2018.4.27 - Wydzielenie pożarowe pomieszczeń przedszkola w ramach dostosowania budynku do przepisów p.poż
Wójt Gminy Spytkowice, ul. Zamkowa 12, 34 - 116 Spytkowice przyjmuje oferty cenowe na zadanie: Wydzielenie pożarowe pomieszczeń przedszkola w ramach dostosowania budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego do przepisów p.poż, Bachowice, ul. Ks. Gołby 1
Na załączonym formularzu Nr 1 do ogłoszenia, do którego należy dołączyć Załącznik Nr 2, Nr 3. W/w dokumenty należy wypełnić i złożyć osobiście w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Oferta - Wydzielenie pożarowe pomieszczeń przedszkola ZSP Bachowice, ul. Ks. Gołby 1" na Dzienniku Podawczym, parter Urzędu Gminy Spytkowice, ul. Zamkowa 12 lub przesłać na adres Urzędu Gminy Spytkowice, faksem (033) 8791 560, e - mail: umowy@spytkowice.net.pl do dnia 02.05.2018 r.

Załączniki:
Ogłoszenie
Specyfikacja techniczna
Przedmiar robót
Projekt wykonawczy
Projekt budowlany2018.2.23 - Wykonania robót elektrycznych związanych z oświetleniem ulicznym
Wójt Gminy Spytkowice, ul. Zamkowa 12, 34 - 116 Spytkowice zaprasza Wykonawców posiadający stosowne uprawnienia do: Wykonania robót elektrycznych związanych z oświetleniem ulicznym na terenie Gminy Spytkowice.
Termin spotkania w dniu 27.02.2018r. o godz. 14.00 w budynku Urzędu Gminy, ul. Zamkowa 12, pok. nr 22.

2018.2.09 - Opracowanie projektów
Wójt Gminy Spytkowice, ul. Zamkowa 12, 34 - 116 Spytkowice zaprasza Wykonawców zainteresowanych opracowaniem projektów na zadnie : Rozbudowa oświetlenia na istniejących przejściach dla pieszych zlokalizowanych w ciągu drogi krajowej DK44 na terenie Gminy Spytkowice: Spytkowice - km 77+694, km 78+069, km 78+220 ,km 78+304, km 78+365 , 78+615, Ryczów - km 81+550, km 81+192, km 82+424 , km82+512, Półwieś - km 83+535
Informacje dotyczące wytycznych technicznych zostaną omówione na spotkaniu.
Termin spotkania w dniu 12.02.2018r. o godz. 10.00 w budynku Urzędu Gminy, ul. Zamkowa 12, pok. nr 22.

2018.2.09 - Wykonanie robót naprawczych w budynku Domu Strażaka
Wójt Gminy Spytkowice, ul. Zamkowa 12, 34 - 116 Spytkowice zaprasza na spotkanie Wykonawców zainteresowanych wykonaniem zadania pn. Wykonanie robót naprawczych w budynku Domu Strażaka w miejscowości Półwieś, ul. Św. Floriana 28.
Miejsce i termin spotkania: Budynek Urzędu Gminy Spytkowice, ul. Zamkowa 12, pok. Nr 19, termin: 12.02.2018 r. godz. 11.00. Po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia Wykonawcy będą mogli złożyć oferty na wykonanie w/w prac w uzgodnionym przez Zamawiającego terminie.

2018.1.29 - Opracowanie projektu
Wójt Gminy Spytkowice, ul. Zamkowa 12,34 - 116 Spytkowice zaprasza Wykonawców zainteresowanych opracowaniem projektu na zadnie : Odbudowa mostu na potoku Spytkowickim w ciągu drogi gminnej nr K470288 w miejscowości Spytkowice ul. Sosienki w km 0+057 polegająca na rozbiórce i budowie nowego Mostu.
Termin spotkania w dniu 30.01.2018r. o godz. 10.00 w budynku Urzędu Gminy, ul. Zamkowa 12, pok. nr 22.

2018.1.26 - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych przy użyciu remontera na drogach gminnych
Prace obejmować będą: Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych przy użyciu remontera na drogach gminnych na terenie Gminy Spytkowice w roku 2018. Na załączonym formularzu nr 1 do ogłoszenia wraz z załącznikami (kalkulacja z podaniem cen jednostkowych z dwoma miejscami po przecinku z narzutami wykonana zgodnie z wzorem - załącznik nr 2, wykaz robót budowlanych załącznik nr 3. Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Oferta - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych przy użyciu remontera na drogach na terenie Gminy Spytkowice w roku 2018" na dzienniku podawczym, parter Urzędu Gminy Spytkowice ul. Zamkowa 12 lub przesłać na adres Urzędu Gminy Spytkowice, faksem (33) 879 15 60, e-mailem: umowy@spytkowice.net.pl do dnia 31.01.2018r.

2018.1.26 - Dostawa kruszywa wraz z załadunkiem, transportem na drogi gminne
Zakres zamówienia: Dostawa kruszywa wraz z załadunkiem, transportem na drogi gminne i rolnicze na terenie Gminy Spytkowice w roku 2018 - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zaproszenia.
Załączony do ogłoszenia formularz - załącznik nr 1 należy wypełnić i złożyć osobiście w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Oferta - Dostawa kruszywa na drogi gminne i rolnicze na terenie Gminy Spytkowice w roku 2018" na dzienniku podawczym, parter Urzędu Gminy Spytkowice ul. Zamkowa 12 lub przesłać na adres Urzędu Gminy Spytkowice, faksem (33) 879 15 60, e-mailem: umowy@spytkowice.net.pl do dnia 31.01.2018r.

2018.1.23 - Wykonanie wyceny nieruchomości
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wycenę wg załącznika Nr 1 do ogłoszenia. Wymagany okres wykonywania zamówienia: od dnia następnego po podpisaniu umowy do 31.12.2018 r.
Załączony formularz Nr 1 i Nr 2 do ogłoszenia należy wypełnić i przesłać do Urzędu Gminy w Spytkowicach za pośrednictwem poczty na adres ul. Zamkowa 12, 34-116 Spytkowice lub faksem na nr (33) 879 15 60 lub e-mail:gmina@spytkowice.net.pl lub złożyć na Dzienniku Podawczym (parter Urzędu Gminy Spytkowice ul. Zamkowa 12) do dnia 26.01.2018 r.
Załączniki:
Ogłoszenie
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2


2018.1.17 - Dostawa artykułów biurowych
Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów biurowych do budynku Urzędu Gminy w Spytkowicach zgodnie z ilością zawartą w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania. Wykonawca w ramach zamówienia zobowiązany będzie do dostawy przedmiotu zamówienia sukcesywnie według potrzeb Zamawiającego zgłoszonych pisemnie (e-mailem lub faksem) na 2 dni wcześniej przed wymaganą dostawą, która odbywać się będzie w miarę potrzeb Zamawiającego.
Ofertę w postaci załącznika nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego(formularz cenowy) należy złożyć do dnia 26.01.2018 roku do godz. 14.00 na Dzienniku Podawczym, przesłać faksem na nr 33 879 15 60 lub e-mailem; gmina@spytkowice.net.pl

2017.12.5 - Zakup sprzętu na rzecz zapewnienia gotowości bojowej jednostkom Ochotniczych Straży
Wójt Gminy Spytkowice, ul. Zamkowa 12, 34 - 116 Spytkowice przyjmuje oferty cenowe na zadanie: zakup sprzętu na rzecz zapewnienia gotowości bojowej jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnej z terenu Gminy Spytkowice.
Załączony formularz Nr 1 do ogłoszenia należy wypełnić i złożyć osobiście w zamkniętej kopercie z dopiskiem "sprzęt na rzecz zapewnienia gotowości bojowej jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnej" na Dzienniku podawczym, (parter) Urzędu Gminy Spytkowice, ul. Zamkowa 12 lub przesłać na adres Urzędu Gminy Spytkowice, faksem nr(33) 879 15 60, e-mail: gmina@spytkowice.net.pl do dnia 12.12.2017 r.

2017.10.6 - Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru.
Wójt Gminy Spytkowice zaprasza na spotkanie Wykonawców zainteresowanych wykonaniem zadania pn.: Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru nad realizacją zadania: Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Spytkowice i Ryczów tj.
- Przebudowa drogi gminnej K470282 w miejscowości Spytkowice, ul. Szkolna
- Przebudowa drogi gminnej K470256 w miejscowości Ryczów, ul. Sportowa
Miejsce i termin spotkania:
Budynek Urzędu Gminy Spytkowice, ul. Zamkowa 12, pok. Nr 19, termin: 09.10.2017 r. godz. 10.00. Po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia Wykonawcy będą mogli złożyć oferty, na wykonanie w/w zadań, w uzgodnionym przez Zamawiającego terminie.

2017.10.4 - Zakup sprzętu na rzecz zapewnienia gotowości bojowej jednostkom OSP
Wójt Gminy Spytkowice, ul. Zamkowa 12, 34 - 116 Spytkowice przyjmuje oferty cenowe na zadanie: zakup sprzętu na rzecz zapewnienia gotowości bojowej jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnej z terenu Gminy Spytkowice.
Załączony formularz Nr 1 do ogłoszenia należy wypełnić i złożyć osobiście w zamkniętej kopercie z dopiskiem "sprzęt na rzecz zapewnienia gotowości bojowej jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnej" na Dzienniku podawczym, (parter) Urzędu Gminy Spytkowice, ul. Zamkowa 12 lub przesłać na adres Urzędu Gminy Spytkowice, faksem nr (33) 8791560, e-mail: gmina@spytkowice.net.pl do dnia 13.10.2017 r.

2017.09.7 - Wykonanie robót naprawczych pogwarancyjnych
Wójt Gminy Spytkowice, ul. Zamkowa 12, 34 - 116 Spytkowice zaprasza na spotkanie Wykonawców zainteresowanych wykonaniem zadania pn. Wykonanie robót naprawczych pogwarancyjnych w budynku LKS Astra w Spytkowicach, ul. Zamkowa 52.
Miejsce i termin spotkania: Budynek Urzędu Gminy Spytkowice, ul. Zamkowa 12, pok. Nr 19, termin: 12.09.2017 r. godz. 11.00. Po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia Wykonawcy będą mogli złożyć oferty na wykonanie w/w prac w uzgodnionym przez Zamawiającego terminie.

2017.08.29 - Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej
Wójt Gminy Spytkowice, ul. Zamkowa 12, 34 - 116 Spytkowice przyjmuje oferty cenowe na: "Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dotyczącej wykonanie zabezpieczenia przeciwpożarowego Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Bachowicach ul.Ks.Gołby 1 "
Załączony formularz Nr 1 do ogłoszenia należy wypełnić i złożyć z dopiskiem: Dokumentacja projektowa - ZSP Bachowice na Dzienniku Podawczym, parter Urzędu Gminy Spytkowice, ul. Zamkowa 12 lub przesłać na adres Urzędu Gminy Spytkowice, faksem (033) 879-15-60, e-mail: umowy@spytkowice.net.pl do dnia 31.08.2017r.

2017.07.07 - Wykonanie utwardzenia terenu
Wójt Gminy Spytkowice, ul. Zamkowa 12, 34 - 116 Spytkowice przyjmuje oferty cenowe na: "Wykonanie utwardzenia terenu przy budynku komunalnym OSP Półwieś ul. Świętego Floriana 28 Półwieś, 34 - 115 Ryczów"
Załączony formularz Nr 1 do ogłoszenia wraz z kosztorysem ofertowym należy złożyć osobiście w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Wykonanie utwardzenia terenu przy budynku komunalnym OSP Półwieś ul. Świętego Floriana 28 Półwieś, 34 - 115 Ryczów" na Dzienniku podawczym, parter Urzędu Gminy Spytkowice, ul. Zamkowa 12 lub przesłać na adres Urzędu Gminy Spytkowice, faksem (033) 879-15-60, e-mail: umowy@spytkowice.net.pl do dnia 12.07.2017r.

2017.07.07 - Wykonanie robót budowlano – montażowych w zakresie adaptacji pomieszczenia pod serwerownię
Wykonanie robót budowlano – montażowych w zakresie adaptacji pomieszczenia pod serwerownię w ramach projektu „Cyfrowe usługi publiczne w Gminie Spytkowice” w siedzibie Zamawiającego, zgodnie ze Szczegółowym Opisem Zamówienia stanowiącym załącznik nr 7 niniejszego zapytania.
Ofertę należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Spytkowice, ul. Zamkowa 12, 34-116 Spytkowice w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.07.2017 r. do godz. 12.00

2017.04.11 - Dostawa wyrobów betonowych
Wójt Gminy Spytkowice, ul. Zamkowa 12, 34 - 116 Spytkowice przyjmuje oferty cenowe na zadanie: "Dostawa wyrobów betonowych wraz załadunkiem, transportem i rozładunkiem na terenie Gminy Spytkowice"
Załączony do ogłoszenia formularz - załącznik nr 1 należy wypełnić i złożyć osobiście w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Oferta - Dostawa wyrobów betonowych wraz z załadunkiem, transportem i rozładunkiem na terenie Gminy Spytkowice w roku 2017" na dzienniku podawczym, parter Urzędu Gminy Spytkowice ul. Zamkowa 12 lub przesłać na adres Urzędu Gminy Spytkowice, faksem (33) 879 15 60, e-mailem: umowy@spytkowice.net.pl do dnia 13.04.2017r.

2017.04.5 - Budowa boisk sportowych
Wójt Gminy Spytkowice, ul. Zamkowa 12, 34 - 116 Spytkowice zaprasza na spotkanie Projektantów zainteresowanych wykonaniem dokumentacji projektowo- kosztorysowej pn.Budowa boisk sportowych przy ul. Floriana w Miejscu, przy ul. Wiślanej w Spytkowicach, przy ul. Szkolnej w Spytkowicach.
Miejsce i termin spotkania: Budynek Urzędu Gminy Spytkowice, ul. Zamkowa 12, pok. Nr 19, termin: 12.04.2017r. godz. 11.00. Po zapoznaniu się z zakresem prac Wykonawcy będą mogli złożyć oferty na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w uzgodnionym przez Zamawiającego terminie.

2017.04.5 - Wykonanie usługi przeglądu i konserwacji oraz legalizacji i remontu sprzętu przeciw pożarowego
Wójt Gminy Spytkowice, ul. Zamkowa 12, 34 - 116 Spytkowice przyjmuje oferty cenowe na: "Wykonanie usługi przeglądu i konserwacji oraz legalizacji i remontu sprzętu przeciw pożarowego w budynkach komunalnych stanowiących własność Gminy Spytkowice w roku 2017"
Załączony do ogłoszenia formularz - załącznik nr 1 należy wypełnić i złożyć osobiście w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Oferta - Wykonanie usługi przeglądu i konserwacji oraz legalizacji i remontu sprzętu przeciw pożarowego w budynkach komunalnych stanowiących własność Gminy Spytkowice w roku 2017" na dzienniku podawczym, parter Urzędu Gminy Spytkowice ul. Zamkowa 12 lub przesłać na adres Urzędu Gminy Spytkowice, faksem (33) 879 15 60, e-mailem: umowy@spytkowice.net.pl do dnia 12.04.2017r.

2017.03.30 - Animator Sportu na kompleksie boisk Centrum Sportu i Rekreacji w Ryczowie
Wójt Gminy Spytkowice ogłasza zapytanie ofertowe na stanowisko Animatora Sportu na kompleksie boisk Centrum Sportu i Rekreacji w Ryczowie
Wymagane dokumenty należy składać na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy Spytkowice, ul. Zamkowa 12, 34-116 Spytkowice pok. nr 1 parter lub na adres internetowy gmina@spytkowice,net.pl w terminie do dnia 14.04.2017 roku (piątek) w godzinach pracy Urzędu.

2017.03.27 - Wykonanie usługi odbioru azbestu
Wójt Gminy Spytkowice, ul. Zamkowa 12, 34-116 Spytkowice przyjmuje oferty cenowe na : "Wykonanie usługi odbioru wraz z przygotowaniem do transportu, transport i utylizacja odpadów zawierających azbest z nieruchomości znajdujących się na terenie gminy Spytkowice"
Załączony formularz do ogłoszenia należy wypełnić i przesłać do Urzędu Gminy w Spytkowicach za pośrednictwem poczty na adres ul. Zamkowa 12 , 34-116 Spytkowice lub faksem: na nr (33) 8791-560 lub e-mail: gmina@spytkowice.net.pl lub złożyć na Dzienniku Podawczym (parter Urzędu Gminy Spytkowice ul. Zamkowa 12) - do dnia 31.03.2017 r.
Załączniki:
Ogłoszenie
Formularz ofertowy


2017.03.23 - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych
Wójt Gminy Spytkowice, ul. Zamkowa 12, 34 - 116 Spytkowice przyjmuje oferty cenowe na zadanie:"Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych przy użyciu remontera na drogach gminnych na terenie Gminy Spytkowice w roku 2017"
Na załączonym formularzu nr 1do ogłoszenia wraz z załącznikami (kalkulacja z podaniem cen jednostkowych z dwoma miejscami po przecinku z narzutami wykonana zgodnie z wzorem - załącznik nr 2, wykaz robót budowlanych załącznik nr 3. Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Oferta - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych przy użyciu remontera na drogach na terenie Gminy Spytkowice w roku 2017" na dzienniku podawczym, parter Urzędu Gminy Spytkowice ul. Zamkowa 12 lub przesłać na adres Urzędu Gminy Spytkowice, faksem (33) 879 15 60, e-mailem: umowy@spytkowice.net.pl do dnia 29.03.2017r.

2017.03.23 - Dostawa kruszywa na drogi gminne i rolnicze
Wójt Gminy Spytkowice, ul. Zamkowa 12, 34 - 116 Spytkowice przyjmuje oferty cenowe na zadanie: "Dostawa kruszywa na drogi gminne i rolnicze na terenie Gminy Spytkowice w roku 2017"
Załączony do ogłoszenia formularz - załącznik nr 1 należy wypełnić i złożyć osobiście w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Oferta - Dostawa kruszywa na drogi gminne i rolnicze na terenie Gminy Spytkowice w roku 2017" na dzienniku podawczym, parter Urzędu Gminy Spytkowice ul. Zamkowa 12 lub przesłać na adres Urzędu Gminy Spytkowice, faksem (33) 879 15 60, e-mailem: umowy@spytkowice.net.pl do dnia 29.03.2017r.

2017.03.21 - Świadczenie usługi nadzoru technicznego - Inżynier projektu
Gmina Spytkowice z siedzibą ul. Zamkowa 12, 34-116 Spytkowice , zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na świadczenie usługi nadzoru technicznego - Inżynier projektu na czas trwania projektu pn.: „Cyfrowe usługi publiczne w Gminie Spytkowice” objętego współfinansowaniem środkami Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 oś priorytetowa 2 Oś Priorytetowa Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 E-administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.1 Elektroniczna administracja.
Ofertę należy złożyć:
1) w Urzędzie Gminy w Spytkowicach ul. Zamkowa 12, 34-116 Spytkowice - Dziennik podawczy (parter), osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego bądź posłańca lub
2) przesłać droga elektroniczną na adres gmina@spytkowice.net.pl podpisany skan oferty i załączników wskazanych w punkcie IV niniejszego zaproszenia.
Termin składania ofert upływa w dniu 24.03.2017 r. o godzinie 12:00.2017.03.17 - Dostawa i montaż żaluzji fasadowych
Wójt Gminy Spytkowice, ul. Zamkowa 12, 34 - 116 Spytkowice zaprasza na spotkanie Wykonawców zainteresowanych wykonaniem zadania pn. Dostawa i montaż żaluzji fasadowych na oknie o wymiarach 4,85m x 9,31m w budynku kaplicy cmentarnej w Spytkowicach.
Miejsce i termin spotkania: budynek Urzędu Gminy Spytkowice, ul. Zamkowa 12, pok. Nr 19, 23.03.2017 r. godz. 11.00. Po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia Wykonawcy będą mogli złożyć oferty, na wykonanie w/w prac, w uzgodnionym przez Zamawiającego terminie.2017.03.14 - Animator Sportu na kompleksach sportowych
Wójt Gminy Spytkowice ogłasza zapytanie ofertowe na dwa stanowiska Animatora Sportu na kompleksach:
1. Boisk Sportowych - "Moje Boisko - Orlik 2012" w Bachowicach,
2. Centrum Sportu i Rekreacji w Ryczowie

Forma zatrudnienia - umowa zlecenie. Ilość godzin do przepracowania w ciągu miesiąca na jedno stanowisko - 80 godzin. Praca do 6 dni w tygodniu, w godzinach popołudniowych według opracowanego harmonogramu zajęć. Stawka za 1 godzinę 15,00 zł brutto.
Wymagane dokumenty należy składać na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy Spytkowice, ul. Zamkowa 12, 34-116 Spytkowice pok. nr 1 parter lub na adres internetowy gmina@spytkowice,net.pl w terminie do dnia 23.03.2017 roku (piątek) w godzinach pracy Urzędu.2017.03.09 - Wykonanie usług kominiarskich w budynkach komunalnych
Wójt Gminy Spytkowice, ul. Zamkowa 12, 34-116 Spytkowice przyjmuje oferty cenowe na: Wykonanie usług kominiarskich w budynkach komunalnych stanowiących własność Gminy Spytkowice.
Załączony formularz Nr 1 do ogłoszenia wraz z kalkulacją należy złożyć osobiście w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Wykonanie usług kominiarskich w budynkach komunalnych stanowiących własność Gminy Spytkowice" na Dzienniku podawczym, parter Urzędu Gminy Spytkowice, ul. Zamkowa 12 lub przesłać na adres Urzędu Gminy Spytkowice, faksem (033) 879 15 60, e-mail: umowy@spytkowice.net.pl do dnia 15.03.2017r.2017.03.07 - Wymiana okien w budynku komunalnym - OSP w Spytkowicach
Wójt Gminy Spytkowice, ul. Zamkowa 12, 34-116 Spytkowice przyjmuje oferty cenowe na: "Wymiana okien w budynku komunalnym - OSP w Spytkowicach ul. Zamkowa 14, 34 - 116 Spytkowice"
Załączony formularz Nr 1 do ogłoszenia wraz z kosztorysem ofertowym należy złożyć osobiście w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Wymiana okien w budynku komunalnym - OSP w Spytkowicach ul. Zamkowa 14, 34 - 116 Spytkowice" na Dzienniku podawczym, parter Urzędu Gminy Spytkowice, ul. Zamkowa 12 lub przesłać na adres Urzędu Gminy Spytkowice, faksem (033) 879 15 60, e-mail: umowy@spytkowice.net.pl do dnia 14.03.2017r.2017.02.02 - Opracowanie programu funkcjonalno użytkowego 4 parkingów typu Park&Ride
Wójt Gminy Spytkowice, ul. Zamkowa 12, 34 - 116 Spytkowice przyjmuje oferty cenowe na: Opracowanie programu funkcjonalno użytkowego 4 parkingów typu Park&Ride przy stacjach i przystankach kolejowych na terenie Gminy Spytkowice
Załączony formularz nr 1 i nr 2 do ogłoszenia należy wypełnić i złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Oferta - Parkingi" nie otwierać przed 3 luty 2017 na Dzienniku podawczym, parter Urzędu Gminy Spytkowice, ul. Zamkowa 12 lub przesłać na adres Urzędu Gminy Spytkowice, e-mail: umowy@spytkowice.net.pl lub faksem (033) 879 15 60,

Załączniki:
Ogłoszenie
Mapy


2017.01.20 - Wykonanie usług geodezyjno - kartograficznych dla Gminy Spytkowice
Wójt Gminy Spytkowice, ul. Zamkowa 12, 34 - 116 Spytkowice przyjmuje oferty cenowe na: Wykonanie usług geodezyjno - kartograficznych dla Gminy Spytkowice w roku 2017
Załączony formularz Nr 1 i Nr 2 do ogłoszenia należy wypełnić i przesłać do Urzędu Gminy w Spytkowicach za pośrednictwem poczty na adres ul. Zamkowa 12, 34-116 Spytkowice lub faksem na nr (33) 879 15 60 lub e - mail:gmina@spytkowice.net.pl lub złożyć na Dzienniku Podawczym (parter Urzędu Gminy Spytkowice ul. Zamkowa 12) do dnia 26.01.2017 r..

Załączniki:
Ogłoszenie
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2


2017.01.18 - Wykonanie wyceny nieruchomości dla potrzeb Gminy Spytkowice
Wójt Gminy Spytkowice, ul. Zamkowa 12, 34 - 116 Spytkowice przyjmuje oferty cenowe na: Wykonanie wyceny nieruchomości dla potrzeb Gminy Spytkowice w 2017 r., które wynikają z bieżącej obsługi Gminy Spytkowice
Załączony formularz Nr 1 i Nr 2 do ogłoszenia należy wypełnić i przesłać do Urzędu Gminy w Spytkowicach za pośrednictwem poczty na adres ul. Zamkowa 12, 34-116 Spytkowice lub faksem na nr (33) 879 15 60 lub e-mail:gmina@spytkowice.net.pl lub złożyć na Dzienniku Podawczym (parter Urzędu Gminy Spytkowice ul. Zamkowa 12) do dnia 25.01.2017 r.

Załączniki:
Ogłoszenie
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2


2017.01.04 - Usługi zapewniające opiekę bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Spytkowice
Wójt Gminy Spytkowice, ul. Zamkowa 12, 34-116 Spytkowice przyjmuje oferty cenowe na: "Świadczenie całodobowej usługi zapewniającej opiekę bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Spytkowice"
Załączony formularz do ogłoszenia należy wypełnić i przesłać do Urzędu Gminy w Spytkowicach za pośrednictwem poczty na adres ul. Zamkowa 12 lub fax: na nr (33)8791-560 lub e-mail: gmina@spytkowice.net.pl lub złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Spytkowicach - do dnia 11.01.2017 r.2016.12.12 - Dostawa artykułów biurowych
W związku z potrzebą zaopatrzenia Urzędu Gminy w Spytkowicach w artykuły zwracam się z zapytaniem ofertowym o cenę dostawy artykułów biurowych do budynku Urzędu Gminy w Spytkowicach .
Ofertę w postaci załącznika nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego (formularz cenowy) należy złożyć do dnia 30.12.2016 roku do godz. 14.00 na Dzienniku Podawczym, przesłać faksem na nr 33 879 15 60 lub e-mail ; gmina@spytkowice.net.pl

Załącznik:  Zapytenie wraz z formularzemGmina Spytkowice 2008© Switchprojekt.