OSP SPYTKOWICE


ul.Zamkowa 14
34-116 Spytkowice
tel: (033)879 18 20 wew 61


UWAGA
Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Mieszkańców Wsi Spytkowice, którzy posiadają cenne dla Nas informacje lub zdjęcia z działalności OSP Spytkowice prosimy o kontakt z Zarządem OSP Spytkowice


Zarząd

Prezes - Józef Michalec
Wiceprezes - Grzegorz Knapik
Naczelnik - Zbigniew Malaga
Z-ca Naczelnika - Maciej Sołtys
Skarbnik - Maciej Szarek
Sekretarz - Sławomir Mamoń
Gospodarz - Jan Góral
Członek - Bogdan Sikora

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący - Marcin Berniak
Sekretarz - Wojciech Kolasa
Członek - Rafał Witkowski


Nissan operacyjny z PSP WADOWICE do OSP Spytkowice

19 kwietnia 2017 roku Ochotnicza Straż Pożarna w Spytkowicach pozyskała na wyposażenie samochód operacyjny marki NISSAN TERRANO. Samochód został przekazany przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach - bryg. Pawła Kwarciaka w ramach utrzymania gotowości bojowej OSP, włączonej do KSRG.

Samochód operacyjny, jak zapewniają strażacy spełnił ich wieloletnie oczekiwania. Umożliwi również szybkie oraz skuteczne dotarcie i prowadzenie działań ratowniczych w przypadku powstałych zagrożeń. "Chcemy nieść pomoc potrzebującym czy poszkodowanym Mieszkańcom naszej wsi, naszej Gminy, naszego Powiatu, jak również osobom przebywającym na tym terenie".

Wójt Gminy Spytkowice, a zarazem Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Z OSP RP Spytkowice - Mariusz Krystian uczestniczący w przekazaniu samochodu poinformował, że dzięki staraniom Prezesa dh Józefa Michalca, Naczelnika Zbigniewa Malagi oraz całego Zarządu OSP Spytkowice i przychylności Powiatowego Komendanta PSP Wadowice nasza Gmina wzbogaciła się o kolejny samochody ratowniczy. Bezpieczeństwo naszych Mieszkańców to priorytet, który już od kilku lat jest realizowany przez władze samorządowe oraz strażaków ochotników.

Obchody Dnia Strażaka OSP Spytkowice 02.05.2017

2 maja strażacy z OSP Spytkowice obchodzili tegoroczny dzień swojego patrona, świętego Floriana. Jest to jeden z najważniejszych dni w roku dla strażaków-ochotników, a zarazem najlepsza okazja aby podziękować im za ofiarną służbę.

Uroczystości rozpoczęły się przemarszem kolumny strażackiej wraz z Gminną Orkiestrą Dętą do Kościoła Parafialnego, gdzie w trakcie mszy druhowie mogli w kazaniu usłyszeć jak ta służba drugiemu człowiekowi przybliża ich do własnego zbawienia. Po powrocie, na placu przed remizą OSP Spytkowice nastąpiły kolejne uroczyste elementy programu tego dnia. Pierwszym z nich było złożenie przysięgi na sztandar przez nowych członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Zaszczytu tego dostąpiło siedmioro młodych strażaków: Roksana Berniak, Oliwia Berniak, Klaudia Stanek, Wiktoria Gołba, Ewa Knapik, Julia Kucharska, Piotr Kucharski. Następnie dorosłym strażakom ochotnikom wręczono przyznane przez Prezydium Zarządu Wojewódzkiego OSP odznaczenia. W tym roku tego zaszczytu dostąpiło czterech strażaków. Z rąk Prezesa OSP Spytkowice otrzymali Brązowe Medale Za Zasługi dla Pożarnictwa: dh. Maciej Sołtys, dh. Bogdan Sikora i Srebrne Medale Za Zasługi dla Pożarnictwa: dh. Grzegorz Knapik, dh. Andrzej Malaga. Na tym zakończyły się oficjalne uroczystości, a strażacy udali się do remizy na tradycyjny poczęstunek.

Zebranie sprawozdawcze 2017

Dnia 18 lutego 2017 roku odbyło się walne zebranie sprawozdawcze OSP Spytkowice za 2016 rok w którym uczestniczyli Członkowie OSP, w tym licznie zgromadzona Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza oraz zaproszeni Goście: Komendant Powiatowy PSP w Wadowicach bryg. Paweł Kwarciak, Wójt Gminy Spytkowice zarazem Prezes Zarządu Oddziału Gminnego OSP Pan Mariusz Krystian, Przewodniczący Rady Gminy Spytkowice Pan Jerzy Piórowski, Komendant Gminny OSP dh Tadeusz Dębski, sołtys wsi Spytkowice Helena Mamoń, autor kroniki " 100 lecia OSP Spytkowice " Pan Józef Bodzenta oraz Pani Prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Spytkowickiej Teresa Sztaba.

Zebranie otworzył Prezes OSP Józef Michalec, a przewodniczącym został dh sekretarz Sławomir Mamoń.
W trakcie zebrania omówiono sprawozdania dotyczące:
     - działalności jednostki w roku sprawozdawczym, które przedstawił Prezes OSP, Józef Michalec,
     - działalności operacyjnej, które przedstawił Naczelnik Zbigniew Malaga,
     - finansowe, które przedstawił skarbnik Maciej Szarek,
     - następnie druh naczelnik i druh skarbnik przedstawili plan działania i plan finansowy na rok 2017,

Kolejnym elementem zebrania było odczytanie przez dh Wojciecha Kolasę sprawozdania Komisji Rewizyjnej i udzielenie zarządowi jednogłośnego absolutorium.

W następującej potem dyskusji zaproszeni goście ciepło wypowiadali się o działalności naszej jednostki, chwaląc szczególnie gotowość bojową druhów. Poruszono również kwestię planowanych zakupów sprzętu i koniecznych niewielkich remontów na budynku remizy.

Ostatnim akcentem zebrania było przekazanie przez Panią Teresę Sztabę 150 nowowydanych egzemplarzy "Kroniki OSP Spytkowice", celem rozdania ich druhom. Przez długi czas autor publikacji, p. Józef Bodzenta cierpliwie rozdawał autografy wszystkim chętnym. Tym miłym elementem zakończono część oficjalną zebrania, a druhowie i goście zasiadli do tradycyjnego, strażackiego żurku.

Święto patrona strażaków św.Floriana - 2016

W dniu 07.05.2016 wraz z zaproszoną orkiestrą dętą z Ryczowa uczestniczyliśmy we Mszy Świętej z okazji święta patrona strażaków św.Floriana. Na placu apelowym zostały odczytane życzenia przesłane od samorządowców. Prezes zarządu i naczelnik wręczyli okolicznościową statuetkę Józefowi Gwizdale za długoletnią pracę w zarządzie i poświęcenie dla społeczności strażackiej.

Zebranie OSP Spytkowice - 2016

W dniu 20 lutego 2016 roku odbyło się walne zebranie sprawozdawczo- wyborcze OSP Spytkowice za kadencję 2011-2016 rok w którym uczestniczyli członkowie oraz zaproszeni goście : Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Wadowicach mł. bryg. Wojciech Grzybczyk, Wójt Gminy Spytkowice zarazem Prezes Zarządu Gminnego OSP Pan Mariusz Krystian, Przewodniczący Rady Gminy Spytkowice Pan Jerzy Piórowski wraz z Radnymi, Komendant Gminny OSP w Spytkowicach dh. Tadeusz Dębski, sołtys sołectwa Spytkowice Helena Mamoń, Prezes Gminnego Koła PSL w Spytkowicach Pan Stanisław Gwizdała, Autor kroniki " 100 lecia OSP Spytkowice " Pan Józef Bodzenta.

Zebranie otworzył i prowadził Prezes OSP Spytkowice Józef Stańczyk.
Realizując porządek obrad, przedstawione zostały sprawozdania dotyczące:
- Działalności OSP za 2015 rok, które przedstawił Prezes OSP;
- Działalności operacyjnej za 2015 rok i planem działania na 2016 rok, zapoznał Naczelnik Zbigniew Malaga,
- Finansów za 2015 rok i planu na 2016 rok, jakie złożył Skarbnik Maciej Szarek,
- Działalności Komisji Rewizyjnej za 2015 rok zreferowane przez Przewodniczącego Komisji Grzegorza Knapika, wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium, które zebrani przyjęli jednogłośnie. W dyskusji podsumowano działalność zarządu w kadencji 2011-2016. Po dyskusji w głosowaniu tajnym wybrano nowy zarząd i komisję rewizyjną na kadencję 2016-2021. Wybrano delegatów na zjazd gminny
Zarząd
Prezes - Józef Michalec
Wiceprezes - Grzegorz Knapik
Naczelnik - Zbigniew Malaga
Z-ca Naczelnika - Maciej Sołtys
Skarbnik - Maciej Szarek
Sekretarz - Sławomir Mamoń
Gospodarz - Jan Góral
Członek - Bogdan Sikora

Komisja Rewizyjna
Przewodniczący - Marcin Berniak
Sekretarz - Wojciech Kolasa
Członek - Rafał Witkowski

Delegaci na zjazd Gminny
Prezes - Józef Michalec
Wiceprezes - Grzegorz Knapik
Naczelnik - Zbigniew Malaga
Z-ca Naczelnika - Maciej Sołtys
Skarbnik - Maciej Szarek
Gospodarz - Jan Góral
Druhna - Marcelina BraniaZebranie OSP Spytkowice

W dniu 23 lutego 2013 roku odbyło się walne zebranie sprawozdawcze OSP Spytkowice za 2012 rok w którym uczestniczyli Członkowie oraz zaproszeni Goście : Komendant Powiatowy PSP w Wadowicach mł. bryg. Paweł Kwarciak, Wójt Gminy Spytkowice zarazem Prezes Zarządu Gminnego OSP Pan Mariusz Krystian, Przewodniczący Rady Gminy Spytkowice Pan Jerzy Piórowski wraz z Radnymi, Komendant Gminny OSP w Spytkowicach dh. Tadeusz Dębski, Kierownik Posterunku Policji w Spytkowicach asp. sztab. Zdzisław Kacprzak Prezes Gminnego Koła PSL w Spytkowicach Pan Stanisław Gwizdała, Autor kroniki " 100 lecia OSP Spytkowice " Pan Józef Bodzenta.

Zebranie otworzył i prowadził Prezes OSP Spytkowice Józef Stańczyk. Uczestnicy minutą ciszy uczcili pamięć zmarłych druhów: Jana Lisa, Juliana Rąpel, Zdzisława Gołby.

Realizując porządek obrad, przedstawione zostały sprawozdania dotyczące:
- Działalności OSP za 2012 rok, które przedstawił Prezes OSP;
- Działalności operacyjnej za 2012 rok i planem działania na 2013 rok, z którym zapoznał Naczelnik Zbigniew Malaga,
- Finansów za 2012 rok i planu na 2013 rok, jakie złożył Skarbnik Maciej Szarek,
- Działalności Komisji Rewizyjnej za 2012 rok zreferowane przez Przewodniczącego Komisji Grzegorza Knapika, wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium, które zebrani przyjęli jednogłośnie.

Prezes OSP przedstawił również sytuację dotyczącą członków, którzy nie wywiązują się ze statutowych obowiązków. Zawnioskował do Zebrania o skreślenie 5 druhów z listy członków zwyczajnych OSP, co uczestnicy poprali jednogłośnie.

Miłym akcentem na zakończenie zebrania było podziękowanie i wręczenie okolicznościowych statuetek dla: Wójta Gminy Pana Mariusza Krystiana, Rady Gminy Spytkowice, na ręce Przewodniczącego Pana Jerzego Piórowskiego, Panu Józefowi Bodzenta, za wkład wniesiony w powstanie kroniki OSP, które w imieniu wszystkich Druhów zostały przekazane przez Prezesa i Naczelnika Ochotniczej Straży Pożarnej w Spytkowicach.osp spytkowice zebrania osp spytkowice zebrania osp spytkowice zebrania osp spytkowice zebrania
osp spytkowice zebrania osp spytkowice zebrania osp spytkowice zebrania osp spytkowice zebrania
osp spytkowice zebrania osp spytkowice zebrania

OSP Spytkowice ma już 100 lat!

W sobotę 14 lipca br. Ochotnicza Straż Pożarna ze Spytkowic obchodziła szacowny jubileusz 100 lat istnienia. W uroczystości udział wzięli przedstawiciele władz szczebla wojewódzkiego, powiatowego i samorządowego, druhowie jednostek pożarniczych z terenu Gminy wraz z pocztami sztandarowymi, reprezentacje: Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Spytkowicach, Górników, Polskiego Stronnictwa Ludowego oraz osoby wspierające działalność OSP. Swoją obecnością obchody uświetnili Marszałek Województwa Małopolskiego- Marek Sowa, Poseł na Sejm RP- Tadeusz Arkit, Senator RP - Andrzej Pająk, Starosta Powiatu Wadowickiego - Jacek Jończyk, Przewodniczący Rady Powiatu Wadowickiego- Józef Łasak. Gminę Spytkowice reprezentowali Wójt - Mariusz Krystian oraz Przewodniczący Rady Gminy - Jerzy Piórowski. Pośród zaproszonych gości zjawili się również Komendant Powiatowy Policji w Wadowicach - insp. Maria Łopusińska, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach - mł. bryg. Paweł Kwarciak, członek Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP RP w Krakowie - druh Antoni Kwarciak.

Jubileusz rozpoczęto od uformowania pododdziału i kolumny pocztów, a następnie w ustalonym szyku przemaszerowano do kościoła parafialnego w Spytkowicach. Mszę Świętą w intencji OSP odprawili ksiądz proboszcz Józef Piwowarski oraz ksiądz Jan Szczepanik- profesor Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, który wygłosił kazanie mszalne. Nawiązał w nim do sytuacji społeczno - gospodarczej i kulturalnej Spytkowic z roku 1912 - okresu powstania OSP. W sposób przejrzysty i adekwatny do okazji przybliżył dzieje wsi i życiowe zmagania jej ówczesnych mieszkańców. Z Bożym błogosławieństwem i w asyście Orkiestry Dętej z Ryczowa, uczestnicy jubileuszu przemaszerowali na plac przed remizą, gdzie miała miejsce druga część uroczystości. Obchody poprowadził przedstawiciel Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach - mł. bryg. Krzysztof Cieciak. Zgodnie ze strażackim ceremoniałem, apel rozpoczął się od złożenia raportu najstarszemu rangą oficerowi oraz wciągnięcia flagi państwowej na maszt przy dźwiękach hymnu narodowego. Zarówno hymn, jak i całą muzyczną oprawę jubileuszu, wykonała Orkiestra Dęta pod batutą Jerzego Gawędy.

Honorowym punktem uroczystości były przygotowane na tę okazję przemówienia. Wygłosili je, witając przybyłych Gości, druh Józef Stańczyk - Prezes OSP Spytkowice oraz druhna Marcelina Brania, która przedstawiła rys historyczny OSP. Głos zabrali również zaproszeni Goście, przekazując listy gratulacyjne wraz z życzeniami dalszej pomyślnej służby. Następnie odczytano słowa gratulacyjne przesłane do Jednostki.

W uznaniu zasług i bogatego dorobku OSP w Spytkowicach, została ona odznaczona Złotym Znakiem Związku, który jest wysokim odznaczeniem strażackim. Aktu dekoracji sztandaru OSP dokonał druh Antoni Kwarciak. Ogłoszono również fakt przyznania druhom OSP odznaczeń państwowych i korporacyjnych. Postanowieniem Prezydenta RP z dnia 14 czerwca 2012 r. "Krzyżami Zasługi" odznaczeni zostali: Złotym- Józef Gwizdała, Srebrnymi - Edward Gębczyk i Zbigniew Malaga. Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Woj. Małopolskiego z dnia 31 marca 2012 r. Złotym Medalem "Za Zasługi dla Pożarnictwa" odznaczeni zostali druhowie: Jan Góral, Jerzy Kornaś i Józef Michalec, Srebrnym Medalem: Marcin Berniak i Maciej Szarek, zaś Brązowym Medalem: Rafał Brania, Michał Góral, Grzegorz Knapik, Andrzej Malaga, Jan Mostowik, Rafał Witkowski. Ponadto, wyróżnienia otrzymali: Krystian Figa, Paweł Gołba, Wojciech Góral, Jarosław Kolasa, Wojciech Kolasa, Sławomir Mamoń, Bogdan Sikora i Maciej Sołtys.

Kulminacyjnym punktem uroczystości Jubileuszu 100- lecia OSP Spytkowice było przekazanie średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego marki Dennis Rapier zakupionego ze środków Gminy Spytkowice. Symbolicznego przekazania kluczyków i dokumentów pojazdu dokonał Wójt Gminy Mariusz Krystian, a z ramienia straży odebrał je Naczelnik OSP - druh Zbigniew Malaga. Następnie ksiądz proboszcz Józef Piwowarski dokonał aktu poświęcenia pojazdu. Tak "ochrzczony" samochód przeszedł we władanie straży, a za jego kierownicą zasiadł kierowca - konserwator OSP - druh Bogdan Sikora.

W dowód szczególnego uznania dla strażackiej posługi Wójt Gminy uhonorował druhów Jana Mazura, Józefa Mazura, Józefa Mamonia, oraz Józefa Stańczyka pamiątkowymi statuetkami. Po okolicznościowych przemówieniach, zgodnie ze strażackim ceremoniałem, zakończono apel. Dla tych, którzy chcieliby bliżej poznać historię 100- lecia spytkowickiej straży, opracowana została jej monografia. Autorem "Dziejów Ochotniczej Straży Pożarnej w Spytkowicach od 1912 do 2012 roku" jest Józef Bodzenta, a do wglądu dostępna jest w siedzibie OSP Spytkowice.

Podczas II części uroczystości w sali WDK Wójt Gminy Mariusz Krystian przekazał OSP w prezencie aparat fotograficzny i list gratulacyjny, z którego przytoczył cytat Ks. Jana Twardowskiego: " Jeśli pomagamy innym, sam Bóg nam pomaga, i wtedy dokonujemy rzeczy ponad własne siły ". Życząc sił do dalszej służby w niesieniu pomocy potrzebującym, wyraził nadzieję, aby bociany mające swe gniazdo na strażackiej syrenie, zgodnie z tradycją, były także zwiastunem tego, że szeregi członków OSP będą się powiększać. Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Piórowski również przekazał w imieniu własnym i Rady Gminy gratulacje, życzenia oraz prezent, który, jak wyraził nadzieję, będzie przydatny w czasie po powrocie z akcji ratowniczych.fotogaleria >>>>>>
Nowy samochód dla OSP Spytkowice

Straż Pożarna w Spytkowicach obchodzi w tym roku jubileusz 100 - lecia powstania jednostki. Z tej okazji w ostatnim czasie Gmina Spytkowice dokonała dużego nakładu inwestycyjnego, wspomagającego działalność jednostki. M.in. wyremontowano wnętrze strażnicy w zakresie części bojowej, socjalnej i kulturalnej budynku. Ponadto aktualnie trwają prace nad ociepleniem i wykonaniem elewacji strażnicy. Najważniejszą jednak inwestycją, która najbardziej ucieszyła naszych druhów, był zakup średniego samochodu gaśniczego marki Dennis Rapier. Zakup sfinansowano ze środków gminnych, a jego kwota wyniosła 150 tys. zł. Pojazd sprowadzono z Holandii, a wyprodukowano go w roku 1997. Jest bezwypadkowy, o stanie bez ubytków lakierniczych i śladów korozji. Wyposażony jest we wszystkie niezbędne urządzenia pożarnicze, w tym: zbiornik o pojemności 2000 litrów, system bezpieczeństwa ABS, silnik wysokoprężny o mocy 260 KM, autopompę o wydajności 2500 l/min oraz zwijadło szybkiego natarcia o długości 60 metrów. Przeznaczony na cele ochrony przeciwpożarowej, z pewnością wzmocni poczucie bezpieczeństwa mieszkańców naszej Gminy.

To już drugi samochód bojowy jaki zakupiliśmy w ciągu ostatniego roku - mówi Wójt Gminy Mariusz Krystian. Wcześniej nowy samochód został zakupiony dla OSP Miejsce, dziś możemy cieszyć się z nowego nabytku dla systemowej jednostki ze Spytkowic. To jeszcze nie koniec, ponieważ za 28 lipca mamy uroczystość poświęcenia średniego samochodu bojowego w jednostce OSP Ryczów. W tym zakupie nasza Gmina, również miała swój udział finansowy. Wierzę, że te inwestycje podniosą jeszcze bardziej poziom sprawności bojowej naszych jednostek."

Poświęcenie samochodu nastąpiło podczas uroczystości jubileuszowych, samochód zaś można obejrzeć w fotogalerii oraz na żywo w strażnicy tutejszej jednostki.woz strazacki woz strazacki woz strazacki woz strazacki
woz strazacki woz strazacki woz strazacki woz strazacki
woz strazacki woz strazacki woz strazacki woz strazacki
woz strazacki woz strazacki woz strazacki woz strazacki
woz strazacki

Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Spytkowicach

W dniu 09.04.2011 r. w remizie OSP Spytkowice odbył się Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Spytkowicach. W zjeździe wzięli udział zaproszeni goście:
Mariusz Krystian - Wójt Gminy Spytkowice
Jerzy Pórowski - przewodniczący rady gminy Spytkowice
Mł. bryg. Paweł Kwarciak - komendant powiatowy PSP w Wadowicach
Insp. Maria Łopusińska - komendant powiatowy Policji w Wadowicach
Asp. Zdzisław Kacprzak - kierownik posterunku Policji w Spytkowicach
dh. Józef Cholewka - członek zarządu głównego ZOSP RP
dh. Antoni Kwarciak - członek zarządu wojewódzkiego ZOSP RP w Krakowie
Alina Antosz- skarbnik UG Spytkowice

Sprawozdania z działalności za okres 2006-2011 przedstawili:
dh. Łucja Molenda - Prezes ZOG ZOSP w Spytkowicach
dh. Tadeusz Dębski - komendant gminny ZOSP RP w Spytkowicach

Sprawozdanie komisji rewizyjnej:
dh. Jan Łabaj

Zaproszeni goście złożyli podziękowania za działalność i zaangażowanie strażaków w działaniach ratowniczo-gaśniczych.

Zjazd wybrał nowy Zarząd Gminny ZOSP RP w Spytkowicach:
Prezes - Mariusz Krystian
Wiceprezes- dh. Zbigniew Malaga
Wiceprezes - dh. Marian Ryba
Komendant - dh. Tadeusz Dębski
Skarbnik - dh. Rafał Giermek
Sekretarz - dh. Piotr Orkisz
Członek - dh. Bogdan Suślik
Członek - dh. Tadeusz Kozioł
Członek - dh. Jan Łabaj
Członek dh. Piotr Gawęda
Członek dh. Franciszek Ściera
Członek dh. Marian Szarek
Członek dh. Józef Michalec
Członek dh. Józef Stańczyk
Członek dh. Marcin Berniak

Oraz delegatów na zjazd powiatowy ZOSP RP w Wadowicach:
dh. Malaga Zbigniew
dh. Tadeusz Dębski
dh. Piotr Orkisz
dh. Bogdan Suślik
i przedstawicieli do Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Wadowicach:
dh. Zbigniew Malaga
dh. Tadeusz Dębsk

Wręczono pamiątkową statuetkę z podziękowaniem od strażaków z gminy Spytkowice dla ustępującej Prezes ZOG ZOSP RP w Spytkowicach dh. Łucji Molenda.


fotogaleria >>>>>>


Włączenie OSP Spytkowice do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego

W dniu 16 lipca 2004 roku na Placu Apelowym przed Domem Strażaka w Spytkowicach odbyło się oficjalne włączenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Spytkowicach do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego /KSRG/. Decyzją Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej Nr VI/81 KSRG z dnia 17 maja 2004roku, Ochotnicza Straż Pożarna Spytkowice została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego.

Dla jednostki OSP Spytkowice , która została założona w 1912 roku to wielki zaszczyt być w gronie nielicznych jednostek, które znajdują się w KSRG w powiecie Wadowickim. Początki OSP w Spytkowicach były trudne, wówczas podstawowym wyposażeniem była pompa dwukołowa. Obecnie strażacy mają nowe wozy ratownicze.

fotogaleria >>>>>>
Gmina Spytkowice 2008© Switchprojekt.