EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

UWAGA PRZEDSIĘBIORCY!!!

Przypominamy, że wszelkie czynności związane z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) - prowadzonej przez Ministra Gospodarki są BEZPŁATNE.

Wpis do tych rejestrów nie upoważnia do wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Polski i nie jest wymagany przez przepisy prawa. Rozsyłane pisma, sugerujące konieczność uiszczenia opłaty za wpis do "rejestru przedsiębiorców", są w istocie ofertami handlowymi, o czym świadczą informacje zamieszczone drobnym drukiem. Uiszczona w odpowiedzi na takie pismo opłata za wpis stanowi przychód firmy, która wysyłając pismo wprowadza adresatów w błąd, sugerując publicznoprawny i obligatoryjny charakter tej opłaty.
Ewidencje tworzone przez tego typu firmy stanowią próbę powielenia ogólnodostępnych bezpłatnych informacji o przedsiębiorcach, zawartych w publicznych rejestrach CEIDG czy też REGON , w których rejestracja jest całkowicie bezpłatna, o czym przypomina również zamieszczony na stronie komunikat Ministra Gospodarki.
Do wszystkich przypadków oferowania wpisu do rejestru przedsiębiorców za opłatą należy podchodzić ze szczególną ostrożnością.
Pojedynczy Punkt Kontaktowy - portal dla przedsiębiorców.

Dlaczego warto korzystać z Pojedynczego Punktu Kontaktowego?
- szybciej założysz działalność gospodarczą
- załatwisz sprawy nie wychodząc z domu
- masz bezpłatny dostęp do praktycznych informacji i porad prawnych

Przejdź na stronę http://www.eu-go.gov.pl/

Urząd Gminy w Spytkowicach informuje, że od 1 lipca 2011 roku zostaje uruchomiona Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) dostępna na stronie internetowej: www.ceidg.gov.pl. CEIDG jest spisem przedsiębiorców, będących osobami fizycznymi, działających na terenie Polski. Spis prowadzony jest przez ministra właściwego do spraw gospodarki na podstawie przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Spis ten jest systemem teleinformatycznym, umożliwiającym zarejestrowanie, zmianę, zawieszenie, wznowienie lub zamknięcie działalności gospodarczej przez osobę fizyczną oraz uzyskanie danych o przedsiębiorcach sobach fizycznych, prowadzących działalność gospodarczą.


Zadaniem CEIDG jest:
1.ewidencjonowanie przedsiębiorców będących osobami fizycznymi,
2.udostępnianie informacji o przedsiębiorcach i innych podmiotach w zakresie wskazanym w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej
3.umożliwienie wglądu do danych bezpłatnie udostępnianych przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego,
4.umożliwienie ustalenia terminu i zakresu zmian wpisów w CEIDG oraz wprowadzającego go organu.

Po 1 lipca 2011 roku dane przedsiębiorców z dotychczasowej gminnej ewidencji działalności gospodarczej zostaną przekazane do CEIDG w terminie do dnia 31 grudnia 2011r.ustalonym z Ministerstwem Gospodarki. Po tym terminie dla tych przedsiębiorców organem ewidencyjnym, stanie się Minister Gospodarki. Od 1 lipca 2011 roku obowiązuje również nowy formularz CEIDG-1 wniosku w miejsce dotychczasowego formularza EDG-1. Wniosek stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego. Do dnia przeniesienia danych przedsiębiorców do CEIDG organem ewidencyjnym jest dotychczasowa gmina. Do tego czasu zmiany, zawieszenia, wznowienia lub wykreślenia działalności gospodarczej należy zgłaszać do Ewidencji Działalności Gospodarczej na formularzu CEIDG-1 i załącznikach CEIDG-RD, CEIDG-MW, CEIDG-RB.  Druki te dostępne są w siedzibie urzędu lub na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki: http://www.mg.gov.pl/node/13280. Przedsiębiorcy rozpoczynający działalność gospodarczą po raz pierwszy (a po przeniesieniu danych już działających przedsiębiorców do CEIDG - także ci, którzy będą chcieli dokonać zmiany, zawieszenia, wznowienia lub wykreślenia swojego wpisu) składają wniosek o wpis w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Wnioski na drukach CEIDG-1 przedsiębiorca może złożyć na dwa sposoby:
1. w formie elektronicznej - wypełniając samodzielnie formularz elektroniczny, który jest dostępny na stronie internetowej www.ceidg.gov.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Ministra Gospodarki lub za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej - i przesyłając go bezpośrednio do CEIDG
2.w formie tradycyjnej - wypełniając formularz papierowy i składając go  w dowolnym urzędzie gminy.

Wniosek składany w formie elektronicznej powinien zostać podpisany przez przedsiębiorcę:
 - podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu przy zachowaniu zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym
- podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP
- podpisem osobistym, o którym mowa w przepisach o dowodach osobistych (opcja na razie niedostępna), lub w inny sposób akceptowany przez system CEIDG umożliwiający jednoznaczną identyfikację osoby przesyłającej wniosek.

Wniosek składany w formie papierowej winien zostać: - podpisany osobiście przez przedsiębiorcę przy urzędniku przyjmującym wniosek po okazaniu dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości
- podpisany przez pełnomocnika przedsiębiorcy po okazaniu pełnomocnictwa do spraw związanych z działalnością gospodarczą oraz dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości pełnomocnika (w przypadku, gdy pełnomocnikiem przedsiębiorcy jest osoba z dalszej rodziny lub osoba obca obowiązuje opłata skarbowa w wysokości 17 zł za złożenie pełnomocnictwa do akt)
- przesłany listem poleconym do urzędu gminy wraz z notarialnym potwierdzeniem własnoręczności podpisu na wniosku CEIDG-1.

W przypadku wniosków w formie papierowej składanych w urzędzie gminy zadaniem urzędnika jest:
   sprawdzenie tożsamości przedsiębiorcy,
   wydanie przedsiębiorcy potwierdzenia przyjęcia wniosku,
   przekształcenie wniosku papierowego na formę elektroniczną
   podpisanie wniosku:  podpisem elektronicznym,
   przesłanie wniosku do CEIDG najpóźniej dnia następnego.

Organ gminy nie dokonuje wpisów w CEIDG, ponieważ nie jest organem ewidencyjnym. Zaświadczenia o wpisie w CEIDG mają formę elektroniczną, a informacje o przedsiębiorcy są ogólnie dostępne na stronie internetowej www.ceidg.gov.pl. Organ gminy nie wydaje zaświadczeń przedsiębiorcom figurującym w CEIDG. Organ gminy wydaje zaświadczenia w formie papierowej jedynie na żądanie tych przedsiębiorców, którzy zakończyli swoją działalność gospodarczą przed 1 lipca 2011 roku. Zaświadczenia te podlegają opłacie skarbowej w wysokości 17 zł. Organy administracji publicznej nie mogą się domagać od przedsiębiorców okazywania, przekazywania lub załączania do wniosków zaświadczeń o wpisie w CEIDG.


Ministerstwo Gospodarki zachęca przedsiębiorców do sprawdzenia i zaktualizowania swoich wpisów w ewidencji przed przekazaniem do CEIDG, aby uzyskać stan zgodny z aktualnym prawem.

Druki do pobrania:
Formularz CEiDG-1 z załącznikami
Formularz CEiDG-1 bez załązników
Instrukcja wypełniania formularza CEiDG-1 - pdf

Obecnie obowiązującym drukiem do czynności rejestracji jest formularz CEiDG-1 - wniosek o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Wniosek CEIDG-1 należy wypełnić komputerowo albo na maszynie lub długopisem pismem wyraźnym, bez poprawek i skreśleń. W razie potrzeby dokonania korekty złożonego wniosku, zmian można dokonać po uzyskaniu wpisu w CEIDG, składając wniosek o zmianę wpisu (będzie to również CEIDG-1). Wszystkie daty należy podawać w formacie RRRR-MM-DD (standard ISO 8601).

W części CEIDG-1 rubryki i pola obowiązkowe zostały określone w art. 25 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej i są nimi:

 • firma przedsiębiorcy oraz jego numer PESEL, o ile taki posiada;
 • data urodzenia przedsiębiorcy
 • numer identyfikacyjny REGON przedsiębiorcy, o ile taki posiada;
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile taki posiada;
 • informacja o obywatelstwie polskim przedsiębiorcy, o ile takie posiada, i innych obywatelstwach przedsiębiorcy;
 • oznaczenie miejsca zamieszkania i adresu zamieszkania przedsiębiorcy, adres do doręczeń przedsiębiorcy oraz adresy, pod którymi jest wykonywana działalność gospodarcza, w tym adres głównego miejsca wykonywania działalności i oddziału, jeżeli został utworzony; dane te są zgodne z oznaczeniami kodowymi przyjętymi w krajowym rejestrze urzędowym podziału terytorialnego kraju, o ile to w danym przypadku możliwe;
 • adres poczty elektronicznej przedsiębiorcy oraz jego strony internetowej, o ile przedsiębiorca takie posiada i zgłosił te informacje we wniosku o wpis do CEIDG
 • data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej;
 • określenie przedmiotów wykonywanej działalności gospodarczej, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD);
 • informacja o istnieniu lub ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej;
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numer identyfikacyjny REGON spółek cywilnych, jeżeli przedsiębiorca zawarł umowy takich spółek.
 • Należy wypełnić zgodnie ze stanem rzeczywistym obowiązkowo następujące rubryki i pola: 01.1, 03.1, 03.2a, 03.2b, 03.3, 03.4, 03.5, 03.6, 03.7, 03.8, 03.9, 03.10, 03.11, 03.12, 03.13, 03.14, 03.15-17.

  Do wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej, przedsiębiorca może dołączyć (w miarę potrzeb) druk CEIDG-RB (Informacja o rachunkach bankowych), druk CEIDG-MW (dodatkowe miejsca wykonywania działalności gospodarczej) oraz druk CEIDG-RD (służący do podania więcej niż 10 symboli cyfrowych PKD). Natomiast druk CEIDG-PN (Udzielone Pełnomocnictwa) oraz rubrykę 30 druku CEIDG-1 można wypełniać od 1 stycznia 2012r. Wniosek CEIDG -1 służy także do aktualizacji danych nieobjętych wpisem do CEIDG.   ZMIANA WPISU DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
   

  Wniosek o zmianę wpisu należy złożyć w terminie 7 dni od dnia zmiany danych o których mowa w art.25 ust.1 i 5, powstałych po dniu dokonania wpisu do CEIDG. Zgłoszenie zmiany wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca składa na druku CIDG-1 i w rubryce "01" zaznacza zaznaczenie znakiem "x" pole nr 2. W polu 2 rubryki 01 należy podać datę powstania zmiany.

  Każdy wniosek o zmianę danych powinien mieć wypełnione przynajmniej następujące pola: 01.2, 03.3,03.4,03.5,03.6,03.7. Zmiany danych w rubrykach 03, 04, 05, 07, 08, 09, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 29 oraz polach 06, 10.1, 10.2 10.3, 10.4, 10 .5.1, 10.5.2-9, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 11.7, 11.8.1, 11.8.2-6 dokonuje się poprzez zaznaczenie znakiem „x" kwadratu przy nazwie rubryki/pola i podanie nowego brzmienia całej rubryki/pola. W przypadku zgłaszania pozostałych zmian, należy zaznaczyć kwadrat przy nazwie rubryki i pola objętego zmianą oraz podać nowe brzmienie zmienianej danej.

  Zmiany w zakresie rodzajów wykonywanej działalności gospodarczej (PKD2007):

 • przeważający rodzaj działalności gospodarczej (pole 10.5.1, 11.8.1 i analogiczne) nie może być wykreślony. Może być tylko zastąpiony innym ( kwadrat zmiany przy nazwie pola);
 • pozostałe kody można zmieniać poprzez dopisywanie nowych albo wykreślanie już zbędnych. Podanie, jako zmiana, kodu niewpisanego dotychczas w CEIDG oznacza zmianę polegającą na dopisaniu nowego kodu. W przypadku zamiaru wykreślenia kodu już wpisanego w CEIDG, należy zaznaczyć zmianę, podać wykreślany kod i zaznaczyć kwadrat "wykreślenie".


 • Kolejność podawania nowych/wykreślanych/zmienianych kodów PKD nie ma znaczenia.

   

  UWAGA. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), od 1 stycznia 2008r. istnieje obowiązek klasyfikowania działalności gospodarczej według kodów PKD 2007 oraz określania przedmiotu działalności wyłącznie na poziomie podklasy (numer pięcioznakowy: 4 cyfry + 1 litera alfabetu). Aby ułatwić sobie przeklasyfikowanie kodów PKD 2004 na PKD 2007 kliknij tutaj. 

  Zmiana we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej nie podlega opłacie.


  WYKREŚLENIE WPISU Z EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

  Obecnie obowiązującym drukiem do czynności rejestracji jest formularz CEiDG-1 - wniosek o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Zgłoszenie zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca składa na druku CIDG-1 i w rubryce "01" zaznacza pole nr "5". Następnie wypełnia na ww. druku rubryki i pola: 03.3, 03.4, 03.5, 03.6, 03.7, 0.6, oraz 16.

  Wniosek CEIDG-1 należy wypełnić komputerowo albo na maszynie lub długopisem pismem wyraźnym, bez poprawek i skreśleń. W razie potrzeby dokonania korekty złożonego wniosku, zmian można dokonać po uzyskaniu wpisu w CEIDG, składając wniosek o zmianę wpisu (będzie to również CEIDG-1). Wszystkie daty należy podawać w formacie RRRR-MM-DD (standard ISO 8601). Osoba fizyczna składa wniosek o wpis do CEIDG za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej CEIDG oraz w Biuletynie Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw gospodarki. Proces weryfikacji wniosku odbywa się za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego (link) lub profilu zaufanego(link). Wniosek o wpis do CEIDG może być także złożony przez przedsiębiorcę w dowolnym urzędzie gminy w Polsce - osobiście albo może być wysłany listem poleconym. Wniosek przesłany listem poleconym winien być poświadczony przez notariusza.


  Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej

   

  Przedsiębiorca, który zgłasza zawieszenie wykonywania działalności gospodarcze wypełnia formularz CEIDG-1 wpisując dane do następujących rubryk i pól: 01.3, 03.3, 03.4, 03.5, 03.6, 03.7, 0.4, 0.5, 10, 11.1-3, 0.6 (tylko w zakresie nazwy firmy), 14 oraz 26 i odpowiednie w części CEIDG-SC, o ile dotyczy.

   

   Uwaga!!!!!!  
  Przedsiębiorca niezatrudniający pracowników może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 30 dni do 24 miesięcy. Okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej może być oznaczony w dniach, miesiącach albo miesiącach i dniach. Jeżeli okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej obejmuje wyłącznie pełny miesiąc luty danego roku kalendarzowego, za minimalny okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przyjmuje się liczbę dni miesiąca lutego przypadającą w danym roku kalendarzowym.

  W przypadku wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej jest skuteczne pod warunkiem jej zawieszenia przez wszystkich wspólników.


  Wznowienie wykonywania działalności gospodarczej
   

  Przedsiębiorca, który zgłasza wznowienie wykonywania działalności gospodarcze wypełnia formularz CEIDG-1 wpisując dane do następujących rubryk:  01.3, 03.3, 03.4, 03.5, 03.6, 03.7, 0.6 (tylko w zakresie nazwy firmy), 15 oraz 26 i odpowiednie w części CEIDG-SC, o ile dotyczy.  INFORMACJE O MOŻLIWOŚCI ZAWIESZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą

  W wyniku wprowadzonych zmian w ustawach: O swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095) i Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178, z późn. Zm.)od 20 września 2008 r. przedsiębiorca niezatrudniający pracowników może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 1 miesiąca do 24 miesięcy.

  Zgłoszenie informacji o zawieszeniu i wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej zwolnione jest z opłat.

  Uwaga : zawieszenie działalności gospodarczej prowadzonej przez osobę fizyczną powoduje "zawieszenie" całości wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Oznacza to , że przedsiębiorca nie może wykonywać żadnej działalności gospodarczej wymienionej w swoim wpisie .
  Należy przy tym pamiętać że w przypadku wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej jest skuteczne pod warunkiem jej zawieszenia przez wszystkich wspólników , a odpowiedzialność za skuteczność zawieszenia wobec innych wspólników spółki ponosi przedsiębiorca.

  Wszelkie informacje oraz druki wniosków wraz z obowiązującą procedurą znajdują się na stronie internetowej Urzedu Gminy Spytkowice, a pytania na nurtujące Państwa wątpliwości można zgłosić do Ewidencji Działalności Gospodarczej Urzędu Gminy w Spytkowicach ul. Zamkowa 12 w pok. Nr. 9 w godzinach 7.30 - 15.30, w środy od 9-tej do 17-tej.

  Ewentualne informacje są udzielane pod numerami telefonów 8791-820 i 8791-876 wew.37


  Wnioski do pobrania  Uwaga!! Informujemy, że od dnia 01.01.2008 r. następuje zmiana kodów PKD 2004 na kody PKD 2007, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD).  Pliki dotyczące PKD 2007

  Schemat klasyfikacji PKD 2007 Wyjaśnienia klasyfikacji PKD 2007

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r.  INFORMATOR DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

  KOMUNIKAT dla przedsiębiorców
  Ustawa z dnia 2 lipca 2004r o swobodzie działalności gospodarczej /Dz.U. Nr.173, poz.1807 z późn.zm./ w rozdziale 5 art. 81 nakłada na przedsiębiorcę obowiązek posiadania i prowadzenia książki kontroli w swojej siedzibie jak również obowiązek udostępniania jej na żądanie organu kontroli. W przypadku braku powyższego dokumentu mogą być wyciągane konsekwencje wobec przedsiębiorcy. Książkę kontroli można zakupić w Urzędzie Skarbowym w Wadowicach .

  Krajowy System Usług
  Krajowy System Usług to ogólnopolska sieć ośrodków prowadzonych przez ponad 150 renomowanych instytucji wspierających rozwój biznesu. Ich oferta adresowana jest zarówno do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, jak i osób podejmujących działalność gospodarczą. Sieć KSU to ponad 800 wykwalifikowanych konsultantów, którzy świadczą fachową pomoc informacyjną, doradczą i finansową. Działalność KSU nadzoruje i wspiera Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Więcej....  Rejestracja spółek jawnych w Krajowym Rejestrze Sądowym

  Formularze:

  KRS-W1 Wniosek o rejestracje podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa.
  KRS-Z1 Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka jawna, spółka komandytowa spółka partnerska.
  KRS-X2 Wniosek o wykreślenie podmiotu z Krajowego Rejestru Sądowego.
  KRS-WB Wspólnicy spółki jawnej, komplementariusze spółki komandytowo-akcyjnej
  KRS-ZB Zmiana - Wspólnicy spółki jawnej, komplementariusze spółki komandytowo-akcyjnej

    Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 167, poz. 1398) - Rozdział 5

    Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości opłat za udzielanie informacji, wydawanie odpisów, wyciągów i zaświadczeń z Krajowego Rejestru Sądowego oraz za udostępnianie kopii dokumentów z elektronicznego katalogu dokumentów spółek (dz. U. z 2006 r. Nr 247, poz. 1812).


  Gmina Spytkowice 2008© Switchprojekt.