Preferencyjne pożyczki dla przedsiębiorców.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prowadzi nabór wniosków o udzielenie pożyczek dla przedsiębiorców w ramach Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji. Przedsiębiorcy mogą uzyskać pożyczkę w kwocie od 200 000 zł do 2 000 000 zł. Wnioski o udzielenie pożyczek można składać od 15 listopada w trybie ciągłym. PARP przewidział preferencyjne rozwiązania związane ze spłatą pożyczki jak również z oprocentowaniem wynoszącym 6,5 % w skali roku.

Pożyczki dla przedsiębiorców mogą być udzielone na:
I) uruchomienie działalności przedsiębiorcy, który nie prowadzi jeszcze sprzedaży produktów lub usług i nie generuje zysków, na opracowywanie produktu lub usługi i początkowe wprowadzenie ich na rynek;
II) wzrost i rozszerzenie działalności przedsiębiorcy, polegające na zwiększeniu mocy produkcyjnych, rozwoju rynku lub opracowywanie produktów lub usług, pod warunkiem, że prowadzi sprzedaż nie dłużej niż 12 miesięcy licząc od dnia wystawienia pierwszej faktury sprzedaży produktu lub usługi

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o wsparcie są: mikroprzedsiębiorcy lub mali przedsiębiorcy, będący spółką kapitałową, z wyłączeniem spółek kapitałowych w organizacji, prowadzącemu działalność gospodarczą i mającemu siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, który spełni łącznie następujące warunki:
  • przedstawi umowę inwestycyjną zawartą z co najmniej jednym aniołem biznesu lub funduszem kapitału podwyższonego ryzyka typu venture capital, na mocy której anioł biznesu lub fundusz kapitału podwyższonego ryzyka typu venture capital zobowiązał się do dokonania inwestycji kapitałowej w tego mikroprzedsiębiorcę lub małego przedsiębiorcę i jej utrzymania do czasu całkowitej spłaty pożyczki wraz z odsetkami;
  • złoży oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy mikroprzedsiębiorcą lub małym przedsiębiorcą a aniołem biznesu lub funduszem kapitału podwyższonego ryzyka typu venture capital;
  • przedstawi biznesplan przedsiębiorstwa oparty na wdrożeniu innowacji produktowej, procesowej lub marketingowej, który wykaże rentowność przedsięwzięcia;

Więcej informacji na stronie www.DofinansowanieDlaFirm.pl oraz na stronach Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.


"Małopolskie Doradztwo Biznesowe"

ART OF FINANCE Doradztwo Biznesowe zaprasza do udziału w projekcie "Małopolskie Doradztwo Biznesowe"

Szczegóły projektuINFORMACJA

W najbliższym czasie (sierpień 2012) zostanie ogłoszony nabór wniosków w ramach konkursu na Działanie 6.1. PO IG "Paszport do Eksportu". W ramach konkursu przedsiębiorcy będą mogli pozyskać pieniądze m. in. na:
- doradztwo i szkolenia w zakresie promocji sprzedaży za granicą i promocji eksportu
- badania rynków zagranicznych,
- organizację spotkań z potencjalnymi partnerami/klientami,
- udział w imprezach targowo-wystawienniczych,
- podróże służbowe,
- wizy oraz niezbędne ubezpieczenia, etc.

O dofinansowanie mogą starać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, których udział eksportu w przychodach nie przekracza 30%.

Maksymalna wysokość dofinansowania wynosi 200 000 zł, którą można przeznaczyć na pokrycie 50% całkowitych kosztów kwalifikowalnych związanych z rozwojem działalności eksportowej.

Oferujemy kompleksową obsługę wszystkich etapów procesu ubiegania się o dotację unijną:
- opracowanie dokumentacji aplikacyjnej,
- bieżące doradztwo w trakcie pracy nad projektem,
- doradztwo, monitoring procesu pozyskania dotacji aż do momentu podpisania umowy o dofinansowanie,
Dotychczas opracowaliśmy ponad 50 Planów Rozwoju Eksportu dla przedsiębiorstw z wielu branż. Mamy duże doświadczenie i skuteczność w tym zakresie. 100% przygotowanych przez nas jak dotąd Planów Rozwoju Eksportu zostało zaakceptowanych!

Zapraszamy do kontaktu
Łukasz Mikstacki
tel.: 530-229-733
e-mail: biuro@lm-consulting.pl


Informacje na temat możliwości finansowania planowanych przedsięwzięć ze środków Unii Europejskiej

W celu skorzystania z bezpłatnych usług Punktu Konsultacyjnego należy wcześniej telefonicznie ustalić datę i godzinę konsultacji.

1.Centrum Informacyjne Fundusze Europejskie w Małopolsce
Punkt Informacyjny w Krakowie
ul. Wielicka 72B
30-552 Kraków
www.fundusze.malopolska.pl

Tel. 12 29 90 740
e-mail: fem@umwm.pl

2.Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego SA
Punkt Konsultacyjny w Krakowie
ul. Kordylewskiego 11
31-542 Kraków
www.marr.pl

Tel. 12 617 66 42, 12 617 66 35
e-mail: fundusze@marr.pl

3.Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości
Punkt Konsultacyjny
ul. Kordylewskiego 11
31-542 Kraków
www.mcp.malopolska.pl

Tel. 12 376 91 90
e-mail: info@mcp.malopolska.plPOMOC DLA PRZEDSIĘBIORCÓWBEZPŁATNE SZKOLENIA

Serdecznie zapraszamy do udziału w 82 godzinnym cyklu szkoleń "Zasady zakładania i prowadzenia podmiotów ekonomii społecznej"(wraz z doradztwem indywidualnym oraz dwudniową wizytą studyjną do Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Bałtów "BAŁT" oraz do Wspólnoty "CHLEB ŻYCIA" w Jankowicach i Zochcinie) realizaowanym w ramach projektu "Małopolski Inkubator Ekonomii Społecznej" przez Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie. W ramach poprzednich przeszkoliliśmy już 123 osoby!
Więcej na www.mies-malopolska.plPUNKT KONSULTACYJNY

ŚWIADCZY BEZPLATNE USLUGI DLA MALYCH I SREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W ZAKRESIE:
podstawowych informacji związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz zarządzaniem przedsiębiorstwem (porady z dziedziny prawa, marketingu, finansów i podatków etc.)

informacji o dostępnej na rynku ofercie finansowania dzialainosci małych i średnich przedsiębiorstw, w tym oferty banków skierowanych do sektora MSP, pomocy finansowej pochodzącej z funduszy publicznych oraz innych instytucji finansowych (m.in. firm laesingowych, funduszy poręczeniowych, pożyczkowych, kapitałowych itp.),

informacji na temat środków pomocowych dostępnych w ramach realizacji polityki Rządu wobec małych i średnich przedsiębiorstw oraz na temat innych instrumentów wsparcia dla tego sektora,

informacji dotyczących zasad przygotowania wniosków o udzielenie dotacji z programów realizowanych ze środków Rządu Polskiego, program Phare, funduszy strukturalnych dostępnych w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Regionalnych Instytucjach Finansujących oraz innych program6w pomocowych dostępnych na rynku.

Stowarzyszenie "Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju"
34-200 Sucha Beskidzka, ul. Mickiewicza 41           32-500 Chrzan6w, ul. Rynek 16
tel. 033 874 1103, fax 033 874 12 85,                    tel./fax 032 623 06 35, kom. 661914 291
www.owpsucha.iap.pl, e-mail:owpsucha@iap.pl         www.armz.pl, e-mail:biuro@armz.pl


Gmina Spytkowice 2008© Switchprojekt.