Wybory ławników - kadencja 2016 - 2019


O G Ł O S Z E N I E
Wójta Gminy Spytkowice z dnia 8 czerwca 2015 roku


Na podstawie art. 160 § 2 ustawy prawo o ustroju sądów powszechnych z dnia 27 lipca 2001 roku (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 133 z późn. zm.),
i n f o r m u j ę
o zasadach i terminach w sprawie zgłaszania kandydatów na ławników kadencji 2016 - 2019


ZGŁASZANIE KANDYDATÓW:
1. Kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Wadowicach zgłaszają Radzie Gminy Spytkowice
   1) prezesi właściwych sądów,
   2) stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,
   3) co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru,
   w terminie do dnia 30 czerwca 2015 roku.

2. Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty (opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia):
   a) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,
   b) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
   c) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
   d) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,
   e) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

3. Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczącego tej organizacji (opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące dni przed dniem zgłoszenia):

4. Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię ( imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

WARUNKI ,które winien spełnić kandydat :
- posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
- jest nieskazitelnego charakteru,
- ukończył 30 lat,
- jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
- nie przekroczył 70 lat,
- jest zdolny ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
- posiada co najmniej wykształcenie średnie,

ŁAWNIKIEM nie mogą być:
- osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
- osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
- funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
- adwokaci i aplikanci adwokaccy,
- radcy prawni i aplikanci radcowscy,
- duchowni,
- żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
- funkcjonariusze Służby Więziennej,
- radni gminy, powiatu i województwa.

LICZBA WYBIERANYCH ŁAWNIKÓW w Gminie Spytkowice :
Prezes Sądu Okręgowego w Krakowie podał pisemnie liczbę tj.:
2 ławników do Sądu Rejonowego w Wadowicach, Wydział III Rodzinny.

ORGAN DOKONUJĄCY WYBORU:
Wyboru ławników dokona Rada Gminy Spytkowice w głosowaniu tajnym w terminie do dnia 31 października 2015 roku.

PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ :
1. Dokumenty dot. zgłoszenia kandydata należy składać :
do Rady Gminy Spytkowice, ul. Zamkowa 12,
2. Termin przyjmowania :
do dnia 30 czerwca 2015 roku tj. wtorek do godz. 1500.

Wszelkie informacje oraz druki zgłoszeń uzyskać można:
- na stronie internetowej gminy (zakładka wybory ławników)
- w Urzędzie Gminy Spytkowice, II piętro, pok. nr 20.


Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego można uzyskać:


- Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7 31-547 Kraków,
  Informacja telefoniczna KRS : 12 619 51 72, 12 619 51 78
  (opłata - 30 zł, wniosek wypełniany na miejscu, odpis wydawany od ręki),

- bezpłatnie - wydruki dostępne na stronie ems.ms.gov.pl
  (zgodnie z art. 4 ust. 4aa ustawy o KRS pobrane samodzielnie wydruki mają moc zrównaną z mocą dokumentów (odpisów aktualnych) wydawanych w Sądzie.

Gmina Spytkowice 2008© Switchprojekt.