ZBIÓR AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONEGO PRZEZ GMINE SPYTKOWICE

 LP  NR UCHWAŁY DATA PODJĘCIA TYTUŁ UCHWAŁY ZMIENIONA UCHWAŁA NR
1 XXI/119/93 23.07.1993 Ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży XXI/141/12
2 XIII/71/95 28.12.1995 Powołania jednostki budżetowej --------
3 XIV/80/96 27.02.1996 Przepisów porządkowych dotyczących zakazu wypalania traw --------
4 XIX/105/96 30.12.1996 Nadania ulic we wsi Spytkowice Nr XX/110/97
5 XXI/123/97 29.04.1997 Nadania ulic we wsi Bachowice --------
6 XXI/124/97 29.04.1997 Nadania ulic we wsi Lipowa --------
7 XXII/132/97 26.06.1997 Opinii dotyczącej zaliczenia dróg na terenie Gminy Spytkowice do kategorii dróg gminnych --------
8 V/26/98 30.12.1998 Zatwierdzenia herbu Gminy i Wsi Spytkowice oraz wsi Bachowice, Ryczów, Miejsce i Lipowa --------
9 VIII/134/2000 19.09.2000 Nadania nazw ulic we wsi Ryczów --------
10 XXVII/193/01 28.09.2001 Ustalenia na terenie gminy Spytkowice liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa),przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży --------
11 V/28/03 26.02.2003 Nadania nazwy ulicy wsi Spytkowice --------
12 VI/37/03 31.03.2003 Zasad i warunków używania herbu gminy Spytkowice i Sołectw wchodzących w Jej skład. --------
13 VII/54/03 29.04.2003 Nadania nazw ulicy we wsi Spytkowice --------
14 VIII/56/03 27.05.2003 Zasad usytuowania na terenie Gminy Spytkowice miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych --------
15 XVI/124/04 12.02.2004 Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Spytkowice Nr XII/86/11
16 XXXVIII/320/06 10.02.2006 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków --------
17 XXXXI/351/06 9.06.2006 Nadania Statutu Urzędu Gminy w Spytkowicach XXVI/218/09
18 IV/30/07 21.02.2007 Przyjęcie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla gminy Spytkowice na lata 2007-2010 --------
19 VI/50/07 25.04.2007 Uchwalenia Programu Reintegracji Społecznej i Zawodowej Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym dla Gminy Spytkowice --------
20 VI/51/07 25.04.2007 Zasad sprawiania pogrzebu przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach oraz zasad zwrotu wydatków związanych z pokryciem kosztów pogrzebu Nr XXI/139/12
21 VII/68/07 29.05.2007 Nadania nazw ulicom we wsi Półwieś --------
22 XVI/131/08 28.02.2008 Zatwierdzenia Strategii Rozwoju Społeczno- Gospodarczego Gminy Spytkowice na lata 2007-2015 --------
23 XVII/138/08 18.03.2008 Uchwalenia "Programu Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest dla Gminy Spytkowice na lata 2008-2032" --------
24 XXIV/196/08 5.12.2008 Nadania nazwy ulicy we wsi Spytkowice --------
25 XXVI/221/09 12.03.2009 Nadania nazw ulic we wsi Spytkowice --------
26 XXVI/223/09 12.03.2009 Ustalenia lokalizacji targowiska gminnego w miejscowości Spytkowice Nr X/70/11
Nr XLI/310/14
27 XXVI/224/09 12.03.2009 Ustalenia zasad korzystania z targowiska gminnego Nr XLI/311/14
28 XXVII/235/09 30.04.2009 Uchwalenia Gminnego Systemu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną --------
29 XXXI/259/09 30.10.2009 Ustanowienia pomnika przyrody --------
30 XXXIII/270/09 30.11.2009 Nadania Statutu Gminy Spytkowice --------
31 XXXIV/278/09 29.12.2009 Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Opadami dla Gminy Spytkowice lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016 Nr XXXV/287/10
32 XL/303/10 27.04.2010 Wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie gminy Spytkowice oraz zapewnienia opieki wyłapywanym zwierzętom --------
33 XLIII/315/10 14.09.2010 Określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacji pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji --------
34 IV/11/10 30.12.2010 Uchwalenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Spytkowice na lata 2011-2020 XII/95/15
35 VI/25/11 24.02.2011 Nadania statutów dla sołectw Gminy Spytkowice III/19/15
VIII/71/15
XXV/181/16
36 XII/89/11 27.09.2011 Nadania nazw ulic we wsi Spytkowice --------
37 XVI/107/11 30.11.2011 Określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej --------
38 XX/132/12 27.04.2012 Uchwalenia statutu Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Spytkowicach Nr XXIV /168/12
Nr XXXII/231/13
39 XXIV/164/12 26.09.2012 Podziału gminy Spytkowice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu --------
40 XXIV/165/12 26.09.2012 Podziału gminy Spytkowice na obwody głosowania, określenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych --------
41 XXVIII/192/12 21.12.2012 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Spytkowice Nr XXIX/209/13
42 XXVIII/193/12 21.12.2012 Wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty --------
43 XXVIII/197/12 21.12.2012 Określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegających się o uzyskanie zezwolenia na opróżnienie zbiorników bezodpływowych i transportowych nieczystości ciepłych na terenie Gminy Spytkowice --------
44 XXXV/253/13 9.10.2013 Nawiązanie współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Spytkowice w powiecie wadowickim, a Gminą Spytkowice w powiecie nowotarskim --------
45 XXXV/266/13 11.11.2013 Podjęcie działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Spytkowice --------
46 XXXV/267/13 11.11.2013 Szczegółowych zasad udzielania jednorazowego świadczenia pieniężnego z tytułu urodzenia dziecka --------
47 XL/291/14 26.02.2014 Ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania ,,Pomoc gminy w zakresie dożywiania'' na lata 2014 - 2020 --------
48 XL/292/14 26.02.2014 Podwyższenie kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania'' na lata 2014-2020 --------
49 XL/293/14 26.02.2014 Określenie zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania'' na lata 2014 - 2020 --------
50 XL/300/14 26.02.2014 Określenie ogólnych zasad umieszczenia reklam na obiektach budowlanych i terenach stanowiących własność Gminy Spytkowice --------
51 XL/301/14 26.02.2014 Określenie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami --------
52 XL/320/14 9.04.2014 Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Spytkowice na lata 2014-2019 oraz Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Spytkowice --------
53 XL/321/14 9.04.2014 Zasady wynajmowania lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Spytkowice --------
54 XLIV/345/14 24.09.2014 Ustanowienie programu osłonowego w zakresie udzielenia wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych 4+ z terenu Gminy Spytkowice w zakresie zwiększania ich szans edukacyjnych w ramach projektu Województwa Małopolskiego „Pierwszy dzwonek” --------
55 XLIV/346/14 24.09.2014 Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne --------
56 XLIV/347/14 24.09.2014 Metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności --------
57 XLIV/348/14 24.09.2014 Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz terminów i miejscu składania deklaracji --------
58 XLV/356/14 5.11.2014 Szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania --------
59 XLV/365/14 5.11.2014 Oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Spytkowice oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Spytkowice obejmującego sołectwa: 1) Spytkowice, 2) Bachowice, 3) Lipowa, 4) Miejsce, 5) Ryczów --------
60 XLVI/367/14 11.11.2014 Gminny Program Stypendialnyo Nr XVIII/123/16
61 XLVI/368/14 11.11.2014 Uczczenie 150 rocznicy Powstania Styczniowego --------
62 XLVI/369/14 11.11.2014 Upamiętnienie 100. rocznicy Czynu Legionowego i utworzenia Związku Strzeleckiego na obszarze obecnej Gminy Spytkowice --------
63 III/28/15 11.02.2015 Określenie zasad korzystania z cmentarza komunalnego w Spytkowicach, zakresu zadań i obowiązków administratora cmentarza oraz ustalenia opłat za usługi cmentarne --------
64 VI/53/15 27.05.2015 Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Spytkowice na lata 2015 - 2025 --------
65 VI/54/15 27.05.2015 Ustanowienie programu osłonowego w zakresie udzielenia wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ z terenu Gminy Spytkowice w zakresie zwiększania ich szans edukacyjnych w ramach projektu Województwa Małopolskiego „Pierwszy dzwonek” --------
66 VII/61/15 1.07.2015 Nadawanie tytułów: „Honorowy Obywatel Gminy Spytkowice”, „Zasłużony dla Gminy Spytkowice ” --------
67 VII/64/15 1.07.2015 Szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi --------
68 VII/65/15 1.07.2015 Określenie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Spytkowice w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposób ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi --------
69 VIII/69/15 17.09.2015 Określenie wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie --------
70 VIII/70/15 17.09.2015 Określenie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie pomocy rzeczowej, zasiłków na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłków okresowych oraz zasiłków celowych --------
71 VIII/72/15 17.09.2015 Ustalenie minimalnych stawek czynszu za dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy Spytkowice --------
72 X/77/15 28.10.2015 Tryb udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Spytkowice oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania XII/85/15
73 X/82/15 28.10.2015 Pozbawienie statusu pomnika przyrody --------
74 X/83/15 28.10.2015 Pozbawienie statusu pomnika przyrody --------
75 XII/94/15 27.11.2015 Stawki opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Wójt Gminy Spytkowice --------
76 XIII/104/15 21.12.2015 Ustalenia kryteriów oraz określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym X/78/15
77 XIV/111/16 17.02.2016 nadanie nazwy ulicy we wsi Bachowice ---------
78 XVIII/120/16 5.05.2016 zatwierdzenie Aktualizacji Planów Odnowy Miejscowości: Spytkowice, Bachowice, Ryczów, Miejsce, Półwieś, Lipowa. ---------
79 XVIII/124/16 5.05.2016 przyjęcie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Spytkowice w 2016 roku” ---------
80 XIX/134/16 1.06.2016 Określenia terminu częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi --------
81 XIX/133/16 1.06.2016 Wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, w tym terminów i miejsca składania deklaracji --------
82 XXI/151/16 31.08.2016 przystąpienie do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Spytkowice --------
83 XXII/156/16 26.10.2016 wprowadzenie „Regulaminu organizowania na terenie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej meczów piłki nożnej niemających charakteru masowej imprezy sportowej” --------
84 XXV/180/16 21.12.2016 zmiana granic Sołectwa Miejsce i Sołectwa Spytkowice w związku z włączeniem do dotychczasowego obszaru gminy Spytkowice części obszaru obrębu ewidencyjnego Okleśna --------
85 XXV/182/16 21.12.2016 nadanie nazwy ulicy we wsi Miejsce --------
86 XXV/183/16 21.12.2016 nadanie nazwy ulicy we wsi Ryczów --------
87 XXV/187/16 21.12.2016 określenie wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci do lat 5 w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Spytkowice --------
88 XXV/188/16 21.12.2016 tryb udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Spytkowice oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji --------
89 XXVI/195/17 1.02.2017 Przyjęcie „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Spytkowice 2016-2020 z elementami Programu Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE)" --------
90 XXVII/204/17 22.02.2017 określenie kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Spytkowice oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów --------
91 XXVII/205/17 22.02.2017 określenie kryteriów postępowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej na terenie Gminy Spytkowice oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów --------
92 XXVII/206/17 22.02.2017 projekt dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego --------
93 XXVIII/214/17 29.03.2017 określenie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Spytkowice w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposób ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi --------
94 XXVIII/217/17 29.03.2017 dostosowanie sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego --------
95 XXXI/241/17 27.09.2017 zasady udzielania i rozmiar obniżek dla nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze oraz wymiar godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, logopedów i doradców zawodowych --------
95 XXXI/242/17 27.09.2017 przyjęcie do realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2017 - 2019 --------
95 XXXI/243/17 27.09.2017 wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Spytkowice --------
Gmina Spytkowice 2008© Switchprojekt.