Utrzymanie czystości i porządku w gminie
Informacja o poziomach odzysku 2017 r.


Na podstawie art. 3 ust.2 pkt 9 ppkt.c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.) informuję o osiągniętych przez Gminę Spytkowice oraz podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w 2017 r.

I. Osiągnięty przez Gminę Spytkowice poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła: 41,7 %.
II. Osiągnięty przez Gminę Spytkowice poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania wynosi 23,50 %.


OGŁOSZENIE


W związku ze zmianą ustawy o odpadach informujemy, że w bieżącym roku zostaną wprowadzone zmiany w sposobie segregacji odpadów komunalnych, tj.:

Po zmianach:
1. Worek zielony - szkło
2. Worek żółty - metal, tworzywa sztuczne, plastik i odpady wielomateriałowe

Bez zmian:
1. Worek niebieski - papier, tekstylia
2. Worek różowy - materiały higieniczne
3. Worek brązowy - odpady biodegradowalne
4. Worek czarny - odpady niesegregowane


Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Spytkowicach (pok nr 15) lub pod nr telefonu (33)8791 820 wew.: 31 i 33 a także w Zakładzie Usług Komunalnych w Spytkowicach lub pod nr telefonu (33)8791 695.


Informacja o poziomach odzysku 2016 r.


Na podstawie art. 3 ust.2 pkt 9 ppkt.c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.) informuję o osiągniętych przez Gminę Spytkowice oraz podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w 2016 r.


I. Osiągnięty przez Gminę Spytkowice poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła: 55,8 %.
   1. Osiągnięty przez Zakład Usług Komunalnych Spytkowice, 34-116 Spytkowice, ul. Zamkowa 57 poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła wynosi 133,98 %.

II. Osiągnięty przez Gminę Spytkowice poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania wynosi 0% .
   1. Osiągnięty przez Zakład Usług Komunalnych Spytkowice, 34-116 Spytkowice, ul. Zamkowa 57 poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania wynosi 0 %.


Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2016 r.
UCHWAŁA NR XX/142/16 RADY GMINY SPYTKOWICE z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie: określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH
Informacja o miejscach zagospodarowania odpadów


Na podstawie art. 3 ust.2 pkt 9 ppkt.b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.) informuję o miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierajace odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania w 2015 r.

   1. Odebrane od właścicieli nieruchomości niesegregowane odpady komunalne zostały przekazane do RIPOK w Oświęcimiu przy ul. Nadwiślańskiej 36 oraz Przedsiębiorstwo Komunalne „EKO” Sp. z o.o. ul. Kościuszki 304, 34-123 Chocznia.
   2. Odebrane od właścicieli nieruchomości odpady zielone zostały przekazane do RIPOK w Oświęcimiu przy ul. Nadwiślańskiej 36 oraz przekazane osobom fizycznym

Dane pochodzą z kwartalnych sprawozdań przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.Informacja o poziomach odzysku 2014 r.


Na podstawie art. 3 ust.2 pkt 9 ppkt.c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.) informuję o osiągniętych przez Gminę Spytkowice oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w 2015 r.


I. Osiagnięty przez Gminę Spytkowice poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła: 53,3 %.
   1. Osiągnięty przez Zakład Usług Komunalnych Spytkowice, 34-116 Spytkowice, ul. Zamkowa 57 poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła wynosi 148,5 %.
   2. Osiągnięty przez Zakład Usług Komunalnych Oświęcim, 32-602 Oświęcim, ul. Bema 12 poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła wynosi 29,2%.

Wymagany do osiągnięcia w 2015 r. poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła winien wynosić =>16%.

II. Osiągnięty przez Gminę Spytkowice poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania wynosi 0% .
   1. Osiągnięty przez Zakład Usług Komunalnych Spytkowice, 34-116 Spytkowice, ul. Zamkowa 57 poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania wynosi 0 %.
   2. Osiągnięty przez Zakład Usług Komunalnych Oświęcim, 32-602 Oświęcim, ul. Bema 12 poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania wynosi 0 %.

Wymagany do osiągnięcia w 2015 r. poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania powinien wynosić <=50%.UCHWAŁA NR VII/65/15 RADY GMINY SPYTKOWICE z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie: określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Spytkowice w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposób ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi
UCHWAŁA NR VII/64/15 RADY GMINY SPYTKOWICE z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2014 r.
Informacja o miejscach zagospodarowania odpadów


Na podstawie art. 3 ust.2 pkt 9 ppkt.b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) informujęo miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierajace odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania w 2014 r.

   1. Miejski Zakład Usługowy Sp. z o.o., 32-050 Skawina, ul. Piłsudskiego 25: odebrane od właścicieli nieruchomości niesegregowane odpady komunalne zostały przekazane do RIPOK - Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych van Gansewinkel Kraków Sp. z o.o. Kraków ul. Półłanki 64
   2. Zakład Usług Komunalnych Spytkowice, 34-116 Spytkowice, ul. Zamkowa 57: odebrane od właścicieli nieruchomości niesegregowane odpady komunalne zostały przekazane do RIPOK w Oświęcimiu przy ul. Nadwiślańskiej 36.
   3. Zakład Usług Komunalnych Oświęcim, 32-602 Oświęcim, ul. Bema 12: odebrane od właścicieli nieruchomości niesegregowane odpady komunalne, odpady ulegające biodegradacji oraz odpady wielkogabarytowe zostały przekazane do RIPOK w Oświęcimiu przy ul. Nadwiślańskiej 36.

Dane pochodzą z kwartalnych sprawozdań przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.Informacja o poziomach odzysku 2014 r.


Na podstawie art. 3 ust.2 pkt 9 ppkt.c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) informuję o osiągniętych przez Gminę Spytkowice oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w 2014 r.


I. Osiagnięty przez Gminę Spytkowice poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła: 45,5 %.
   1. Osiągnięty przez Miejski Zakład Usługowy Sp. z o.o., 32-050 Skawina, ul. Piłsudskiego 25 poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła wynosi 0 %.
   2. Osiągnięty przez Zakład Usług Komunalnych Spytkowice, 34-116 Spytkowice, ul. Zamkowa 57 poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła wynosi 24,7 %.
   3. Osiągnięty przez Zakład Usług Komunalnych Oświęcim, 32-602 Oświęcim, ul. Bema 12 poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła wynosi 145 %.

Wymagany do osiągnięcia w 2014 r. poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła winien wynosić =>14%.

II. Osiągnięty przez Gminę Spytkowice poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania wynosi 13,6%
   1. Osiągnięty przez Miejski Zakład Usługowy Sp. z o.o., 32-050 Skawina, ul. Piłsudskiego 25 poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania wynosi 0 %
   2. Osiągnięty przez Zakład Usług Komunalnych Spytkowice, 34-116 Spytkowice, ul. Zamkowa 57 poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania wynosi 4,7 %.
   3. Osiągnięty przez Zakład Usług Komunalnych Oświęcim, 32-602 Oświęcim, ul. Bema 12 poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania wynosi 9,9 %.

Wymagany do osiągnięcia w 2014 r. poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania powinien wynosić =< 50%.UCHWAŁA NR XLIV/347/14 RADY GMINY SPYTKOWICE z dnia 24 września 2014 r. w sprawie: metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
UCHWAŁA NR XLIV/346/14 RADY GMINY SPYTKOWICE z dnia 24 września 2014 r. w sprawie: odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Spytkowice


1. PSZOK przy ul. Zamkowej 57- teren Zakładu Usług Komunalnych w Spytkowicach

Podmiot prowadzący PSZOK: Zakład Usług Komunalnych w Spytkowicach ul. Zamkowa 57, 34-116 Spytkowice
czynny: pn. - pt. w godz. 7.00-15.00


Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2013r.
Informacja o miejscach zagospodarowania odpadów
Informacja o poziomach odzysku 2013
Informacja o poziomach odzysku 2012
INFORMACJA DOTYCZĄCA ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH


Uprzejmie informuję wszystkich Mieszkańców Gminy Spytkowice, że od 1 lipca 2013 r. odpady komunalne odbierane będą od Mieszkańców przez Zakład Usług Komunalnychw Spytkowicach ul. Zamkowa 57 zgodnie z dostarczonym harmonogramem odbioru odpadów. Worki na poszczególne rodzaje odpadów będą sukcesywnie dostarczane do każdego gospodarstwa. Dodatkowych informacji można uzyskać pod numerem telefonu (33)8791-695 lub (33)8791-820 wew.:31, 33

Wójt Gminy Spytkowice
mgr Mariusz KrystianWNIOSEK o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁEJ
WZÓR WYPOWIEDZENIA UMOWY NA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH
ulotka ulotka ulotka ulotka

UCHWAŁA NR XXIX/209/13 RADY GMINY SPYTKOWICE z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie: zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Spytkowice
UCHWAŁA NR XXVIII/197/12 RADY GMINY SPYTKOWICE z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie: określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Spytkowice
UCHWAŁA NR XXVIII/196/12 RADY GMINY SPYTKOWICE z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
UCHWAŁA NR XXVIII/195/12 RADY GMINY SPYTKOWICE z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, w tym terminów i miejsca składania deklaracji
UCHWAŁA NR XXVIII/194/12 RADY GMINY SPYTKOWICE z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie:określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
UCHWAŁA NR XXVIII/193/12 RADY GMINY SPYTKOWICE z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
WNIOSEK O WPIS DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE GMINY SPYTKOWICEREJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE GMINY SPYTKOWICE
Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenie Wójta Gminy Spytkowice na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Spytkowice.
Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenie Wójta Gminy Spytkowice na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Spytkowice
Gmina Spytkowice 2008© Switchprojekt.