiej
40 - 462 Katowice, ul. Pod Kasztanami 5/4
30 012,00 zł 19.12.2012

Została wybrana oferta nr 8 wykonawcy:

"NIWELETA" Sebastian Gwizdek
32 - 085 Tomaszowice, ul. Ujazdowska 67


- za kwotę ofertową: 11 900,00 zł brutto
- termin realizacji: 19.12.2012 r.

Z powyższą firmą zostanie podpisane zlecenie, zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.

Zakup i dostawa znaków drogowych - informacja o wyborze oferty
Wójt Gminy Spytkowice informuje, że na : Zakup i dostawa znaków drogowych do oznakowania dróg gminnych na terenie Gminy Spytkowice
wpłynęło - 6 ofert tj,

Lp. Nazwa Wartość brutto
1 CZMUDA Sp. z o.o. 03 - 302 Warszawa, ul. Instytutowa 1 10 136,43 zł
2 P.P.U.H. "ERPLAST" Krzysztof Rymer
ul. Witebska 27, 85-778 Bydgoszcz
11 108,13 zł
3 Centrum Techniki Drogowej INBUD Spółka z o.o.
31 - 416 Kraków, ul. Dobrego Pasterza 116
8 007,30 zł
4 "WIMED" Oznakowanie Dróg Sp. z o.o.
33 - 170 Tuchów, ul. Tarnowska 48
8 812,95 zł
5 "SEBART" Pracownia reklamy Sebastian Janik
34 - 424 Szaflary, ul. Kościelna 4
8 547,02 zł
6 Zakład reklamowy "Znaki.pl" Krzysztof Gabory
48 - 385 Otmuchów, ul. Nyska 22
15 098,30 zł

Została wybrana oferta nr 3 wykonawcy:

Centrum Techniki Drogowej INBUD Spółka z o.o.
31 - 416 Kraków, ul. Dobrego Pasterza 116


- cena brutto: 8 007,30 zł
słownie brutto: osiem tysięcy siedem złotych 30/100
- gwarancja: 7 lat (minimum 7lat)
- termin realizacji zadania: 15.12.2012 r.

Z powyższą firmą zostanie podpisane zlecenie, zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.

Wydanie materiałów promocyjnych - informacja o wyborze oferty
Wójt Gminy Spytkowice informuje, że na : Wydanie materiałów promocyjnych tj. albumu, mini przewodników i widokówek w ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nabrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013" pn. "Promocja obszaru Doliny Karpia poprzez opracowanie i wydanie albumu, mini przewodników i widokówek prezentujących walory przyrodnicze, historyczne i turystyczne Gminy Spytkowice i region"
wpłynęło - 8 ofert tj,

Lp. Nazwa Wartość brutto
1 Vega Studio Adv. Tomasz Müller
82 - 500 Kwidzyn, ul. Grudziądzka 22/3A
57 074,40 zł
2 Wydawnictwo TEKST Sp. z o.o.
ul. Kossaka 72, 85 - 307 Bydgoszcz
37 410,00 zł
3 Imagine Design Group Anna Kwiatkowska
31 - 315 Kraków, ul. Radzikowskiego100/57
41 307,00 zł
4 Drukarnia i Wydawnictwo "Grafikon" J. Krupnik, W. Kołodenny Sp. J.
34 - 100 Wadowice, Jaroszowice 324
46 141,50 zł
5 "S - PRINT 2" Sp. z o.o
40 - 326 Katowice, ul. Techników 5
48 105,00 zł
6 Grafpol Agnieszka Blicharz - Krupińska
ul. Czarnieckiego 1, 53 - 650 Wrocław
48 771,00 zł
7 Oficyna Drukarska Jacek Chmielewski
01 - 142 Warszawa, ul. Sokołowska 12a
54 003,90 zł
8 Scal - Bis s.c. Józef Ogiegło, Anna Ogiegło - Augustyniak
34 - 100 Tomice, ul. Krakowska
47 970,00 zł

Została wybrana oferta nr 2 wykonawcy:

Wydawnictwo TEKST Sp. z o.o.
ul. Kossaka 72, 85 - 307 Bydgoszcz


- za kwotę ofertową:
opracowanie projektów graficznych - 5 535,00 zł
wydanie albumu 2.000 egz. - 17 850,00 zł
wydanie mini przewodników 6.000 egz. - 7 875,00 zł
wydanie widokówek 2.000 egz. - 6 150,00 zł
37 410,00 zł brutto

- termin realizacji:
1) Opracowanie projektów graficznych - do 21 dni roboczych od otrzymania materiałów od Zamawiającego
2) Wydanie materiałów promocyjnych - do 21 dni roboczych od dnia zatwierdzenia ostatecznej wersji projektu graficznego.

Z powyższą firmą zostanie podpisana umowa, zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.
Wykonanie dokumentacji projektowej pn. Oświetlenie i nagłośnienie stadionu - informacja o wyborze oferty
Wójt Gminy Spytkowice informuje, że na : Wykonanie dokumentacji projektowej pn. Oświetlenie i nagłośnienie stadionu sportowego LKS Orzeł w Ryczowie, ul. Stadionowa 23
- wpłynęła 1 oferta, która została zaakceptowana tj.

Zakład Usług Elektrycznych i Budowlanych
Mieczysław Maciaś
Brzezinka 77, 34 - 114 Brzeźnica


- za kwotę ofertową: 12 000,00 zł brutto tj.
- termin realizacji: 31.03.2013 r.
- nadzór autorski: 1 968,00 zł brutto

Z powyższą firmą zostanie podpisana umowa, zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.
Wykonanie czyszczenia i konserwacji nawierzchni sportowej - informacja o wyborze oferty
Wójt Gminy Spytkowice informuje, że na : Wykonanie czyszczenia i konserwacji nawierzchni sportowej na sali gimnastycznej, ul. Szkolna 18, 34-115 Ryczów
wpłynęły - 2 oferty tj,

Lp. Nazwa Wartość brutto
1 Galeria Czystości Jarosław Żentkowski
64 - 920 Piła, al. Poznańska 70
6.500,00 zł
2 Sigma Service Krzysztof Turkiewicz
54 - 129 Wrocław, ul. Bajana 18 lok. 2
2.275,50 zł

Została wybrana oferta nr 2 wykonawcy:

Sigma Service
Krzysztof Turkiewicz
54 - 129 Wrocław, ul. Bajana 18 lok. 2


- cena ryczałtowa brutto: 2.275,50 zł
słownie brutto: dwa tysiące dwieście siedemdziesiąt pięć złotych 50/100
- termin realizacji zadania: 08.11.2012 r.Z powyższą firmą zostanie podpisana umowa, zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.
Wykonanie przyłączenia lamp - informacja o wyborze oferty
Wójt Gminy Spytkowice informuje, że na : Wykonanie przyłączenia lamp oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Spytkowice
wpłynęły - 2 oferty tj,

Lp. Nazwa Wartość brutto
1 INSTAL ZBYSZKO Instalacje Elektr., Transport,
Usługi Podnośnikiem Samochodowym Usługi Ogólnobudowlane i Wod.-Kan.
Zbigniew Rospond
32 - 640 Zator, ul. Sikorskiego 24
12 599,12 zł
2 Zakład Usług Elektrycznych i Budowlanych Mieczysław Maciaś,
Brzezinka 77, 34 - 11 4 Brzeźnica
13 720,00 zł

Została wybrana oferta nr 1 wykonawcy:

INSTAL ZBYSZKO Instalacje Elektr., Transport,
Usługi Podnośnikiem Samochodowym Usługi Ogólnobudowlane i Wod.-Kan.
Zbigniew Rospond
32 - 640 Zator, ul. Sikorskiego 24


- za kwotę ofertową za całość przedmiotu zamówienia: 12 599,12 zł brutto
dla miejscowości Bachowice (4 punkty) 3 734,05 zł
dla miejscowości Ryczów (4 punkty) 3 499,02 zł
dla miejscowości Spytkowice (6 punktów) 5 366,05 zł
- gwarancja na wykonane roboty: 36 miesięcy (minimum 36 miesięcy)
- termin realizacji zadania: 30.11.2012 r.

Z powyższą firmą zostanie podpisana umowa, zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.
Wymiana okien i drzwi - informacja o wyborze oferty
Wójt Gminy Spytkowice informuje, że na : Wymiana okien i drzwi w pomieszczeniach Domu Wiejskiego w Lipowej, ul. Nadwiślańska 12
- zadanie nr I - Wymiana okien w pomieszczeniach Domu Wiejskiego w Lipowej, ul. Nadwiślańska 12

W związku z odstąpieniem od podpisania umowy przez Wykonawcę oferty nr 5 P.P.U.H. "EURO - BUD" Iwona Palus 32 - 067 Tenczynek, Zalas 726 została wybrana oferta Wykonawcy nr 8:

EXTEMPLO Dariusz Gruca
33 - 330 Grybów, Biała Niżna 49


- za kwotę ofertową: 17 010,00 zł brutto
- gwarancja na roboty budowlane 36 miesięcy (min. 36 miesięcy)
- gwarancja na okna 48 miesięcy (min. 48 miesięcy)
- termin wykonania zamówienia: 20.11.2012 r.

Z powyższą firmą zostanie podpisana umowa, zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.
Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru - informacja o wyborze oferty
Wójt Gminy Spytkowice informuje, że na : Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru nad robotami elektrycznymi pn. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Spytkowice w ramach kompleksowego rozwiązania gospodarki wodno ściekowej w Gminie Spytkowice
wpłynęła 1 oferta, która została zaakceptowana tj:

ELEKTROTECHNIKA AK
A.I.A. Knapik Sp. J
34 - 100 Wadowice, os. Jesionowe 8


- za kwotę ofertową: 2,50 % brutto od wartości netto odebranych robót
- termin realizacji zadania: do zakończenia robót (30.10.2013)

Z powyższą firmą zostanie podpisana umowa, zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.
Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru - informacja o wyborze oferty
Wójt Gminy Spytkowice informuje, że na : Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru nad robotami drogowymi pn. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Spytkowice w ramach kompleksowego rozwiązania gospodarki wodno ściekowej w Gminie Spytkowice
wpłynęła 1 oferta, która została zaakceptowana tj:

Władysław Wróbel
Ul. Kościelna 5, Radocza, 34 - 100 Wadowice


- za kwotę ofertową: 1,20 % brutto od wartości netto odebranych robót
- termin realizacji zadania: do zakończenia robót (30.10.2013)

Z powyższą firmą zostanie podpisana umowa, zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.
Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru - informacja o wyborze oferty
Wójt Gminy Spytkowice informuje, że na : Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru nad robotami sanitarnymi pn. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Spytkowice w ramach kompleksowego rozwiązania gospodarki wodno ściekowej w Gminie Spytkowice
wpłynęło - 5 ofert tj,

Lp. Nazwa Wartość brutto
1 Michał Nowak
Jaroszowice 362, 34 - 100 Wadowice
1,30 %
2 Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych
"INWADO" Sp. z o.o. mgr inż. Ryszard Adamik
34 - 100 Wadowice, ul. Batorego 2a
1,11 %
3 inż. Henryk Dera
ul. Czarnieckiego 17/7, 32 - 602 Oświęcim
2,40 %
4 Nadzór Budowlany Projektowanie Marek Żmuda
ul. B.A. Konstanty 16/12, 33 - 300 Nowy Sącz
0,87 %
5 Zakład Budownictwa i Inżynierii Wodnej
Wod - Kan - Bud Sławomir Wójcik
32 - 615 Grojec, ul. Kółkowa 9
0,80 %

Została wybrana oferta nr 5 wykonawcy:

Zakład Budownictwa i Inżynierii Wodnej Wod - Kan - Bud
Sławomir Wójcik
32 - 615 Grojec, ul. Kółkowa 9


- za kwotę ofertową: 0,80 % brutto od wartości netto odebranych robót
- termin realizacji zadania: do zakończenia robót (30.10.2013)

Z powyższą firmą zostanie podpisana umowa, zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.
Wykonanie dokumentacji projektowej - informacja o wyborze oferty
Wójt Gminy Spytkowice informuje, że na : Wykonanie dokumentacji projektowej pn. Remont i modernizacja istniejącego budynku byłej Szkoły Rolniczej w Bachowicach, ul. Ks. Gołby 129

wpłynęło - 14 ofert tj,

Lp. Nazwa Wartość brutto
1 PRB CONSULTING Jarosław Bąchorek
27 - 400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Sandomierska 26A
55 200,00 zł
2 "ARCH - GEO" Sp. z o.o. ul. Sandomierska 26A,
27 - 400 Ostrowiec Świętokrzyski
49 030,00 zł
3 Autorska Pracownia Architektury Arkadiusz Luberda
34 - 721 Raba Wyżna, Raba Wyżna 551
46 585,51 zł
4 Froforma ARCHITEKTURA Firma Projektowo - Usługowa Wojciech Frączek
ul. Chopina 25/10, 30 - 049 Kraków
35 440,00 zł
5 Architektura Pracownia Projektowa Wiktor Pajdzik
34 - 736 Lubomierz 294
49 200,00 zł
6 Ośrodek Projektowania i Doradztwa Technicznego PRO - CONSULTING Sp. z o.o.
ul. Łużycka 16, 44 - 100 Gliwice
55 350,00 zł
7 3W Studio Projektowe s.c. Piotr Wilk, Robert Czado, Kamil Bądziusz
ul. Łowiecka 4b, 32 - 500 Chrzanów
36 900,00 zł
9 Roman Tomecki Architekci
ul. Indiry Gandhi 35/235, 02 - 776 Warszawa
23 000,00 zł
10 Tomasz Figlarski Architekt
ul. Gościnna 15, 30 - 698 Kraków
19 900,00 zł
11 BPK Kraków Sp. z o.o.
31 - 505 Kraków, ul. Lubicz 10b
52 890,00 zł
12 EKOBUD Mucha Bartłomiej
40 - 462 Katowice, ul. Pod Kasztanami 5/4
48 708,00 zł
13 AMAYA Architekci Bartosz Majewski
40 - 115 Katowice, ul. J. Baildona 24c/10
47 232,00 zł
14 Pracownia Projektowa Paweł Jabłoński
ul. Sixta 5 p. 11, 43 - 300 Bielsko - Biała
64 980,00 zł


Oferta Wykonawcy Nr 8 "Studio - IN" s.c. Lilianna Śliwowska & Dariusz Dymarek ul. Parkowa 42/1, 51 - 616 Wrocław - nie spełnia warunków podanych w ogłoszeniu.

Została wybrana oferta nr 10 wykonawcy:

Tomasz Figlarski Architekt
ul. Gościnna 15, 30 - 698 Kraków


- za kwotę ofertową: 19 000,00 zł brutto tj.
     opracowanie projektu budowlanego
     opracowanie dokumentacji wykonawczej
     nadzór autorski
- termin realizacji: 31.05.2013 r.

Z powyższą firmą zostanie podpisana umowa, zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.
Wykonanie dokumentacji projektowej - informacja o wyborze oferty
Wójt Gminy Spytkowice informuje, że na : Wykonanie dokumentacji projektowej pn. Budowa domu pogrzebowego obok cmentarza w Spytkowicach przy ul. Krakowskiej

wpłynęło - 15 ofert tj,

Lp. Nazwa Wartość brutto
1 Lider konsorcjum - L - Concept Leszek Karasiński 43 - 450 Ustroń, ul. Kościelna 2
Partner konsorcjum - SMART Architekci Szymon Mazurek 51 - 126 Wrocław, ul. Milicka 68
150 000,00 zł
2 Wielobranżowe Towarzystwo Projektowo - Produkcyjne "MARWIT" Sp. z o.o.
44 - 100 Gliwice, ul. Częstochowska 16
46 740,00 zł
3 gb - arch.pl Architekt Grzegorz Buława
ul. Rybnicka 13/10, 44 - 100 Gliwice
41 205,00 zł
4 Autorska Pracownia Architektury Arkadiusz Luberda,
34 - 721 Raba Wyżna, Raba Wyżna 551
22 632,00 zł
5 Froforma ARCHITEKTURA Firma Projektowo - Usługowa Wojciech Frączek
ul. Chopina 25/10, 30 - 049 Kraków
37 900,00 zł
6 Architektura Pracownia Projektowa Wiktor Pajdzik
34 - 736 Lubomierz 294
73 800,00 zł
7 Ośrodek Projektowania i Doradztwa Technicznego PRO - CONSULTING Sp. z o.o.
ul. Łużycka 16, 44 - 100 Gliwice
52 890,00 zł
8 3W Studio Projektowe s.c. Piotr Wilk, Robert Czado, Kamil Bądziusz
ul. Łowiecka 4b, 32 - 500 Chrzanów
47 970,00 zł
9 Roman Tomecki Architekci
ul. Indiry Gandhi 35/235, 02 - 776 Warszawa
19 000,00 zł
10 Tomasz Figlarski Architekt
ul. Gościnna 15, 30 - 698 Kraków
23 000,00 zł
11 Studio Architektury Bober Waldemar Bober
ul. Rymera 51d, 44 - 310 Radlin
35 793,00 zł
12 BPK Kraków Sp. z o.o.
31 - 505 Kraków, ul. Lubicz 10b
59 040,00 zł
13 AMAYA Architekci Bartosz Majewski
40 - 115 Katowice, ul. J. Baildona 24c/10
47 232,00 zł
14 EKOBUD Mucha Bartłomiej
40 - 462 Katowice, ul. Pod Kasztanami 5/4
70 110,00 zł
15 Pracownia Projektowa Paweł Jabłoński
ul. Sixta 5 p. 11, 43 - 300 Bielsko - Biała
61 500,00 zł

Została wybrana oferta nr 9 wykonawcy:

Roman Tomecki Architekci
ul. Indiry Gandhi 35/235, 02 - 776 Warszawa


- za kwotę ofertową: 19 000,00 zł brutto tj.
     opracowanie projektu budowlanego
     opracowanie dokumentacji wykonawczej
     nadzór autorski
- termin realizacji: 31.05.2013 r.

Z powyższą firmą zostanie podpisana umowa, zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.
Remont schodów wejściowych - informacja o wyborze oferty
Wójt Gminy Spytkowice informuje, że na : Remont schodów wejściowych przy budynku Domu Wiejskiego w Miejscu, ul. Floriana 62

wpłynęły - 3 oferty tj,

Lp. Nazwa Wartość brutto
1 Usługi Budowlane Antoni Dębski
34 - 116 Spytkowice, Bachowice, ul. Górki 40A
5.974,37 zł
2 P.P.U. H. "EURO - BUD" Iwona Palus
Zalas 726, 32 - 067 Tenczynek
6.501,82 zł
3 P.H.U.B. BUDMIX Dawid Galus
Bachowice, ul. Stefczyka 44, 34 - 116 Spytkowice
8 965,99 zł

Została wybrana oferta nr 1 wykonawcy:

Usługi Budowlane Antoni Dębski
34 - 116 Spytkowice, Bachowice, ul. Górki 40A


- cena netto 4 857,21 zł + 23% VAT 1 117,16 zł = 5 974,37 zł brutto. słownie brutto: pięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt cztery i 37/100 zł
- gwarancja na wykonane roboty: 24 miesiące
- termin realizacji zadania: 30 dni od podpisania umowy

Z powyższą firmą zostanie podpisana umowa, zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.
Wymiana okien i drzwi - informacja o wyborze oferty
Wójt Gminy Spytkowice informuje, że na : Wymiana okien i drzwi w pomieszczeniach Domu Wiejskiego w Lipowej, ul. Nadwiślańska 12
- na zadanie nr I - Wymiana okien w pomieszczeniach Domu Wiejskiego w Lipowej, ul. Nadwiślańska 12 - wpłynęło 8 ofert tj.

Lp. Nazwa Wartość brutto
1 Firma "OKNO - WIT" Wacław Witold
34 - 113 Paszkówka, Sosnowice 290
17 976,75 zł
2 DROGOP - 2" Sp. z o.o.
Mniszów 12, 32 - 120 Nowe Brzesko
22 447,50 zł
3 P.H.U.B. BUDMIX Dawid Galus
Bachowice, ul. Stefczyka 44, 34 - 116 Spytkowice
18 314,07 zł
4 OKNOTHERM Marek Litwiński
32 - 080 Zabierzów, ul. Kątowa 10
19 349,54 zł
5 P.P.U.H. "EURO - BUD" Iwona Palus
32 - 067 Tenczynek, Zalas 726
15 067,49 zł
6 MEGA Plast Sp. z o.o.
20 - 387 Lublin, ul. Miętowa 3
24 984,99 zł
7 Firma Usługowo - Handlowa "AKAR" Piela Grzegorz
35 - 082 Rzeszów, ul. Zawiszy Czarnego 26A
18 030,00 zł
8 EXTEMPLO Dariusz Gruca
33 - 330 Grybów, Biała Niżna 49
17 010,00 zł

Została wybrana oferta nr 5 wykonawcy:

P.P.U.H. "EURO - BUD" Iwona Palus
32 - 067 Tenczynek, Zalas 726


- za kwotę ofertową: 15 067,49 zł brutto
- gwarancja na roboty budowlane 36 miesięcy (min. 36 miesięcy)
- gwarancja na okna 48 miesięcy (min. 48 miesięcy)
- termin realizacji zadania: 20.11.2012 r.

Z powyższą firmą zostanie podpisana umowa, zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.


- na zadanie nr II - Wymiana drzwi w pomieszczeniach Domu Wiejskiego w Lipowej, ul. Nadwiślańska 12 - wpłynęło 9 ofert tj.

Lp. Nazwa Wartość brutto
1 Firma "OKNO - WIT" Wacław Witold
34 - 113 Paszkówka, Sosnowice 290
9 830,00 zł
2 "DROGOP - 2" Sp. z o.o.
Mniszów 12, 32 - 120 Nowe Brzesko
11 402,10 zł
3 P.H.U.B. BUDMIX Dawid Galus
Bachowice, ul. Stefczyka 44, 34 - 116 Spytkowice
8 540,64 zł
4 OKNOTHERM Marek Litwiński
32 - 080 Zabierzów, ul. Kątowa 10
8 728,06 zł
5 P.P.U.H. "EURO - BUD" Iwona Palus
32 - 067 Tenczynek, Zalas 726
8 487,00 zł
6 MEGA Plast Sp. z o.o.
20 - 387 Lublin, ul. Miętowa 3
10 891,65 zł
7 Firma Usługowo - Handlowa "AKAR" Piela Grzegorz
35 - 082 Rzeszów, ul. Zawiszy Czarnego 26A
8 110,00 zł
8 Przedsiębiorstwo Specjalistyczne "Tonal" Sp. z o.o.
ul. Olimpijska 11, 41 - 100 Siemianowice
10 726,27 zł
9 EXTEMPLO Dariusz Gruca
33 - 330 Grybów, Biała Niżna 49
11 350,00 zł

Została wybrana oferta nr 7 wykonawcy:

Firma Usługowo - Handlowa "AKAR" Piela Grzegorz
35 - 082 Rzeszów, ul. Zawiszy Czarnego 26A


- za kwotę ofertową: 8 110,00 zł brutto
- gwarancja na roboty budowlane 36 miesięcy (min. 36 miesięcy)
- gwarancja na okna 48 miesięcy (min. 48 miesięcy)
- termin realizacji zadania: 20.11.2012 r.

Z powyższą firmą zostanie podpisana umowa, zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.
Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru - informacja o wyborze oferty
Wójt Gminy Spytkowice informuje, że na : Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru nad robotami drogowymi pn. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, tj. remont 5 dróg gminnych uszkodzonych w czasie powodzi w 2010 r. na terenie Gminy Spytkowice
wpłynęły - 2 oferty tj,

Lp. Nazwa Wartość brutto
1 Władysław Wróbel
ul. Kościelna 5, Radosza, 34 - 100 Wadowice
1,25 %
2 Piotr Kołodziej
ul. Czterdziestolecia 60, 47 - 143 Stary Ujazd
1,39 %

Została wybrana oferta nr 5 wykonawcy:

Władysław Wróbel
Ul. Kościelna 5, Radosza, 34 - 100 Wadowice


- za kwotę ofertową: 1,25 % brutto od wartości netto odebranych robót
- termin realizacji zadania: do zakończenia robót (10.11.2012)

Z powyższą firmą zostanie podpisana umowa, zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.
Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru - informacja o wyborze oferty
Wójt Gminy Spytkowice informuje, że na : Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru nad robotami drogowymi pn. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, tj. remont 4 dróg gminnych uszkodzonych w czasie powodzi w 2010 r. na terenie Gminy Spytkowice
wpłynęły - 2 oferty tj,

Lp. Nazwa Wartość brutto
1 Piotr Kołodziej
ul. Czterdziestolecia 60, 47 - 143 Stary Ujazd
1,39 %
2 Projektowanie i nadzory budowlane inż. Janusz Baran
ul. Wspólna 46, 32 - 620 Brzeszcze
1,38 %

Została wybrana oferta nr 5 wykonawcy:

Projektowanie i nadzory budowlane
inż. Janusz Baran
ul. Wspólna 46, 32 - 620 Brzeszcze


- za kwotę ofertową: 1,38 % brutto od wartości netto odebranych robót
- termin realizacji zadania: do zakończenia robót (30.10.2012)

Z powyższą firmą zostanie podpisana umowa, zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.
Przygotowanie i przeprowadzenie pokazu pirotechnicznego - informacja o wyborze oferty
Wójt Gminy Spytkowice informuje, że na : Przygotowanie i przeprowadzenie pokazu pirotechnicznego z podkładem muzycznym na stadionie LKS ASTRA w Spytkowicach.
wpłynęły - 2 oferty tj,

Lp. Nazwa Wartość brutto
1 TELTOM Jan Sak
33 - 100 Tarnów, ul. H. Marusarz 29A/1
5 000,00 zł
2 PROGRESS Mariusz Zieliński
38 - 100 Strzyżów, ul. Zawale 41/42
3 200,00 zł

Została wybrana oferta nr 5 wykonawcy:

Mariusz Zieliński
prowadzący działalność p.n
PROGRESS
38 - 100 Strzyżów, ul. Zawale 41/42


- za kwotę ofertową: 3.200,00 zł brutto.
- termin realizacji zadania: 26.08.2012 r. godz. 21.30

Z powyższą firmą zostanie podpisana umowa, zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.
Remont placu - informacja o wyborze oferty
Wójt Gminy Spytkowice informuje, że na : Remontu placu przy budynku komunalnym Domu Strażaka w miejscowości Bachowice, ul. Ks. Gołby 33.
wpłynęły - 3 oferty tj,

Lp. Nazwa Wartość brutto
1 Przedsiębiorstwo Budowlano - Drogowo - Mostowe
"DROG - BUD" Franciszek Fryc
ul. Zamkowa 3, 34-116 Spytkowice
31.496,76 zł
2 Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego i Inżynierii Sanitarnej s.c. S. Matusiewicz & H. Kawa
34 - 103 Witanowice, Wyźrał 17
44.439,32 zł
3 Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe R.S. BUD s. c.
Robert Pituch, Sławomir Kunicki
32 - 051 Wielkie Drogi 280
44.397,33 zł

Została wybrana oferta nr 5 wykonawcy:

Franciszek Fryc
prowadzący działalność p.n
Przedsiębiorstwo Budowlano - Drogowo - Mostowe"DROG - BUD"
ul. Zamkowa 3, 34-116 Spytkowice


- za kwotę ofertową: 31.496,76 zł brutto.
- gwarancja na wykonane roboty: 36 miesięcy
- termin realizacji zadania: 04.09.2012 r.

Z powyższą firmą zostanie podpisana umowa, zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.
Wykonanie instalacji elektrycznej i odgromowej - informacja o wyborze oferty
Wójt Gminy Spytkowice informuje, że na : Wykonanie instalacji elektrycznej i odgromowej LKS Orzeł Ryczów, ul. Stadionowa 23
wpłynęła - 1 oferta tj,

Firma Usługo - Remontowo - Budowlana
Szymula Andrzej
Łączany 373, 34 - 115 Ryczów


- za kwotę ofertową: 15 107,81 zł brutto.
- gwarancja na wykonane roboty: 36 miesięcy
- termin realizacji zadania: 31.08.2012

Z powyższą firmą zostanie podpisana umowa, zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.
Urządzenie placu zabaw - informacja o wyborze oferty
Wójt Gminy Spytkowice informuje, że na : Urządzenie placu zabaw przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Bachowicach, ul. Ks. Gołby 1.
wpłynęła - 1 oferta tj,

Antoni Dębski
Usługi Budowlane
34 - 116 Spytkowice, Bachowice, ul. Górki 40A


- za kwotę ofertową: 50 060,86 zł brutto.
- gwarancja na wykonane roboty: 36 miesięcy
- termin realizacji zadania: 30.08.2012

Z powyższą firmą zostanie podpisana umowa, zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.
Konserwacja nawierzchni sztucznej boiska ORLIK - informacja o wyborze oferty
Wójt Gminy Spytkowice informuje, że na : Wykonanie usługi kompleksowej konserwacji nawierzchni sztucznej boiska ORLIK o powierzchni 1860 m2 położonego w Bachowicach przy ul. Dębowej.
wpłynęły - 2 oferty tj,

Lp. Nazwa Wartość brutto
1 Paweł Oczkowski GERMANEXPERT
ul. Rogowska 7, 54 - 440 Wrocław
1 831,00 zł
2 R. Sieczka, S. Leśniak F.H.U. CLEANJOB - s.c.
ul. Staszica 25a, 26 - 110 Skarżysko - Kamienna
1 700,00 zł

Została wybrana oferta nr 5 wykonawcy:

R. Sieczka, S. Leśniak
F.H.U. CLEANJOB - s.c.
ul. Staszica 25a, 26 - 110 Skarżysko - Kamienna


- za kwotę ofertową: 1 700,00 zł
- termin realizacji zadania: 14 dni od daty zawarcia umowy

Z powyższą firmą zostanie podpisana umowa, zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.
Dostawa oraz montaż klimatyzatorów stacjonarnych - informacja o wyborze oferty
Wójt Gminy Spytkowice informuje, że na wykonanie zadania: Dostawa oraz montaż klimatyzatorów stacjonarnych do sali widowiskowej w budynku WDK w Spytkowicach, ul. Zamkowa 12
wpłynęła 1 oferta, która została zaakceptowana tj:

Chłodnictwo i Klimatyzacja AZON II
Tomasz Zontek
43 - 330 Wilamowice , ul. Mickiewicza 5E


- wartość za całość zamówienia: 12 792,00 zł brutto
- gwarancja: 24 miesiące (minimum 24miesiące)
- termin realizacji zadania: 13.07.2012 r.

Zakup i dostawa bramek do gry w piłkę nożną - informacja o wyborze oferty
Wójt Gminy Spytkowice informuje, że na : Zakup i dostawa 1 kompletu bramek do gry w piłkę nożną na obiekt sportowy (dzikie boisko) w miejscowości Ryczów
wpłynęło - 5 ofert tj,

Lp. Nazwa Wartość brutto
1 KAL - SPORT Hurtownia Sportowa Paweł Kalita
35 - 310 Rzeszów, Al. Rejtana 8
6 290,00 zł
2 PESMENPOL Firma Produkcyjno - Handlowa
32 - 425 Trzemeśnia 53
5 510,40 zł
3 F.H.U. "REKOMAT - SPORT" Piotr Matczak
91 - 212 Łódź, ul. Warecka 41
6 506,70 zł
4 POLSPORT S.A. Dorota Krzak
43 - 300 Bielsko - Biała, ul. Wyzwolenia 59
6 826,75 zł
5 P.U.H. "SPORT PLUS" Szymon Niepsuj
ul. Słowackiego 75a, 32 - 400 Myślenice
5 504,25 zł

Została wybrana oferta nr 5 wykonawcy:

P.U.H. "SPORT PLUS"
Szymon Niepsuj
ul. Słowackiego 75a, 32 - 400 Myślenice


- za kwotę ofertową: 5 504,25 zł brutto
- gwarancja 36 miesięcy (minimum 12miesięcy)
- termin realizacji zadania: 30.06.2012 r.

Z powyższą firmą zostanie podpisana umowa, zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.
Dostawa kos spalinowych - informacja o wyborze oferty
Wójt Gminy Spytkowice informuje, że na wykonanie zadania: Dostawa kos spalinowych dla potrzeb Urzędu Gminy Spytkowice
- wpłynęła 1 oferta, która została zaakceptowana tj:

P.P.H.U. "JANSO 2"s.c.
mgr inż. Łukasz Sobota
34 - 100 Wadowice, ul. Zegadłowicza 1


- za kwotę ofertową: 9 409,50 zł brutto
- gwarancja 24 miesiące (minimum 24 miesiące)
- termin realizacji zadania: do 10 dni od podpisania umowy

Z powyższą firmą zostanie podpisana umowa, zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.
Opracowanie dokumentacji projektowej - informacja o wyborze oferty
Wójt Gminy Spytkowice informuje, że na : Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Nadbudowa przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń Domu Strażaka w Półwsi ul. Świętego Floriana 28
wpłynęło - 7 ofert tj,

Lp. Nazwa Wartość brutto
1 Pracownia Projektowa "PIK" s.s.
Anna i Maciej Pindurowie
44 - 240 Żory, ul. Szeroka 24
21 955,50 zł
2 Firma Architektoniczno Budowlana Architraw s.c.
Dorota Filipczyk, Marek Filipczyk
ul. Marii Skłodowskiej - Curie 3e, 32 - 566 Alwernia
30 135,00 zł
3 DUET ARCHITEKT Aleksandra Zdziebko
43 - 100 Tychy, ul. Wąska 25
30 627,00 zł
4 Core Matic Jarosław Pierzchawka
44 - 102 Gliwice, ul. Warszawska 31c/30
20 000,00 zł
5 JT Pracownia Projektowa
arch. Justyna Turlińska - Górzny
Nieżywięć 104, 77-300 Człuchów
15 252,00 zł
6 DUET ARCHITEKT Wojciech Janik
43 - 502 Czechowice, Dziedzice, ul. Hoża 34
24 600,00 zł
7 archiStruktura Daniel Babiński ADB
ul. Wojska Polskiego 7c/12, 32 - 640 Zator
41 000,00 zł

Została wybrana oferta nr 5 wykonawcy:

JT Pracownia Projektowa
arch. Justyna Turlińska - Górzny
Nieżywięć 104, 77-300 Człuchów


- za kwotę ofertową: 15 252,00 zł brutto
- termin realizacji zadania: 15.10.2012 r.

Z powyższą firmą zostanie podpisana umowa, zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.
Opracowanie dokumentacji projektowej - informacja o wyborze oferty
Wójt Gminy Spytkowice informuje, że na : Opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej zadanie pn. Przebudowa chodnika istniejącego lewostronnego w ciągu drogi powiatowej Nr K1774 ul. Zamkowa w Spytkowicach
wpłynęło - 7 ofert tj,

Lp. Nazwa Wartość brutto
1 A4 PROJEKT Pracownia Projektowa
inż. bud. Dominik Kącki
oś. ZWM 13/11, 32 - 540 Trzebinia
11 562,00 zł
2 MGGP S.A. Renata Łysakowska
ul. Kaczkowskiego 6, 33 - 100 Tarnów
10 750,20 zł
3 DRAFT SPÓŁKA INŻYNIERSKA S.C.R. Dudek, D. Białas
ul. Krakowska 21, 32 - 065 Krzeszowice
11 070,00 zł
4 HOREB Pracownia Projektów Drogowych
Maria Krzyżowska, 43 - 430 Kowale 9
7 200,00 zł
5 KONSTRUKTOR Biuro Projektowe Krzysztof Michalik
ul. Kolonia Stella 26, 32-500 Chrzanów
14 760,00 zł
6 PROJEKTOWANIE I NADZOROWANIE
mgr inż. Kazimierz Ciochoń
os. Pod Skarpą 16/15, 34 - 100 Wadowice
10 000,00 zł
7 mgr inż. Andrzej Wiktor
Graboszyce 105, 32 - 640 Zator
12 000,00 zł

Została wybrana oferta nr 4 wykonawcy:

HOREB Pracownia Projektów Drogowych
Maria Krzyżowska
43 - 430 Kowale 9


- za kwotę ofertową: 7 200,00 zł brutto
- termin realizacji zadania: 16.09.2012r.

Z powyższą firmą zostanie podpisana umowa, zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.
Wykonanie usługi odbioru i utylizacja odpadów zawierających azbest - informacja o wyborze oferty
Wójt Gminy Spytkowice informuje, że na : Wykonanie usługi odbioru wraz z przygotowaniem do transportu, transport i utylizacja odpadów zawierających azbest z nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Spytkowice
wpłynęło - 7 ofert tj,

Lp. Nazwa Wartość brutto
1 Firma Remontowo - Budowlana
mgr inż. Radosław Rokosz "RAGAR"
31 - 610 Kraków, os. 1000-lecia 35/16
368,28 zł
2 Lub - Eko - Plus Wiesław Łukasik
ul. Metalurgiczna 17c, 20 - 234 Lublin
356,40 zł
3 UNIROLL Sp. z o.o. Artur Skorczyński
33 - 100 Tarnów, ul. Kwiatkowskiego 8
318,60 zł
4 P.H.U.P. " EURO - GAZ Jacek Łój
26 - 052 Sitkówka Nowiny, Zgórsko 31 a
366,12 zł
5 F.H.U. "AZ - BEST"Ewa Zon
33 - 395 Chełmiec, ul. Gajowa 56 d
334,80 zł
6 Jednostka Ratownictwa Chemicznego Sp. z o.o.
33 - 101 Tarnów, ul. Kwiatkowskiego 8
421,20 zł
7 Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
van Gansewinkel Kraków Sp. z o.o.
30 - 740 Kraków, ul. Półłanki 64
378,00 zł

Została wybrana oferta nr 3 wykonawcy:
UNIROLL Sp. z o.o. Artur Skorczyński
33 - 100 Tarnów, ul. Kwiatkowskiego 8


- za kwotę ofertową: 318,60 zł brutto/tona
- termin realizacji zadania: 31.12.2012r.

Z powyższą firmą zostanie podpisana umowa, zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.

Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru - informacja o wyborze oferty
Wójt Gminy Spytkowice informuje, że na : Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru nad robotami drogowymi pn. Remont dróg gminnych uszkodzonych w czasie powodzi w 2010r - 2011r na terenie Gminy Spytkowice
wpłynęły - 2 oferty tj,

Lp. Nazwa Wartość brutto
1 Projektowanie i nadzory budowlane
inż. Janusz Baran
ul. Wspólna 46, 32 - 620 Brzeszcze
1,50 %
2 mgr inż. Piotr Kołodziej
ul. Czterdziestolecia 60a, 47 - 143 Stary Ujazd
1,59 %

Została wybrana oferta nr 1 wykonawcy:
Projektowanie i nadzory budowlane
inż. Janusz Baran
ul. Wspólna 46, 32 - 620 Brzeszcze


- za kwotę ofertową: 1,50 % brutto od wartości netto odebranych robót

Z powyższą firmą zostanie podpisana umowa, zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.
Opracowanie dokumentacji projektowej - informacja o wyborze oferty
Wójt Gminy Spytkowice informuje, że na : Opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej zadanie pn. Budowa chodnika i kanalizacji wraz z przebudową zjazdów i urządzeń infrastruktury technicznej oraz poszerzenie jezdni w ciągu drogi powiatowej nr K1772 ul. Sobieskiego w Ryczowie
wpłynęły - 2 oferty tj,

Lp. Nazwa Wartość brutto
1 A4 Projekt Pracownia Projektowa
inż. bud. Dominik Kącki
os. ZWM 13/11, 32 - 540 Trzebinia
14 022,00 zł
2 HOREB Pracownia Projektów Drogowych Maria Krzyżowska
43 - 430 Kowale
15 890,00 zł

Została wybrana oferta nr 1 wykonawcy:

A4 Projekt Pracownia Projektowa
inż. bud. Dominik Kącki
os. ZWM 13/11, 32 - 540 Trzebinia


- za kwotę ofertową: 14 022,00 zł brutto
- termin realizacji zadania: do 28.12.2012r.

Z powyższą firmą zostanie podpisana umowa, zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.

Wydanie folderu informacyjnego o gminie Spytkowice - informacja o wyborze oferty
Wójt Gminy Spytkowice informuje, że na : Wydanie folderu informacyjnego o gminie Spytkowice w ramach realizacji gimnazjalnego projektu edukacyjnego pn. "Jak funkcjonuje nasza gmina".
wpłynęły - 5 ofert tj,

Lp. Nazwa Wartość brutto
1 Drukarnia i Wydawnictwo GRAFIKON
J. Krupnik, W. Kołodenny Spółka Jawna
34 - 100 Wadowice, Jaroszowice 324
4 981,50 zł
2 Agencja Reklamowa Cieślik"Studio L" Sp. J.
Ryszard Cieślik
31 - 980 Kraków, ul. Podbipięty 7
6 150,00 zł
3 Imagine Design Group Anna Kwiatkowska
ul. Radzikowskiego 100/57, 31 - 315 Kraków
3 780,00 zł
4 ZEBRA DESIGN Damian Skrzypek
ul. Chałupnika 4 lok. 1, 31 - 464 Kraków
3 063,00 zł
5 VEGA Studio Adv. Tomasz Muller
ul. Grudziądzka 22/3A, 82 - 500 Kwidzyn
3 774,75 zł

Została wybrana oferta nr 4 wykonawcy:

ZEBRA DESIGN Damian Skrzypek
ul. Chałupnika 4 lok. 1, 31 - 464 Kraków


- za kwotę ofertową: 3 063,00 zł brutto
- termin realizacji zadania:
1) Opracowanie projektów graficznych - do 3 dni od otrzymania materiałów od Zamawiającego
2) Wykonanie folderu informacyjnego - do 5 dni od dnia zatwierdzenia ostatecznej wersji projektu graficznego

Z powyższą firmą zostanie podpisana umowa, zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.

Opracowanie dokumentacji projektowej - informacja o wyborze oferty
Wójt Gminy Spytkowice informuje, że na : Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Remont, zmiana sposobu użytkowania i modernizacja istniejącego budynku Domu Strażaka w Bachowicach, ul. Ks. Gołby 33
wpłynęły - 3 oferty tj,

Lp. Nazwa Wartość brutto
1 Firma Architektoniczno Budowlana Architraw s.c.
Dorota Filipczyk
ul. Marii Skłodowskiej - Curie 6a
32 - 566 Alwernia
68 850,00 zł
2 3W Studio Projektowe s.c.
Piotr Wilk, Robert Czado, Kamil Bądziusz
ul. Łowiecka 4b, 32 - 500 Chrzanów
29 000,00 zł
3 GREEN ONE Pracownia Architektoniczna
Magdalena Goździelewska
ul. Mickiewicza 22, 32 - 400 Myślenice
34 500,00 zł

Została wybrana oferta nr 2 wykonawcy:

3W Studio Projektowe s.c.
Piotr Wilk, Robert Czado, Kamil Bądziusz
ul. Łowiecka 4b, 32 - 500 Chrzanów


- za kwotę ofertową: 29 000,00 zł brutto
- termin realizacji zadania: do 28.09.2012r.

Z powyższą firmą zostanie podpisana umowa, zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.

Opracowanie dokumentacji projektowej - informacja o wyborze oferty
Wójt Gminy Spytkowice informuje, że na : Wydanie ulotek, widokówek i folderu w ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 pn. "Promocja walorów, atutów i atrakcji Gminy Spytkowice i Doliny Karpia poprzez opracowanie i wydanie ulotek, widokówek i folderu prezentujących region"
wpłynęły - 28 ofert tj,

Lp. Nazwa Wartość brutto
1 Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe "JANTER" s. c.
Sławomir Terlikowski, Marek Jankowicz
11 - 300 Biskupiec, ul. Chrobrego 41
10.450,00 zł
2 Pink Lemon sp. z o.o Michał Chełmiński
ul. A. Grottgera 16/1, 60 - 758 Poznań
9.784,68 zł
3 P.P.U. M Art. Katarzyna H. Mysiakowska
46 - 300 Olesno, ul. Małe Przedmieście 20/1
10.695,90 zł
4 STUDIO GRAFICZNE Piotr Kurasiak
ul. Szymanowskiego 10a/8, 59 - 400 Jawor
11.420,79 zł
5 S - Print 2" Sp. z o.o.
40 - 326 Katowice, ul. Techników 5
10.061,50 zł
6 acme Agencja Reklamowa Karolina Osierda
ul. Łąkowa 18, 43 - 332 Pisarzowice
7.365,45 zł
7 Wydawnictwo LoboSoft II Grzegorz Bucki
30 - 638 Kraków, ul. Macedońska 23/14
9.719,80 zł
8 EVER GROUP Sp. z o. o. Marcin Mańka
ul. Wolności 40/25, 41 - 500 Chorzów
9.080,48 zł
9 Tampon Druk Robert Zawadzki
05 - 120 Legionowo, ul. Daliowa 44
10.455,00 zł
10 P.P.H. ZAPOL Dmochowski, Sobczyk Spółka Jawna
71 - 062 Szczecin, Al. Piastów 42
9.630,90 zł
11 Agencja Reklamowa "NABU"Adam Piskulla
ul. Studzienna 3b, 77 - 400 Złotów
9.392,28 zł
12 VEGA Studio Adv. Tomasz Muller
ul. Grudziądzka 22/3A, 82 - 500 Kwidzyn
18.081,15 zł
13 SONAR sp. z o.o. Alicja Byczkowska
ul. Kostrzyńska 89, 66 - 400 Gorzów Wielkopolski
9.853,50 zł
14 YANAKA VISION Sp. z o.o. Justyna Kleser
ul. Wojska Polskiego 11, 41 - 400 Mysłowice
10.030,00 zł
15 Mixmultimedia Magdalena Mróz
ul. Chełmska 20/10, 45 - 469 Opole
8.936,60 zl
16 Drukarnia i Wydawnictwo GRAFIKON
J. Krupnik, W. Kołodenny Spółka Jawna
34 - 100 Wadowice, Jaroszowice 324
10.995,00 zł
17 Agencja Reklamowa Cieślik "Studio L" Sp. J.
Ryszard Cieślik, 31 - 980 Kraków, ul. Podbipięty 7
14.883,00 zł
18 "Legra" Sp. z o.o. Małgorzata Gulkowska
81 - 601 Gdynia, ul. Hery 10
10.236,00 zł
19 Agencja Reklamy i Druku Cursor Edyta Kaproń
87 - 100 Toruń, ul. Studzienna 13
12.423,00 zł
20 Wydawnictwo KA s.c. J.Tomczyk - Lidochowska, K. Wiśniewska
ul. Górnicza 12, 42 - 600 Tarnowskie Góry
12.116,00 zł
21 Hyperfox Advertisement Agency
Katarzyna Żułkiewicz - Bodden
ul. Boya Żeleńskiego 25c, 35 - 105 Rzeszów
12.724,59 zł
22 3R Agencja Reklamowo - Marketingowa Sylwiusz Gruś
56 - 120 Brzeg Dolny, ul. Wilcza 8
11.943,30 zł
23 GM Gadgets Grzegorz Majewski
ul. Cementowa 3, 10 - 429 Olsztyn
6.974,72 zł
24 Rytter Investment Zbigniew Rytter
09 - 400 Płock, ul. Przemysłowa 20
8.116,50 zł
25 AR GRAFPOL Agnieszka Blicharz - Krupińska
ul. Czarnieckiego 1, 53 - 650 Wrocław
11.070,00 zł
26 "Benkowski Publishing & Balloons" Sp. z o.o.
Bernard Banaszuk, 15 - 727 Białystok, ul. Hetmańska 38
10.802,00 zł
27 Agencja reklamowo - projektowa rewersart Agnieszka Piskorska
Teodorówka 54b, 38 - 450 Dukła
10.814,78 zł
28 ZEBRA DESIGN Damian Skrzypek
ul. Chałupnika 4 lok. 1, 31 - 464 Kraków
8.033,00 zł

Została wybrana oferta nr 23 wykonawcy:

GM Gadgets Grzegorz Majewski
ul. Cementowa 3, 10 - 429 Olsztyn


- za kwotę ofertową:
opracowanie projektów graficznych - gratis przy zamówieniu
wykonanie ulotek 8.000szt - 1.528,89 zł
wykonanie widokówek 5.000szt - 608,85 zł
wykonanie folderu 2.500 szt - 4.836,98 zł
całość - 6.974,72 zł brutto

- termin realizacji:
1) opracowanie projektów graficznych - do 14 dni od otrzymania materiałów od Zamawiającego
2) wydania materiałów promocyjnych - do 30 dni od dnia zatwierdzenia ostatecznej wersji projektu graficznego.

Z powyższą firmą zostanie podpisana umowa, zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.

Opracowanie dokumentacji projektowej - informacja o wyborze oferty
Wójt Gminy Spytkowice informuje, że na : Opracowania dokumentacji projektowej obejmującej zadanie pn. "Przebudowa, nadbudowa, zmiana sposobu użytkowania, modernizacja istniejącego budynku Pawilonu Sportowego "LKS ASTRA" Spytkowice"
wpłynęły - 4 oferty tj,

Lp. Nazwa Wartość brutto
1 A4 Projekt Pracownia Projektowa
inż. bud. Dominik Kącki
os. ZWM 13/11, 32 - 540 Trzebinia
60 024,00 zł
2 3W Studio Projektowe s.c.
Piotr Wilk, Robert Czado, Kamil Bądziusz
ul. Łowiecka 4b, 32 - 500 Chrzanów
72 324,00 zł
3 Firma Architektoniczno Budowlana Architraw s.c.
Dorota Filipczyk, Marek Filipczyk
ul. Marii Skłodowskiej - Curie 6a,
32 - 566 Alwernia
32 460,00 zł
4 GREEN ONE Pracownia Architektoniczna
Magdalena Goździelewska
ul. Mickiewicza 22, 32 - 400 Myślenice
84 500,00 zł

Została wybrana oferta nr 3 wykonawcy:

Firma Architektoniczno Budowlana Architraw s.c.
Dorota Filipczyk, Marek Filipczyk
ul. Marii Skłodowskiej - Curie 6a, 32 - 566 Alwernia


- za kwotę ofertową: 32 460,00 zł brutto
- termin realizacji zadania: do 02.09.2012r

Z powyższą firmą zostanie podpisana umowa, zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.

Opracowanie dokumentacji projektowej - informacja o wyborze oferty
Wójt Gminy Spytkowice informuje, że na : Wykonanie usług kominiarskich w budynkach będących własnością Gminy Spytkowice w 2012 roku
wpłynęły - 3 oferty tj,

Lp. Nazwa Wartość brutto
1 Zakład Usług Kominiarskich
Zbigniew Zabagło
32 - 070 Czernichów, Kłokoczyn 199
5 401,00 zł
2 Zakład Kominiarski Jan Kaliński
os. Pod Skarpą 23/59, 34 - 100 Wadowice
6 518,30 zł
3 Zakład Usług Kominiarskich
Wojciech Fremel
ul. Świętego Benedykta 3/4 , 30 - 536 Kraków
3 182,29 zł

Została wybrana oferta nr 3 wykonawcy:

Zakład Usług Kominiarskich
Wojciech Fremel
ul. Świętego Benedykta 3/4 , 30 - 536 Kraków


- za kwotę ofertową: 3 182,29 zł brutto
- termin realizacji zadania: do 31.12.2012r.

Z powyższą firmą zostanie podpisana umowa, zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.

Opracowanie dokumentacji projektowej - informacja o wyborze oferty
Wójt Gminy Spytkowice informuje, że na : Opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej zadanie pn. Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej nr K470239 ul. Starowiejska w Ryczowie
wpłynęły - 3 oferty tj,

Lp. Nazwa Wartość brutto
1 A4 PROJEKT
Pracownia Projektowa - inż. bud. Dominik Kącki
oś. ZWM 13/11, 32 - 540 Trzebinia
19 557,00 zł
2 DRAFT SPÓŁKA INŻYNIERSKA S.C.
R. Dudek, D. Białas
ul. Krakowska 21, 32 - 065 Krzeszowice
9 840,00 zł
3 Biuro Konstrukcyjne REJPROJEKT Anna Rej
33 - 330 Grybów, Siołkowa 336
16 400,00 zł

Została wybrana oferta nr 2 wykonawcy:

DRAFT SPÓŁKA INŻYNIERSKA S.C.
R. Dudek, D. Białas
ul. Krakowska 21, 32 - 065 Krzeszowice


- za kwotę ofertową: 9 840,00 zł brutto
- termin realizacji zadania: do 28.12.2012r.

Z powyższą firmą zostanie podpisana umowa, zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.

Opracowanie dokumentacji projektowej - informacja o wyborze oferty
Wójt Gminy Spytkowice informuje, że na : Dostawę materiałów biurowych i eksploatacyjnych dla potrzeb Urzędu Gminy Spytkowice w roku 2012
- na zadanie nr I - Dostawa materiałów biurowych wpłynęły 2 oferty tj:

Lp. Nazwa Wartość brutto
1 "PARTNER W BIURZE" Sp. z o.o. Bogdan Łączak
30 - 723 Kraków, ul. Golikówka 7
23 949,78 zł
2 P.H.U. "VITO" s.c. Włodzimierz Lindner
92 - 536 Łódź, ul. Adwentowicza 6/198 A
23 618,85 zł

Została wybrana oferta nr 2 wykonawcy:

"P.H.U. "VITO" s.c. Włodzimierz Lindner
92 - 536 Łódź, ul. Adwentowicza 6/198 A


- za kwotę ofertową: 23 618,85 zł
- termin realizacji zadania: do 31.12.2012 r.

Z powyższą firmą zostanie podpisana umowa, zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.

- na zadanie nr II - Dostawa materiałów eksploatacyjnych wpłynęło 6 ofert

W dniu 24.02.2012 r. Wykonawca Nr 3 poprosił o wycofanie oferty. Oferta Wykonawcy Nr 4 nie spełnia wymagań żądanych w ogłoszeniu.

Lp. Nazwa Wartość brutto
1 "PARTNER W BIURZE" Sp. z o.o. Bogdan Łączak
30 - 723 Kraków, ul. Golikówka 7
23 949,78 zł
2 P.H.U. "VITO" s.c. Włodzimierz Lindner
92 - 536 Łódź, ul. Adwentowicza 6/198 A
23 618,85 zł
5 RESTOR Sp. J. P. Anton, A. Czapski, T. Rostropowicz
ul. Dworkowa 2/107A, 00-784 Warszawa
10 195,00 zł
6 Marcin Ptaszek
ul. Wadowicka 8a, 30 - 415 Kraków
34 860,70 zł

Została wybrana oferta Nr 5 wykonawcy:

RESTOR Sp. J. P. Anton, A. Czapski, T. Rostropowicz
ul. Dworkowa 2/107A, 00-784 Warszawa


- za kwotę ofertową: 10 195,00 zł brutto
- termin realizacji: do 31.12.2012 r.

Z powyższą firmą zostanie podpisana umowa, zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.
Remont nawierzchni mineralno bitumicznej (Bachowice) - wynik przetargu
Wójt Gminy Spytkowice ul. Zamkowa 12 działając na podstawie art. 92 ust 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym na zadanie: Remont nawierzchni mineralno bitumicznej, tj.: wykonanie nakładki bitumicznej na drodze gminnej do cmentarza w Bachowicach

wpłynęło 6 ofert, z których została wybrana oferta nr 6 wykonawcy:

Przedsiębiorstwo Budowlano - Drogowo - Mostowe
"DROG - BUD" Franciszek Fryc
ul. Zamkowa 3
34-116 Spytkowice


za cenę kosztorysową:
cena netto 72.956,92 zł + 23% VAT 16.780,09 zł = 89.737,01 zł brutto.
słownie brutto: osiemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset trzydzieści siedem złotych 01/100.

Termin wykonania robót : 31.05.2012r
Opracowanie dokumentacji projektowej - informacja o wyborze oferty
Wójt Gminy Spytkowice informuje, że na : Opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej zadanie pn. Budowa mostka na potoku Spytkowickim w km 0+625 w ciągu drogi gminnej ul. Spadzista w miejscowości Spytkowice
wpłynęły - 4 oferty tj,

Lp. Nazwa Wartość brutto
1 Pracownia Projektowa
inż. Henryk Pietraszkiewicz
32 - 065 Krzeszowice, ul. Żbicka 4/51
51 660,00 zł
2 A4 PROJEKT
Pracownia Projektowa - inż. bud. Dominik Kącki
oś. ZWM 13/11, 32 - 540 Trzebinia
35 547,00 zł
3 Biuro Konstrukcyjne
REJPROJEKT Anna Rej
33 - 330 Grybów, Siołkowa 336
37 000,00 zł
4 Grzegorz Buganik
ul. Kochanowskiego 5c/5,
68 - 100 Żagań
36 777,00 zł

Została wybrana oferta nr 2 wykonawcy:

A4 PROJEKT
Pracownia Projektowa - inż. bud. Dominik Kącki
oś. ZWM 13/11, 32 - 540 Trzebinia


- za kwotę ofertową: 35 547,00 zł brutto
- termin realizacji zadania: 120 dni

Z powyższą firmą zostanie podpisana umowa, zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.

Wykonanie wyceny nieruchomości - informacja o wyborze oferty
Wójt Gminy Spytkowice informuje, że na : Wykonanie wyceny nieruchomości dla potrzeb Gminy Spytkowice w 2012r, które wynikają z bieżącej obsługi Gminy Spytkowice
wpłynęło - 6 ofert tj,

Lp. Nazwa Wartość brutto
1 Biuro Wyceny Nieruchomości i Obsługi Inwestycji "Megalit"
Bożena Markiewicz
ul. Różana 5, 32 - 087 Zielonki
54 480,00 zł
2 Firma "INVEST - NIERUCHOMOŚCI"
mgr inż. Jerzy Bury
31 - 353 Kraków, ul. Wł. Żeleńskiego 16 A
43 935,60 zł
3 Marek Sosnówka
31 - 604 Kraków, os. Tysiąclecia 10/97
23 308,50 zł
4 Nieruchomości "Inwestycja" Kazimierz Kubik
43 - 450 Ustroń, ul. Piękna 3
26 896,00 zł
5 Expert Nieruchomości
Rafał Jamróz i Anna Kłonowska - Jamróz
ul. Żeromskiego 2, 34 - 100 Wadowice
25 055,10 zł
6 ESW Budownictwo i Wyceny Ewelina Wójciak
al. Jana Pawła II 33/8, 31 - 864 Kraków
29 150,00 zł

Została wybrana oferta nr 3 wykonawcy:

Marek Sosnówka
31 - 604 Kraków, os. Tysiąclecia 10/97


- za kwotę ofertową: 23 308,50 zł brutto
- termin realizacji zadania: do 31.12.2012 r.

Z powyższą firmą zostanie podpisana umowa, zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.

Wykonanie usług geodezyjno - kartograficznych - informacja o wyborze oferty
Wójt Gminy Spytkowice informuje, że na : Wykonanie usług geodezyjno - kartograficznych dla Gminy Spytkowice w roku 2012
wpłynęły - 2 oferty tj,

Lp. Nazwa Wartość brutto
1 Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych Sp. z o.o.
Eugeniusz Postół
43 - 304 Bielsko - Biała, ul. Wyzwolenia 27, skr. poczt. 55
115 882,00 zł
2 mgr inż. Marek Wallis
30 - 218 Kraków, ul. Ciechanowskiego 28/2
72 020,00 zł

Została wybrana oferta nr 2 wykonawcy:

mgr inż. Marek Wallis
30 - 218 Kraków, ul. Ciechanowskiego 28/2


- za kwotę ofertową: 72 020,00 zł brutto
- termin realizacji zadania: do 31.12.2012 r.

Z powyższą firmą zostanie podpisana umowa, zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.

Świadczenie usługi zapewniającej opiekę bezdomnym zwierzętom - informacja o wyborze oferty
Wójt Gminy Spytkowice informuje, że na zadanie: Świadczenie całodobowej usługi zapewniającej opiekę bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Spytkowice

- wpłynęła 1 oferta, która została zaakceptowana tj:

Gabinet Weterynaryjny ANIMAL - VET ZASOLE
ul. Garbarska 10, 32 - 600 Oświęcim


- za cenę ryczałtową: 1 000 zł miesięcznie
- termin realizacji: do 31.12.2012 r.

Z powyższą firmą zostanie podpisana umowa, zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.
Świadczenie usług z zakresu BHP- informacja o wyborze oferty
Wójt Gminy Spytkowice informuje, że na : Świadczenie usług z zakresu bezpieczeństwa higieny pracy w Urzędzie Gminy Spytkowice
wpłynęło - 9 ofert tj,

Lp. Nazwa Wartość brutto
1 BUDOMAX Paweł Sereda
Pl. Mickiewicza 3, 37 - 200 Przeworsk
8.782,20 zł
2 OCHRONA PRACY Sp. z o. o. Sławomir Witek
34 - 100 Wadowice, ul. Fabryczna 4
2.532,00 zł
3 Centrum Promocji i Wspierania Przedsiębiorczości
mgr inż. Wojciech Maj
43 - 300 Bielsko - Biała, ul. Podgórze 13
36.000,00 zł
4 BHP - LEX Sp. z o. o. mgr Marek Jagodziński
41 - 902 Bytom, ul. Siemianowicka 16
7.680,00 zł
5 AUDYTOR BHP Jarosław Rączka
34 - 300 Żywiec, ul. Plebańska 8
8.388,00 zł
6 Firma Szkoleniowo - Doradcza
mgr inż. Agnieszka Ligas - Pawlińska
34 - 400 Nowy Targ, ul. Klikuszówka 48
9.594,00 zł
7 Specjalista ds. bhp
Czesław Pietraszewski
7.560,00 zł
8 BHP - CENTER Ryszard Zając
30 - 415 Kraków, ul. Wadowicka 12
5.400,00 zł
9 Ralpha Outsourcing Kadr i Płac
Nadzór i Doradztwo BHP i PPOŻ Dariusz Iskra
ul. Zbrojów 2/16, 30 - 042 Kraków
11.808,00 zł

Została wybrana oferta nr 2 wykonawcy:

OCHRONA PRACY Sp. z o. o.
Sławomir Witek
34 - 100 Wadowice, ul. Fabryczna 4


- za kwotę ofertową: 211,00 zł x 12 miesięcy = 2.532,00 zł brutto
- termin realizacji zadania: 31.12.2012 r.

Z powyższą firmą zostanie podpisana umowa, zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.

Dostawa i montaż masztów flag i tablicy - informacja o wyborze oferty
Wójt Gminy Spytkowice informuje, że na : Dostawę i montaż masztów flag i tablicy dwustronnej dla Gminy Spytkowice
zadanie nr I - Dostawa i montaż masztu, flag wpłynęły - 4 oferty tj,

Lp. Nazwa Wartość brutto
1 MAXTOM Tomasz Górski
ul. Biskupińska 26,
30 - 732 Kraków
8.546,50 zł
2 IDP INTERSIGN Marek Józefiak
90-505 Łódź,
ul. Skłodowskiej-Curie 6
8.118,00 zł
3 "Doublet - Polflag" Sp. z o.o.
Dorota Gąsiorek - Klekota
ul. Piekarska 86,
43 - 300 Bielsko - Biała
5.942,19 zł
4 DARTRANS Dariusz Figura
41 - 800 Zabrze,
ul. Korczoka 61c/9
4.910,00 zł

Została wybrana oferta nr 4 wykonawcy:

DARTRANS
Dariusz Figura
41 - 800 Zabrze, ul. Korczoka 61c/9


- za kwotę ofertową: 4.910,00 zł brutto

Z powyższą firmą zostanie podpisana umowa, zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.

zadanie nr II - Dostawa i montaż tablicy dwustronnej wpłynęły - 2 oferty tj,

Lp. Nazwa Wartość brutto
1 MAXTOM Tomasz Górski
ul. Biskupińska 26,
30 - 732 Kraków
5.375,00 zł
2 IDP INTERSIGN Marek Józefiak
90-505 Łódź,
ul. Skłodowskiej-Curie 6
5.535,00 zł

Została wybrana oferta nr 1 wykonawcy:

MAXTOM
Tomasz Górski
ul. Biskupińska 26, 30 - 732 Kraków


- za kwotę ofertową: 5.375,00 zł brutto

Z powyższą firmą zostanie podpisana umowa, zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.

Dostawę sprzętu komputerowego, biurek komputerowych - informacja o wyborze oferty
Wójt Gminy Spytkowice informuje, że na : Dostawę sprzętu komputerowego, biurek komputerowych i krzeseł biurowych komputerowych w ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 pn. " Poszerzenie oferty edukacyjno - kulturalnej świetlic wiejskich działających w miejscowościach Spytkowice, Bachowice, Ryczów, Miejsce i Półwieś na terenie Gminy Spytkowice poprzez zakup zestawów komputerowych wraz z umeblowaniem stanowisk komputerowych"

- na zadanie nr I - Dostawa zestawów komputerowych wpłynęło 9 ofert tj:

Lp. Nazwa Wartość brutto
1 Net Center Tomasz Kaczmarczyk
44 - 114 Gliwice, ul. Derkacza 5
12.084,75 zł
2 NKK SYSTEM
Nowak, Kukułka, Kornijasz Sp. jawna
30 - 103 Kraków, ul. Tatarska 5
11.142,57 zł
3 AREST Computers Technology
Wojciech Frydlewicz
ul. Biskupia 2, 50 - 148 Wrocław
13.000,00 zł
4 Yamo Sp. z o.o.
Iwona Motyka
al. Roździeńskiego 188b, 40 - 203 Katowice
13.390,00 zł
5 ICom Sp. z o.o. Krzysztof Wiśnewski
ul. Wojciechowska 21b, 20 - 704 Lublin
11.229,90 zł
6 "Timber" Roman Królikowski
32-085 Modlnica, Modlniczka, ul. Willowa 16
Oddział Sprzedaż i Serwis komputerów
34 - 116 Spytkowice, Rynek 21
10.850,00 zł
7 ACOM Spółka Jawna
Wanda Drzewiecka, Artur Drzewiecki
42-218 Częstochowa, ul. Okólna 103
11.900,00 zł
8 PCP NET s. c. Dariusz Hotloś, Jarosław Widuch
30 - 347 Kraków, ul. Kapelanka 11
11.620,00 zł
9 Komputronik S.A. Arkadiusz Czechowski
ul. Wołczyńska 37, 60 - 003 Poznań
12.853,50 zł

Została wybrana oferta nr 6 wykonawcy:

Timber" Roman Królikowski
32-085 Modlnica, Modlniczka, ul. Willowa 16
Oddział Sprzedaż i Serwis komputerów
34 - 116 Spytkowice, Rynek 21


- za kwotę ofertową: 10.850,00 zł brutto
- gwarancja:
Zestaw komputerowy - 24 miesiące
Monitor - 36 miesiące
Drukarka - 24 miesiące
- termin realizacji: do 10 dni od podpisania umowy

Z powyższą firmą zostanie podpisana umowa, zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.


- na zadanie nr II - Wyposażenie pomieszczenia komputerowego wpłynęło 6 ofert tj:

Lp. Nazwa Wartość brutto
1 Firma Produkcyjno - Handlowa MAX B. Klaja
34 - 115 Ryczów, ul. Oświęcimska 7
2.575,00 zł
2 Zakład Usługowo-Produkcyjny A. Bednarski
41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Perla 4
4.005,00 zł
3 P.H. Lobos Piotr Dziurzyński
ul. Magazynowa 7, 33 - 300 Nowy Sącz
3.585,45 zł
4 Stolarstwo Meblowe Józef Tyrybon
Tomice, ul. Miła 3, 34 - 100 Wadowice
2.600,00 zł
5 P.H. Biurotech - 2 mgr inż. Andrzej Hachuła
30 - 075 Kraków, ul. Racławicka 1
2.455,00 zł
6 P.P.U.H. "Pro - Kall - Hand"
Kamilla Kall - Carrion
00 - 517 Warszawa, ul. Marszałkowska 80
3.025,80 zł

Została wybrana oferta nr 5 wykonawcy:

P.H. Biurotech - 2
Techniczne i meblowe wyposażenie biur
mgr inż. Andrzej Hachuła
30 - 075 Kraków, ul. Racławicka 1


- za kwotę ofertową: 2.455,00 zł brutto
- gwarancja: 24 miesiące
- termin realizacji: do 10 dni od podpisania umowy

Z powyższą firmą zostanie podpisana umowa, zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.
Wymiana okien - informacja o wyborze oferty
Wójt Gminy Spytkowice informuje, że na : Wymiana okien w pomieszczeniach przedszkola w Ryczowie, ul. Szkolna 9 wpłynęło - 14 ofert tj,

Lp. Nazwa Wartość brutto
1 "OKNO - REM" s.c.
Przemysław Zawada, Małgorzata Zawada
32 - 067 Tenczynek, ul. Sportowa 4
8 031,50 zł
2 F.H.U. Atut Wiesław Kurbiel
32-091 Michałowice, Krakowska 225
8 375,09 zł
3 STAW - PLAST Janusz Stawiarski
33 - 300 Nowy Sącz, ul. Nawojowska 129E
8 510,00 zł
4 F.U.H. RenoDrew
ul. Kobierzyńska 95, 30 - 382 Kraków
9 102,00 zł
5 Przedsiębiorstwo "BC" Bartłomiej Cyrus
34 - 400 Nowy Targ, ul. Norwida 8
7 619,00 zł
6 BUDMIX Wiesław Osiński
Bachowice, ul. Stefczyka 50, 34 - 116 Spytkowice
7 687,21 zł
7 P.P.U.H. "EURO - BUD" Iwona Palus
Zalas 726, 32 - 067 Tenczynek
7 494,00 zł
8 Firma Doradczo - Usługowa Halina Woźnicka
Łękawica 335, 34 - 124 Klecza Górna
10 640,00 zł
9 Firma Budowlana J&S Kurek Janusz
ul. Partyzantów 40A/6, 28 - 500 Kazimierza Wielka
9 180,00 zł
10 EUROOKNA II sp. z o.o. Jerzy Gorzałczany
32 - 100 Proszowice, Opatkowice 147
8 487,00 zł
11 Ogrody Zimowe Maria S.M.K. Tyberiusz Łabudek
43 - 400 Cieszyn, ul. Srebrna 13
8 704,00 zł
12 F.U.H. Dom - Term Justyna Nostkiewicz
Piekary 59, 32 - 060 Liszki
11 648,00 zł
13 Firma "ARART" mgr inż. Bogusław Tarczyński
31 - 959 Kraków, os. Górali 3/2
9 375,91 zł
14 DOM - PLEX Marta Miś
32 - 002 Węgrzce Wielkie 457
8 500,00 zł

Została wybrana oferta nr 7 wykonawcy:

P.P.U.H. "EURO - BUD" Iwona Palus
Zalas 726, 32 - 067 Tenczynek


- za kwotę ofertową: 7 494,00 zł brutto
- gwarancja na: okna - 36 miesięcy, roboty budowlane - 12 miesiące
- termin wykonania zamówienia: 13.02.2012 - 26.02.2012 r.

Z powyższą firmą zostanie podpisana umowa, zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.
Gmina Spytkowice 2008© Switchprojekt.