ARCHIWUM - SESJE RADY GMINY


XXXVII Sesja Rady Gminy Spytkowice 2014 - 2018
XXXVI Sesja Rady Gminy Spytkowice 2014 - 2018
XXXV Sesja Rady Gminy Spytkowice 2014 - 2018
XXXIV Sesja Rady Gminy Spytkowice 2014 - 2018
XXXII Sesja Rady Gminy Spytkowice 2014 - 2018
XXXI Sesja Rady Gminy Spytkowice 2014 - 2018
XXX Sesja Rady Gminy Spytkowice 2014 - 2018
XXIX Sesja Rady Gminy Spytkowice 2014 - 2018
XXVIII Sesja Rady Gminy Spytkowice 2014 - 2018
XXVII Sesja Rady Gminy Spytkowice 2014 - 2018
XXVI Sesja Rady Gminy Spytkowice 2014 - 2018
XXV Sesja Rady Gminy Spytkowice 2014 - 2018
XXIV Sesja Rady Gminy Spytkowice 2014 - 2018
XXII Sesja Rady Gminy Spytkowice 2014 - 2018
XXI Sesja Rady Gminy Spytkowice 2014 - 2018
XX Sesja Rady Gminy Spytkowice 2014 - 2018
XIX Sesja Rady Gminy Spytkowice 2014 - 2018
XVIII Sesja Rady Gminy Spytkowice 2014 - 2018
XIV Sesja Rady Gminy Spytkowice 2014 - 2018
XIII Sesja Rady Gminy Spytkowice 2014 - 2018
XII Sesja Rady Gminy Spytkowice 2014 - 2018
X Sesja Rady Gminy Spytkowice 2014 - 2018
IX Sesja Rady Gminy Spytkowice 2014 - 2018
VIII Sesja Rady Gminy Spytkowice 2014 - 2018
VII Sesja Rady Gminy Spytkowice 2014 - 2018
VI Sesja Rady Gminy Spytkowice 2014 - 2018
V Sesja Rady Gminy Spytkowice 2014 - 2018
IV Sesja Rady Gminy Spytkowice 2014 - 2018
III Sesja Rady Gminy Spytkowice 2014 - 2018
II Sesja Rady Gminy Spytkowice 2014 - 2018
XLIV Sesja Rady Gminy Spytkowice
XLII Sesja Rady Gminy Spytkowice
XLII Sesja Rady Gminy Spytkowice
XLI Sesja Rady Gminy Spytkowice
XL Sesja Rady Gminy Spytkowice
XXXIX Sesja Rady Gminy Spytkowice
XXXVIII Sesja Rady Gminy Spytkowice
XXXVI Sesja Rady Gminy Spytkowice
XXXV Sesja Rady Gminy Spytkowice
XXXIV Sesja Rady Gminy Spytkowice
XXXIII Sesja Rady Gminy Spytkowice
XXXII Sesja Rady Gminy Spytkowice
XXXI Sesja Rady Gminy Spytkowice
XXIX Sesja Rady Gminy Spytkowice
XXVIII Sesja Rady Gminy Spytkowice
XXVII Sesja Rady Gminy Spytkowice
XXIV Sesja Rady Gminy Spytkowice
XXIII Sesja Rady Gminy Spytkowice
XXII Sesja Rady Gminy Spytkowice
XXI Sesja Rady Gminy Spytkowice
XIX Sesja Rady Gminy Spytkowice
XVIII Sesja Rady Gminy Spytkowice
XVII Sesja Rady Gminy Spytkowice
XVI Sesja Rady Gminy Spytkowice
XIV Sesja Rady Gminy Spytkowice
XIII Sesja Rady Gminy Spytkowice
XII Sesja Rady Gminy Spytkowice
IX Sesja Rady Gminy Spytkowice
VIII Sesja Rady Gminy Spytkowice

XXXVII Sesja Rady Gminy

W ostatni dzień lutego odbyła się kolejna sesja Rady Gminy Spytkowice. W obradach wzięło udział 15 Radnych, Wójt Gminy Mariusz Krystian, Skarbnik Gminy Alina Antosz, kierownicy i dyrektorzy jednostek organizacyjnych, kierownicy referatów Urzędu, sołtysi wsi, dyrektorzy szkół, a także uczniowie nagrodzeni w ramach Gminnego Programu Stypendialnego za bardzo dobre wyniki w nauce w pierwszym semestrze bieżącego roku szkolnego wraz z rodzicami. Szczegółową informację na ten temat przeczytacie Państwo w oddzielnym artykule.

Sesja rozpoczęła się od przekazania przez Wójta Gminy informacji o realizacji podjętych uchwał oraz sprawozdania z działalności i funkcjonowania gminy w okresie międzysesyjnym. Wójt poinformował, że w tym czasie odbył spotkanie z dyrektorem GDDKiA dotyczącego bezpieczeństwa na drodze krajowej nr 44 oraz przywrócenia zlikwidowanych przejść dla pieszych. Co ważne, wraz z ich przywróceniem, planowane jest uruchomienie 11 dedykowanych doświetleń przejść dla pieszych, które znacząco poprawią widoczność w tych miejscach.

Wójt przekazał również informację o spotkaniu w Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie w sprawie możliwości wydłużenia kursów linii MPK do Spytkowic. Niestety wiadomości nie są najlepsze. Wydłużenie kursów jest realne, ale przy dofinansowaniu zadania z budżetu gminy, a koszt takiego działania jest ogromny. W przypadku linii 223, która kończy swoją trasę w Brzeźnicy to kwota blisko 600 tysięcy złotych rocznie, natomiast w przypadku linii 229, która kończy bieg w Kamieniu, to kwota ponad milion złotych.

Ponadto, Wójt wziął udział w spotkaniu z rektorem ASP w Krakowie w sprawie możliwości współpracy z tą uczelnią w zakresie restauracji i konserwacji zabytków znajdujących się na terenie gminy. Jak poinformował, chęć współpracy jest duża, w związku z czym kolejne zabytkowe dzieła, już w niedługim czasie mogą odzyskać swój dawny blask.

W kolejnej części, Rada Gminy wpisując się w Narodowe Obchody Jubileuszu Stulecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę podjęła uchwałę dla uczczenia i upamiętnienia tej rocznicy. Działanie to ma na celu złożenie hołdu pokoleniu Polaków, których wiara i poświęcenie pozwoliły naszej Ojczyźnie przetrwać zniewolenie i odzyskać wolność i niepodległość.

Z tej okazji Rada Gminy, przekonana o obecności wśród lokalnej społeczności tych, którzy swoją patriotyczną postawą i działaniem przyczynili się do odzyskania niepodległości, apeluje o imienne zgłaszanie bohaterów pochodzących z rodzin naszej gminy. Niech pamięć o nich stanie się powszechna, wpłynie na zacieśnienie więzi społecznych i wzmocni poczucie tożsamości narodowej.

W dalszej części obrad Radni przyjęli uchwały w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze oraz obwody głosowania, określili ich numery oraz granice i siedziby obwodowych komisji wyborczych, a także zatwierdzili Strategię Rozwoju Gminy Spytkowice na lata 2017-2026. Ponadto rozpatrzyli uchwały w sprawie wyodrębnienia z budżecie gminy na rok 2019 środków stanowiących fundusz sołecki oraz przejęcia ograniczonego zarządzania drogą krajową nr 44 w zakresie realizacji zadania dotyczącego poprawy bezpieczeństwa pieszych na istniejących przejściach dla pieszych zlokalizowanych na terenie gminy Spytkowice. Radni zajęli się również tematem udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym przedszkolom prowadzonym na terenie gminy oraz określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez gminę.

Jak widać, ilość tematów podjętych w trakcie sesji była bardzo obszerna. Radni podjęli w sumie 24 uchwały. Szczegóły, jak zwykle, znajdziecie Państwo w posesyjnym protokole.XXXVI Sesja Rady Gminy

14 lutego w Domu Strażaka w Spytkowicach odbyła się XXXVI Sesja Rady Gminy. Obrady miały charakter nadzwyczajny i dotyczyły przede wszystkim rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Spytkowice na lata 2017-2022 oraz przyjęcia zasad wyznaczania składu oraz działania Komitetu Rewitalizacji.

Gminny Program Rewitalizacji to dokument planistyczny o charakterze operacyjnym określającym działania w sferach: społecznej, gospodarczej, technicznej, środowiskowej oraz przestrzenno-funkcjonalnej. Celem Programu jest wyprowadzenie ze stanu kryzysu wyznaczonych w diagnozie obszarów zdegradowanych w gminie oraz stymulowanie rozwoju społeczno-gospodarczego całej gminy Spytkowice. W ramach prac nad Programem przeprowadzono szereg konsultacji społecznych. Konsultacje miały na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji odnośnie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Spytkowice. Projekty zawarte w Gminnym Programie Rewitalizacji będą kluczowymi inwestycjami podejmowanymi przez władze gminy w celu polepszenia warunków życia, zwiększenia aktywności społecznej i zawodowej oraz poprawie warunków socjalno-bytowych mieszkańców z obszaru rewitalizacji.

Przyjęcie Programu otwiera nowe możliwości finansowania inwestycji gminnych ze środków zewnętrznych. Taka perspektywa pozwala z wiarą patrzeć na dalszy rozwój gminy, który będzie możliwy poprzez realizację zgłoszonych w naborze przedsięwzięć rewitalizacyjnych tj. m. in. budowę boisk wielofunkcyjnych lub tworzenie stref aktywności, czyli kolejnych miejsc użyteczności publicznej przeznaczonych dla Mieszkańców gminy.XXXIV Sesja Rady Gminy

Ostatnia, w 2017 roku, Sesja Rady Gminy odbyła się w radosnym czasie oczekiwania na Święta Bożego Narodzenia. Jednak, mimo świątecznego okresu, nie mogło być mowy o żadnym rozprężeniu, gdyż końcówka roku to tradycyjnie uchwalanie budżetu na kolejne dwanaście miesięcy. Z racji tego na Sesji zjawiło się 14 Radnych, Wójt Gminy, Skarbnik Gminy, Sekretarz Gminy, Kierownik Posterunku Policji w Spytkowicach, Kierownicy i Dyrektorzy jednostek organizacyjnych, Kierownicy referatów, Dyrektorzy Szkół oraz Sołtysi wsi.

Sesja tradycyjnie rozpoczęła się od przyjęcia porządku obrad oraz przedstawienia przez Wójta informacji o realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji i odpowiedzi na zapytania Radnych. Następnie Wójt poinformował o działalności i funkcjonowaniu Gminy w okresie międzysesyjnym. Podkreślił, że w tym czasie w Urzędzie Gminy miał miejsce dyżur pracowników PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. W jego trakcie udzielano informacji na temat korzyści płynących z użytkowania gazu ziemnego oraz szacunkowych kosztów takiej inwestycji. Akcja zakończyła się sukcesem, wielu mieszkańców naszej gminy skorzystało z możliwości otrzymania wskazówek w tym zakresie. Już wiemy, że od stycznia pracownicy PGNiG zorganizują cykliczne dyżury, które będą się odbywać w każdy pierwszy czwartek miesiąca. Wójt, w trakcie swojego wystąpienia, poruszył również kwestię projektowanej sieci kanalizacyjnej. Przy okazji prowadzenia tej inwestycji warto pamiętać, że koszt wybudowania sieci ma bezpośredni wpływ na ostateczną cenę kubika ścieków, dlatego też wszystkie nieuzasadnione sprzeciwy dotyczące jej przebiegu będą oddziaływać na końcowe opłaty za ich odprowadzanie. Wójt poinformował także o wstępnych planach utworzenia na terenie gminy żłobka. Prace projektowe dotyczące tej inwestycji rozpoczną się już w przyszłym roku. Powstanie żłobka może okazać się niezbędnym wsparciem dla pracujących rodziców z małymi dziećmi, którzy wiążą swoją przyszłość z Gminą Spytkowice. Ponadto Wójt przekazał informację o spotkaniu z Dyrektorem Archiwum Narodowego w Krakowie, które dotyczyło kwestii przejęcia kompleksu pałacowo-zamkowego w Spytkowicach. Gmina Spytkowice od kilku lat podejmuje aktywne działania związane z przejęciem zamku, który aktualnie jest siedzibą Archiwum Narodowego. Wkrótce obiekt przestanie pełnić tę funkcję, co otwiera możliwość przejęcia go na własność gminy.

Kolejnym tematem Sesji było uchwalenie planu budżetowego na 2018 rok. Zaplanowany budżet pod wieloma względami jest wyjątkowy. Wydatki budżetowe ustalono na kwotę ponad 50 mln złotych. Tak wysoki ich poziom spowodowany jest przede wszystkim wydatkami inwestycyjnymi, na które przeznaczono prawie 18 mln złotych. Zdecydowana większość tych środków stanowi wydatek dotyczący realizacji rozpoczętego w tym roku kompleksowego remontu szkół w Spytkowicach, Ryczowie i Bachowicach. Dużą część budżetu pochłonie również realizacja projektu technicznego kompleksowej kanalizacji gminy. Tradycyjnie ogromny wydatek stanowi oświata, na którą, nie licząc inwestycji związanych z termomodernizacją, przeznaczono prawie 12,5 mln złotych oraz świadczenia rodzinne i wychowawcze, gdzie wydatki ustalono na poziomie ponad 10 mln złotych. Radni oczywiście nie zapomnieli o inwestycjach drogowych - na remonty i bieżące utrzymanie dróg zarezerwowano blisko milion złotych.

W kolejnym punkcie Radni zajęli się rozpatrzeniem projektów uchwał w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Rozpatrzono również projekty dotyczące m. in. trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym przedszkolom prowadzonym na terenie Gminy Spytkowice oraz planu pracy Rady Gminy i planów pracy Komisji Rady na 2018 rok.

Na zakończenie obrad Wójt Gminy oraz Przewodniczący Rady Gminy złożyli wszystkim obecnym serdeczne życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia.XXXIV Sesja Rady Gminy

24 listopada 2017 roku odbyła się XXXIV Sesja Rady Gminy Spytkowice. W Sesji brało udział 13 Radnych, Wójt Gminy Mariusz Krystian, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy, Kierownicy i Dyrektorzy jednostek organizacyjnych, Kierownicy Referatów, Dyrektorzy Szkół oraz Sołtysi wsi.

Obrady rozpoczęły się od przyjęcia porządku obrad, po czym Wójt Gminy przedstawił informację o realizacji uchwał podjętych na poprzedniej Sesji oraz przekazał informację o działalności i funkcjonowaniu Gminy w okresie międzysesyjnym. W tym punkcie poinformował m. in. o podpisaniu porozumienia z PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. w sprawie współpracy na rzecz poprawy jakości powietrza w Gminie Spytkowice. PGNiG będzie organizować cykliczne dyżury pracowników, którzy udzielą informacji na temat korzyści płynących z użytkowania gazu ziemnego, a także pomogą przy wypełnianiu niezbędnych wniosków dotyczących przyłączy gazu do domów w promocyjnej cenie.

W kolejnej części Wójt przedstawił informację o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Spytkowice w roku szkolnym 2016/2017. Z informacji wynika m. in., że we wszystkich szkołach z terenu gminy, liczba uczniów wynosiła około 1200, a uczyło ich 147 nauczycieli. Warto podkreślić, że w dwóch najmniejszych szkołach tj. w Miejscu i Spytkowicach - Przewozie, w klasach 1-6, uczyło się zaledwie 77 uczniów (SP Miejsce - 35, SP nr 2 - 42). Potwierdza to negatywną tendencję demograficzną oraz konieczność przeprowadzenia zmian organizacyjnych dokonanych przez Wójta i Radę Gminy. Wydatki na prawidłowe funkcjonowanie placówek oświatowych w roku 2016 wyniosły ponad 12 mln zł, z czego blisko 3,5 mln złotych to śro własne Gminy Spytkowice.

W trakcie Sesji Radni rozpatrzyli projekty uchwał w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków realizowane przez Gminny Zakład Usług Wodnych w Spytkowicach na terenie Gminy Spytkowice. Stawka opłaty za zaopatrzenie w wodę wyniesie 4,15 zł netto, stawka abonamentowa 5 zł netto, a stawka za odprowadzanie ścieków 10,25 zł netto. Ponadto Rada ustaliła wysokość dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków z gospodarstw domowych w wysokości 6,10 zł netto. Zależny od średniej ceny skupu żyta za 11 ostatnich kwartałów podatek rolny wyniesie w 2018 roku dla gruntów gospodarstw rolnych 131,23 zł za 1 ha, a dla pozostałych gruntów 262,45 zł za 1 ha. Z kolei podatek leśny, którego wysokość zależy od średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 roku, wyniesie w przyszłym roku 43,35 zł od 1 ha. Warto podkreślić, że Rada nie zmieniła wysokości podatków lokalnych, m. in. podatku od nieruchomości oraz podatków od środków transportowych.

Radni podjęli również uchwały w sprawie m. in. Rocznego Programu Współpracy Gminy Spytkowice w 2018 roku z organizacjami pozarządowymi oraz przyjęcia Regulaminu przyznawania dotacji na dofinansowanie wymiany kotłów i pieców w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Spytkowice w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Realizacja programu oraz uzyskanie dofinansowania do wymiany kotłów będą możliwe od przyszłego roku. Ponadto Radni wyrazili zgodę na przystąpienie Gminy Spytkowice do projektu "Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin województwa małopolskiego". Jeżeli Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w Krakowie pozytywnie rozpatrzy nasz wniosek, mieszkańcy będą mieć możliwość uzyskania dofinansowania na zamontowanie m. in. kolektorów słonecznych.XXXII Sesja Rady Gminy

Ostatnia sesja Rady Gminy Spytkowice miała niezwykły charakter. Podczas jej trwania oficjalnie otwarto budynek Wiejskiego Domu Kultury w Miejscu. Uroczystego otwarcia dokonał Wójt Gminy Mariusz Krystian, Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Piórowski oraz Kierownik Referatu Inwestycyjno - Technicznego Józefa Sieprawska. Następnie jego poświęcenia dokonał ksiądz Dziekan Józef Piwowarski - Proboszcz Parafii w Spytkowicach. Podczas odsłonięcia pamiątkowej tablicy Wójt zaznaczył, że jest to największa inwestycja przeprowadzona od kilkudziesięciu lat w sołectwie Miejsce. Realizację zadania rozpoczęto już w 2014 roku, kiedy to, w drodze licytacji, Gmina Spytkowice nabyła działkę, na której znajduje się obiekt. Właściwe prace rozpoczęto w czerwcu 2016 roku, a zakończono w maju 2017 roku. Warto wspomnieć, że całość robót finansowana była ze środków własnych Gminy. Budynek Wiejskiego Domu Kultury oparty jest na bryle prostopadłościanu o wymiarach 16,80 m x 13,60 m i wysokości 8,45 m. Będzie służył lokalnym Mieszkańcom: dzieciom i młodzieży jako miejsce organizacji zajęć w ramach zagospodarowania czasu wolnego oraz Kołu Gospodyń Wiejskich jako miejsce spotkań wraz z zapleczem kuchennym. Ponadto w budynku znajdują się pomieszczenia garażowe wraz z zapleczem dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej.

W dalszej części Sesji Wójt przedstawił prezentację multimedialną, która obrazowała przebieg prac podczas realizacji zadania, a także przekazał informację o realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji oraz informację o działalności i funkcjonowaniu Gminy w okresie międzysesyjnym. W tym punkcie Wójt poinformował m. in. o tym, że jako jedna z sześciu gmin Małopolski Zachodniej, otrzymaliśmy dofinansowanie na budowę parkingów przy przystankach kolejowych w ciągu linii kolejowej nr 94 Kraków - Oświęcim. Radni dowiedzieli się również o podpisaniu umów na realizację prac remontowych na drogach gminnych tj. na ul. Sportowej w Ryczowie i ul. Szkolnej w Spytkowicach.

W obradach brało udział 15 Radnych, którzy podjęli 4 uchwały dotyczące m. in. wyrażenia zgody na dzierżawę w drodze przetargu działek stanowiących własność Gminy Spytkowice. O szczegółach przeczytacie Państwo w posesyjnym protokole.XXXI Sesja Rady Gminy

27 września 2017 roku odbyła się XXXI Sesja Rady Gminy Spytkowice. Tym razem Radni spotkali się na wyjazdowym spotkaniu - w Muzeum Regionalnym w Bachowicach. W Sesji brało udział 13 Radnych, Wójt Gminy Mariusz Krystian, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy, Radny Powiatu Wadowickiego Ryszard Mróz, Kierownicy i Dyrektorzy jednostek organizacyjnych, Kierownicy Referatów, Dyrektorzy Szkół, Sołtysi wsi, a także goście specjalni czyli Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Ojca Rudolfa Warzechy Władysława Misiarz oraz Wiceprezes Stowarzyszenia Stanisława Warzecha.

Obrady rozpoczęły się uroczystym odczytaniem zaświadczenia o wyborze oraz złożeniem ślubowania przez Stanisława Tomskiego - nowego Radnego Rady Gminy. Zaświadczenie odczytała i wręczyła Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej w Spytkowicach Helena Mamoń. Panu Stanisławowi Tomskiemu jeszcze raz gratulujemy i życzymy wielu sukcesów w sprawowaniu nowej funkcji. W dalszej części obrad Wójt Gminy przedstawił informację o realizacji uchwał podjętych na poprzedniej Sesji oraz przekazał informację o działalności i funkcjonowaniu Gminy w okresie międzysesyjnym. Wójt poinformował o spotkaniu z Wojewodą Małopolskim dotyczącym najważniejszych kwestii jakie dotyczą Gminy Spytkowice. Ponadto przekazał informację, że wnioski złożone w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na poprawę jakości powietrza w naszej Gminie otrzymały pozytywną ocenę i na powyższy cel Gmina otrzyma dofinansowanie w kwocie blisko 2,7 mln złotych. Radni usłyszeli również o spotkaniu w sprawie realizowanego projektu na przebudowę wiaduktu kolejowego na ul. Zamkowej w Spytkowicach, a także o finalizacji praz związanych z wykonaniem audytu oświetleniowego.

Kolejnym miłym akcentem Sesji było odczytanie i przekazanie przez Panią Prezes Stowarzyszenia Ojca Rudolfa Warzechy oraz Panią Wiceprezes na ręce Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy listu gratulacyjnego wystosowanego przez Prefekta Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych kard. Angelo Amato w związku z zakończeniem diecezjalnego etapu procesu beatyfikacyjnego Ojca Rudolfa. Podziękowanie za zaangażowanie i pomoc, które przyczyniły się do promowania postaci Ojca Rudolfa wystosował również Postulator Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych o. Szczepan T. Praśkiewicz.

W kolejnej części Sesji Wójt Gminy przedstawił informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy za pierwsze półrocze 2017 roku. Rada Gminy rozpatrzyła projekty uchwał m. in. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Sierakowice, zniszczonej przez nawałnice, które nawiedziły północną część Polski w sierpniu bieżącego roku.

Ilość tematów omawianych w trakcie Sesji była bardzo obszerna. Radni podjęli 16 uchwał i jedno stanowisko, a Sesja trwała ponad 4 godziny. O szczegółach przeczytacie Państwo w posesyjnym protokole. /XXX Sesja Rady Gminy

28 czerwca 2017 roku odbyła się ostatnia przed wakacjami Sesja Rady Gminy. W obradach udział wzięło 13 Radnych, Wójt Gminy Mariusz Krystian, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy, Kierownicy i Dyrektorzy jednostek organizacyjnych, Kierownicy referatów, Dyrektorzy szkół, Sołtysi wsi oraz uczniowie, którzy osiągnęli bardzo dobre wyniki w nauce w II semestrze roku szkolnego 2016/2017 wraz z rodzicami.

Po przyjęciu porządku obrad, tradycyjnie Wójt Gminy przedstawił informację o realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji, odpowiedział na zapytania i wnioski oraz przekazał informację o działalności i funkcjonowaniu Gminy w okresie międzysesyjnym.

Następnie nadszedł bardzo uroczysty moment czyli wręczenie dyplomów Stypendystom w ramach Gminnego Programu Stypendialnego, który na przestrzeni ostatnich kilku lat bardzo się rozwinął. Warto podkreślić, że na początku istnienia Programu, nagrody otrzymywało tylko kilkoro uczniów. Z roku na rok ten wskaźnik rośnie, a na ostatniej Sesji nagrodzona została rekordowa liczba 36 osób. Więcej na ten temat będzie można wkrótce przeczytać na naszej stronie internetowej w oddzielnym artykule.

Po wręczeniu dyplomów Radni wrócili do zwykłego procedowania. W trakcie obrad rozpatrzyli projekty uchwał w sprawie m. in.: zmian budżetu i uchwały budżetowej w 2017 roku, zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy, sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Spytkowice w zakresie odbierania odpadów komunalnych. Obrady tradycyjnie zakończyły wolne wnioski i zapytania.

W trakcie Sesji Radni podjęli 11 uchwał. Więcej informacji będzie można znaleźć w posesyjnym protokole.Kolejne jednogłośne absolutorium!

31 maja 2017 r. odbyła się XXIX Sesja Rady Gminy Spytkowice. Była to jedna z najważniejszych sesji w całym roku kalendarzowym, ponieważ Radni w trakcie obrad decydowali o udzieleniu absolutorium dla Wójta Gminy z tytułu wykonania budżetu Gminy Spytkowice za rok 2016. Radni poprzez udzielenie absolutorium informują czy akceptują podejmowane przez Wójta działania związane z wydatkowanie środków finansowych z budżetu Gminy. W Sesji udział wzięli: Wójt Gminy Mariusz Krystian, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy, mł. inspektor Robert Michna - I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Wadowicach, mł. brygadier Wojciech Grzybczyk - Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach, Kierownik Posterunku Policji w Spytkowicach, Komendant Gminny OSP w Spytkowicach, Kierownicy i Dyrektorzy jednostek organizacyjnych, Kierownicy referatów, Dyrektorzy Szkół oraz dziecięca władza Gminy wybrana z okazji Dnia Dziecka: Dagmara Bałys - Wójt Gminy, Jakub Bratek - Przewodniczący Rady Gminy, Aleksandra Stanek - Sekretarz Gminy.

Obrady rozpoczęły się minutą ciszy dla uczczenia pamięci zasłużonego Radnego Gminy Spytkowice śp. Adama Chodackiego, który odszedł od nas 22 maja br. Następnie głos zabrał Wójt Gminy, który udzielił informacji o realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji oraz przekazał informację o działalności i funkcjonowaniu Gminy w okresie międzysesyjnym. Po wystąpieniu Wójta Przewodniczący Rady Gminy udzielił głosu przedstawicielom dziecięcej władzy Gminy Spytkowice, wyłonionej w konkursie Wiedzy o Gminie, która przedstawiła zgromadzonym swoje postulaty dotyczące m.in. jednego dnia bez odpytywania na lekcjach w każdej szkole z terenu Gminy. W kolejnych punktach Radni obejrzeli prezentację multimedialną nt. stanu bezpieczeństwa publicznego za 2016 r., którą zaprezentował mł. inspektor Robert Michna - I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Wadowicach oraz informację nt. stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego za 2016 r., którą przekazał mł. brygadier Wojciech Grzybczyk - Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach. Po wystąpieniach Gości informację na temat wykonania budżetu i realizacji inwestycji wykonanych w 2016 r. zaprezentował Wójt Gminy. Dochody budżetowe zostały zrealizowane na poziomie prawie 34,5 mln złotych, natomiast wydatki zamknęły się kwotą ponad 33 mln złotych. Są to o wiele wyższe wskaźniki, zwłaszcza wśród dochodów, niż w latach poprzednich. Wśród najważniejszych inwestycji finansowanych w 2016 roku można wyróżnić m.in. budowę Domu Kultury w Miejscu, dokończenie budowy Domu Pogrzebowego w Spytkowicach wraz z zagospodarowaniem terenu, finansowanie zakupu samochodów bojowych dla straży pożarnych w Bachowicach i Półwsi oraz remont dróg rolniczych i gminnych. Nie sposób w tym miejscu nie wspomnieć o Programie Rodzina 500+. W trakcie minionego roku Gmina Spytkowice na wypłaty środków w ramach Programu wydała ponad 5 mln złotych. Tradycyjnie najwięcej środków budżetowych pochłonęła oświata. W roku ubiegłym było to 12,5 mln złotych. Spośród tej kwoty 3,5 mln złotych pochodzi ze środków własnych Gminy. Po zakończeniu prezentacji Radni przystąpili do przegłosowania uchwały w sprawie udzielenia absolutorium. Uchwała, kolejny już raz, została podjęta jednogłośnie, co staje się chyba tradycją w Gminie Spytkowice. Pokazuje to bardzo dobrą współpracę Wójta z Radą Gminy, która, miejmy nadzieję, w dalszym ciągu będzie kontynuowana na takim samym - wysokim - poziomie.

W trakcie obrad Radni podjęli w sumie 9 uchwał oraz protokoły z poprzednich sesji, a po trzygodzinnym posiedzeniu Przewodniczący zakończył XXIX Sesję Rady Gminy.

XXVIII Sesja Rady Gminy Spytkowice

XXVIII Sesja Rady Gminy Spytkowice

W środę 29 marca obradowała, kolejna - już XVIII w tej kadencji - Sesja Rady Gminy. Tradycyjnie i zgodnie z przyjętym porządkiem obrad już na początku Sesji, Wójt Gminy Mariusz Krystian przedstawił informację o stanie realizacji uchwał przyjętych na poprzedniej Sesji, a także poinformował o wydarzeniach mających miejsce w okresie międzysesyjnym, a także odpowiedział na zapytania i wnioski zgłoszone w trakcie ostatniej Sesji Rady Gminy.

Radni przyjęli 11 uchwał, w tym 4 uchwały zmieniające już istniejące akty prawne, a wśród nich między innymi uchwałę zmieniając Budżet Gminy na rok 2017, oraz Wieloletnią Prognozę Finansową. Radni wyrazili zgodę na podpisanie porozumienia z Gminą Brzeźnica w sprawie zbiorowego odprowadzenia i oczyszczania ścieków komunalnych z terenu Gminy Brzeźnica z miejscowości Łączany, a także przyjęli uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolne. Tym samym od września 2017 roku w Gminie Spytkowice będzie funkcjonowało pięć ośmioklasowych podstawówek.

Radni zapoznali się również ze sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej z jej działalności w roku 2016 r. Przyjęli również - bez uwag protokół z obrad XXVI-ej Sesji Rady Gminy w dniu 1 lutego. Tradycyjnie na koniec Radni składali wnioski i zapytania dotyczące bieżącej działalności Gminy. Na koniec Przewodniczący Rady Gminy złożył Wszystkim życzenia Świąteczne.

XXVII Sesja Rady Gminy Spytkowice

W środę 22 lutego w Sali WDK Spytkowice odbyła się kolejna Sesja Rady Gminy. Już druga w miesiącu lutym. Poprzednia miała miejsce na początku lutego i w dużej części chociaż nie było to zaplanowane, za sprawą obecnych mieszkańców - została poświęcona sprawie reformy oświaty. Obecna sesja odbyła się zgodnie z planem i omawiano wcześniej zaplanowanej tematy.

Tradycyjnie już na początku Sesji Wójt Gminy poinformował Radnych o stanie realizacji uchwał podjętych na ostatniej Sesji, a także przedstawił informację o funkcjonowaniu Gminy i działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym. Odpowiedział również na zgłoszone poprzedniej Sesji zapytania i postulaty Radnych.

W czasie obrad Radni podjęli 9 uchwał i 1 stanowisko. Jak nietrudno się domyślić wśród przyjętych uchwał była też uchwała dotycząca "projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego". Spośród obecnych na Sali czternastu Radnych, jedenastu z nich głosowało za przyjęciem uchwały, jeden Radny był przeciwko, a dwóch wstrzymało się od głosu. W przyjętym projekcie uchwały zadecydowano, że Gmina Spytkowice będzie podzielona na pięć obwodów Publicznych Szkół Podstawowych prowadzonych przez Gminę Spytkowice, a także o przekształceniu wszystkich Szkół na terenie Gminy Spytkowice w ośmiooddziałowe (ośmioklasowe) Szkoły Podstawowe z jedną szkoła filialną w Ryczowie Chałupkach. Tym samo rozwiano wątpliwości i zaprzeczono pojawiającym się nieprawdziwym informacjom na temat likwidacji szkół na terenie Naszej Gminy. Podjęta uchwała podlega opiniowaniu przez Kuratora Oświaty.

Radni przyjęli również dziesięcioma głosami za, dwoma głosami przeciw i jednym wstrzymującym się Stanowisko Rady Gminy w sprawie: ustalenia wytycznych dotyczących organizacji placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Spytkowice. Stanowisko konieczne do podjęcia ze względu na "niewielką liczbę uczniów oraz uwarunkowania demograficzne i możliwości ekonomiczne szkół." W przyjętym Stanowisku Radni przedstawili zasady łączenia i dzielenia oddziałów (klas) obowiązujące w Szkołach Gminy Spytkowice. Określono minimalną liczbę uczniów jaką musi zawierać oddział by mógł funkcjonować bez konieczności łączenia go z innym oddziałem, a także maksymalną liczbę uczniów gwarantującą naukę bez konieczności dzielenia i tym samym tworzenia nowego dodatkowe oddziału. Pełna treść wspomnianego stanowiska będzie dostępna jako załącznik do protokołu z Sesji. Najważniejsza informacja to ta, że dla oddziałów od 0 do 3 nie określono minimalnej liczby dzieci wymaganej do utworzenia oddziału (klasy). Tym samym wg założeń wspomnianego stanowiska we wszystkich Szkołach jest możliwe utworzenie oddziałów tzw. "zerówek". A więc najmłodsi uczniowie będą uczyć się w Szkołach będących w pobliżu miejsca zamieszkania.

Powód do zadowolenia będą mieli uczniowie klas starszych ze szkół, gdzie liczebność klasy będzie zbyt mała, by mogła funkcjonować samodzielnie. W takich przypadkach klasy będą mogły być łączone z możliwością kontynuowania nauki w większych placówkach zapewniających pełną ofertę edukacyjną w zdecydowanie lepszych warunkach lokalowych. We wspomnianych sytuacjach Gmina zapewni transport.

W trakcie obrad Sesji kolejny raz wręczono dyplomy i nagrody w ramach realizacji Gminnego Programu Stypendialnego. Jednak o tym przeczytacie państwo w kolejnej informacji.

XXVI Sesja Rady Gminy Spytkowice

W środę 1 lutego w Sali Wiejskiego Domu Kultury odbyła się XXVI Sesja Rady Gminy - pierwsza w roku 2017. W trakcie obrad Radni przyjęli 5 uchwał, w tym uchwałę dotyczącą przyjęcia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Spytkowice", a także uchwały dotyczące: zmian budżetu i uchwały budżetowej na rok 2017, zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz wyrażenia zgody na nabycie gruntów w sołectwach Spytkowice i Półwieś.

Jak widać porządek obrad nie był zbyt obszerny jednak posiedzenie XXVI Sesji Rady Gminy trwało ponad 4 godziny. Stało się tak za sprawą przybyłych na Sesję ponad 40 Mieszkańców, którzy postanowili uczestniczyć w Sesji, by przedstawić swoje stanowisko w sprawie reformy oświatowej. Osoby, które były obecne w trakcie obrad reprezentowały rodziców dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej Nr 2 w Spytkowicach i Szkoły Podstawowej w Miejscu. Stanowisko rodziców przedstawili: pani Sylwia Przejczowska, Marta Stawowiak, Barbara Sternal - jako nauczycielka Szkoły Podstawowej w Miejscu, pani Bogumiła Lasoń - jako Dyrektor Szkoły Podstawowej w Miejscu, oraz panowie Rafał Przejczowski, Szczepan Simik, Zdzisław Wołek. Spośród Radnych głos zabrali panowie: Marcin Berniak, Marek Gajowy, Adam Chodacki, a także Jerzy Piórowski - Przewodniczący Rady Gminy. Do całości wystąpień odniósł się w swoim wystąpieniu Mariusz Krystian Wójt Gminy Spytkowice.

Chociaż przedstawiciele rodziców na samym początku swoich wypowiedzi, ale także wielokrotnie w trakcie dyskusji podkreślali, że "nie przychodzą z nikim walczyć, … z żadną ze szkół, ani Radą Gminy" - trudno oprzeć się wrażeniu, że nie chodziło tylko o przedstawienie stanowiska rodziców w sprawie reformy oświaty, a konkretnie rekomendacji jaką podjęli Radni na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy w dniu 25 stycznia tego roku. Okazuje się bowiem, że Radni nie podjęli żadnej rozstrzygającej decyzji. W dniu 25 stycznia 2017 r. na pierwszym poświęconym reformie oświatowej posiedzeniu Komisji - Radni przyjęli właśnie rekomendacje dla prowadzenia przez Wójta Gminy "dalszych działań w zakresie organizacji sieci szkolnych, według przedstawionego na posiedzeniu wariantu I …" - czyli wprowadzenia w Szkole Podstawowej Nr 2 w Spytkowicach i w Szkole Podstawowej w Miejscu klas (oddziałów) 0-3 z Dyrektorem danej placówki. Jak widać Radni nie zarekomendowali likwidacji żadnej ze wspomnianych szkół. Mało tego taka propozycja w ogóle nie padła i nie była brana pod uwagę.

Z wypowiedzi przedstawicieli rodziców wynika jednak, że sprzeciwiają się "likwidacji swoich szkół" i żądają utworzenia oddziałów od 0-8 - ponieważ - ich zdaniem, to właśnie wynika z przepisów związanych z reformą szkolnictwa. Zdaniem Wójta Gminy - przepisy prawa dają możliwość utworzenia sieci szkół, którą mogą tworzyć właśnie placówki mniejsze z oddziałami od 0-3. Uczniowie z klas 4-8 z reorganizowanych szkół będą kontynuować naukę w większych placówkach. Wspomniana reorganizacja jest konieczna ze względu na niż demograficzny i niezależnie od wprowadzanej dzisiaj odgórnie reformy szkolnictwa - miałaby miejsce w przyszłości. Wystarczy wspomnieć, że gdyby przyjąć dzisiaj żądania protestujących rodziców to w roku szkolnym 2018/2019 we wspomnianych szkołach funkcjonowałyby m.in. klasy 4 i 5-cio osobowe, a maksymalna liczba uczących się w klasach dzieci to 9 osób (mowa o oddziałach od 4-8). Taką liczbę dzieci bez większych problemów może przyjąć Szkoła Podstawowa w Spytkowicach. Warto przypomnieć, że aktualnie w Szkole Nr 2 w Spytkowicach w klasach 1-6 uczy się łącznie 45 osób. Podobnie jest w Szkole Podstawowej w Miejscu. Łączna liczba kształconych dzieci w klasach 1-6 to 44 osób. Ma to wymierny wpływ na koszty kształcenia w przeliczeniu na jednego ucznia w ujęciu rocznym. Są to nie małe kwoty. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Spytkowicach generuje koszty na poziomie 7 633 zł/ na 1 osobę; Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bachowicach - 8 565zł; Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ryczowie 9 115 zł.; w Szkole Podstawowej w Miejscu ten koszt sięgnął kwoty 15 928 zł, a w Szkole Podstawowej Nr 2 w Spytkowicach -17 260 zł. Przyjęcie żądań rodziców niestety zwiększy koszt funkcjonowania tych szkół o kwotę średnio 750 tys. zł. - oczywiście w ujęciu rocznym dla każdej ze szkół. Co z kolei generuje niebagatelną kwotę 1 mln. 500 tys. zł. dodatkowych wydatków z budżetu gminy. Pojawia się pytanie: czy wydając dodatkowo i co rocznie taką kwotę jesteśmy w stanie jako Gmina realizować - bez dodatkowego zadłużania się, inwestycje związane z remontami pozostałych szkół? Czy żądania rodziców dzieci ze Szkoły Nr 2 w Spytkowicach i Szkoły Podstawowej w Miejscu nie są zbyt wygórowane i kosztowne? Czy jesteśmy w stanie wygospodarować co roku dodatkowy 1mln 500 tys. zł. - na stworzenie namiastki "pełnowymiarowej" szkoły? Czy aby uwzględnienie żądań rodziców nie jest najprostszym sposobem na "wplątanie się w spiralę kredytową"?

Rekomendacja udzielona Wójta zakłada, że żadna ze szkół nie zostanie zlikwidowana. W systemie sieci szkół zostaną one wykorzystane do nowego, równie potrzebnego i niezbędnego zadania jakim jest bez wątpienia kształcenie dzieci w oddziałach 0-3.

Nie sposób przedstawić w tym miejscu wszystkich argumentów poruszanych przez zabierających głos. Wypowiedzi były bardzo emocjonalne i trudno w takich sytuacjach o jednoznaczną interpretację. W wypowiedziach pojawiały wątki, tematy nie związane z głównym problemem oraz zbyt mocno stawiane, nie zawsze uzasadnione, krytyczne opinie co skutecznie zaogniło całą sytuację. Aby osoby zainteresowane tą sprawą mogły same wyrobić sobie pogląd, Radni zadecydowali -na wniosek Wójta, że protokół z tej części Sesji, będzie miał formę stenogramu - czyli dosłownego zapisu każdej wypowiedzi.

XXV Sesja Rady Gminy Spytkowice - Uchwalono budżet na rok 2017

21 grudnia 2016 roku odbyła się ostatnia w tym roku Sesja Rady Gminy. W obradach udział wzięło czternastu Radnych, Wójt Gminy, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy, Kierownik Posterunku Policji w Spytkowicach, Sołtysi wsi, Dyrektorzy Szkół, Kierownicy i Dyrektorzy Jednostek Organizacyjnych, Kierownicy Referatów oraz przedstawiciele Towarzystwa Miłośników Ziemi Spytkowickiej.

Sesja tradycyjnie rozpoczęła się od przyjęcia porządku obrad oraz przedstawienia przez Wójta informacji o realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji i odpowiedzi na zapytania Radnych. Następnie Wójt poinformował o działalności i funkcjonowaniu Gminy w okresie międzysesyjnym. Podkreślił, że w tym czasie brał udział w spotkaniu dotyczącym planu rewitalizacji. Przekazał, że wokół tego tematu narosło wiele wątpliwości i kilka gmin wycofało się już z realizacji tego planu. Zaznaczył, że Gmina Spytkowice na razie nie wycofuje się z programu, ponieważ ten, może nam w przyszłości przynieść duże środki finansowe. Wójt oznajmił, że wszelkie wątpliwości są wyjaśniane.

Kolejnym tematem sesji było uchwalenie Uchwały Budżetowej na 2017 rok. Posiedzenia Komisji Rady obfitowały, co oczywiste, w gorącą dyskusję w tym temacie. Rozpatrzenie tego punktu na sesji było już spokojniejsze, co przełożyło się na jednogłośne podjęcie tej Uchwały.

Można powiedzieć, że kolejny raz udało się uchwalić bardzo ambitny plan budżetowy. Dochody Gminy zaplanowano na kwotę nieco ponad 35 mln. złotych czyli o ponad 2 mln 680 tys. zł. więcej niż w mijającym roku 2016. Wydatki oszacowano na kwotę 39 mln 220 tys. zł., a więc o przeszło 5,5 mln złotych więcej niż w roku 2016. Deficyt tj. różnicę pomiędzy wielkością zaplanowanych wydatków, a przewidywanymi dochodami - który wynosi 3 868 899 zł. zostanie sfinansowany przychodami z emisji obligacji komunalnych. Jeśli chodzi o wydatki, to Gmina Spytkowice najwięcej wyda na oświatę i wychowanie. Zaplanowana kwota wydatków na te cele w 2017 roku przekroczy kwotę 18 mln 300 tys. zł. -czyli blisko 47% wydatków. Kolejną znaczącą pozycją w budżecie gminy są wydatki przeznaczone na wsparcie rodziny. Na różne rodzaje tego wsparcia zaplanowano ponad 9 mln 850 tys. zł. - w tym na realizację rządowego programu " Rodzina 500+" - ponad 6 mln. 633 tys. zł. Na remonty i bieżące utrzymanie dróg zarezerwowano 1 mln 300 tys. złotych. Planowana wielkość inwestycji i wydatków majątkowych, to kwota ponad 7 mln 354 tys. zł. Najwięcej środków przeznaczono na budynki użyteczności publicznej tj.: ponad 6 mln 118 tys. złotych na kompleksowy remont szkół w Bachowicach, Ryczowie i Spytkowicach. Zaplanowano wykonanie projektu i uzyskanie wymaganych zezwoleń na dalszą kanalizację gminy, a także remonty dróg gminnych.

"Mam świadomość, że czeka nas kolejny rok wytężonej pracy. Zaplanowanie budżetu to jedno, a jego wykonanie to kolejna sprawa. Rok, to 12 m-cy - czas w ciągu którego może wydarzyć się wiele różnych rzeczy. Mam nadzieję, że dla Naszej Gminy - dla jej Mieszkańców rok 2017 będzie rokiem kolejnych pozytywnych zmian i dynamicznego rozwoju". - komentuje uchwalenie budżetu Mariusz Krystian, Wójt Gminy Spytkowice.

Następnie Radni zajęli się projektami uchwał w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych, określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę i trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych.

Wzruszającym akcentem sesji było wręczenie kwiatów i podziękowania dla Pani Anny Dzidek - Kierownika Referatu Spraw Obywatelskich w Urzędzie Gminy, która po wieloletniej pracy zawodowej na rzecz mieszkańców Gminy, odchodzi na zasłużoną emeryturę. Nie zabrakło ciepłych słów i łez wzruszenia. Pani Ani życzymy zdrowia, pomyślności i spokojnego wypoczynku w gronie najbliższych.

Po blisko trzygodzinnej sesji, w trakcie której Radni podjęli 19 uchwał, Przewodniczący złożył wszystkim serdeczne życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia i zakończył XXV Sesję Rady Gminy.

XXIV Sesja Rady Gminy Spytkowice

W ostatnim dniu listopada odbyła się kolejna już Sesja Rady Gminy. Dwa dni wcześniej Radni spotkali się na Komisjach, podczas których pracowali nad uchwałami procedowanymi później na Sesji. W obradach udział wzięło trzynastu Radnych, Wójt Gminy, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy, Dyrektorzy Szkół, Kierownicy Jednostek Organizacyjnych i Kierownicy Referatów Urzędu.

Po przyjęciu porządku obrad Radni wysłuchali informacji Wójta o stanie realizacji uchwał podjętych na poprzedniej Sesji oraz o działalności i funkcjonowaniu Gminy w okresie międzysesyjnym. Wójt poinformował w tym punkcie m.in. o pracach związanych z realizacją ścieżki rowerowej Velo Skawa oraz uruchomienia w naszej gminie Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej. Wójt poinformował także, że zbliża się nabór na dofinansowanie wymiany kotłów centralnego ogrzewania oraz kotłów gazowych w gospodarstwach domowych w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Następnie Rada zajęła się uchwałami w sprawie zmian budżetowych oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Spytkowice. Znaczną część obrad pochłonęły tematy podatkowe. Radni ustalili m.in. wysokość stawek podatku od nieruchomości i od środków transportowych, a także rozpatrzyli projekty w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków przez Gminny Zakład Usług Wodnych na terenie Gminy Spytkowice. Radni mieli okazję zapoznać się z informacją o stanie Oświaty w Gminei Spytkowice. Warto wspomnieć, że jest to obszerny dokument, który ukazuje wszystkie najważniejsze elementy funkcjonowania szkolnictwa, tak w aspekcie finansowym, jak i organizacyjnym oraz jakości kształcenia.

W sumie Radni podjęli 14 uchwał. Więcej szczegółów już wkrótce będzie można znaleźć w protokole z Sesji.

XXII Sesja Rady Gminy Spytkowice

W środę 26 października w Sali WDK Spytkowice odbyła się XXII Sesja Rady Gminy. W obradach udział wzięło czternastu radnych, Wójt Gminy Mariusz Krystian, Sekretarz Gminy Anna Przejczowska, Skarbnik Gminy Alina Antosz, Radny Powiatu Wadowickiego Ryszard Mróz, Sołtysi wsi, Dyrektorzy szkół, Kierownicy Jednostek Organizacyjnych oraz Kierownicy Referatów Urzędu.

Sesja tradycyjnie rozpoczęła się od przyjęcia przebiegu obrad oraz informacji Wójta Gminy o stanie realizacji uchwał podjętych na poprzednim posiedzeniu Rady i działalności w okresie międzysesyjnym. Tutaj ważną, ale niestety smutną wiadomością jest ponowne zawieszenie kursowania pociągów na trasie nr 94 Kraków - Oświęcim. Powodem takiej sytuacji są ciągłe remonty linii, które utrudniają sprawną komunikację, a tym samym zmniejszają rentowność kursów. Podczas rozmów o wznowieniu kursowania pociągów, nikt z zarządców infrastruktury kolejowej o naprawach i remontach nie wspominał.

Następnie Wójt przedstawił przebieg wykonania Budżetu Gminy Spytkowice za pierwsze półrocze 2016 roku. Z informacji wynika, że dochody kształtują się na poziomie blisko 17 mln złotych, natomiast wydatki to niewiele ponad 14,5 mln złotych. Wykonanie budżetu pozytywnie zaopiniowała Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie.

Jak wszyscy wiemy, do naszej Gminy decyzją Rady Ministrów, został przyłączony przysiółek Wiśnicz. Nie wiadomo jednak, do jakiego Sołectwa będzie należał ten obszar. W związku z tym Rada Gminy podjęła uchwałę o przeprowadzeniu konsultacji społecznych celem poznania opinii mieszkańców dotyczącej zmiany granic Sołectw. Konsultacje odbędą się 26 listopada tj. sobota, w Sołectwie Miejsce o godz. 16 i w Sołectwie Spytkowice o godz. 17. Na koniec Przewodniczący Rady Gminy oraz Wójt Gminy przedstawili informacje dotyczące analizy oświadczeń majątkowych składanych za rok 2015.

W sumie podjęto 8 uchwał oraz przyjęto protokół z ostatniej sesji. W wolnych wnioskach Radni zgłaszali bieżące sprawy, które najczęściej były sygnalizowane im przez mieszkańców. Więcej szczegółów będzie można poznać czytając protokół z sesji, który wkrótce znajdzie się na stronie Urzędu Gminy.

Pierwsza po wakacyjnej przerwie Sesja Rady Gminy Spytkowice

Jeszcze nie skończyły się wakacje, a Rada Gminy Spytkowice już rozpoczęła swoją pracę spotykając się 31 sierpnia na pierwszej Sesji po wakacyjnej przerwie. Dzień wcześniej pracowały Komisje Rady, by zaopiniować materiały procedowane na Sesji.

Po przyjęciu porządku obrad Radni usłyszeli informację Wójta Gminy na temat realizacji uchwał z poprzedniej Sesji, a także informację o wydarzeniach, które miały miejsce w okresie międzysesyjnym. Z informacji Wójta wynika, że w okresie wakacji uczestniczył w 26 - ściu wydarzeniach i spotkał się w tym czasie ze 116 Mieszkańcami. Wójt przedstawił również informację o organizacji pobytu w Gminie Spytkowice uczestników Światowych Dni Młodzieży. Radni otrzymali również informację w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o ustalenie granic Gminy Spytkowice oraz Gminy Alwernia.

W obradach uczestniczyło 11 Radnych, którzy przyjęli 5 uchwał w tym uchwały w sprawie: zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Spytkowice i Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zmiany te moją ułatwić pozyskanie unijnego wsparcia finansowego dla inwestycji gminnych. Na Sesji przyjęto także uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Spytkowice. Pod koniec obrad Radni zgłaszali w imieniu Mieszkańców wnioski i interpelacje. Przyjęli także protokoły z poprzednich Sesji Rady Gminy.

Oceniono wykonanie budżetu 2015 roku -jednogłośne absolutorium dla Wójta Gminy

W środę 29 czerwca w Sali WDK Spytkowice odbyła się ostatnia przed wakacjami Sesja Rady Gminy. Została ona zdominowana przez dwa główne tematy. Pierwszy z nich dotyczył absolutorium dla Wójta Gminy z tytułu wykonania budżetu za rok 2015, a drugi związany był z wręczeniem dyplomów w ramach Gminnego Programu Stypendialnego dla uczniów osiągających najlepsze wyniki w nauce.

Ocena wykonania budżetu jest podejmowana corocznie, a jej celem jest sprawdzenie poprawności wykonania budżetu, a wiec zaplanowanych na dany rok dochodów, przychodów oraz wydatków i rozchodów budżetowych. Tym samym, można powiedzieć oceniana jest poprawność i skuteczność zarządzania Gminą. Kolejny raz - już piąty, Radni jednogłośnie udzielili absolutorium Wójtowi Gminy.

Wójt Gminy Spytkowice - Mariusz Krystian w słowach podziękowania przypomniał, że na prawidłowe wykonanie budżetu, a więc realizację m.in. planów inwestycyjnych mają wpływ wszyscy pracujący nad jego przygotowaniem, a później realizacją. Dlatego swoje podziękowania skierował nie tylko do pracowników Urzędu Gminy bezpośrednio realizujących wspomniane zadania, ale także do Mieszkańców, którzy interesowali się sprawami Gminy i czuwali, sygnalizując i zgłaszając swoje uwagi, jak również do Radnych pracujących nad przygotowaniem realnego, czyli możliwego do wykonania budżetu. Ta aktywność ma kolosalne znaczenie.

Przyjęcie uchwały absolutoryjnej zostało poprzedzone informacją Wójta w formie prezentacji multimedialnej. W informacji tej Wójt Gminy przedstawił wielkości wynikające z realizacji budżetu. Analiza wykonania budżetu wskazuje dalszą zmianę struktury dochodów budżetowych. W stosunku do lat poprzednich w dochodach Gminy wyraźnie spada udział subwencji i dotacji. W roku 2015 stanowiły one 51,82 % wszystkich dochodów. Natomiast systematycznie rosną dochody własne, które przekroczyły poziom 14 mln. zł. Tendencję tę można ocenić pozytywnie pod warunkiem jednak, że subwencji i dotacji wystarczy na wszystkie zadania, które mają być z nich finansowane. Tym czasem tak nie jest. Kolejny raz - i jest to regułą, aby zrealizować wszystkie niezbędne potrzeby i zadania oświatowe, wydatki z tym związane musiały zostać sfinansowane ze środków własnych. Chodzi o kwotę ponad 3 mln. zł. Na oświatę i wychowanie wydatkowaliśmy ponad 41% wszystkich dochodów Gminy i należy uznać, ze jest to zdecydowanie największa grupa wydatków. Kolejną grupą wydatków, godną uwagi są wydatki inwestycyjne i o charakterze inwestycyjnym. Na tę grupę wydatków w minionym roku w budżecie Gminy przeznaczono blisko 24% dochodów, dzięki czemu udało się utrzymać poziom inwestycji, który przekroczył nieznacznie kwotę 7 mln. zł. Pozostałe grupy wydatków, w tym wydatki administracyjne nie przekroczyły wielkości z lat poprzednich, co jest na pewno dobrą informacją dla wszystkich mieszkańców.

Więcej szczegółowych informacji nt. ostatniej Sesji w można będzie przeczytać w informacji dotyczącej Gminnego Programu Stypendialnego oraz w protokole.

XIX Sesja Rady Gminy

W środę 1 czerwca w sali Wiejskiego Domu Kultury odbyła się XIX Sesja Rady Gminy. W posiedzeniu uczestniczyło czternastu radnych, Wójt Gminy Mariusz Krystian, Zastępca Komendatna PSP w Wadowicach mł. bryd.Wojciech Grzybczyk, Zastępca Komendanta PP w Wadowicach nadkom. Marcin Wiśniowski, Dziecięcy Wójt Gminy 2016 Jakub Stokłosa, Dziecięcy Przewodniczący Rady 2016 Mateusz Kapcia, Dziecięcy Sekretarz Gminy Julia Kostka, Sołtysi wsi, Kierownicy Referatów Urzędu oraz Kierownicy Jednostek Organizacyjnych Gminy.

Obrady rozpoczęły się od wypowiedzi Wójta Gminy na temat realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji, odpowiedzi na zapytania oraz o działalności w okresie międzysesyjnym.

Następnie głos zabrały dzieci. Dziecięcy Wójt Gminy 2016 zarządził ustalenie dnia wolnego od odpowiedzi w formie ustnej i pisemnej oraz noszenia mundurka na dzień 30 września 2016. Dziecięcy Przewdoniczący Rady 2016 zaapelował do szkół o przeprowadzenie przez placówki oświatowe wywiadu pt. "Gość w dom" w Rodzinie, która gości pielgrzymów podczas Światowych Dni Młodzieży. Dziecięca Sekretarz Gminy 2016 wydała polecenie służbowe uczniom szkół na wykonanie plakatu związanego tematycznie z obchodami 1050 Rocznicy Chrztu Polski.

Kolejnym punktem Sesji była informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego i przeciwpożarowego Gminy za rok 2015. Z informacji przedstawionej przez Straż wynika, że na terenie Gminy Spytkowice zanotowano ogółem 139 zdarzeń-pożarów, innych miejscowych zagrożeń i wyjazdów do alarmów fałszywych, co w odniesieniu do 2014 roku oznacza wzrost o 18 tj. 13% ( w roku 2014 było ich 121). Wójt Gminy podziękował za współpracę i poinformował, że został złożony wniosek o dofinansowanie zakupu dwóch samochodów lekkich dla OSP w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska.

W dalszej części obrad radni podjęli 5 uchwał dotyczących zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2015 Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Spytkowicach, Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie Spytkowice za rok 2015, określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określenia terminu częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz przyjęcie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Spytkowice na lata 2016-2020 z elementami PONE.

Na zakończenie sesji Wójt Gminy wygłosił oświadczenie dotyczące zachowania Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Pana Mariana Ryby na ostatniej sesji.

XVIII Sesja Rady Gminy

Ostatnia Sesja Rady Gminy, która odbyła się 5 maja - ma już swoją historię, która żyje własnym życiem. A to w związku z informacjami na ten temat, jakie ukazały się w mediach lokalnych i portalach internetowych.

Sesja miała jednak normalny, roboczy przebieg. Radni przyjęli 17 uchwał w tym m.in. uchwały dotyczące zmian budżetu i Wieloletniej Prognozy Finansowej, a także zatwierdzili aktualizację Planów Odnowy Miejscowości: Spytkowice, Ryczów, Bachowice, Miejsce, Półwieś, Lipowa, a więc dokumentów mających istotny wpływ na możliwość pozyskania środków z funduszy unijnych i europejskich. Wójt Mariusz Krystian przedstawił tez informację nt. realizacji uchwał podjętych na poprzedniej Sesji Rady Gminy, a także informację o działalności Wójta i funkcjonowaniu Gminy w okresie międzysesyjnym. Wójt poinformował o 43 wydarzeniach, które miały miejsce we wspomnianym okresie. Na koniec części roboczej Radni przyjęli protokoły z XIV i XV Sesji Rady Gminy. Wszystko to zdarzyło się oczywiście po uprzednim przyjęciu porządku obrad i dostosowaniu go w taki sposób, by przedstawiciele Stowarzyszenia "Inicjatywa Obywatelska Bezpieczne Powiśle" mogli zabrać głos bez konieczności dłuższego oczekiwania na zakończenie części roboczej.

W czasie obrad Sesji "temat żwirowni" został zapoczątkowany pytaniem Radnego Mariana Ryby, który zapytał o ilość spotkań jakie Wójt Gminy przeprowadził z Inwestorem planującym utworzenie żwirowni. W imieniu wspomnianego Stowarzyszenia głos zabrała Bernadetta Mostowik. Bardzo obszerne fragmenty tej części obrad Sesji można znaleźć w relacjach na stronie internetowej: www.youtube.com, dlatego też każdy może obejrzeć i usłyszeć zarejestrowany przebieg wydarzeń. W tym miejscu należy przypomnieć, że temat żwirowni nie jest nowym tematem. Wójt Gminy stwierdza wprost: "To temat czysto teoretyczny. Potencjalni Inwestorzy od kilkudziesięciu lat informowali o zamiarach. Natomiast do tej pory nikt nie przedstawił żadnego dokumentu, który poświadczyłby jakiekolwiek realne plany uruchomienia inwestycji...". Prawdą jest również, że temat ten wrócił ponownie. Kolejny z Inwestorów w ostatnich tygodniach spotkał się z Radą Solecką sołectwa Ryczów. Poinformował o swoich planach także na Zebraniu Wiejskim w Ryczowie.

W trakcie trwania Sesji do obradujących dołączyli Panowie: Tomasz Siemek - Burmistrz Alwerni oraz Tomasz Tomaszewski Przewodniczący Rady Miasta Alwernia. Przybyłym głosu udzielił, już pod koniec Sesji Przewodniczący Rady Gminy Spytkowice Jerzy Piórowski.

Z wypowiedzi Burmistrza Alwerni wynika, że jest zdziwiony wnioskiem Gminy Spytkowice dotyczącym ustalenia granic pomiędzy naszymi gminami, co skutkowałoby "przejęciem" tzw. "Wiśnicza". Burmistrz uważa, że nie został poinformowany o zamiarach Gminy Spytkowice, a także nie rozmawiano z Nim o problemach mieszkańców tego przysiółka.

W odpowiedzi Wójt Gminy Spytkowice wyjaśnił, że dopiero uchwała Rady Gminy Spytkowice uruchomiła całą procedurę. I po tej dacie wielokrotnie kontaktował się z Burmistrzem, a drogą mailową były przekazywane, w dobrej wierze, wszystkie dokumenty. Tymczasem Rada Miasta Alwerni zaskarżyła do Nadzoru Prawnego Wojewody naszą uchwałę, o czym Burmistrz już nie raczył wspomnieć. Wójt Gminy Spytkowice poinformował, że Nadzór Prawny Wojewody odrzucił skargę Rady Miasta Alwernia. Z dalszej wypowiedzi Wójta Gminy Spytkowice wynika, że chociaż przedstawiciele Gminy Alwernia deklarują wolę współpracy, to jednak ich działanie temu zaprzecza. Kilka tygodni temu obaj zobowiązali się do nieudzielania wywiadów w tej sprawie. Ta umowa została niedotrzymana przez Burmistrza Alwerni. Również wcześniej Gmina Spytkowice została pominięta w czasie wydawania koncesji na eksploatację żwiru na terenie Wiśnicza. Też nie było informacji na ten temat, a wcześniejsze wnioski Gminy Spytkowice w tym temacie w ogóle zostały pominięte.

Należy przypomnieć, teren Wiśnicza jest zupełnie pozbawiony bezpośredniego połączenia z Gminą Alwernia. Oczywiście sprawa jest wielowątkowa i trudno w tym miejscu przestawić je wszystkie.

O ile stanowisko i postępowanie Burmistrza Alwerni można tłumaczyć, o tyle wypowiedź Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Pana Mariana Ryby trudno zrozumieć. Wyrażając swoją własną opinie oświadczył, że "wstydzi się" i nie rozumie pośpiechu i postępowania Wójta swojej Gminy. Wypowiedź zadziwiająca, ponieważ pada z ust doświadczonego samorządowca. Radnego, który brał udział w Sesji 11 marca, w czasie której podjęto uchwałę o przeprowadzeniu konsultacji społecznych w tej sprawie. Uchwała ta została przyjęta jednogłośnie czyli Pan Radny Ryba również był "za" przeprowadzeniem konsultacji. Sam osobiście przewodniczył konsultacjom zorganizowanym w Ryczowie i w czasie konsultacji głosował za zmianą granic Gminy Spytkowice i przejęciem "Wiśnicza". Wypowiedź ta może nam bardzo zaszkodzić, w naszych staraniach dotyczących pomocy Mieszkańcom przysiółka Wiśnicz w ich dążeniach o przyjęcie do Gminy Spytkowice.

Jak widać ostatnia Sesja Rady Gminy była bogata w wydarzenia. Każde z nich ma swoją historię i kontekst w którym się dzieje. Dlatego tym bardziej zachęcamy do zapoznania się z protokołem ostatniej Sesji.

XIV Sesja Rady Gminy

Bogata w ważne wydarzenie była ostatnia i zarazem pierwsza w roku 2016 Sesja Rady Gminy Spytkowice, która odbyła się w dniu 17 lutego. Jak już informowaliśmy wcześniej w trakcie obrad sesji Wójt Gminy wspólnie z Przewodniczącym Rady Gminy złożyli podziękowania odchodzącemu na emeryturę dotychczasowemu Kierownikowi Posterunku Policji w Spytkowicach asp.szt. Zdzisławowi Kacprzakowi. W trakcie sesji powitano również obejmującego nowe stanowisko i obowiązki Kierownika Posterunku asp.szt. Mirosława Rzońcę. Kolejny już raz Wójt Gminy i Przewodniczącym Rady Gminy wraz z Radnymi: Katarzyną Stokłosa i Markiem Gajowym wręczyli dyplomy uczniom szkół podstawowych i gimnazjów w ramach Gminnego Programu Stypendialnego za wyniki w nauce w I semestrze roku szkolnego 2015/2016.

Ważnym wydarzeniem była również informacja Wójta Gminy nt. stanu prac badawczych nad opracowaniem monografii historycznej Gminy Spytkowice. Szczegółowych informacji na ten temat, wzbogaconych prezentacją slajdów udzielił dr Przemysław Stanko z Archiwum Państwowego w Krakowie, któremu powierzono zadanie przygotowania monografii. Z otrzymanych informacji wynika, że dr Stanko dotarł m.in. do dokumentów Tajnych Archiwów Watykańskich, których fotokopie zostaną zamieszczone w przygotowywanej monografii. Zdaniem autora monografii historia Gminy Spytkowice jest pełna ciekawych zdarzeń związanych z początkami państwa polskiego dotychczas nieznanych szerszemu gronu odbiorców.

W części "roboczej" uczestnicy sesji wysłuchali ponadto informacji Wójta Gminy o realizacji uchwał podjętych na poprzedniej, grudniowej Sesji Rady Gminy oraz informacji o działalności Gminy w okresie międzysesyjnym. Przyjęto także 7 uchwał i protokoły z Sesji listopadowej i grudniowej. W wolnych wnioskach Radni przedstawiali bieżące sprawy do omówienia i rozwiązania.

Bardziej szczegółowe informacje w protokole z obrad sesji zamieszczonym w zakładce: Rada Gminy/Protokoły.

Uchwała budżetowa na rok 2016 - przyjęta jednogłośnie

Stało się już tradycją, że tuż przed Świętami Bożego Narodzenia, Rada Gminy pracuje intensywniej. Tak też było w tym roku. W poniedziałek 21 grudnia Radni uczestniczyli w ostatniej, tegorocznej Sesji Rady Gminy poświęconej m.in. uchwale budżetowej na rok 2016. Obrady Sesji zostały poprzedzone pracami w Komisjach Rady Gminy, które odbyły się kolejno: 16 grudnia -Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych, 17 grudnia - Komisja Budżetu i Infrastruktury. Warto przypomnieć, że prace nad budżetem rozpoczęły się już we wrześniu, bo właśnie do końca września można było zgłaszać propozycje budżetowe. Jednak sam proces uchwalania budżetu rozpoczyna się od prac w Komisjach i wypracowaniu opinii nt. uchwały budżetowej. Uchwała budżetowa została też pozytywnie zaopiniowana przez Regionalną Izbę Obrachunkową, którą to opinię w dniu Sesji przedstawił Wójt Gminy - Mariusz Krystian.

Uchwała budżetowa, została przyjęta jednogłośnie. Należy podkreślić, że jednogłośne przyjmowanie uchwały budżetowej stało się niemalże tradycją. Świadczy to o poprawnie wykonanej pracy na etapie tworzenia projektu budżetu i wypracowaniu kompromisu w czasie prac w Komisjach.

Analiza wstępna uchwały budżetowej wskazuje na bardzo dużą rozwagę w planowaniu zarówno dochodów i wydatków, jak również przychodów i rozchodów budżetowych. Wspomniane wielkości są niemalże identyczne jak w roku poprzednim. Zaplanowany dochód budżetu gminy to kwota 26 525 183 zł., zaplanowane wydatki to kwota 27 186 865 zł. Deficyt budżetowy to kwota zaledwie 661 682 zł. Kwota ta zostanie sfinansowana z "nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczenia kredytów z lat poprzednich w kwocie 600 000 zł, oraz z kredytu długoterminowego w kwocie 61 682 zł. " O dużej rozwadze świadczy również to, że obniżono limit możliwych do zaciągnięcia zobowiązań. Czyli tak naprawdę świadczy to o bardzo realistycznym podejściu do gospodarowania wielkością zobowiązań w kontekście przyszłych inwestycji, które będą realizowane z udziałem środków unijnych, a co za tym idzie koniecznością zabezpieczenia środków własnych. Utrzymanie wysokiej zdolności kredytowej w kolejnych latach jest sprawą równie ważną jak realizacja bieżących inwestycji. Po wielkości zaplanowanych wydatków majątkowych, które szacuje się na poziomie 2 760 565 zł. - widać, że rok 2016, będzie rokiem optymalizowania tych wydatków. Jest to podyktowane obraniem pewnych priorytetów inwestycyjnych, a także możliwością pozyskania środków zewnętrznych, w tym unijnych na konkretne cele inwestycyjne. Wójt Gminy Spytkowice- Mariusz Krystian podziękował wszystkim biorącym udział w pracach nad budżetem, w szczególności wszystkim Radnym, za rzetelną pracę i racjonale podejście.

Z największych planowanych inwestycyjno -majątkowych należy wymienić: W budżecie zabezpieczono również w formie rezerwy celowej środki finansowe na potrzeby wszystkich sołectw. Od roku czasu rezerwa ta została zwiększona do 200 tys. zł.

Wszelkie pozostałe informacje na temat ostatniej w 2015 roku Sesji Rady Gminy można uzyskać zapoznając się z protokołem z obrad Sesji, który będzie dostępny na stronie internetowej. Z treścią uchwały budżetowej można zapoznać się wybierając następującą stronę internetową: http://bip.malopolska.pl.

XII Sesja Rady Gminy Spytkowice

27 listopada 2015 r. odbyła się XII Sesja Rady Gminy Spytkowice. W obradach brało udział 13 Radnych, Wójt Gminy Mariusz Krystian, Kierownicy Jednostek Organizacyjnych i Referatów Urzędu Gminy oraz Dyrektorzy Szkół z terenu gminy. Rozpoczęła się od przyjęcia porządku obrad. Następnie Wójt przedstawił stan realizacji uchwał podjętych na poprzedniej Sesji RG oraz informację o działalności i funkcjonowaniu Gminy w okresie międzysesyjnym.

W swoim wystąpieniu Wójt poinformował zebranych m.in. o przygotowaniu przez Gminę projektów wniosków dot. dofinansowania zadań inwestycyjnych w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, spotkaniu przedstawicieli gmin w sprawie opracowania rozkładu jazdy dla reaktywowanej linii kolejowej nr 94 Kraków - Oświęcim, udziale w konferencji dotyczącej realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, MRPO oraz funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania w perspektywie finansowania Unii Europejskiej na lata 2014 - 2020. Wójt Gminy w okresie międzysesyjnym odbył 72 spotkania z Mieszkańcami Gminy. Następnie Radni zapoznali się z informacją o realizacji zadań oświatowych Gminy Spytkowice w roku szkolnym 2014/2015.

W dalszej części Rada podjęła 14 uchwał dotyczących m.in. zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Spytkowice w 2015 r., zmian w uchwale Rady Gminy Spytkowice w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Spytkowice oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobraniai wykorzystywania. Radni rozpatrzyli też uchwały o wysokości stawek podatkowych oraz uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzania ścieków realizowane przez Gminny Zakład Usług Wodnych na terenie Gminy Spytkowice. Rada nie zajęła stanowiska w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania, jako drogi publicznej na terenie miejscowości Miejsce.

Podczas wolnych wniosków Radny Marian Ryba wszczął dyskusję na temat konieczności podpisywania oddawanych worków z odpadami. Radny wyraził sprzeciw wobec przymusu ich oznaczania. Kierownik Zakładu Usług Komunalnych przy wsparciu Wójta Gminy wyjaśnił, że takie działanie jest konieczne ponieważ zapewnia możliwość kontroli poziomu segregacji odpadów, co z kolei prowadzi do utrzymania niskiej opłaty za ich odbiór. Można więc przypuszczać, że w najbliższym czasie Radni pochylą się również nad tym problemem, chociaż już dziś wiadomo, że jakiekolwiek zmiany w tym względzie będą skutkowały wzrostem opłat. Wójt już na Sesji zapowiedział, że nie zgodzi się na taką podwyżkę.

X Sesja Rady Gminy

W środę 28 października, w sali WDK Spytkowice odbyła się kolejna Sesja Rady Gminy. W Sesji uczestniczyło czternastu Radnych, Wójt Gminy Mariusz Krystian oraz Kierownicy Jednostek Organizacyjnych i Referatów Urzędu Gminy. Po ustaleniu i przyjęciu porządku obrad Wójt Gminy przedstawił informację na temat wykonani uchwał podjętych na ostatniej Sesji, a także poinformował o wydarzeniach, jakie miały miejsce w okresie międzysesyjnym. Obecni na Sali otrzymali informację o dwudziestu sześciu wydarzeniach, które mają ścisły związek z funkcjonowaniem Gminy oraz wykonywanie obowiązków Wójta.

W swoim wystąpieniu Wójt wyjaśnił m.in. sprawę rozkładu jazdy pociągów osobowych na linii kolejowej 94 relacji: Oświęcim - Kraków Płaszów. Z informacji wynika, że nie ma jeszcze ostatecznego rozkładu jazdy, ponieważ Gmina stara się wynegocjować najkorzystniejszy wariant. Oczywiście w ciągu 6 ciu m-cy od przywrócenia pociągów, rozkład będzie konsultowany z zainteresowanymi po to, by możliwie najlepiej odpowiadał potrzebom pasażerów.

Wójt poinformował zebranych o rozstrzygnięciu przetargu na Grupowy Zakup Energii. Dzięki przystąpieniu do projektu Grupowego Zakupu Energii w latach 2016 i 2017 uzyskamy znaczne oszczędności. Wystarczy wspomnieć, że jedna z jednostek organizacyjnych za 1 MWh płaciła 395 zł netto. Od stycznia 2016 będzie płacić tylko 206 zł netto.

Obecni na Sesji otrzymali również informację na temat pożaru, który miał miejsce w mieszkaniu socjalnym przy ul. Parkowej w Ryczowie. Dzięki sprawnie przeprowadzonej akcji ratunkowej nikt z mieszkańców nie ucierpiał. Z ustaleń wynika, że Gmina, jako właściciel mieszkania dopełniła wszystkich wymaganych prawem formalności, co do budynku, w którym znajdują się mieszkania socjalne. /

W dalszej części Radni podjęli 9 uchwał dotyczących m.in. zmian budżetu Gminy Spytkowice, Wieloletniej Prognozy Finansowej, a także trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli działających na terenie Gminy Spytkowice.

W wolnych wnioskach poruszono sprawy związane z organizacją pracy Komisji Rady Gminy, a także udzielono głosu mieszkańcowi sołectwa Ryczów, który m.in. podzielił się swoimi spostrzeżeniami i opiniami na temat funkcjonowania Gminy.

Więcej informacji można będzie uzyskać zapoznając się z protokołem z obrad Sesji.

Porozumienie podpisane – Gmina Naours oficjalnie partnerem Gminy Spytkowice!!!

21 października 2015 to kolejna szczególna data w historii Gminy Spytkowice. Podczas uroczystej Sesji Rady Gminy, która odbyła się w budynku Domu Strażaka w Spytkowicach, przedstawiciele Gminy Spytkowice i francuskiej Gminy Naours podpisali porozumienie o partnerstwie. Sesja rozpoczęła się od odegrania hymnów narodowych Francji i Polski. Kolejnym punktem była prezentacja obu Gmin. Najpierw walory Gminy Spytkowice przedstawił Gościom Wójt Gminy Mariusz Krystian, a następnie Burmistrz Gminy Naours zaprezentował zebranym atrakcje francuskiego regionu. Delegację z Francji, na czele której stoi Mer Jean Michel Bouchy gościliśmy w naszej Gminie w dn. 20-22 października. Warto przypomnieć, że we wrześniu b.r. na zaproszenie władz tamtejszej Gminy, do Naours udała się delegacja ze Spytkowic. To wtedy Wójt Mariusz Krystian złożył propozycję partnerskiej współpracy. Propozycja została przyjęta i w efekcie, kilka dni temu można było dopiąć wszelkich formalności. Zanim do tego doszło, należało przygotować projekt uchwały, która podczas Sesji została poddana Radnym pod głosowanie. Uchwałę podjęto jednogłośnie, wobec czego Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Piórowski poprosił przedstawicieli Gmin o dokonanie uroczystego podpisania porozumienia potwierdzającego nawiązanie współpracy. Podpisane porozumienie gwarantuje kultywowanie związków obu gmin, wspieranie wymiany młodzieży, rozwijanie współpracy między instytucjami, organizacjami, stowarzyszeniami i mieszkańcami obu wspólnot lokalnych.

Po zakończonej Sesji nasi Goście odwiedzili interesujące miejsca Gminy Spytkowice m.in. Ośrodek Caritas, Kościół Parafialny i Zamek w Spytkowicach, powstające Muzeum Regionalne w Bachowicach, Centrum Sportu i Rekreacji w Ryczowie oraz Pałac z parkiem dworskim, a także Muzeum Państwowe Auschwitz – Birkenau w Oświęcimiu. Współpraca obu gmin zaczęła się niezwykle owocnie i jej efektem będzie przede wszystkim wymiana młodzieży oraz Mieszkańców, działających w stowarzyszeniach i organizacjach społecznych. Zapraszamy Państwa do galerii zdjęć podsumowującej całe wydarzenie, w której m.in. można obejrzeć prezentację przygotowaną przez francuską delegację, przedstawiającą walory gminy Naours oraz treść porozumienia.


Załączniki:
Treść porozumienia
Prezentacja gminy Naours - wersja wmvVIII Sesja Rady Gminy

W czwartek 17 września odbyła się VIII sesja Rady Gminy Spytkowice. Była ona poprzedzona posiedzeniami Komisji, które miały miejsce dwa dni wcześniej. Porządek obrad tradycyjnie zapoczątkowała informacja Wójta o stanie realizacji uchwał Rady Gminy, a także o działalności oraz funkcjonowaniu Gminy Spytkowice w okresie międzysesyjnym. Wójt poinformował, że wspólnym staraniem samorządów, od grudnia b.r. powrócą na trasę kolejową Skawina-Spytkowice-Oświęcim, pociągi pasażerskie. Na początek będzie to pięć par pociągów w stronę Oświęcimia i Krakowa. Aby doprowadzić do reaktywacji tej linii, nasz samorząd w przyszłorocznym budżecie, wyda na ten cel kwotę 200 tysięcy złotych. "W chwili obecnej nasza gmina pozbawiona jest transportu publicznego godnego XXI wieku. Ta decyzja daje szansę na rozwój naszej Gminy, bo bez cywilizowanego transportu publicznego, taki rozwój jest niemożliwy. To dopiero początek, którego celem jest Szybka Kolej Aglomeracyjna docierająca do naszej gminy" - podkreślił w swoim wystąpieniu Mariusz Krystian. Wójt szczegółowo poinformował Radnych o stanie inwestycji realizowanych w tym roku budżetowym oraz zakresie prac przygotowawczych związanych z projektowaniem kolejnych inwestycji. W ten sposób odniósł się również do pytań Radnych, związanych z budową kaplicy pogrzebowej na cmentarzu komunalnym w Spytkowicach. Wójt poinformował, że firma wykonująca prace zeszła z placu budowy, w związku z utratą przez nią płynności finansowej. W związku z tym faktem dokonano inwentaryzacji wykonanych prac i przygotowywany jest przetarg na dokończenie budowy. W związku z tym, niestety termin zakończenia prac ulegnie przesunięciu. W okresie międzysesyjnym Wójt odbył spotkania ze 173 Mieszkańcami naszej gminy.

Ważnym elementem wystąpienia Pana Mariusza Krystiana była informacja o starcie w najbliższych wyborach parlamentarnych. "Jak już zapewne Państwo wiecie, moje nazwisko znalazło się na liście kandydatów do Sejmu w najbliższych wyborach parlamentarnych. Startuję z listy Prawa i Sprawiedliwości, miejsce nr 12. Decyzja o starcie nie była dla mnie łatwa, jednak podjąłem ją przede wszystkim w poczuciu odpowiedzialności za naszą gminną wspólnotę. Jestem przekonany, że będzie ona pomocna w naszym rozwoju, dlatego bardzo proszę wszystkich Mieszkańców naszej gminy o poparcie i oddany na mnie głos. Jestem przekonany, że dzięki temu wiele jeszcze uda nam się wspólnie zrobić, dla dobra naszej Gminy" - podkreślił w swym wystąpieniu Wójt Gminy.

W dalszej części Sesji Radni przyjęli m.in. uchwały w zakresie: zmian budżetowych, statutów sołectw - dzięki czemu wydłużono głosowanie w wyborach sołeckich do godziny 18-tej, stawek za dzierżawę gruntów będących własnością Gminy Spytkowice.. Rada Gminy dokonała również wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Wadowicach. Sesję tradycyjnie zakończyły wnioski i zapytania Radnych skierowane do Wójta Gminy.

Uczniowie nagrodzeni! - VII Sesja Rady Gminy

W środę 1 lipca w sali Wiejskiego Domu Kultury w Spytkowicach odbyła się kolejna - VII - Sesja Rady Gminy. Sesja miała uroczysty charakter w związku z wręczeniem nagród Stypendystom w ramach Gminnego Programu Stypendialnego za wyniki w nauce w II semestrze roku szkolnego 2014/2015. Gminny Program Stypendialny został przyjęty uchwałą Rady Gminy w dniu 11 listopada 2014 roku na uroczystej Sesji z okazji Święta Niepodległości. W uchwale zawarto zapis, że każdy uczeń szkoły podstawowej i gimnazjum otrzyma ufundowane przez Wójta Gminy stypendium finansowe w wysokości 500 zł na każdy semestr za osiągnięcie określonego pułapu średniej (5,2 - gimnazjum, 5,3 - szkoła podstawowa). Po dokonaniu klasyfikacji za drugi semestr roku szkolnego 2014/2015 stypendium otrzymało 19 uczniów z wszystkich szkół z terenu gminy.

Sesja rozpoczęła się od przyjęcia porządku obrad. Pomimo sprzeciwu Radnego Stanisława Maślony z obrad został wykreślony punkt dotyczący wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej we wsi Półwieś. Następnie Wójt Gminy przedstawił informację o realizacji uchwał podjętych na poprzedniej Sesji oraz o działalności i funkcjonowaniu Gminy w okresie międzysesyjnym. Później nadszedł czas na przyjemniejszą część obrad albowiem kolejnym punktem było wręczenie dyplomów Stypendystom. Wójt wraz z Radnymi wręczyli uczniom nagrody i pakiety promocyjne Gminy Spytkowice gratulując nagrodzonym, jak i ich rodzicom odniesionego sukcesu. Był również czas na pamiątkowe zdjęcia. W dalszej części obrad Rada Gminy zajęła się m. in. zmianą budżetu i uchwały budżetowej, Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy Spytkowice oraz uchwałą w sprawie nadawania tytułów "Honorowy Obywatel Gminy Spytkowice", "Zasłużony dla Gminy Spytkowice". Poza tym Rada rozpatrzyła również uchwałę w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników oraz zajęła się tematem odbioru odpadów komunalnych. W sumie Radni przyjęli 8 uchwał i jedno stanowisko dotyczące zamiany nieruchomości osoby fizycznej na nieruchomość będącą własnością Gminy Spytkowice.

Była to ostatnia przed wakacjami Sesja Rady Gminy. Mimo iż sezon wakacyjny w pełni, Radni nie mogą sobie pozwolić na odpoczynek i cały czas muszą być otwarci na potrzeby zgłaszane przez Mieszkańców. Co innego uczniowie. Im należy się odpoczynek po ciężkim roku wytężonej pracy. Wierzymy, że kolejny rok przyniesie nowe sukcesy, a tymczasem życzymy spokojnych i bezpiecznych wakacji.

Kolejne jednogłośne absolutorium dla Wójta Gminy

Rada Gminy Spytkowice w czasie swoich obrad w dniu 27 maja 2015 r. - podjęła, jednogłośnie uchwałę o udzieleniu absolutorium dla Mariusza Krystiana, Wójta Gminy Spytkowice. Tym samym pozytywnie oceniła realizację budżetu gminy za rok 2014.

Dziękując za jednomyślność, Wójt Gminy podkreślił, że: "pozytywna ocena wykonania budżetu - to zasługa bardzo wielu osób pracujących nad jego wykonaniem, ale także osób planujących budżet, a wiec również Radnych Rady Gminy, Rad Sołeckich i Sołtysów. To zasługa także Mieszkańców Gminy, którzy aktywnie uczestniczą w życiu Gminy". Wójt przypomniał również: "Już w poprzedniej kadencji zapoczątkowaliśmy nową, bardzo trudną politykę budżetową. Politykę zrównoważonego rozwoju wszystkich sołectw. Przyjęliśmy zasadę corocznego inwestowania w każde sołectwo. Byli tacy, którzy nie wierzyli, że jest to możliwe - wyśmiewając te propozycje. Kolejne jednogłośne absolutorium, ale przede wszystkim widoczne gołym okiem efekty, potwierdzają słuszność tych propozycji i działań".

Przyjęcie uchwały absolutoryjnej zostało poprzedzone prezentacją multimedialną nt. wykonania budżetu w czasie, której Wójt Gminy przekazał bardzo szczegółowe informacje w tym temacie. W roku 2014 Gmina Spytkowice uzyskała dochody na poziomie nieco ponad 29 mln złotych. Zrealizowane wydatki nieznacznie przekroczyły kwotę 30 mln złotych. Analiza struktury dochodów wskazuje, że ciągle zmniejszają się subwencje i dotacje budżetu państwa, a wzrastają dochody własne. Ma to konkretny wpływ na finansowanie wydatków gdzie np. po stronie wydatków oświatowych ciągle brakuje środków na bieżącą działalność - co w konsekwencji doprowadziło do konieczności dofinasowania ze środków własnych tejże działalności, w kwocie przekraczającej 3 mln złotych. Wydatki oświatowe stanowią ponad 38% wszystkich wydatków gminnych. Kolejną pozycję wydatkową stanowią: wydatki majątkowe i wydatki o charakterze inwestycyjnym, które w roku 2014 przekroczyły kwotę 7 mln złotych. Z tego ponad 51% przeznaczono na budynki komunalne, a blisko 39% na drogi. Na wspomniane inwestycje pozyskano z różnych źródeł, środki zewnętrzne w kwocie prawie 3 mln złotych. Tu warto przypomnieć, ze aktywność na polu pozyskiwania środków zewnętrznych w tym środków unijnych - również została oceniona bardzo pozytywnie. W stosunku np. do roku 2010 wielkość pozyskiwanych inwestycyjnych środków zewnętrznych zwiększyła się o przeszło 132%.

Oprócz uchwały absolutoryjnej Radni przyjęli m.in. 13 uchwał dotyczących głownie finansów gminnych w tym sprawozdań: Gminnej Biblioteki Publicznej, Gminnego Ośrodka Kultury, Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej, a także zatwierdzenia Skonsolidowanego Bilansu Gminy. Przed przyjęciem wspomnianych uchwał uczestnicy sesji otrzymali informacje: Gminnej Komisji Wyborczej ws. wyboru Sołtysów i Rad Sołeckich, którym zostały wręczone zaświadczenia o wyborze, a także informację Wójta Gminy o realizacji uchwał przyjętych na poprzednich sesjach i o działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.

V Sesja Rady Gminy

W środę, pierwszego kwietnia w sali WDK Ryczów odbyła się V Sesja Rady Gminy. Oprócz przyjęcia 11- tu uchwał, Radni wysłuchali trzech prezentacji.

Jako pierwszy, wspomniane prezentacje rozpoczął Wójt Gminy, który przekazał informacje dotyczącą zakończonego w zeszłym roku remontu pomieszczeń Wiejskiego Domu Kultury w Ryczowie. W czasie prezentacji multimedialnej Radni i zaproszeni goście otrzymali wszystkie niezbędne informacje na temat wspomnianego remontu, a potem osobiście mogli obejrzeć rzeczywiste efekty. Trwający trzy miesiące remont objął swoim zakresem modernizację Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Ryczowie oraz adaptacje pomieszczeń dawnego Ośrodka Zdrowia na salę prób dla Gminnej Orkiestry Dętej w Ryczowie. Całość remontu kosztowała nieco ponad 129 tys zł. Na remont remizy, gmina pozyskała dofinansowanie w kwocie 30 349 zł z programu "Małopolskie Remizy". Ponieważ o remoncie informowaliśmy już na naszej stronie internetowej, zainteresowanych zapraszamy do zakładki "archiwum" na tejże stronie.

Druga prezentacja dotyczyła oceny stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Spytkowice i została zaprezentowana przez asp. sztab. Zdzisława Kacprzaka - Kierownika Posterunku Policji w Spytkowicach oraz podinspektor Pawła Garzela - Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach. Z uzyskanych informacji wynika, że w roku 2014 odnotowano spadek ogólnej liczby przestępstw tj. z 80 w 2013 roku do 55 w roku 2014. Nie wykluczone, że spadek liczby przestępstw ma wpływ na ogólną wykrywalność, ponieważ spadła ona o 2 % w stosunku do roku poprzedniego. Natomiast o 3,2% w stosunku do roku poprzedniego wzrosła wykrywalność sprawców kradzieży cudzej rzeczy. Jak wynika z podsumowania w roku 2014 nie odnotowano sukcesów w wykrywalności w kategoriach: kradzież z włamaniem i uszkodzenia mienia. W związku z tym na rok 2015 zapowiedziano realizację już opracowanego programu naprawczego. Z pewnym zadowoleniem można przyjąć informację, że na terenie gminy Spytkowice nie odnotowano w minionym roku przestępstw typu: pobicia, bójki, rozboje i wymuszenia.

W trzeciej prezentacji, Młodszy Brygadier Wojciech Grzybczyk - Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach przedstawił informację na temat: zagrożeń i działań ratowniczych jednostek straży pożarnych na terenie gminy Spytkowice w roku 2014. W tym temacie uzyskaliśmy pozytywną informację, a mianowicie liczba zdarzeń wymagających interwencji strażackiej zmalała o 8,5% w stosunku do roku poprzedniego. W związku z tym, że liczba pożarów wzrosła, wnioskujemy, że przyczyną spadku wymaganych interwencji było zmniejszenie liczby zdarzeń związanych z następstwami gwałtownych opadów atmosferycznych.

W dalszej części obrad Sesji Rady Gminy, Radni uzyskali informację Wójta Gminy o sposobie realizacji uchwał podjętych na poprzedniej Sesji, a także o zdarzeniach mających miejsce w okresie międzysesyjnym. Z tych informacji wynika, że Wójt uczestniczył w 23 spotkaniach i przyjął 121 mieszkańców. Ze spotkań należy wspomnieć o ciągle trwających, wspólnych działaniach i staraniach lokalnych samorządów do przywrócenia przewozów pasażerskich na linii kolejowej 94 relacji Oświęcim - Kraków Płaszów.

Z pośród wspomnianych na początku, przyjętych uchwał należy zwrócić uwagę na uchwałę dotyczącą wielkości diet dla Sołtysów. Jest to informacja istotna w kontekście zbliżających się wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich. Bardziej szczegółowe informację zostaną przedstawione w protokole ostatniej Sesji.

Wyjątkowa Sesja Rady Gminy w Sołectwie Półwieś

Ostatnia Sesja Rady Gminy, która odbyła się w dniu 3 marca, miała wyjątkowy charakter. Po raz pierwszy w tej kadencji, Radni mogli zobaczyć efekt kapitalnego remontu jaki został wykonany w sołectwie Półwieś. Stało się niemalże tradycją, że Radni reprezentujący mieszkańców uczestniczący w podejmowaniu decyzji w sprawach inwestycji otrzymują dokładną informację na ten temat. Tym razem w wyremontowanym budynku zorganizowano Sesję Rady Gminy w czasie której wszyscy mogli zobaczyć to co zostało wykonane. A jest na co patrzeć. Budynek nie przypomina właściwie w niczym tego, który funkcjonował przed rozpoczęciem remontu. W ramach zadania "Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Domu Strażaka w miejscowości Półwieś w celu utworzenia centrum dziedzictwa kulturowo - przyrodniczego" - rozbudowano budynek w taki sposób by dostosować go do pełnienia wielu bardzo istotnych funkcji. Oprócz wspomnianego centrum dziedzictwa w budynku mieści się strażnica niedawno reaktywowanej drużyny OSP Półwieś, a także pomieszczenia Koła Gospodyń Wiejskich. Wszystko zostało zaprojektowane w taki sposób by nikt nikomu swoją działalnością nie przeszkadzał. Efekt wizualny przedstawiają zamieszczone fotografie. Remont został rozpoczęty w kwietniu i ukończony w grudniu 2014 r. Do końca lutego 2015 roku uzyskano wszystkie potrzebne zezwolenia na użytkowanie. Wartość remontu to kwota 438 tys. zł. Na ten cel udało się pozyskać środki unijne w kwocie 218 tys. złotych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.

Jest jeszcze jeden powód dla którego ostatnia sesję można nazwać wyjątkową. Zupełnie po raz pierwszy w Naszej Gminie wręczono stypendium dwojgu uczniom naszych szkół za wyniki w nauce. W ramach realizacji Gminnego Programu Stypendialnego stypendium w formie pieniężnej otrzymali:

 • Gabriela Żmuda - uczennica klasy V w Szkole Podstawowej w Miejscu, średnia ocen: 5,30
 • Paweł Sieprawski - uczeń klasy III a Gimnazjum w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bachowicach, średnia ocen: 5, 21

  Uzyskane wyniki robią naprawdę wielkie wrażenie. Szczerze gratulujemy i zachęcamy pozostałych do wytężonej pracy. Na pewno się opłaca.

  fotogaleria >>>>>>

  III SESJA RADY GMINY

  W środę 11 lutego w sali WDK w Spytkowicach odbyła się pierwsza w 2015 roku, a trzecia w obecnej kadencji Sesja Rady Gminy Spytkowice. W obradach udział wzięli Radni Rady Gminy, Wójt Gminy, Sołtysi wsi, Dyrektorzy Jednostek Organizacyjnych, Kierownicy Referatów Urzędu Gminy oraz zaproszeni Goście. Wśród nich Ojciec Benedykt Belgrau - Przeor Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych w Prądniku Białym, Pani Władysława Misiarz - Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Ojca Rudolfa Warzechy, Pani Stanisława Warzecha - Wiceprezes Stowarzyszenia oraz Radny Powiatu Wadowickiego Pan Ryszard Mróz.

  Sesja rozpoczęła się od informacji, którą przedstawił Ojciec Benedykt na temat życia Ojca Rudolfa Warzechy, działalności Stowarzyszenia oraz realizacji projektów przy współpracy z Gminą Spytkowice tj. m. in. utworzeniu Miejsca Pamięci i wydaniu książki, która zawiera Pisma Sługi Bożego Ojca Rudolfa Warzechy.

  Na początku kolejnej części Sesji Wójt Gminy poinformował o działalności funkcjonowania Gminy w okresie międzysesyjnym. Następnie Rada zajęła się tematami finansowymi oraz sprawą określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę i zmian w Statutach Sołectw. Znaczną część obrad pochłonęło rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie przystąpienia do zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Spytkowice, a w przypadku Sołectwa Półwieś do jego opracowania. Rozpatrzono również projekt w sprawie określenia zasad korzystania z cmentarza komunalnego w Spytkowicach, zakresu zadań i obowiązków administratora cmentarza oraz ustalenia opłat za usługi cmentarne. Ważnym punktem obrad było zajęcie przez Radę stanowiska w sprawie dalszej realizacji przez Zakład Usług Komunalnych w Spytkowicach zadań związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów. Podejmując niniejsze stanowisko Rada Gminy udzieliła rekomendacji Wójtowi do dalszej realizacji zadania poprzez zlecenie go naszemu Zakładowi bez konieczności ogłaszania przetargu. Rozwiązanie to spowoduje zachowanie istniejących miejsc pracy, a ponadto wg Wójta i Radnych, takie wprowadzenie zapisów ustawy będzie tańsze dla Mieszkańców naszej Gminy.

  W dalszym etapie obrad Rada Gminy przyjęła Apel do Starostwa Powiatowego w Wadowicach w sprawie zmiany godzin pracy przeprawy promowej przez rzekę Wisłę w miejscowości Spytkowice. Od początku stycznia prom pływa od godziny piątej do osiemnastej, zamiast, jak w ostatnich latach, do dwudziestej drugiej. Spotkało się to oczywiście z niezadowoleniem Mieszkańców, pracujących w systemie wielozmianowym po drugiej stronie Wisły, którzy stracili w ten sposób możliwość przejazdu przez prom w godzinach wieczornych.

  Następnie głos zabrał Radny powiatowy Pan Ryszard Mróz, który przedstawił zebranym stanowisko Rady Powiatu w sprawie dróg powiatowych oraz przeprawy promowej. Z wypowiedzi Radnego można było wywnioskować, że nie prędko poprawi się sytuacja na drogach powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Spytkowice, co wywołało oburzenie wśród Radnych naszej Gminy. Pan Ryszard Mróz przedstawił także podejmowane przez siebie działania na rzecz poprawy sytuacji w tym zakresie.

  Mimo tego, mamy podstawy do umiarkowanego optymizmu w sprawie przywrócenia połączenia kolejowego na trasie nr 94 Oświęcim - Kraków. Na początku lutego, Wójt Gminy wziął udział w spotkaniu z włodarzami gmin i powiatów, przez których tereny przebiega wymieniona linia kolejowa i pojawiła się, przynajmniej na okres próbny, szansa przywrócenia kursowania na tej trasie pociągów.

  Po blisko pięciogodzinnych obradach, w których Rada podjęła łącznie 18 uchwał, Przewodniczący Rady Gminy podziękował za udział i zamknął III Sesję Rady Gminy Spytkowice.

  fotogaleria >>>>>>

  II SESJA RADY GMINY 2014 - 2018

  W poniedziałek 22 grudnia, w Sali WDK Spytkowice odbyła się druga nowej kadencji i jednocześnie ostatnia w roku 2014 sesja Rady Gminy. W obradach sesji wzięli udział Radni Rady Gminy, Wójt Gminy oraz zaproszeni goście tj. przedstawiciele Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Pani Iwona Szablińska - Zastępca Dyrektora i Pan Bogumił Samek pracownik Oddziału oraz Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Wadowicach: Pani Krystyna Zielińska - Kierownik Placówki i Pani Jolanta Kleszcz. W sesji uczestniczyli również: Pan Ryszard Czaicki - Prezes Małopolskiej Izby Rolniczej, Pan Józef Stańczyk Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Spytkowicach, Sołtysi Sołectw, Dyrektorzy Jednostek Organizacyjnych oraz Kierownicy Referatów Urzędu Gminy.

  Sesja rozpoczęła się bardzo miłym akcentem. Przedstawiciele Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w dowód uznania zasług w ratowaniu życia i mienia, przekazali na ręce Pana Józefa Stańczyka Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Spytkowicach - torbę medyczną, która jeszcze bardziej zwiększy mobilność i ułatwi możliwość ratowania życia ratownikom z tej jednostki OSP. Do podziękowań w imieniu całej Rady Gminy przyłączył się również Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Piórowski, który podkreślił, że wszyscy doceniamy rolę jaką pełnią jednostki OSP z terenu Naszej Gminy, dlatego działania strażaków są wspierane przez samorząd poprzez dofinansowanie i doposażenie ich jednostek.

  Pan Ryszard Czaicki - Prezes Małopolskiej Izby Rolniczej zapoznał zebranych z możliwościami pozyskiwania środków unijnych na obszarach wiejskich w ramach "Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020" oraz nowelizacji ustawy " Prawo łowieckie". Po jego wystąpieniu wywiązała się krótka dyskusja na temat szkód wyrządzanych - na polach uprawnych naszych rolników, przez wciąż rosnącą ilościowo populację dzików. Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy, Radny Marian Szewczyk przekazał Prezesowi Małopolskiej Izby Rolniczej informacje i postulaty rolników w tym temacie. Wójt Gminy Mariusz Krystian poinformował o skali problemu i działaniach podejmowanych przez Gminę.

  W dalszej części porządku obrad sesja została zdominowana przez tematy finansowe i społeczne. Rada Gminy przyjęła łącznie 11 uchwał, w tym tę najważniejszą czyli uchwałę budżetową na rok 2015. Warto podkreślić, że już kolejny raz uchwała budżetowa została przyjęta jednogłośnie, co nie zdarza się zbyt często w innych samorządach. Wójt Gminy dziękując za zaufanie i jednomyślność podkreślił, że "Na pewno dla większości Radnych budżet na rok 2015 nie był zaskoczeniem. W nadchodzącym roku musimy dokończyć rozpoczęte inwestycje i przygotować się do kolejnych. Taka jest po prostu kolej rzeczy. Dlatego dziękuję za zrozumienie, ponieważ to dobrze wróży dalszej pracy".

  Podstawowe wielkości zapisane w Budżecie Gminy nawiązują do dobrej tradycji lat poprzednich " rozsądnego" budżetu. Dochody gminy zaplanowano na poziomie 26 410 506, 00 zł, a wydatki na poziomie 27 044 306,00 zł. Na wydatki inwestycyjne decydujące o rozwoju gminy zaplanowano kwotę 3 870 000 zł. Wśród tychże wydatków wspomniane przez Wójta kontynuacje dotyczą m.in.:
  - w Spytkowicach: budowy chodnika i kanalizacji burzowej przy ul. Wiślanej, przebudowy mostu na ul. Morzyckiej, budowy Domu Pogrzebowego na Cmentarzu Komunalnym,
  - w Bachowicach: rewitalizacja budynku dawnej szkoły rolniczej,
  - w Ryczowie: budowa centrum sportowo - rekreacyjnego
  - w Półwsi: budowa zaplecza sportowego dla WKS Półwieś
  - remont dróg gminnych w sołectwie Lipowa

  Z nowych inwestycji zaplanowano rozpoczęcie budowy Wiejskiego Domu Kultury w Miejscu - I etap. Jak w latach poprzednik zarezerwowano środki finansowe - do wyłącznej dyspozycji Rad Sołeckich na wydatki, które nie można było przewidzieć na łączną kwotę dla wszystkich sołectw tj. 200 tys zł.
  Dużo więcej szczegółowych informacji osoby zainteresowane uzyskają odwiedzając naszą stronę internetową, klikając link do protokołu z ostatniej sesji.  Zobacz - Prezentacja - Działalność Gminy Spytkowice w Stowarzyszeniu "Dolina Karpia"  fotogaleria >>>>>>

  XLIV SESJA RADY GMINY

  W dniu 24 września br. w sali Wiejskiego Domu Kultury w Spytkowicach odbyła się pierwsza, po przerwie wakacyjnej sesja Rady Gminy. Tuż po otwarciu obrad uczestnicy sesji uczcili wspomnieniem i minutą ciszy zmarłego Ś.P. Stefana Szymochę, który nieprzerwanie od 28 lat pełnił funkcję Sołtysa wsi Spytkowice.

  Następnie Radni przystąpili do realizacji przyjętego porządku obrad, nie wnosząc uwag do przedstawionych przez Wójta informacji nt. realizacji uchwał przyjętych na poprzedniej sesji oraz o działalności w okresie międzysesyjnym. Bez uwag została przyjęta również informacja Wójta o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Spytkowice za pierwsze półrocze 2014 roku oraz informacja Wójta i Przewodniczącego Rady Gminy dot. analizy złożonych do Nich oświadczeń majątkowych.

  W dalszej części obrad Rada podjęła uchwały w sprawie: zmian w budżecie Gminy i Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy. Rada udzieliła również pomocy Powiatowi Wadowickiemu na budowę chodnika i kanalizacji burzowej przy ul. Wiślanej w Spytkowicach, w łącznej kwocie 563.000 zł. W związku ze śmiercią Sołtysa wsi Spytkowice konieczne było wyznaczenie nowego inkasenta podatków i opłaty targowej. Rada wyznaczyła na tę funkcję Panią Helenę Mamoń. W ramach projektu Województwa Małopolskiego "Pierwszy dzwonek" ustanowiono program osłonowy pozwalający na udzielanie wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych 4+ z terenu Gminy na dofinansowanie zakupu artykułów edukacyjnych i pomocy dydaktycznych, w szczególności podręczników. Radni podjęli ponadto blok uchwał w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują Mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (przedsiębiorców). Uchwalono metodę ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami, miesięczną stawkę opłat za poszczególną pojemność pojemników na odpady oraz wzór deklaracji o wysokości tej opłaty. Pozostałe podjęte uchwały dotyczyły nabycia, zbycia oraz sprzedaży nieruchomości położonych na terenie Gminy.

  Kontynuując podejmowane od dawna przez samorząd gminy działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu na drodze krajowej nr 44 przebiegającej przez teren naszej Gminy Rada przyjęła Apel do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o ograniczenie przejazdu samochodów ciężarowych po tejże drodze.  XLIII SESJA RADY GMINY

  Ostatnia Sesja Rady Gminy była szczególnym wydarzeniem. Jej program podzielono na dwie części. W pierwszej, która odbyła w nowo - wyremontowanych pomieszczeniach Pawilonu Sportowego Astra Spytkowice - Radni Rady Gminy mieli okazję " skontrolować" zakończoną niedawno inwestycję. Wójt Gminy przekazał wszystkie niezbędne informację na temat remontu obiektu. W swoim wystąpieniu podkreślił, jak bardzo potrzebna była ta inwestycja, a efekt, który można zobaczyć jest dobrym przekładem poprawnie zrealizowanej inwestycji w całym jej zakresie: od momentu projektowania aż po wszystkie wymagane odbiory techniczne. Wójt podziękował wszystkim, dzięki którym ta inwestycja mogła zostać zrealizowana. Szczególne słowa uznania skierował do Pani Józefy Sieprawskiej - Kierownik Referat Inwestycyjno-Technicznego i pracowników tegoż referatu, którzy w sposób bezpośredni prowadzili tę inwestycję. Swoją refleksję na temat remontu przedstawił również Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Piórowski - były prezes Klubu Sportowego " Astra" Spytkowice. W swoim wystąpieniu, przypomniał historię budynku podkreślając jak wiele starań i zabiegów w poprzednich latach czynili działacze sportowi by w ogóle budynek mógł funkcjonować. Przewodniczący przekazał Wójtowi podziękowania za realizację dawno wyczekiwanej inwestycji.

  Druga część Sesji Rady Gminy miała miejsce w Sali WDK Spytkowice. Była to część robocza w czasie, której zostały przyjęte cztery uchwały i informacje Wójta na temat realizacji uchwał przyjętych na poprzedniej Sesji i zdarzeń okresu międzysesyjnego. Na zakończenie już kolejny raz doszło do bardzo ważnego wydarzenia. Już po raz czwarty w tej kadencji nagrody rzeczowe oraz finansowe ufundowane z prywatnych środków Radnych oraz Wójta Gminy Spytkowice, otrzymali najlepsi uczniowie ze Szkół Podstawowych oraz Gimnazjów Gminy Spytkowice. Nagrodzone osoby to:

  Szkoła Podstawowa:
  1. ZSP Bachowice - Katarzyna Bobak: średnia ocen 5,55
  2. ZSP Ryczów - Antoni Piętak: średnia ocen 5,45
  3. ZSP Spytkowice - Julia Jędrocha: średnia ocen 5,45
  4. SP w Miejscu - Gabriela Żmuda: średnia ocen 5,20
  5. SP Nr 2 Spytkowice - Ilona Michalska: średnia ocen 5,00

  Gimnazjum:
  1. ZSP Bachowice - Wojciech Stasiak: średnia ocen 5,46
  2. ZSP Ryczów - Monika Fryc: średnia ocen 5, 28
  3. ZSP Spytkowice - Ewa Chlebicka: średnia ocen 5,39

  Wszystkim nagrodzonym i ich opiekunom jak również rodzicom, szczerze gratulujemy. Tym bardziej, że kilku z nich już kolejny rok z rzędu osiągają w swoich szkołach najlepsze wyniki.  XLII SESJA RADY GMINY

  W czwartek 29 maja na Sali Widowiskowej Domu Kultury w Spytkowicach odbyła się XLII Sesja Rady Gminy Spytkowice. Obrady rozpoczęły się od przedstawienia przez Wójta Gminy stanu realizacji uchwał podjętych na poprzedniej Sesji oraz odpowiedzi na zadane wówczas pytania.

  Kolejnym punktem było przedstawienie stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i kryminalnego na terenie Gminy Spytkowice. Referującymi byli Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej Pan Paweł Kwarciak oraz Zastępca Komendanta Powiatowego Policji Pan Bogusław Wajdzik. Przy okazji realizacji tego punktu miało miejsce podsumowanie czynności z zakresu działań ratunkowych związanych z zagrożeniem powodziowym jakie wystąpiło w maju br. Pan Wójt podziękował przede wszystkim druhom z OSP Miejsce i Bachowice za działania ratownicze, a Komendantowi Powiatowemu PSP za współpracę, nieocenioną pomoc oraz współpracę w sytuacji zagrożenia. Słowa podziękowań Wójt skierował także do Mieszkańców Gminy, Starosty Wadowickiego, Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz wszystkich, którzy swoją postawą pomagali w akcji ratunkowej.

  W dalszej części obrad Radni jednogłośnie udzielili Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok, o czym piszemy w odrębnym artykule.

  Po przerwie Rada Gminy zatwierdziła roczne sprawozdania finansowe za 2013 rok: Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Gminnego Ośrodka Kultury. Rada zaopiniowała również pozytywnie propozycję Zarządu Powiatu w sprawie okręgów wyborczych w wyborach do Rady Powiatu.

  Niezwykle ważnym punktem było zajęcie stanowiska w sprawie wniosku firmy Linc Energy dotyczącego zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego gminy Spytkowice. Radni odmówili wprowadzenia wnioskowanych przez firmę Linc Energy zmian. Tym samym Rada nie wyraziła zgody na realizację projektu podziemnego zgazowania węgla na terenie naszej Gminy. Zmiana tego stanowiska, jak napisano w opinii, będzie ewentualnie możliwa dopiero po wyjaśnieniu wszystkich wątpliwości oraz określeniu ram prawnych przez Ustawodawcę dla projektów tego typu.

  Obrady tradycyjnie zakończyło przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji oraz zapytania w sprawach różnych, skierowane do Wójta Gminy.  XLI SESJA RADY GMINY

  W środę 9 kwietnia w sali WDK Spytkowice odbyła się XLI Sesja Rady Gminy. Była to Sesja bardzo pracowita czego dowodem było przyjęcie 20 uchwał. Ponad to Radni wysłuchali informacji Wójta Gminy nt wdrożenia i realizacji zadań wynikających z tzw. " ustawy śmieciowej " a także przyjęli treść pisma ws. zamontowania fotoradaru na ul. Jana Pawła II w Spytkowicach. Tradycyjnie stałym punktem porządku obrad, jest informacja o realizacji uchwał podjętych na ostatniej Sesji Rady Gminy, jak również informacja na temat zdarzeń z okresu międzysesyjnego.

  Przyjęte uchwały usprawnią realizację budżetu i gospodarowanie zasobami Gminy. Spośród przyjętych, należy wymienić uchwały w sprawie: lokalizacji targowiska gminnego, ustalenia zasad korzystania z targowiska oraz wysokości stawki opłaty targowej, określenia zasad jej ustalania i poboru. Przyjęto również Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym zasobem Gminy Spytkowice na lata 2014-2019 oraz uchwałę regulująca zasady wynajmu lokali.

  Do najistotniejszym wydarzeń okresu międzysesyjnego należy zaliczyć Zebrania Wiejskie wszystkich sołectw, które dotyczyły podsumowania 2013 roku, oraz planów na rok bieżący. Ważnym zdarzeniem było również spotkanie Włodarzy Gmin ościennych i przedstawicieli powiatów oświęcimskiego i krakowskiego, w sprawie wspólnych działań na rzecz reaktywacji transportu osobowego na linii kolejowej Oświęcim-Przeciszów-Zator-Spytkowice-Brzeźnica-Skawina-Kraków Płaszów. W tym okresie Wójt odbył spotkania ze 104 Mieszkańcami Gminy.

  Bardzo szczegółowej informacji udzielił Wójt Gminy nt wdrożenia i realizacji "ustawy śmieciowej". Wynika z niej, że na obecnym etapie wdrażania jako gmina uniknęliśmy wszelkich perturbacji, które miały miejsce w innych samorządach. Ustawa śmieciowa została wdrożona sprawnie i bez nadmiernych utrudnień dla Mieszkańców. Większość z nich w złożonych deklaracjach wybrała selektywny sposób gromadzenia odpadów, co przyczyniło się do tego, że już obecnie osiągnęliśmy nałożony ustawą poziom segregacji.

  Radni przyjęli też jednogłośnie treść pisma, skierowanego do Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Krakowie w sprawie zamontowania na terenie naszej Gminy fotoradaru odcinkowego. Tym samym Radni poparli petycję Mieszkańców w tej sprawie.

  Więcej szczegółów na temat sesji w protokole i załącznikach zamieszczonych na stronie internetowej Rady Gminy.  XL SESJA RADY GMINY

  W środę 26 lutego w sali WDK Spytkowice odbyła się XL Sesja Rady Gminy. W trakcie obrad Sesji, Radni przyjęli 14 uchwał. Wysłuchali informacji Wójta Gminy: o realizacji uchwał podjętych na poprzedniej Sesji; o zdarzeniach jakie miały miejsce w okresie międzysesyjnym, a także informacji o procesach sądowych w których Gmina Spytkowice jest stroną postępowania.

  Wspomnianą część roboczą poprzedziło wystąpienie przedstawicieli firmy LINC ENERGY dotyczące przebiegu i efektów prac badawczych w kontekście planów uruchomienia instalacji podziemnego zgazowania węgla na terenie Gminy Spytkowice. O działaniach firmy LINC ENERGY na terenie Naszej Gminy informowaliśmy już wielokrotnie na naszych stronach internetowych przekazując informację o wszystkim co w tej sprawie było i jest istotne. Dlatego osoby zainteresowane zapraszamy do archiwum naszych informacji. Obecna wizyta przedstawicieli firmy LINC ENERGY, jest związana z procedurą uzyskania tzw. decyzji środowiskowej.

  "Tak naprawdę jest to początek , już konkretnej dyskusji na temat możliwości powstania instalacji podziemnego zgazowania węgla. Czyli powstania w Naszej Gminie, przedsiębiorstwa zajmującego się eksploatacją złóż węgla kamiennego. Procedura postępowania przed wydaniem decyzji środowiskowej, przewiduje udział społeczeństwa, dlatego tym spotkaniem rozpoczynamy nowy cykl spotkań z przedstawicielami firmy LINC ENERGY licząc na to, że otrzymamy rzetelne informacje na temat inwestycji. Panowie zostali również zaproszeni na niedzielne Zebranie Wiejskie w Spytkowicach" - wyjaśnił Wójt podsumowując wystąpienie gości. W czasie krótkiej dyskusji przedstawiciele firmy odpowiadali na zadawane przez Radnych pytania, które dotyczyły głównie bezpieczeństwa i ochrony środowiska.

  Z pośród informacji z okresu międzysesyjnego warto odnotować, że w tym czasie Wójt uczestniczył w 43 wydarzeniach. Ze zdarzeń kulturalnych należy wspomnieć o Koncertach Noworocznych w Ryczowie i Bachowicach. Początek roku to także czas podsumowań roku 2013. W ramach tych podsumowań, Wójt uczestniczył w wszystkich Zebraniach Sprawozdawczych OSP oraz innych organizacji z terenu Gminy. Na temat możliwości nawiązania współpracy przy ocenie konsekwencji środowiskowych podziemnego zgazowania węgla, Wójt rozmawiał z przedstawicielami Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

  Zdecydowanie największym zainteresowaniem spotkała się informacja Wójta na temat cywilnych procesów sądowych w których Gmina uczestniczy lub uczestniczyła jako strona. Wójt udzielił bardzo szczegółowej i wyczerpujących informacji na ten temat. Wyjaśnił też jakie konsekwencje, głównie finansowe - poniesie lub może ponieś Gmina w przypadku niekorzystnych orzeczeń sądowych.

  " W każdej sprawie staramy się bronić interesów Gminy. Jednak bardzo niekorzystne opinie biegłych sądowych uniemożliwiają takie działanie. Tego problemu można było uniknąć już w poprzedniej kadencji. Gdyby moi poprzednicy reagowali znacznie wcześniej na sygnały o nieprawidłowościach, a przede wszystkim, gdyby podjęli właściwe decyzje rozwiązujące lub łagodzące konflikt - nie było by tego problemu. Dzisiaj bardzo trudno podważyć opinię biegłego i wygrać sprawę sądową lub doprowadzić do ugody, ponieważ negatywne opinie są dodatkowym argumentem strony przeciwnej, która posiadając taki argument nie jest zainteresowana ugodą. Przedstawiam tę informację po to, by Radni mieli pełną świadomość tego co się dzieje." - wyjaśnił Wójt. W dyskusji na ten temat Radni wymienili poglądy sugerując by wyciągnąć właściwe wnioski na przyszłość.

  Na koniec Radni wysłuchali sprawozdania z realizacji planów pracy Komisji Rady Gminy w 2013 roku, oraz przyjęli protokoły z poprzednich Sesji. Więcej informacji w protokole z Sesji.
  XXXIX sesja Rady Gminy

  Głównym punktem obrad ostatniej w 2013 roku Sesji Rady Gminy Spytkowice było rozpatrzenie przedstawionego przez Wójta projektu budżetu Gminy na 2014 rok. Zakłada on uzyskanie dochodów na poziomie 27.839.918,34 zł. Wydatki ustalone zostały na kwotę 28.085.111,34 zł. Jest to rekordowy budżet, jeśli chodzi o poziom dochodów i wydatków, zwłaszcza majątkowych (czyli tych przeznaczonych na inwestycje) na przestrzeni ostatnich lat.

  Największe dochody planujemy uzyskać z tytułu: udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych - 6.424.864,00 zł, subwencji ogólnej budżetu państwa - 8.778.224,00 zł, subwencji wyrównawczej dla gmin - 2.647.963,00 zł, dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu pomocy społecznej - 2.523.038,00 zł, dofinansowania unijnego na inwestycje gminne - 2.767.102,34 zł oraz podatków i opłat lokalnych - 1.810.500,00 zł.

  Tradycyjnie największą część wydatków przeznaczymy na oświatę - 12.201.057,00 zł, pomoc społeczną - 3.577.392,00 zł, inwestycje - 5.000.000 zł. I właśnie ta ostatnia kwota budzi największe zadowolenie u wszystkich osób interesujących się funkcjonowaniem naszej wspólnoty samorządowej.

  Wśród zadań rozwojowych, które będziemy mieli okazję dostrzec w trakcie realizacji budżetu znajdziemy m.in.:
  - budowę domu pogrzebowego na cmentarzu komunalnym w Spytkowicach,
  - remont dawnej Szkoły Rolniczej w Bachowicach w celu utworzenia muzeum regionalnego wraz z izbami pamięci O. Rudolfa Warzechy i ks. Franciszka Gołby,
  - budowę Centrum Sportu i Rekreacji w Ryczowie,
  - remont Domu Strażaka w Półwsi,
  - budowę chodnika przy ul. Floriana w Miejscu,
  - zakup gruntu i wykonanie projektu budowy Wiejskiego Domu Kultury w Miejscu,
  - zakup i montaż wiat przystankowych,
  - remont dróg gminnych w sołectwie Lipowa,
  - wykonanie prac projektowych na drogach gminnych,
  - budowa chodnika przy ul. Starowiejskiej w Ryczowie,
  - wykonanie placu zabaw przy ZSP w Bachowicach - III etap,
  - remont pawilonu Sportowego LKS Astra w Spytkowicach,
  - wykonanie projektów remontu budynków Zespołów Szkolno - Przedszkolnych w Spytkowicach, Ryczowie i Bachowicach,

  To tylko najważniejsze z wielu innych, mniejszych, ale również niezwykle ważnych dla Mieszkańców inwestycji, jakie Wójt i Rada Gminy zamierzają poczynić w tym roku. Wójt Gminy podkreśla zarazem, że to nie wszystko co chce wykonać w 2014 roku. "Jest wiele, niezwykle istotnych spraw jakie należałoby wykonać, jednak z braku środków nie wszystkie udało się zapisać w uchwale budżetowej. Jedną z nich jest rozpoczęcie budowy chodnika przy ulicy Wiślanej w Spytkowicach. To jedno z priorytetowych zadań, jakie chciałbym jeszcze w tym roku rozpocząć. Zrobię wszystko co w mojej mocy, aby znaleźć środki na ten cel - mówi Wójt Gminy Mariusz Krystian.

  W budżecie zwiększone środki przekazano na wydatki zarezerwowane dla Sołtysów i Rad Sołeckich. Kwoty te pozwalają zabezpieczyć niezwykle potrzebne i ważne dla Mieszkańców działania, dotyczące m.in. wykonywania przepustów, utwardzania dróg dojazdowych, czy odtwarzania rowów odwadniających. Jak informuje Wójt Gminy, pieniądze te pozwolą na przekazywanie tych spraw sołtysom wsi, a tym samym upodmiotowienie ich w procesie decyzyjnym i wykonawczym. Praca Urzędu będzie mogła skupić się tym samym, na średnich i dużych inwestycjach, które wymagają ogromnego nakładu pracy, rozpoczynając od procesu przygotowawczego i projektowego, poprzez wykonawstwo i ostateczne rozliczenie.

  Ogromnym sukcesem jest również fakt, że ponad 2.700.000 zł będzie pochodziło z refundacji inwestycji z funduszy Unii Europejskiej. Solidna praca w tym zakresie przynosi efekty. Już dziś można powiedzieć, że wykorzystaliśmy końcówkę programowania unijnego 2007 - 1013, a mieliśmy na to przypomnijmy tylko dwa lata tej kadencji.
  XXXVIII sesja Rady Gminy

  W środę 27 listopada, w sali WDK Spytkowice odbyła się XXXVIII Sesja Rady Gminy Spytkowice. W trakcie obrad radni przyjęli 8 uchwał oraz informacje Wójta Gminy nt. realizacji uchwał przyjętych na poprzedniej sesji, zdarzeń z okresu międzysesyjnego oraz informacje o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Spytkowice w roku szkolnym 2012/2013.

  W czasie obrad Sesji Rady przyjęto Roczny Plan Współpracy Gminy Spytkowice ... z organizacjami pozarządowymi i organizacjami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego. Spośród uchwał należy wymienić m.in uchwały zatwierdzające taryfy: za zbiorowe zaopatrzenie w wodę, za zbiorowe odprowadzanie ścieków, a także dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków. Przyjęto także wzór formularzy w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.

  Z informacji udzielonych przez Wójta największe zainteresowanie wzbudziła informacja na temat realizacji zadań oświatowych. W minionym roku szkolnym zadania oświatowe były realizowane przez 140 nauczycieli i 44 pracowników oświatowych. Był to kolejny rok w którym uczniowie naszych szkół osiągali liczne sukcesy w konkursach nie tylko lokalnych ale również powiatowych, wojewódzkich, a nawet ogólnopolskich. Aby zapewnić wysoki poziom nauczania Gmina wspiera dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli. W minionym roku przeznaczono na ten cel ponad 31 tys złotych. Kolejne 212 tys zł wydano na organizowanie dowozu dzieci do szkół w tym także dowóz dzieci niepełnosprawnych.

  Bardziej szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Rady Gminy, a także na stronach internetowych.
  XXXVI sesja Rady Gminy

  W czwartek 31 października w sali WDK Spytkowice odbyła się XXXVI Sesja Rady Gminy. W trakcie obrad Radni wysłuchali informacji Wójta Gminy nt działalności Wójta w okresie międzysesyjnym i odpowiedzi na zadane pytania w czasie poprzedniej Sesji. W okresie międzysesyjnym Wójt uczestniczył w 33 spotkaniach i zdarzeniach społeczno -kulturalnych. Spośród nich warto wymienić spotkania z władzami powiatu, które dotyczyły stanu dróg powiatowych i ochrony środowiska, w szczególności melioracji i zabezpieczenia przeciwpowodziowego. Z imprez środowiskowych należy wspomnieć spotkania z seniorami zamieszkującymi w naszej gminie i jubilatami.

  W czasie Sesji Radni przyjęli 12 uchwał. Wśród nich m. in uchwały dotyczące: wielkości podatku od nieruchomości,wysokości stawek podatku od środków transportu i opłaty targowej. Chociaż każda z tych stawek została skorygowana o wzrost wskaźnika inflacji zmiany te nie przekroczyły dopuszczalnych maksymalnych wielkości. Wszystko wskazuje na to, że w roku 2014 podatek rolny nieznacznie się obniży, a to za sprawą niższej ceny żyta.Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Rady Gminy lub na stronach internetowych.

  Sesja zakończyła się przyjęciem protokołu z poprzedniej Sesji.
  XXXV sesja Rady Gminy

  Do tej pory dokumenty pomiędzy dwoma spytkowickimi gminami województwa małopolskiego krążyły tylko za sprawa błędnie wpisanego adresu, czyli omyłki nadawcy. Od dziewiątego października to się zmieni. W sali WDK Spytkowice (pow. wadowicki) w tym właśnie dniu zastało podpisane porozumienie o nawiązaniu współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Spytkowice w powiecie wadowickim, a Gminą Spytkowice w powiecie nowotarskim, w którym czytamy m.in:

  " Gminy podejmują współpracę, która opierać się będzie na wzajemnych kontaktach na rzecz rozwoju społeczności lokalnych obu Gmin ... ."

  Dokument podpisali: Pan Franciszek Sidełko Wójt Gminy Spytkowice w powiecie nowotarskim, Pani Barbara Dziur - Przewodnicząca Rady Gminy Spytkowice ( powiat nowotarski) oraz Pan Mariusz Krystian Wójt Gminy Spytkowice w powiecie Wadowickim, Pan Jerzy Piórowski Przewodniczący Rady Gminy Spytkowice (pow. wadowicki).

  Bez wątpienia było to wydarzenie historyczne jeszcze z jednego powodu. Przed podpisaniem porozumienia Radni obu gmin przyjęli jednogłośnie uchwały potwierdzające wolę współpracy. Stało się to na posiedzeniu wspólnie zorganizowanych sesji Rad obu Gmin. Dlatego porozumienie zostało podpisane w bardzo uroczystej atmosferze obecności Radnych obu Gmin. Na zakończenie zebrani obdarowali się okolicznościowymi prezentami. Był także tort i skromny poczęstunek w czasie którego dominowały tematy samorządowe i ... nie tylko.
  XXXIV sesja Rady Gminy

  W środę 25 września, w sali WDK Spytkowice odbyła się XXXIV Sesja Rady Gminy, w której uczestniczyli Radni Gminy Spytkowice, zaproszeni goście: Wójt Gminy Spytkowice Pan Mariusz Krystian, Skarbnik Gminy Pani Alina Antosz , Kierownik Posterunku Policji asp.sztab. Zdzisław Kacprzak, Kierownicy Referatów Urzędu Gminy i Jednostek Organizacyjnych oraz Sołtysi Sołectw.

  W trakcie obrad Radni przyjęli 6 uchwał i informacje Wójta Gminy nt.: realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji; działalności w okresie międzysesyjnym; wnioskowania, pozyskiwania i wykorzystania środków z funduszy zewnętrznych; realizacji zadań wynikających z tzw. ustawy śmieciowej, informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy oraz Planów Finansowych Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Gminnej Biblioteki Publicznej, Gminnego Ośrodka Kultury, za I półrocze 2013 r., oraz kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej według stanu na dzień 30 czerwca 2013 r.

  Przedstawiając swoją działalność w okresie międzysesyjnym Wójt przypomniał ponad 50 zdarzeń, w których oprócz spotkań z włodarzami gmin ościennych, powiatu i województwa, miały miejsce również spotkania z mieszkańcami i przedstawicielami instytucji i firm realizującymi na terenie naszej gminy różne zadania i projekty inwestycyjne. Spośród wspomnianych należy chociażby wymienić: Forum Wójtów, Burmistrzów i Starostów Województwa Małopolskiego, Konwent Wójtów i Starosty Powiatu Wadowickiego z udziałem Wojewody Małopolskiego Pana Jerzego Millera, spotkania z przedstawicielami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, a także pracę w Komitecie Sterującym Stowarzyszenia Dolina Karpia. Wójt Gminy dwukrotnie gościł kierownictwo firmy LINC ENERGY z Australii, która prowadzi w naszej Gminie prace badawcze.

  Z wydarzeń społeczno-kulturalnych należy przypomnieć w szczególności Dożynki Gminne, przekazanie sztandaru ufundowanego przez mieszkańców dla OSP w Półwsi, a także Dzień Seniora zorganizowany przez niedawno powstałe Koło Gospodyń Wiejskich w Miejscu.

  Duże zainteresowanie Radnych wzbudziła informacja Wójta nt. realizacji zadań wynikających z przepisów tzw " ustawy śmieciowej". Wójt w sposób wyczerpujący przekazał zebranym m.in dane liczbowe opisujące realizację tego zadania, a także przypomniał działania poprzedzające wdrażanie " ustawy śmieciowej". To właśnie podjęcie we właściwym czasie tych działań, przyczyniło się w sposób bezpośredni do właściwej realizacji nowych obowiązków wynikających z ustawy. Radni w swoich komentarzach i spostrzeżeniach pozytywnie ocenili informację Wójta.

  Również z dużym zainteresowaniem uczestnicy sesji wysłuchali informacji o " .... pozyskiwanych środkach zewnętrznych. Do 31 sierpnia złożono 37 wniosków o uzyskanie środków zewnętrznych. Pozytywnie zostało rozpatrzonych 30; 4 wnioski są w trakcie oceny.Wartość pozyskanych środków to kwota: 2 653 642 zł; w tym środki unijne: 1 153 388 zł; inne środki zewnętrzne:1 500 240zł- co pozwoliło (i pozwoli) nam zrealizować ok. 23 zadań na łączną(szacowaną) kwotę: 5 mln zł.

  Informując Radnych o przebiegu realizacji wykonania Budżetu Gminy za I półrocze 2013 roku, Wójt Gminy przedstawił uchwałę Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 9 września 2013 r., która pozytywnie opiniuje przebieg wykonania budżetu za ten okres.

  Osoby zainteresowane tematem więcej informacji mogą uzyskać z protokołu zamieszczonego na stronach internetowych Urzędu Gminy i załączników dostępnych w biurze Rady Gminy.  33 sesja 33 sesja 33 sesja 33 sesja
  33 sesja 33 sesja 33 sesja 33 sesja
  33 sesja 33 sesja 33 sesja 33 sesja
  33 sesja 33 sesja  XXXIII sesja Rady Gminy

  3 lipca b.r. w Sali Widowiskowej WDK Spytkowice odbyła się XXXIII Sesja Rady Gminy Spytkowice. Po przyjęciu porządku obrad, Wójt Gminy tradycyjnie poinformował Radę o realizacji Uchwał podjętych na poprzedniej Sesji oraz odpowiedział na zapytania i wnioski Radnych. Wójt przedstawił także informację o działalności i funkcjonowaniu gminy w okresie międzysesyjnym. Najważniejsze informacje dotyczyły m.in.:

  a) zakończenia procedur przetargowych związanych z budową chodnika przy ul. Starowiejskiej w Ryczowie;
  b) rozpoczęciu procedur przetargowych, związanych z budową chodnika przy ul. Floriana w Miejscu;
  c) stanu realizacji nowej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
  d) sytuacji powodziowej w gminie po gwałtownych opadach deszczu w dniach 10 i 21 czerwca b.r.;
  e) działalności kulturalnej gminy tj. otwarciu wystawy w Galerii Regionalnej w Wadowicach, przedstawiającej przyrodę oraz zabytki gminy Spytkowice oraz organizacji II Festiwalu Orkiestr Dętych Doliny Karpia;
  f) stanu realizacji inwestycji tj. budowy kanalizacji w Spytkowicach, remontu WDK Bachowice oraz remontu budynku sportowego Astra Spytkowice;
  g) otrzymaniu dofinansowania z programu "Małopolskie Remizy", na remont budynku Domu Strażaka w Półwsi;
  h) otrzymaniu kolejnej promesy na remont dróg gminnych uszkodzonych w czasie powodzi, w wysokości 410 tysięcy złotych;
  i) pracy Wójta w Stowarzyszeniu Dolina Karpia;
  j) zakończeniu procedur przetargowych, dotyczących wyboru projektanta budowy Centrum Sportu i Rekreacji w Ryczowie;
  k) bieżącej pracy Wójta Gminy;

  Niezwykle ważnym punktem obrad była informacja Komendanta Powiatowego Policji Pana Waldemara Krężela oraz Zastępcy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach Pana Pawła Szczepańczyka, na temat stanu bezpieczeństwa w Gminie Spytkowice. Pan Wójt oraz Przewodniczący Rady Gminy podziękowali Policji oraz Straży za współpracę i zaangażowanie w realizacji zadań dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa Mieszkańcom Gminy Spytkowice. Pan Wójt na ręce Komendanta Gminnego OSP złożył podziękowania dla strażaków z jednostek OSP za akcje ratownicze podczas zagrożeń powodziowych w tym roku.

  Radni oraz zaproszeni goście wysłuchali także informacji Kierownika Powiatowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Pana Józefa Budki, w kwestii pozyskiwania środków unijnych przez rolników z terenu Gminy Spytkowice.

  Bardzo ważnym punktem Sesji było wręczenie nagród rzeczowych oraz finansowych, ufundowanych przez Wójta i Radnych Rady Gminy, uczniom osiągającym najlepsze wyniki w nauce w kategorii Szkół Podstawowych oraz Gimnazjum.

  Ponadto Radni m.in. przyjęli uchwały dotyczące zmian w Uchwale budżetowej oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Spytkowice, wyrazili zgodę na sprzedaż i dzierżawę nieruchomości będących własnością Gminy Spytkowice oraz ustalili wysokość opłaty z pobyt dziecka w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Spytkowice. Każda godzina ponad wymiar bezpłatnych 5 godzin dziennego pobytu, będzie kosztowała złotówkę. Tym samym przedszkola w naszej Gminie nadal pozostaną jednymi z najtańszych w województwie małopolskim.  33 sesja 33 sesja 33 sesja 33 sesja
  33 sesja 33 sesja 33 sesja 33 sesja
  33 sesja 33 sesja  XXXII sesja Rady Gminy

  W poniedziałek 03 czerwca w budynku Domu Strażaka w Spytkowicach miała miejsce XXXII Sesja Rady Gminy. Jednym z najważniejszych punktów obrad było przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Spytkowice za rok 2012r.

  Przed przyjęciem uchwały, sprawozdanie z wykonania budżetu przeszło pozytywnie całą ścieżkę proceduralną tj. ocenę Regionalnej Izby Obrachunkowej i Komisji Rewizyjnej Rady Gminy. Nim Radni rozstrzygnęli kwestię udzielenia absolutorium zapoznali się z przedstawioną przez Wójta obszerną prezentacją na temat wykonania budżetu, otrzymując tym samym rzetelną informację o sprawach finansowych Gminy.

  Uchwała absolutoryjna kolejny rok z rzędu została przyjęta jednogłośnie. Tym samy Rada Gminy uznała za właściwy sposób realizacji planu budżetowego i działań Wójta w roku 2012 r. Dziękując Radzie Gminy za udzielone absolutorium, Wójt podkreślił, że rok 2012 był rokiem szczególnym, dlatego wszystkim zaangażowanym w wykonanie budżetu należą się szczególne podziękowania za pracę.

  Z informacji jaką Wójt Gminy przedstawił Radnym wynika, że po stronie dochodów rok 2012 zamkną się kwotą : 27 386 359,56 zł i był większy od przyjętego po zmianach budżetowych jakie miały miejsce w ciągu roku o kwotę ponad 341 tys. zł. Rzeczywiste wielkości obrazuje zamieszczona tabela.

  Wykonany dochód był również większy w stosunku do dochodów z lat poprzednich.

  Uczestnicy sesji poznali również strukturę dochodów w roku 2012 i ich porównanie do lat poprzednich.


  Bardzo korzystnie prezentuje się w stosunku do lat minionych dynamika wzrostu dochodów własnych. W stosunku do roku 2011 zaobserwowano poziom wzrostu o 20,17 %. W roku 2011 w porównaniu do roku 2010 poziom ten wynosił 15,81%. Po stronie wydatków rok 2012 zamknięto kwotą: 25 781 628,17 zł i były one mniejsze niż zaplanowane po zmianach budżetu jakie następowały w ciągu roku. Nie mniej były one większe niż w latach minionych co obrazują tabele i wykresy:

  Po raz pierwszy obecni na sesji mogli poznać procentową strukturę wydatków i obciążenie jakie stanowią dla dochodów gminy.

  Należy zaznaczyć, że bardzo pozytywną informacją płynącą z analizy wydatków jest fakt zwiększenia nakładów inwestycyjnych i wielkości pozyskanych środków zewnętrznych na inwestycje.

  Wydatki inwestycyjne i o charakterze inwestycyjnym należą do wydatków, które łatwo zauważyć . Wyremontowane drogi, rozpoczęcie największej od lat inwestycji jaką bezsprzecznie jest budowa II etapu kanalizacji współfinansowana ze środków unijnych. Właśnie pozyskanie 1 mln 360 tys zł środków unijnych na tę inwestycje należy uznać za największy sukces roku 2012. Pozyskana kwota nie jest uwzględniona w przedstawionym poniżej zestawieniu środków zewnętrznych - ponieważ nie została jeszcze zakończona. Podobnie jak pozyskane środki unijne na remont Domu Strażaka w Bachowicach w kw. 127 893 zł oraz pawilonu sportowego LKS " Astra" Spytkowice w kw. ponad 290 tys zł.

  Ważną informacją dopełniającą temat inwestycji na terenie naszej gminy było przypomnienie działań inwestycyjnych zrealizowanych przez podmioty i instytucję zewnętrzne. W poprawę bezpieczeństwa przeciwpowodziowego na terenie naszej gminy i w jej okolicach, Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie przeznaczył kwotę blisko 6 mln 600 tys zł. Krajowa Dyrekcja Dróg i Autostrad na remont 2000 mb nawierzchni drogi krajowej nr 44 kwotę 4 mln zł. Razem ponad 10,5 mln zł.

  Wójt przedstawił również zdarzenia, które trudno przeliczyć na pieniądze mające jednak wielki wpływ na wzmacnianie więzi społecznych i naszej tożsamości. Wszystkich zainteresowanych szczegółami ostatniej sesji Rady Gminy zachęcamy do zapoznania się z protokołem, który zostanie zamieszczony na stronie internetowej po przyjęciu przez Radę.  32 sesja 32 sesja 32 sesja 32 sesja
  32 sesja 32 sesja 32 sesja  XXXI sesja Rady Gminy

  W środę, 27 marca w sali WDK Spytkowice odbyła się XXXI Sesja Rady Gminy. W przedświątecznej Sesji uczestniczyli Radni Rady Gminy, Wójt Gminy, Sekretarz Urzędu Gminy, Skarbnik, Kierownicy Referatów, Dyrektorzy Jednostek Organizacyjnych oraz Sołtysi Sołectw.

  W trakcie obrad Sesji, Radni wysłuchali informacji Wójta Gminy nt. realizacji uchwał podjętych na poprzedniej Sesji, a także odpowiedzi na zadane pytania i wnioski. Tradycyjnie Wójt przekazał zebranym wyczerpującą informację o wydarzeniach z okresu międzysesyjnego. W czasie Sesji, Radni podjęli 7 uchwał, oraz wysłuchali informacji dotyczącej działalności Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w roku 2012.

  Okres międzysesyjny upłyną pod znakiem zebrań sprawozdawczych organizacji pozarządowych tj. Ochotniczych Straży Pożarnych, Ludowych Klubów Sportowych oraz Zebrań Wiejskich zorganizowanych we wszystkich sołectwach.

  Szczególne zainteresowanie Radnych wzbudziło jednak wspólne spotkanie Wójta Gminy i Włodarzy Gmin ościennych z Wicemarszałkiem Województwa Małopolskiego Panem Romanem Ciepilą nt. rewitalizacji połączenia kolejowego Kraków Płaszów- Skawina- Spytkowice- Zator - Oświęcim. W trakcie tego spotkania pojawił się nowy pomysł, który przywrócił nadzieję na reaktywację w ciągu następnych kilku lat, zawieszonego w styczniu tego roku połączenia przewozów osobowych na wspomnianej linii kolejowej. Projekt przewiduje opracowanie koncepcji i potrzebnych dokumentów do zagospodarowania przez gminy terenów wokół stacji i przystanków kolejowych. W przyszłości miały by powstać m.in. parkingi i wiaty rowerowe dla osób podróżujących koleją.

  Spośród przyjętych uchwał, najistotniejsze znaczenie ma również uchwała dotycząca opisanego wcześniej projektu tj. wyrażająca zgodę na zawarcie porozumienia z Gminą Zator, Gminą Skawina, Gminą Brzeźnica, Powiatem Oświęcimskim i Powiatem Wadowickim w sprawie wspólnej realizacji projektu pod nazwą: " Zintegrowany program działań mających na celu wzmocnienie więzi społecznych opartych o zagospodarowaniu przestrzeni publicznej powiązanej komunikacyjnie z Galicyjską Linią Kolejową Oświęcim-Kraków Płaszów." Porozumienie zakłada aplikowanie o środku pomocowe w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014.

  Informację o działalności GZOZ przedstawił Kierownik Zakładu dr Wiesław Musiał. Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej udziela świadczeń z zakresu: podstawowej opieki zdrowotnej, leczenia ogólno-stomatologicznego, ambulatoryjnej specjalistycznej opieki dla kobiet (poradnia ginekologiczno-położnicza), fizykoterapii i programów zdrowotnych, zgodnych z umową z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz szczepień refundowanych przez Gminę.

  W punkcie porządku obrad dotyczącym interpelacji, wniosków i zapytań Radni poruszali sprawy bieżące. Na koniec Przewodniczący Rady Gminy poinformował o korespondencji i pismach jakie wpłynęły do biura Rady Gminy. Bardziej szczegółowe informacje są dostępne w załączniku do protokołu z obrad Sesji dostępnym na stronie internetowej i w biurze Rady Gminy.  31 sesja 31 sesja 31 sesja 31 sesja
  31 sesja 31 sesja  XXIX sesja Rady Gminy

  W środę 27 lutego w WDK Spytkowice odbyła się, pierwsza w tym roku robocza sesja Rady Gminy. W czasie sesji radni przyjęli 7 uchwał oraz informację Wójta Gminy o realizacji uchwał podjętych na poprzedniej Sesji, a także informację o działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym oraz sprawozdanie z prac Komisji Rewizyjnej Rady Gminy.

  Spośród podjętych uchwał należy wymienić m.in. uchwałę określającą warunki i tryb "udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu ... .", oraz uchwałę zmieniającą regulamin utrzymania czystości. Treść uchwał jest dostępna na stronach internetowych Gminy Spytkowice. Wszystkie uchwały zostały przyjęte jednogłośnie.

  W swojej informacji Wójt poinformował o 58 najważniejszych zdarzeniach, które miały miejsce w okresie międzysesyjnym. Największym zainteresowaniem cieszyła się podjęta przez Wójta pod koniec 2012 roku, sprawa uruchomienia regularnego połączenia umożliwiającego dojazd mieszkańców do Krakowa i Oświęcimia. Chociaż w tym temacie nie ma wiążących rozstrzygnięć Radni dobrze ocenili aktywność Wójta w tej sprawie.

  Sytuacja Mieszkańców Gminy Spytkowice jest dramatyczna. Dojeżdżający do Krakowa podróżują w skandalicznych, uwłaczających warunkach. Skazani na to co zaproponowały firmy transportowe niewiele mają do powiedzenia. Do pracy, szkoły, na uczelnię trzeba dojechać. A prawdziwej konkurencji co do obowiązujących standardów, pomiędzy przewoźnikami nie ma.. Aby to zmienić Wójt rozpoczął rozmowy z "większymi firmami" mogącymi zaproponować regularne połączenia w lepszym standardzie podróżowania. Swoim pomysłem postanowił zainteresować włodarzy ościennych gmin.

  Kolejną sprawą przykuwającą uwagę Radnych jest aktywność Gminy w Stowarzyszeniu Dolina Karpia, w szczególności wielkość pozyskiwanych i możliwych do pozyskania za pośrednictwem stowarzyszenia unijnych środków pomocowych. Wójt poinformował, że bilans naszej aktywności jest korzystny. Gmina aplikuje o wszystkie możliwe do zagospodarowania środki pomocowe. Na pewno to widać, a jeśli nie wszyscy zdążyli to zauważyć w niedługim czasie zauważą. Gmina złożyła kilka wniosków - wszystkie zostały wysoko ocenione.  29 sesja 29 sesja 29 sesja 29 sesja  XXVIII sesja Rady Gminy

  W piątek 21 grudnia w sali Domu Strażaka odbyła się ostatnia w tym roku Sesja Rady Gminy. W trakcie obrad Radni przyjęli 14 uchwał w tym uchwałę budżetową określającą planowane przychody i wydatki gminne w roku 2013. Przychody gminy ustalono na kwotę 27. 269.675,88 zł. Zaplanowano wydatki na poziomie 28. 299.781,88 zł. Deficyt jest następstwem m.in. realizacji drugiego etapu kanalizacji i koniecznością zapewnienia wkładu własnego do pozyskanych środków unijnych.

  Z wydatków największą pozycję stanowią wydatki oświatowe na które gmina wyda 11. 719. 110,00 zł ( 42% gminnych wydatków). Wydatki te będą sfinansowane w kwocie 8. 968. 716 zł - z tzw. Subwencji Oświatowej, a pozostała część tj. 2.750. 394, 00 zł zostanie pokryta ze środków własnych. Na wydatki inwestycyjne i majątkowe zaplanowano kwotę 5. 509. 784,00 zł ( ok.20% gminnych wydatków) - zdecydowanie więcej niż w latach poprzednich. Będą one realizowane m.in. ze środków własnych, a także pozyskanych środków zewnętrznych w tym unijnych. Wspomniane środki zostaną przeznaczone na:


  - remonty i budowę dróg i chodników
  - projekty budowlane i inną dokumentację dla realizowanych inwestycji
  - remonty budynków komunalnych
  - budowę II etapu kanalizacji
  - doposażenie bazy oświatowej

  Analizując strukturę wydatków można zauważyć, że poza oświatą i inwestycjami znaczną część środków zostanie przeznaczona na pomoc społeczną tj. - 3. 788.889,88 zł, co stanowi ponad 13% wszystkich wydatków. Wydatki na administrację publiczną - zaplanowano na kwotę 2. 962.661 zł (10,46% gminnych wydatków). W przypadku wydatków na administrację należy zauważyć, że rok 2013 będzie kolejnym rokiem w którym wydatki te będą mniejsze niż w latach poprzednich. W roku 2010 stanowiły one 12,81% wszystkich gminnych wydatków. W roku 2013 będzie to już tylko 10,46%. Zaoszczędzone w ten sposób pieniądze zwiększają portfel inwestycyjny. Szczególnie istotnym w tej kwestii jest również fakt, że w kwocie wydatku na administrację publiczną uwzględniono koszty organizacji prac interwencyjnych, robót publicznych i zatrudnienia stażystów. Tak więc rzeczywiste koszty funkcjonowania administracji są jeszcze mniejsze. Bardziej szczegółowe informacje nt. wydatków, zamieszczone są na załączonych wykresach. Za uchwałą budżetową głosowało 13 Radnych, 1 wstrzymał się od głosu, 1 był nieobecny .

  28 sesja

  "To budżet pro rozwojowy, rekordowy pod względem planowanych kwot dochodów, jak i wydatków. Szczególnie cieszą mnie pieniądze wydatkowane na cele inwestycyjne. One najbardziej powinny być widoczne dla Mieszkańców i wpływać na rozwój naszej Gminy. Zabezpieczyliśmy także wydatki na pozostałe cele, mam tu na myśli przede wszystkim Oświatę, dzięki czemu m.in w oddziałach przedszkolnych w dalszym ciągu będziemy prowadzić darmowe nauczanie języka angielskiego oraz otoczymy dzieci opieką logopedyczną. Jesteśmy na półmetku kadencji. Cieszy mnie współpraca z Radą Gminy, która akceptuje każde działania Wójta, które zmierzają do pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje. To daje efekty, które są i będą widoczne coraz wyraźniej - komentuje Wójt Gminy Mariusz Krystian.

  Pozostałe uchwały dotyczyły głownie wprowadzenia tzw. " ustawy śmieciowej". Przyjęto nowy Regulamin Utrzymania Czystości w Gminie i wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami, jaką będą składać mieszkańcy, a także uchwałę o sposobie naliczania, wysokości i częstotliwości wspomnianych opłat. Rada Gminy ustaliła, że w rok 2013 "opłata śmieciowa " będzie wynosić: 5 zł od mieszkańca w przypadku śmieci segregowanych i 16 zł w przypadku śmieci niesegregowanych. Opłata za odpady segregowane została przez Radnych obniżona z proponowanych 8 zł do 5 zł.

  W swoich wystąpieniach Wójt Gminy poinformował także radnych o wydarzeniach z okresu między sesyjnego. Radni zainteresowali się w szczególności podjętą przez Wójta inicjatywą uruchomienia regularnego połączenia autobusowego Oświęcim- Spytkowice- Kraków. Wójt wyjaśnił, że prowadzone przez Niego rozmowy rzeczywiście zmierzają do stworzenia takiego połączenia, jednak jest zbyt wcześnie by mówić o szczegółach.

  Podsumowując Sesję Wójt podziękował Radnym za przyjęcie uchwały budżetowej. Odniósł się także do aktualnej sytuacji Gminy, w szczególności do informacji jakie otrzymał od swojej poprzedniczki w dniu 14 grudnia 2010 roku, gdy rozpoczynał swoją kadencję.

  Więcej informacji na temat sesji można odnaleźć w protokole i załącznikach dostępnych na naszej stronie internetowej, po ich zatwierdzeniu na następnym posiedzeniu Rady Gminy.  24 sesja 24 sesja 24 sesja 24 sesja
  24 sesja 24 sesja 24 sesja 24 sesja  XXVII sesja Rady Gminy

  W środę 21 listopada w sali WDK w Spytkowicach odbyła się XXVII Sesja Rady Gminy. W jej trakcie przyjęto 12 uchwał, 2 apele, przeanalizowano informację Wójta Gminy o realizacji zadań oświatowych, a także wysłuchano informacji obecnego w czasie obrad przedstawiciela Firmy LINC ENERGY - Pana Lecha Lewczuka nt. efektów prowadzonych prac badawczych na terenie Gminy Spytkowice w zakresie poszukiwania złóż węgla kamiennego.

  Już tradycyjnie, obrady rozpoczęto od wysłuchania informacji Wójta Gminy nt. realizacji uchwał podjętych na poprzedniej roboczej Sesji Rady Gminy. Wójt poinformował również zebranych o wydarzeniach okresu międzysesyjnego. Przedstawił informację o 63 najważniejszych zdarzeniach w których uczestniczył. Tym samym Rada otrzymała pełną informację o działalności Wójta Gminy.

  Przedstawiciel Firmy LINC ENERGY, zapoznał wszystkich z efektami prac jego firmy na terenie naszej gminy. W ciągu roku Firma LINC ENERGY dokonała odwiertów, które potwierdziły obecność trzech pokładów węgla. Jednak możliwość wykorzystania tych pokładów musi zostać potwierdzona w pierwszej kolejności przez badania laboratoryjne. Planowane są kolejne odwierty. Aktualnie firma koncentruje swoje działania na kontaktach z instytucjami mającymi wpływ na stworzenie warunków prawnych dla osiągnięcia celów ekonomicznych Firmy LINC ENERGY i gospodarczych naszego regionu. Przedstawiciel firmy zwrócił jednak uwagę, że na efekty, także tych prac trzeba będzie poczekać kilka lat, dlatego też nie przedstawił prognoz na temat wielkości planowanego zatrudnienia.

  Z pośród 12 przyjętych uchwał, cztery z nich dotyczą: stawek podatku od nieruchomości i środków transportowych oraz opłat za zużycie wody i odprowadzanie ścieków.

  Z przygotowanej informacji nt realizacji zadań oświatowych w Gminie Spytkowice, Radni dowiedzieli się miedzy innymi o stanie organizacyjnym, bazie lokalowej, kadrze i jej osiągnięciach, sposobie doskonalenia zawodowego nauczycieli, a także sposobie finansowania i kosztach funkcjonowania oświaty w Gminie. W czasie dyskusji Pani Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Bachowic podziękowała - w imieniu wszystkich nauczycieli pracujących w gminnych placówkach oświatowych- Wójtowi i Radzie Gminy za troskę i działanie na rzecz promowania edukacji oraz zrozumienie dla pracy nauczycieli.

  Pod koniec obrad Radni przyjęli apel w sprawie likwidacji kolejowego przewozu pasażerskiego na linii Kraków-Skawina-Spytkowice-Oświęcim. W apelu czytamy m.in.:

  "Rada Gminy Spytkowice mając na względzie dobro mieszkańców Gminy, apeluje o zachowanie bezpośredniego połączenia kolejowego ... ."

  "Podjęte przez samorząd wojewódzki działania ..., stanowią wykluczenie naszych Mieszkańców z regionalnej wspólnoty samorządowej, którą wspólnie tworzymy. Ta decyzja powoduje duże rozgoryczenie, potęgowane brakiem propozycji rozwiązań alternatywnych wobec zaistniałej sytuacji... ."

  "W poczuciu odpowiedzialności za dobro wspólnoty samorządowej, w imię teraźniejszej i przyszłej współpracy, apelujemy o zaniechanie działań zmierzających do zmniejszenia dostępności komunikacyjnej Mieszkańców naszej gminy do stolicy województwa, które nie mogą być określene tylko i wyłącznie poprzez nakłady finansowe."

  Apel został przyjęty jednogłośnie. Również jednogłośnie został przyjęty drugi apel skierowany do Ministra Środowiska, Posłów Okręgu Wyborczego Nr 12 i Senatora Okręgu Nr 30 dotyczący niejasności jakie wynikają z nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości w gminach. Radni uważaja, że:

  "Wprowadzone zapisy stoją w sprzeczności z zapisami wynikającymi z ustawy... o samorządzie gminnym, ... o finansach publicznych oraz ... ustawy o gospodarce komunalnej Radni wyrażają "... głęboki niepokój stanowiskiem Ministra Środowiska, które niedostrzga niejasności w w/w ustawie ...."

  W dalszej części apelu czytamy:

  " Rada Gminy Spytkowice popiera działania Rady Miejskiej Inowrocławia .... w sprawie skierowania do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej przepisów ustawy ..."

  Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące przebiegu obrad Sesji są dostępne w protokole i załącznikach.  APEL Nr 3/XXVII/2012 Rady Gminy Spytkowice z dnia 21 listopada 2012 roku w sprawie likwidacji kolejowego przewozu pasażerskiego na linii Kraków - Skawina - Spytkowice - Oświęcim

  APEL Nr 2/XXVII/2012 Rady Gminy Spytkowice z dnia 21 listopada 2012 roku w sprawie: wdrożenia nowych zapisów w ustawie z dnia 13 czerwca 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

  24 sesja 24 sesja 24 sesja 24 sesja
  24 sesja 24 sesja 24 sesja 24 sesja  XXIV sesja Rady Gminy

  W środę, 26 września w budynku WDK Spytkowice odbyła się XXIV Sesja Rady Gminy Spytkowice. Była to pierwsza sesja po przerwie wakacyjnej. Porządek obrad zawierał 15 punktów. Radni zajęli się 24 sprawami.

  Stałymi punktami porządku obrad każdej sesji są informacje Wójta Gminy nt. : realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji, odpowiedzi na zadane przez Radnych zapytania i wnioski, a także informacja na temat najważniejszych wydarzeń okresu międzysesyjnego.

  W czasie bieżącej sesji informacja Wójta nt. wydarzeń okresu międzysesyjnego zawierała 41 punktów. Radni otrzymali dokładną relację z działań i pracy Wójta w tym okresie. Wójt poinformował o przeprowadzonych przetargach i ich rozstrzygnięciach, trwających inwestycjach, jak również o wydarzeniach kulturalnych mających miejsce w naszej Gminie. Wójt przekazał informację o swoich spotkaniach w czasie których poruszał sprawy związane z bezpieczeństwem przeciwpowodziowym i drogowym. Przekazał również informację o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Spytkowice za I półrocze roku 2012, a także o stanie mienia komunalnego.

  W czasie sesji Radni przyjęli m.in. uchwałę o podziale gminy na okręgi i obwody wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. Radni zajęli również stanowisko w sprawie: udzielenia wsparcia finansowego Powiatowi Wadowickiemu w zakresie budowy pawilonu łóżkowego "E" Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Wadowicach. Czytamy w nim m.in. że, Rada Gminy popiera realizację tej inwestycji i deklaruje ..." gotowość do udzielenia pomocy finansowej, w szczególności do kosztów wyposażenia pawilonu "E". Jej wysokość zostanie określona w Budżetach Gminy na lata następne."

  Jednocześnie w swoim stanowisku Radni przypominają i zwracają uwagę ..." na wyrażane przez bardzo dużą grupę mieszkańców naszej gminy, bardzo krytyczne oceny pracy niektórych oddziałów Szpitala Powiatowego. "

  Osoby zainteresowane szczegółami obrad zapraszamy do zapoznania się z protokołem i dostępnymi załącznikami.  STANOWISKO Nr 2/XXIV/2012 Rady Gminy Spytkowice z dnia 26 września 2012 roku w sprawie udzielenia wsparcia finansowego Powiatowi Wadowickiemu w zakresie Budowy pawilonu łóżkowego "E" Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Wadowicach

  24 sesja 24 sesja 24 sesja 24 sesja
  24 sesja  XXIII sesja Rady Gminy

  W czwartek 26 lipca, w Sali Domu Strażaka w Spytkowicach, odbyły się obrady XXIII Sesji Rady Gminy Spytkowice. W posiedzeniu wzięło udział 11 Radnych, Wójt Gminy, Skarbnik i Sekretarz Urzędu Gminy, Kierownicy Jednostek Organizacyjnych, a także przedstawiciele prasy.

  Na początku obrad Wójt Gminy, pan Mariusz Krystian przedstawił Radnym informację o realizacji Uchwał Rady, a także sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym i najważniejszych wydarzeniach tego okresu. W tym zakresie na pierwszy plan wysuwają się spotkania Wójta dotyczące wprowadzenia w życie tzw. "ustawy śmieciowej", oraz analiza koncepcji rozbudowy węzła autostradowego Rudno i połączenia go z drogą krajową nr 44 w Spytkowicach poprzez most na rzece Wiśle. Plany takie są opracowywane na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego i będą poddane w późniejszym terminie pod społeczne konsultacje. Pan Wójt poinformował także o ogłoszeniu przetargów na remont dróg gminnych, których wartość kosztorysowa wynosi ponad 2 mln 400 tys. złotych, a także zakończeniu procedur przetargowych i podpisaniu umów na budowę chodników przy ul. Stefczyka w Bachowicach, Wadowickiej w Spytkowicach, św. Floriana w Miejscu i jana III Sobieskiego w Ryczowie.

  Najważniejszym punktem Sesji była uchwała dokonująca zmian budżetowych. Radni zaakceptowali projekt zmian przedstawiony przez Wójta Gminy. Dzięki tej decyzji zwiększono planowane wydatki Gminy o kwotę 2 mln 26 tysięcy złotych. Dzięki tym pieniądzom jeszcze w tym roku rozpocznie się wiele inwestycji. Będą to m.in.: remont budynku LKS Astra Spytkowice, remont budynku WDK Bachowice, remont i adaptacja pomieszczeń na salę prób dla gminnej orkiestry dętej, zakup środków technicznych na doposażenie Zakładu Usług Komunalnych w celu dostosowania go do wymogów nowej "ustawy śmieciowej", remont dróg gminnych.

  Ponadto Rada Gminy umorzyła pożyczkę jaką OSP Miejsce zaciągnęła z budżetu Gminy na zakup samochodu bojowego, a także zdecydowała o wynajęciu lokalu w drodze bezprzetargowej na utworzenie agencji pocztowej w Ryczowie w miejsce likwidowanego przez Pocztę Polską oddziału pocztowego. Zdecydowano również o wyrażeniu zgody na nabycie na rzecz Gminy i zbycie na rzecz osoby prywatnej działek znajdujących się w sołectwie Bachowice.

  Sesję tradycyjnie zakończyły zapytania i wnioski skierowane przez Radnych do Wójta Gminy.  19 sesja 23 sesja 23 sesja 23 sesja
  23 sesja 23 sesja 23 sesja 23 sesja
  19 sesja 23 sesja 23 sesja 23 sesja
  23 sesja 23 sesja 23 sesja 23 sesja
  23 sesja 23 sesja 23 sesja 23 sesja  XXII sesja Rady Gminy

  20 czerwca 2012 roku odbyła się XXII Sesja Rady Gminy Spytkowice. Rozpoczęła się od wręczenia nagród finansowych dla najlepszych uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjów z terenu Gminy Spytkowice. Nagrody ufundowali Wójt Gminy Spytkowice oraz Radni Rady Gminy ze środków Prywatnych.

  W kolejnej części Kierownik Wytwórni Pasz De Heus w Spytkowicach Pan Zygmunt Kolasa, przedstawił działalność Firmy na terenie Gminy, uwzględniające przede wszystkim aspekt rynku pracy, współpracę z samorządem gminnym oraz działalność społeczną i dobroczynną Firmy. Podsumowując wystąpienie Kierownika Zakładu, Wójt Gminy Pan Mariusz Krystian podziękował za dotychczasową współpracę, podkreślając fakt wspierania wielorakich inicjatyw środowiskowych i inwestycyjnych przez firmę De Heus, spośród których na pierwszy plan wysuwa się stałe finansowanie budowy chodnika przy ulicy Wadowickiej (od 2009 roku, firma De Heus przeznaczyła na ten cel kwotę 100 tysięcy złotych).

  Kolejnym bardzo istotnym elementem Sesji była dyskusja nad udzieleniem absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok. Absolutorium Rada Gminy udzieliła w głosowaniu jawnym jednogłośnie, zaś Pan Wójt Mariusz Krystian w kolejnym punkcie przedstawił w szczegółach wykonanie budżetu w różnych jego aspektach, przedstawiając Radnym i Gościom prezentację multimedialną.

  Ponadto Rada Gminy na wniosek Wójta wprowadziła zmiany budżetu i uchwały budżetowej (m.in. zwiększając wydatki na zakup mobilnej pompy dla OSP Bachowice oraz remont remizy tej jednostki oraz zakup samochodu pożarniczego dla OSP Spytkowice), udzieliła dotacji dla OSP Półwieś, oraz wyraziła zgodę na nabycie nieruchomości i przekształcenie Zakładu Usług Komunalnych w spółkę gminną.

  Jak zawsze stałym elementem Sesji jest przedstawiane Radzie przez Wójta Gminy sprawozdanie z najważniejszych wydarzeń i działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.  19 sesja 22sesja 22sesja 22sesja
  22sesja 22sesja 22sesja 22sesja
  22sesja  XXI sesja Rady Gminy

  Dnia 24 maja br. w sali Domu Strażaka w Spytkowicach odbyła się XXI Sesja Rady Gminy Spytkowice. W posiedzeniu uczestniczyli wszyscy Radni, Wójt Gminy, Sołtysi wsi, Kierownicy jednostek zewnętrznych i referatów Urzędu, a także Kierownik Inspektoratu Rejonowego w Oświęcimiu Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie- Edward Kopeć oraz Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Spytkowicach- Elżbieta Monica i Kierownik Posterunku Policji w Spytkowicach- asp. sztab. Zdzisław Kacprzak.

  Sesja rozpoczęła się od wypowiedzi Wójta Gminy na temat czynności podjętych w okresie międzysesyjnym. Zebranych poinformował o przeprowadzonej ewaluacji w Szkole Podstawowej Nr 2, nawiązaniu współpracy partnerskiej z Gminą Divinka na Słowacji w ramach Euroregionu Beskidy, a także pracach dot. stworzenia mapy turystycznej Gminy Spytkowice jako części realizowanych działań promocyjnych (ich widocznym znakiem są już zainstalowane maszty i flagi z herbem gminy). Przekazał do wiadomości, iż ustalono wstępną koncepcję projektu przebudowy wnętrza budynku LKS Astra oraz fakt otrzymania z projektu "Małopolskie Remizy" dofinansowania dla OSP Bachowice w kwocie 35.000zł przeznaczonej na remont Wiejskiego Domu Kultury. Zaprezentował poddane konserwacji i oprawione w skórę "Protokoły Rady Gminy Spytkowice z lat 1913-1936", które stanowią niezwykłą pamiątkę międzywojennych sesji. Podziękował przy tym Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej- Alicji Kolasie za koordynację tegoż przedsięwzięcia oraz Radnemu Zbigniewowi Maladze za zaangażowanie w zebranie materiałów na obchody 100-lecia OSP Spytkowice. Zebranych poinformował, iż odbył spotkanie dot. uregulowania potoku Bachówka oraz pozyskania dofinansowania na mobilny zestaw pompowy dla OSP Bachowice. Rozpoczął także procedurę rozgraniczeniową przy cmentarzu w Spytkowicach. W swojej wypowiedzi Wójt Gminy zaznaczył, iż po kolei realizowany jest harmonogram inwestycji przetargowych, czego przykładem są m.in. wyremontowane ulice: Górna w Półwsi i Długa w Ryczowie, a także droga prowadząca do cmentarza w Bachowicach. Zobowiązał Kierownika ZUK do przygotowania harmonogramu prac na drogach rolniczych, do których materiał został już zebrany. Obecnych na sesji poinformował, iż duży nacisk kładzie na kwestie działań wykonywanych w ramach usuwania skutków powodzi z lat 2010- 2011, czego pochodną są przeprowadzone już rozmowy, między innymi z Wydziałem Rolnictwa Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. W trakcie są również ustalenia dot. wykonania przepustu przez drogę za przejazdem kolejowym na Kępkach oraz remontu mostu na ul. Pagory. Wójt Gminy zawiadomił również o fakcie podpisania 30 kwietnia br. umowy na dofinansowanie kanalizacji. Całość inwestycji obliczona jest na kwotę ok. 9mln zł, z czego uzyskane wsparcie to ok. 50% kosztów kwalifikowanych.

  W trakcie Sesji Radni Gminy zatwierdzili zmiany budżetu i uchwały budżetowej Gminy Spytkowice w 2012 roku. Zwiększono dochody budżetu o łączną kwotę 184.095,71 zł, a wydatki o łączną kwotę 8.106.109,71 zł. Wójt podkreślił, że zmiany dotyczą przede wszystkim zwiększeń wydatków na prace inwestycyjne. Ustalono m.in. zakup samochodu dla OSP Spytkowice w kwocie 100tys. zł oraz pompy mobilnej dla OSP Bachowice w kwocie 80tys. zł, a także przekazanie części środków na wymianę sieci wodociągowej w kwocie 25tys zł i remont ogrodzenia cmentarza w Spytkowicach w kwocie 50tys. zł. Zwiększono wydatki na budowę chodników oraz remonty dróg i budynków komunalnych we wszystkich sołectwach na terenie Gminy. Ogółem, Radni wprowadzili do budżetu dodatkową kwotę ponad 8mln zł.

  Przewodnim tematem Sesji było omówienie stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego na lata 2011- 2012. Głos ww. spawie zabrał Kierownik Inspektoratu Rejonowego w Oświęcimiu MZMiUW w Krakowie- Edward Kopeć. Poinformował zebranych, iż Inspektorat zajmuje się głównie melioracja podstawową, czyli odpowiada za przepompownie, jazy, ujęcia wód- generalnie stanem technicznym urządzeń. Przyznał, że sytuacja Gminy Spytkowice jest kłopotliwa- 1/4 terenu jest podtapiana. Stwierdził: "Obwałowania w dużej mierze wykonane były w okresie międzywojennym i nie są dostosowane do dzisiejszych realiów. Dopiero w 1997 roku powstały dokumentacje uszczelniania obwałowań. Potok Spytkowicki to jedyny do tej pory Potok, który uchodzi do Wisły i nie jest uregulowany". Wartość ogólnych prac to ok. 7mln zł w 2011 r. i ok. 8mln zł w 2012 r. Koniec inwestycji planowany jest na październik br. W otwartej dyskusji Kierownik Inspektoratu odniósł się do zapytań wniesionych przez Radnych dot. budowy przepompowni w Miejscu, braku wału na odcinku 146m w Lipowej, koncepcji przebudowy jazu przy Archiwum Państwowym, usuwania zakrzaczeń na wałach oraz ścieżki rowerowej na nich umiejscowionej, jak i potoków gminnych- Spytkowickiego, Półwiejskiego i z obszaru Ryczów- Łęg. Stwierdził, iż badał już sprawę przepompowni w Miejscu i nadal nie zna przyczyn jej nie wykonania, gdy prowadzono prace w Łączanach czy Smolicach. Obiecał zlecić ekspertyzę i zbadać geologicznie sprawę niedokończonego remontu wału na Lipowej. Oznajmił, iż nie może nakazać usuwania zakrzaczeń, gdyż krzewy i drzewa tam rosnące są własnością prywatną. Uświadomił zebranych, że na 200 km obwałowań, którymi dysponuje ZMiUW, nie ma ścieżki rowerowej (bo ta musi mieć 4m szerokości), tylko utwardzenie korony wałowej, która jest systematycznie robiona. Odnośnie jazu przy Archiwum, mimo różnych działań, prawo nie pozwala na ingerencję, gdyż właścicielem jest Rybacki Zakład Doświadczalny. Wyraził zadowolenie z wykonania prac na Potoku Spytkowickim i obiecał zająć się sprawami innych Potoków.

  Wypowiedź Kierownika Inspektoratu podsumował Wójt Gminy, przyznając, że są różne koncepcje regulacji Potoków: Spytkowickiego, Półwiejskiego i Wilgoszcz. Zaapelował do ZMiUW, by jak najszybciej zająć się sprawą wału na Lipowej, gdyż istnieje tam wielkie zagrożenie dla mieszkańców. Podziękował za dotację na przebudowę Potoku Spytkowickiego. Zwrócił również uwagę na zgłaszany przez Radnych problem rowów melioracyjnych. Poinformował, że nie istnieje inwentaryzacja rowów, więc należy ją przeprowadzić. W swojej wypowiedzi zaznaczył, iż dbanie o rowy to dobra wola Sołtysów i Radnych, a gmina im w tym pomaga, choćby przydzielając pracowników interwencyjnych do ich wykaszania i odmulania.

  Pozostała część obrad Sesji poświęcona była działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym profilaktyce antynarkotykowej. Przewodnicząca GKRPA- Elżbieta Monica przedstawiła informacje nt. działań realizowanych przez Komisję, wydatków z tym związanych oraz zadań profilaktycznych powziętych na rzecz dzieci i młodzieży podejmowanych przez organizacje i stowarzyszenia z terenu gminy.

  Obrady XXI Sesji Rady Gminy Spytkowice poświęcono również zatwierdzeniu sprawozdań finansowych GOK, GZOZ i GBP w Spytkowicach, zasadom organizowania przez GOPS pogrzebu dla osób bezdomnych oraz uchwaleniu programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami. Sesję zakończyły wolne wnioski i zapytania.

  19 sesja 21sesja 21sesja 21sesja
  21sesja 21sesja 21sesja 21sesja
  21sesja 21sesja 21sesja 21sesja  XIX sesja Rady Gminy

  We wtorek 27 marca w sali WDK Spytkowice odbyła XIX Sesja Rady Gminy Spytkowice. Oprócz Radnych i Wójta Gminy w Sesji uczestniczyli zaproszeni goście: Ksiądz Dziekan Józef Piwowarski- Proboszcz Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Katarzyny w Spytkowicach, młodszy inspektor Waldemar Krężel - I z-ca Komendanta Powiatowego Policji w Wadowicach, młodszy brygadier Paweł Kwarciak- Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach, aspirant sztabowy Zdzisław Kacprzak - Kierownik Posterunku Policji w Spytkowicach, a także funkcjonariusze Posterunku Policji w Spytkowicach: aspirant Rafał Kozak, aspirant Sławomir Piórkowski, aspirant Robert Pomietlak, st. sierżant Seweryn Walus, st. sierżant Łukasz Lasek.

  Sesja została podzielona na dwie części. W pierwszej, uroczystej poświęcono i przekazano naszym policjantom nowy radiowóz. Gmina Spytkowice współfinansowała zakup samochodu, przekazując na ten cel 35 tys. zł. Od tej chwili Posterunek Policji w Spytkowicach ma do dyspozycji zupełnie nowe auto: HYUNDAI i3.

  Drugą roboczą część zdominowały trzy tematy. Pierwszy z nich to stan bezpieczeństwa Gminy w roku 2011. Informację na ten temat przedstawił z-ca Komendanta Powiatowego Policji w Wadowicach młodszy inspektor Pan Waldemar Krężel. Z przedstawionych w statystycznym ujęciu informacji wynika, że w roku 2011 zagrożenie przestępczością ogółem wzrosło o 24,6 % w stosunku do roku 2010. O tyle więcej wszczęto postępowań przygotowawczych. Należy podkreślić, że przedstawione statystki informują nas o liczbach zdarzeń w stosunku do roku 2010. Gdyby przedstawione informacje porównać w dłuższej perspektywie czasowej, okazuje się że w tym temacie nie ma drastycznych zmian, a ilość przestępstw choć się zmienia, pozostaje na zbliżonym poziomie.

  W 2011 roku na drogach gminy Spytkowice doszło do 4 wypadków drogowych, co stanowi 3,2% ogółu wypadków w powiecie wadowickim. W wypadkach tych poniosły śmierć 2 osoby. W całym powiecie wadowickim w 2011roku na drogach zginęło 18 osób. We wspomnianych wypadkach 2 osoby zostały ranne co stanowi 1,4 % ogólnej liczby rannych w naszym powiecie. W roku ubiegłym doszło do 39 kolizji drogowych co stanowi 3,4% wszystkich kolizji w powiecie. Jest to jednak więcej o 30% niż w roku 2010 i niestety o ok.18,18% więcej od średniej z 6- ciu poprzednich lat. Inne dane liczbowe: policjanci podjęli 233 interwencje w tym 103 domowe; nałożono 111 mandatów karnych.

  Z-ca komendanta podsumowując i kończąc swoją prezentacje jeszcze raz podziękował Władzom Gminy za dobrą współpracę. Wyraził nadzieję, że w latach następnych będzie to skutkowało poprawą stanu bezpieczeństwa mieszkańców Gminy.

  Wójt Gminy, komentując ocenę stanu bezpieczeństwa stwierdził, że " przedstawione liczby są odzwierciedleniem ekonomicznej sytuacji społeczeństwa. W momencie kryzysu, kiedy obszary niedostatku i biedy są coraz większe, przestępczość wzrasta i tak prawdopodobnie jest również w tym przypadku. Swoje żniwo zbiera też tzw. "bezstresowe wychowanie", niewydolność wychowawcza coraz większej liczby rodzin i inne zmiany kulturowe do których jako państwo i społeczeństwo nie jesteśmy przygotowani. Większa liczba ofiar śmiertelnych i poszkodowanych na naszych drogach to efekt wprowadzenia tzw. "e-myta" - opłat dla samochodów ciężarowych korzystających z autostrady, co spowodowało zwiększoną liczbę TIR-ów na drogach lokalnych. W połączeniu z fatalnym stanem dróg krajowych wpływa to negatywnie na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego w Gminie Spytkowice.

  Drugim ważnym tematem poruszonym na Sesji był stan bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Wyczerpującą informację w tej sprawie przedstawił młodszy brygadier Paweł Kwarciak- Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach. W tym przypadku przedstawione dane były bardziej optymistyczne. W stosunku do roku 2010 zmniejszyła się liczba interwencji strażackich. Co prawda liczba pożarów pozostała na tym samym poziomie jednak zdecydowanie mniej było innych zdarzeń np. interwencji koniecznych ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne. Zmniejszyła się ilość pożarów wywołanych nieostrożnym zachowaniem dorosłych i dzieci. Natomiast, co jest bardzo niepokojące znacznie zwiększyła się liczba pożarów wywołanych podpaleniami (o 65%), a także z niewyjaśnionych przyczyn. Ogółem we wszystkich zdarzeniach na terenie naszej gminy w roku ubiegłym wzięło udział 212 zastępów i 1157 strażaków.

  Kończąc swoją prezentację, Komendant zwrócił uwagą na bardzo dobrą współpracę pomiędzy Strażą a Władzami Gminy. Podziękował za zaangażowanie w systematyczną poprawę warunków działania OSP na terenie naszej Gminy.

  Wójt Gminy dziękując za współpracę w tym temacie z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach przedstawił działania Gminy w zakresie poprawy bezpieczeństwa Pożarowego mieszkańców Gminy. W 2011 roku składały się na to m.in. remonty 2 remiz strażackich: Osp Spytkowice i OSP Ryczów oraz zakup nowego lekkiego samochodu bojowego dla OSP Miejsce. W tym roku planowany jest zakup 2 średnich samochodów pożarniczych dla OSP Spytkowice i OSP Ryczów oraz remont remizy OSP Bachowice z programu "Małopolskie Remizy", a także uzyskanie dla tej jednostki wysokowydajnej pompy mobilnej.

  Kolejną ważnym tematem poruszonym w czasie obrad XIX Sesji Rady Gminy, była przedstawiona przez Wójta, Strategia Kanalizacji Gminy Spytkowice. Należy zaznaczyć, że po raz pierwszy Radni otrzymali tak wyczerpującą, zwięzłą i jednocześnie zrozumiałą dla większości informację. Na początek Wójt przedstawił sytuację aktualną. Informacja najważniejsza dla obecnych na sali to: " wg szacunkowych wyliczeń nasza gmina jest skanalizowana w ok. 11%, co stanowi jeden z najniższych współczynników w województwie małopolskim. Do skanalizowania pozostało 90% gminy. To bardzo wielkie wyzwanie dla naszego samorządu. Aby go zrealizować musimy wykazać dużo determinacji i rozwagi. Podstawowy problem to brak pieniędzy. Tak wielkiej inwestycji nie można zrealizować ze środków własnych. Nie można też zrealizować tej inwestycji finansując ją tylko kredytem. Konieczne jest pozyskanie na ten cel środków unijnych i jeśli będzie taka możliwość środków z innych programów pomocowych. Na dzień dzisiejszy nie wiemy jakie to będą programy i środki, gdyż zdecydowana większość z nich została już wykorzystana w latach poprzednich ". Wójt przypomniał, że: " jesteśmy przed drugim etapem kanalizacji. Złożyliśmy wniosek o dofinasowanie i chociaż został pozytywnie oceniony pod względem formalnym, to czy otrzymamy unijne dofinansowanie zależy od decyzji Zarządu Województwa i nie ma pewności czy tę pomoc otrzymamy".

  Pozostała część obrad sesji była poświęcona sprawom bieżącym. Jednym z ostatnich punktów było jednogłośne przyjęcie przez Radnych apelu wystosowanego do Rady Powiatu Wadowickiego " o pilny remont dróg powiatowych na terenie Gminy Spytkowice. Więcej szczegółowych informacji w protokole z obrad .

  19 sesja 19 sesja 19 sesja 19 sesja
  19 sesja 19 sesja 19 sesja 19 sesja
  19 sesja 19 sesja 19 sesja 19 sesja  XVIII sesja Rady Gminy

  W poniedziałek 30 stycznia o godz. 10.00 w sali Wiejskiego Domu Kultury odbyła się XVIII Sesja Rady Gminy Spytkowice. W Sesji uczestniczyli wszyscy Radni a także Wójt Gminy, zaproszeni kierownicy jednostek zewnętrznych i referatów urzędu.

  Sesja miała charakter roboczy. Po przyjęciu porządku obrad, Wójt Gminy przedstawił zebranym informację na temat wykonania uchwał podjętych przez Radę na poprzedniej Sesji oraz udzielił odpowiedzi na zadane wówczas pytania.

  W drugiej części przyjęto cztery ważne uchwały. Pierwsza z nich dotyczy " udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Wadowickiemu w zakresie robót drogowych w ciągach dróg powiatowych ". Uchwała ważna ponieważ ustala zakres i wartość pomocy jaką nasza gmina zamierza udzielić powiatowi w zakresie wspomnianych robót na naszym terenie. Pomoc ta " zostanie udzielona w formie wykonania w 2012 roku zadań inwestycyjnych ... do wysokości 600 tys. zł ich łącznej wartości ".

  W tym miejscu należy kolejny raz przypomnieć, że udzielenie takiej właśnie pomocy daje nam możliwość kontynuowania prac związanych z poprawą bezpieczeństwa drogowego poprzez budowę chodników. Bez współudziału gminy, która co roku ponosi większą część kosztów tego typu inwestycji, realizacja tych prac była by zupełnie niemożliwa lub znacznie przesunięta w czasie. Uchwała została podjęta na początku roku m.in. dlatego by zaplanować i sprawnie wykonać zadania .

  Kolejne dwie uchwały dotyczyły wyznaczenia osób do pracy w Radzie i Komitecie Stowarzyszenia " Dolina Karpia", które to Stowarzyszenie działając na terenie naszej i sześciu sąsiednich gmin, tworzy Lokalną Grupę Działania i Lokalną Grupę Rybacką. Obie grupy zostały utworzone po to by ułatwić pozyskanie środków unijnych mieszkańcom jak również jednostkom samorządu terytorialnego. Do pracy w Komitecie Rada Gminy wyznaczyła Wójta Gminy, a do Rady Stowarzyszenia Pana Wojciecha Bałysa Pełnomocnika Wójta Gminy ds. Promocji i Rozwoju.

  Dzięki czwartej przyjętej uchwale, w której Rada Gminy wyraziła zgodę na przystąpienie do Stowarzyszenia " Region Beskidy"- otwierają się dla nas jako samorządu nowe możliwości.

  Stowarzyszenie "Region Beskidy" zostało powołane w 1999 roku, aby podejmować działania mające na celu uaktywnienie szeroko rozumianej współpracy w ramach Euroregionu Beskidy, poprzez realizację różnych programów i projektów na terenach przygranicznych. Działania te są realizowane z udziałem funduszy unijnych, rządowych i środków finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Więcej na temat działalności stowarzyszenia na stronie internetowej: www.euroregion-beskidy.pl.

  Ostatnim punktem porządku obrad Sesji były; zapytania, interpelacje i wnioski Radnych. Tradycyjnie punkt ten jest poświęcony sprawą bieżącym. Tak też było tym razem. Osoby zainteresowane szczegółami zapraszamy do zapoznania się z protokołem.

  13 sesja 13 sesja 13 sesja 13 sesja
  13 sesja 13 sesja 13 sesja  XVII sesja Rady Gminy

  W czwartek 29 grudnia, odbyła się XVII, ostatnia w roku 2011 Sesja Rady Gminy Spytkowice. W Sesji uczestniczyli wszyscy Radni, Wójt Gminy i zaproszeni goście. Zdecydowanie najważniejszym punktem porządku obrad, było przyjęcie uchwały budżetowej na rok 2012. Po przedstawionej przez Wójta, pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, a także pozytywnej opinii Komisji Budżetu i Infrastruktury - radni jednogłośnie przyjęli uchwałę budżetową. Z najważniejszych liczb i informacji na temat budżetu należy wymienić;

 • planowany dochód to kwota - 24 621 799,52 zł
 • planowane wydatki to kwota - 24 137 167,52 zł
 • zaplanowana nadwyżka w kwocie - 484 632,00 zł zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych w latach wcześniejszych kredytów.
 • Po stronie wydatków największa kwota została zaplanowana na wydatki oświatowe tj.: 11 567 708 zł, z czego 8 745 898 zł zostanie pokryte z z części oświatowej subwencji ogólnej Skarbu Państwa, a pozostała część w kw.: 2 821 810 zł. - gmina musi zapłacić ze środków własnych. Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 1 600 000 zł. - w tym na inwestycje 1 580 000 zł. Dziękując radnym za jednogłośne przyjęcie budżetu, Wójt Gminy przypomniał, że ... "ten budżet będzie kolejnym trudnym budżetem, ponieważ przyjdzie nam go realizować w warunkach kryzysu finansowego, a także kryzysu finansów publicznych. Działając w takich warunkach trudno poprawnie zaplanować - szczególnie dochody budżetowe na które znaczący wpływ ma sytuacja gospodarcza w kraju i wskaźniki makroekonomiczne".

  W części roboczej sesji Wójt przedstawił również zdarzenia, które miały miejsce w okresie międzysesyjnym. Z najważniejszych warto przypomnieć.

 • Pierwszego grudnia odbyła się z udziałem; przedstawicieli GDDK i A , policji i władz gminy - komisja, poświęcona bezpieczeństwu na drogach. Poczyniono ustalenia dzięki którym możemy mieć nadzieję, że bezpieczeństwo to będzie systematycznie poprawiane.
 • 10 grudnia odbyły się Gminne Ćwiczenia OSP. O tym wydarzeniu informowaliśmy już na naszej stronie. Wójt podkreślił, że przebieg ćwiczeń został wysoko oceniony przez przedstawicieli Państwowej Straży Pożarnej.
 • 18 grudnia, został poświęcony i przekazany OSP Miejsce, nowy samochód pożarniczy.
 • Z wydarzeń kulturalnych należy przypomnieć, wydanie pierwszej płyty Gminnej Orkiestry Dętej z Ryczowa przedstawiającej dorobek artystyczny i gminne tradycje muzyczne.

  Kończąc XVII Sesję Rady Gminy Przewodniczący Rady, Wójt Gminy oraz wszyscy zebrani, podziękowali odchodzącej na emeryturę Pani Janinie Barcik - Kierownikowi Referatu Podatkowego za 22 lata pracy dla lokalnej społeczności.

  13 sesja 13 sesja 13 sesja 13 sesja
  13 sesja 13 sesja 13 sesja  XVI sesja Rady Gminy

  W środę 30 listopada, odbyła się XVI Sesja Rady Gminy. Pierwsza część sesji już tradycyjnie była poświęcona informacji Wójta na temat wykonania uchwał podjętych na poprzedniej sesji, a także informacji o zdarzeniach, które miały miejsce w okresie między sesyjnym.

  W tej części radni wysłuchali również zaproszonego gościa, przedstawiciela firmy LINC ENERGY, która na terenie naszej gminy, jak również gmin ościennych ma zamiar prowadzić prace badawcze występujących tu złóż węgla kamiennego, pod kontem jego przydatności do wydobywania gazu. Rada Gminy zajęła pozytywne stanowisko w tej sprawie.

  Druga część sesji była poświęcona przyjęciu tzw. uchwał okołobudżetowych. Radni zadecydowali o wysokości podatków i opłat lokalnych. Osoby zainteresowane szczegółami zapraszamy do zapoznania się z treścią wspomnianych uchwał na naszej stronie internetowej. Informacja najważniejsza dotycząca tego tematu to ta, że radni poparli propozycję Wójta, by nie podnosić podatku od nieruchomości jak również opłat za wodę i ścieki, a jedynie skorygować je o tzw. wskaźnik inflacji.

  W czasie sesji miało miejsce bardzo miłe zdarzenie. W przerwie obrad, radni złożyli Wójtowi Gminy gratulacje i upominek w związku z narodzinami córeczki.

  13 sesja 13 sesja 13 sesja 13 sesja
  13 sesja  XIV sesja Rady Gminy

  W czwartek 10 listopada odbyła się XIV Sesja Rady Gminy. Sesja została podzielona na dwie części. Pierwsza została poświęcona 93 Rocznicy Odzyskania Niepodległości. Otwierając uroczystą część Sesji, Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Piórowski przypomniał: jak ważną sprawą dla ówcześnie żyjących, była niepodległość. Wywalczona przez kilka pokoleń Polaków jest fundamentem współczesnej Polski. Skierował do wszystkich obecnych pytanie: "Czy potrafimy dobrze wykorzystać wolność wywalczoną przez naszych przodków ?". Wyraził nadzieję, że " nasza Ojczyzna będzie silnym państwem z którym będą się liczyć inne narody. Nie nastąpi to jednak, jeśli nie nauczymy młodego pokolenia miłości do Ojczyzny."

  W dalszej części uczestnicy obejrzeli program artystyczny zatytułowany "A to Polska właśnie" w wykonaniu uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Spytkowicach pod kierunkiem nauczycieli Pani Katarzyny Szarek, Bernadety Chlebickiej, Marzeny Mostowik. Program przygotowany na podstawie fragmentów "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego przypomniał zebranym sytuację naszego państwa w czasach zaborów. Przywołane symbole: złoty róg - symbol walki o niepodległość, chocholi taniec - symbol uśpienia narodu, a także obojętności i marazmu, zapewne pobudziły do refleksji i zastanowienia nad tym "co było", a może nawet nad tym "co jest".

  Refleksyjną atmosferę wzbogaciło kończące część artystyczną wystąpienie Wójta Gminy Mariusza Krystiana. W swoim wystąpieniu, Wójt przybliżył nam realia funkcjonowania II Rzeczypospolitej, państwa budowanego w trudnej sytuacji politycznej, społecznej i gospodarczej. Zwracając uwagę, że "tamtą Polskę" należało zbudować niemalże od nowa poprzez połączenie ziem trzech byłych zaborów. Mimo tego, że II Rzeczpospolita istniała tylko przez 20 lat, trwale zaistniała w świadomości Polaków. Chętnie wracamy pamięcią do tamtych czasów. Pielęgnujemy tę pamięć, wzmacniamy symbole, chętnie świętujemy upamiętniając ważne zdarzenia i daty. Przy okazji tego Święta "musimy zadać sobie pytanie: co my współcześnie żyjący w III Rzeczpospolitej, pozostawiamy potomnym? Jak nas ocenią nasi następcy ?".

  Na koniec tej części Sesji, Wójt Gminy wspólnie z Przewodniczącym Rady Gminy i Dyrektorami Szkół wręczyli nagrody laureatom konkursów historycznych oraz ich opiekunom.
  Wśród nagrodzonych byli uczniowie:
     Paweł Rybarczyk - finalista konkursu tematycznego "Tadeusz Kościuszko- żołnierz wolności"
     Miłosz Koza - finalista etapu wojewódzkiego Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego "Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1531-1683 od Obertyna do Wiednia"
     Mateusz Spisak - finalista etapu wojewódzkiego Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego "Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1531-1683 od Obertyna do Wiednia"
     Dawid Kaszuba - finalista etapu wojewódzkiego Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego "Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1531-1683 od Obertyna do Wiednia"
     Przemysław Żmuda - finalista etapu wojewódzkiego Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego "Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1531-1683 od Obertyna do Wiednia"
  oraz opiekunowie:
  Pani Barbara Zbigniewicz
  Pani Bernadetta Chlebicka

  Po przerwie rozpoczęto drugą część Sesji. Jej temat to "Rozwój Gminy Spytkowice poprzez sprzyjanie przedsiębiorczości". Na tę część zaproszono przedsiębiorców z naszej Gminy. Ta część spotkania była również interesująca. Stało się tak za sprawą bardzo interesujących prelekcji przedstawionych przez zaproszonych na tę Sesję: Zastępcę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Wadowicach Pana Andrzeja Kipiela oraz przedstawicieli Stowarzyszenia Samorządowego Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju w Suchej Beskidzkiej: Pana Ryszarda Janiszewskiego Prezesa Stowarzyszenia oraz Dorotę Nitecką - pracownika Stowarzyszenia. Radni i wszyscy obecni z zainteresowaniem wysłuchali informacji na temat wsparcia jakie mogą otrzymać przedsiębiorcy już prowadzący działalność jak również Ci, którzy dopiero planują rozpocząć własną działalność.

  Wśród obecnych na sali była również grupa uczniów z Zespołu-Szkolno Przedszkolnego w Ryczowie realizująca projekt pn. "Jak funkcjonuje nasza Gmina" pod opieką Pani Barbary Zbigniewicz i Pani Agnieszki Wawro. Mamy nadzieję, że udział w Sesji Rady Gminy zostanie owocnie wykorzystany przy realizacji tego projektu.


  Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z prezentacją Stowarzyszenia Samorządowego Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju w Suchej Beskidzkiej oraz z protokołem z XIV Sesji Rady Gminy Spytkowice.  fotogaleria >>>>>>


  XIII Sesja Rady Gminy.

  W środę 26 października w sali w sali WDK Spytkowice odbyła się XIII Sesja Rady Gminy. Swoją obecnością zaszczycili nas Starosta Wadowicki Pan Jacek Jończyk, W-ce Starosta Pani Marta Królik, Członek Zarządu Powiatu Pan Bartosz Kaliński, a także Radny Rady Powiatu Pan Józef Kozioł.

  Pierwsza część obrad została poświęcona sprawom powiatu. Obecność przedstawicieli powiatu była związana z projektem, planowanej przez Powiat Wadowicki inwestycji pn. "Rozbudowa Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Wadowicach o Pawilon Łóżkowy E". Dla przypomnienia, Pan Starosta Jacek Jończyk w sierpniu zwrócił się z pismem do Wójta Gminy z propozycją rozważenia możliwości udzielenia przez gminę pomocy finansowej Starostwu w realizacji tego zadania – o czym pisaliśmy wcześniej.

  W czasie swojego wystąpienia na Sesji Rady Gminy, Starosta przypomniał historię wspomnianej inwestycji: od okoliczności jakie miały wpływ na podjęcie tego projektu, poprzez realizację w poprzedniej kadencji, po dzień przejęcia przez Niego urzędu i stan na dzień dzisiejszy. Zaznaczył, że prosi jedynie "o rozważenie możliwości udzielania finansowego wsparcia i ewentualne podjęcie w najbliższym czasie uchwały intencyjnej ".

  Wicestarosta Pani Marta Królik przedstawiła koncepcję rozbudowy szpitala w oparciu o kosztorys inwestorski. Sprecyzowała również szacunkową wielkość kwoty, jaką nasza gmina w oparciu o liczbę mieszkańców mogła by przeznaczyć na wsparcie inwestycji. Według przedstawionych wyliczeń bezpieczeństwo finansowe inwestycji może zapewnić wsparcie finansowe w przeliczeniu na jednego mieszkańca w wysokości 25 zł - rocznie w trzech kolejnych latach. Oczywiście pod warunkiem, że finansowego wsparcia udzielą wszystkie gminy Powiatu Wadowickiego. Z wyliczenień wynika, że przez kolejne trzy lata nasza gmina powinna udzielić łącznej pomocy finansowej na kwotę około 750 tys zł.

  W dyskusji, jaka wywiązała się na ten temat Radni naszej gminy zadając pytania, poruszyli kwestię aktualnej sytuacji finansowej szpitala i perspektyw jej poprawienia. Odpowiadając Pani Królik zapewniła, że nowa dyrekcja podjęła już program naprawczy, którego celem jest "zbilansowanie" działalności szpitala na koniec roku 2012. Rok 2013 szpital powinien rozpocząć bez straty finansowej. Radni przypomnieli również, że jako gmina co roku współfinansujemy zadania powiatu budując chodniki wzdłuż dróg powiatowych.

  Na koniec dyskusji Wójt Gminy Mariusz Krystian wyraził wątpliwość czy równe współfinansowanie w przeliczeniu od mieszkańca przez gminy jest dobrym rozwiązaniem. "Przecież są gminy, które nie prowadzą własnych Zakładów Opieki Zdrowotnej. Nie ponoszą tym samym kosztów opieki zdrowotnej swoich mieszkańców, którzy korzystają z przychodni przy szpitalu w Wadowicach. Jego zdaniem te gminy powinny "dopłacić" więcej. Ten fakt należy koniecznie uwzględnić. Wójt zaznaczył również, że dyskusja co do szczegółów może być podjęta dopiero po rozstrzygnięciu przetargów, by co do wartości inwestycji była jasność.

  Nawiązując do inwestycji drogowych, potwierdził fakt, że mieszkańcy bardzo źle oceniają zaangażowanie powiatu w poprawianie stanu nawierzchni dróg powiatowych. Zdaniem Wójta to powinno ulec zmianie. Co do inwestycji chodnikowych Wójt stwierdził, że bezwzględnie należy usprawnić wszystkie procedury związane z zawieraniem porozumień pomiędzy starostwem a gminą tak, by te inwestycje były realizowane najpóźniej do końca września.

  Podsumowując tę część obrad Sesji, Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Piórowski pozytywnie oceniając spotkanie zapewnił, że Radni naszej gminy odpowiedzialnie i rozważnie podejmą temat pracując w komisjach.

  W dalszej części obrad radni m.in przyjęli informację Wójta Gminy o realizacji zadań ujętych w Gminnych Programach Profilaktycznych - za I półrocze 2011r , a także wybrali ławników do Sądu Rejonowego w Wadowicach, Wydział III Rodzinny. W wyniku przeprowadzonych w głosowaniu tajnym wyborów, ławnikami zostały panie: Bożena Dańcza i Violetta Fryc. Gratulujemy. Pozostała informacje nt. XIII sesji w protokole.

  13 sesja 13 sesja 13 sesja 13 sesja  XII Sesja Rady Gminy.

  We wtorek 27 września bieżącego roku w sali WDK w Spytkowicach odbyła się XII Sesja Rady Gminy. Pierwsze po wakacjach spotkanie radnych miało charakter roboczy. Przyjęto informację Wójta Gminy na temat przebiegu wykonania Budżetu Gminy Spytkowice za pierwsze półrocze, podjęto 14 uchwał. W czasie sesji Wójt Gminy w imieniu własnym, a także władz samorządowych i mieszkańców złożył Pani Dyrektor Józefie Brania w związku z Jej odejściem na emeryturę - podziękowania. " Kto zna tradycje Spytkowic, dobrze zna wkład i zaangażowanie osoby, Pani Dyrektor Józefy Brani w rozwój tutejszej szkoły i środowiska lokalnego. Właściwie inne słowa są zbędne ..."- mówił Wójt Gminy.

  Pani Józefa Brania 32 lata swojego życia poświęciła pracy w szkole. Przez 10 kolejnych lat jako nauczyciel w szkole w Ryczowie i Spytkowicach, a przez kolejne 22 lata jako Dyrektor Zespołu Szkół Podstawowych w Spytkowicach. Cierpliwie i dzielnie znosiła trudy tej pracy. Dbając o jak najlepsze wykonywanie swoich obowiązków często była również inicjatorką działać, które wykraczały poza jej obowiązki, po to by systematycznie poprawiać warunki kształcenia dzieci. Szanowana, lubiana i ceniona w dniu 31 sierpnia przeszła na emeryturę.

  Swoją obecnością na sesji zaszczycił nas również Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Pan Tadeusz Arkit. Obecność Pana Posła była znakomitą okazją by zapoznać się m.in z nową ustawą "o utrzymaniu czystości i porządku w gminach "( Pan Poseł brał aktywny udział w pracach sejmowych podkomisji i komisji tworzących te ustawę), a także do zainteresowania Posła naszymi lokalnymi sprawami. W czasie rozmów powróciła sprawa zabezpieczenia przeciwpowodziowego gminy i wzrastającego natężenia ruchu na drodze nr 44 Oświęcim - Spytkowice - Skawina w związku z prowadzonymi od lipca płatnymi autostradami. Poseł obiecał rozpoznać sprawę i interwencję jeśli będzie to możliwe w nadchodzącej nowej kadencji parlamentu.

  W czasie sesji Wójt Gminy poinformował radnych o zakwestionowanej przez Nadzór Prawny Wojewody uchwale " o opłatach za pobyt dziecka w przedszkolach .... ". Przedstawił swoje stanowisko w tej sprawie. Wątpliwości rozstrzygnie Wojewódzki Sąd Administracyjny.

  Kolejnym tematem była kwestia pomocy finansowej dla Powiatu Wadowickiego o jaką zwrócił się z pismem do Wójta Gminy Starosta Wadowicki Jacek Jończyk w związku z rozbudową Szpitala Powiatowego w Wadowicach. W odpowiedzi na wspomniane pismo Starosty Wójt Gminy stwierdził, że taka pomoc jest niemożliwa. Nasza Gmina mimo swoich niewielkich dochodów corocznie uczestniczy w finansowaniu zadań w naszej gminie należących do zadań powiatu. W roku 2011 do budowy chodników wzdłuż dróg powiatowych "dołożyliśmy" ponad 700 tys złotych. Podejmujemy takie działania ponieważ w sposób bezpośredni wpływa to na bezpieczeństwo naszych mieszkańców. Stanowisko Wójta przyjęto ze zrozumieniem.

  IXsesja internet IXsesja internet IXsesja internet IXsesja internet
  IXsesja internet IXsesja internet IXsesja internet IXsesja internet

  IX Sesja Rady Gminy.

  We wtorek 21 czerwca w sali Wiejskiego Domu Kultury w Spytkowicach, odbyła się IX sesja Rady Gminy Spytkowice. Należy dodać, sesja bardzo pracowita. W sesji uczestniczyło 14 -stu radnych. W czasie sesji uchwalono 21 uchwał. W tym tę najważniejszą, podsumowującą rok budżetowy 2010 - czyli uchwałę udzielającą" absolutorium " dla Wójta za wykonanie budżetu za rok 2010. Radni udzielili absolutorium 12-stoma głosami "za" przy dwóch głosach wstrzymujących się. Natomiast jednogłośnie przyjęto uchwały dotyczące sprawozdań finansowych, czyli :

 • sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok 2010
 • zatwierdzenia bilansu
 • rocznych sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych (Gminnego Ośrodka Kultury, Gminnej Biblioteki Publicznej, Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej)


  Przyjęcie wspomnianych uchwał poprzedziła praca w komisjach. Komisja Rewizyjna poświęciła tej tematyce dwa posiedzenia tj. w dniach 17 i 26 maja . Komisje "budżetowa" i " oświaty i spraw społecznych spotykały się kolejno 16 i 17 czerwca. Najważniejsze informacje wynikające z dokumentów to: Suma aktywów ( wartość majątku) gminnych na 31.12.2010r wynosi:

 • majątek Gminy ...............41 502 619,74 PLN
 • GOK-u.......................... 103 834,30 PLN
 • GBP ........................... 27 815,85 PLN
 • ZOZ-u ......................... 723 174,18 PLN


  W czasie sesji podjęto jeszcze jedną ważną w szczególności dla rodziców uchwałę tj.: w sprawie opłat za pobyt dziecka w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Spytkowice. Przyjmując propozycję Wójta, radni zdecydowali, że opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach pozostaną na tym samym poziomie. Czyli tak naprawdę będą najtańsze w powiecie wadowickim . ( 60 zł. - dla przebywających w przedszkolu 6 godz. dziennie; 90 zł.- dla przebywających powyżej 6 godz. dziennie). Tutaj należy przypomnieć, że rodzice nie płacą za pobyt dziecka do 5-ciu godzin dziennie.

  Ważnym wydarzeniem w czasie sesji było wręczenie sołtysom sołectw zaświadczeń potwierdzających ich wybór oraz zaświadczeń dla członków Rad Sołeckich. Specjalne listy gratulacyjne z tej okazji wręczyli sołtysom Wójt Gminy i przewodniczący Rady Gminy. Ponadto Wójt Gminy przedstawił informacje na temat stanu mienia gminnego i planowanych przedsięwzięć w zakresie ochrony środowiska.

  IXsesja internet IXsesja internet IXsesja internet IXsesja internet
  IXsesja internet IXsesja internet IXsesja internet IXsesja internet

  VIII Sesja Rady Gminy.

  W czwartek 14 kwietnia odbyła się VIII sesja Rady Gminy Spytkowice. VIII sesja W sesji uczestniczyli zaproszeni goście. Byli to: Pani Małgorzata Bywanis-Jodlińska Dyrektor Generalny Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego , Pani inspektor Maria Łapusińska Komendant Powiatowy Policji w Wadowicach , Pan podinspektor Paweł Garzeł Zastępca Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach a także Pan młodszy brygadier Paweł Kwarciak Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej , Pan ogniomistrz Tadeusz Dębski Komendant Gminny Ochotniczych Straży Pożarnych w Spytkowicach oraz Pani Monika Majeran , która w imieniu swojego taty Pana Alojzego Majerana odebrała nadany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Brązowy Krzyż Zasługi . W sesji Rady Gminy brali udział również sołtysi sołectw i kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych.

  VIII sesja

  Obrady rozpoczęto od uczczenia minutą ciszy zamordowanych w Katyniu oficerów Wojska Polskiego w 71 rocznicę tego mordu oraz ofiary katastrofy smoleńskiej w pierwszą rocznicę tego zdarzenia.

  Również na początku obrad do grona radnych został przyjęty wybrany w wyborach uzupełniających w dn. 13 marca 2011r. nowy radny sołectwa Ryczów Pan Krzysztof Gierek . Swoją pracę w Radzie Gminy Pan Krzysztof rozpoczął od złożenia ślubowania. Pan Gierek ma 36 lat . Od niedawna jest współzałożycielem i prezesem Stowarzyszenia Przyjaciół Ryczowa i Półwsia . Gratulując wygranej w wyborach do Rady Gminy, życząc owocnej pracy, witamy w naszym gronie .

  Bardzo miłym i budującym wydarzeniem w czasie sesji było uhonorowanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Brązowym Krzyżem Zasługi wspomnianych wcześniej zaproszonych: starszego ogniomistrza w stanie spoczynku Alojzego Majerana za całokształt pracy i działalności w OSP oraz ogniomistrza Tadeusza Dębskiego - Komendanta Gminnego OSP w Spytkowicach za ofiarność i sprawność działania w trakcie powodzi w 2010 roku . W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej medale wręczyła pani Małgorzata Bywanis-Jodlińska - Dyrektor Generalny Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego natomiast w imieniu mieszkańców i Rady Gminy gratulacje złożyli Wójt Gminy Mariusz Krystian i Przewodniczący Rady Gminy pan Jerzy Piórowski . VIII sesjaDziękując za wyróżnienie pan Tadeusz Dębski zaznaczył, że tak naprawdę przyjmuje ten medal w imieniu wszystkich druhów członków OSP wszystkich gminnych zastępów bo to dzięki ich poświęceniu i ofiarności udało się skutecznie działać w czasie powodzi.

  Pani inspektor Maria Łopusińska i młodszy brygadier Paweł Kwarciak przedstawili sprawozdania z działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy. W sposób bardzo interesujący poinformowali o zagrożeniach i realizowanych zadaniach zarówno przez Policję jak również Straż Pożarną .


  Dalsza część obrad sesji była poświęcona sprawom bieżącym . Z najważniejszych spraw, które rozstrzygnięto, to zmiana budżetu gminy skutkująca zwiększeniem środków pieniężnych na gminne inwestycje. Radni przyjęli uchwałę zwiększającą tę kwotę o prawie 23% czyli o 382 tys.zł Dzięki tym środkom dodatkowo w roku 2011 zostaną wykonane m.in następujące inwestycje :

  Sołectwo Miejsce:
  wymiana stolarki okiennej w Szkole Podstawowej .................. 7 tys.zł
  wykonanie nawierzchni drogi ul. Sadowa ...............................30 tys.zł

  Sołectwo Półwieś:
  wykonanie nakładki bitumicznej drogi ul. Kolejowa ........................20 tys.zł
  wykonanie projektu oświetlenia ul. Kolejowa..................................10 tys.zł

  Sołectwo Ryczów:
  wykonanie projektu na budowę chodnika i kanalizacji burzowej w ciągu drogi powiatowej ul.Jana Pawła II
  ........30 tys.zł
  wykonanie projektu na budowę chodnika i kanalizacji burzowej w ciągu drogi gminnej ul.Starowiejska
  .......20 tys.zł
  wykonanie projektu na budowę chodnika i kanalizacji burzowej w ciągu drogi gminnej ul.Parkowa
  .......20 tys.zł
  wymiana pokrycia dachowego budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ryczowie filia Chałpki
  .......20 tys.zł

  Sołectwo Spytkowice:
  wykonanie projektu na budowę chodnika i kanalizacji burzowej w ciągu drogi powiatowej ul.Wiślana
  ........30 tys.zł
  budowa chodnika i kanalizacji burzowej w ciągu drogi powiatowej ul.Wadowicka
  ........75 tys.zł
  wykonanie projektu na przebudowę i przebudowę mostu w ciągu drogi gminnej ul.Spadzista
  .......100 tys.zł
  wykonanie pokrycia dachowego budynku Szkoły Podstawowej Nr 2
  .......30 tys.zł

  Ponad to za kwotę 100 tys.zł zostanie wykonana "inwentaryzacja architektoniczna" wraz z audytami energetycznymi budynków komunalnych.


 • Gmina Spytkowice 2008© Switchprojekt.