Karta Rodziny 3+ - do rodzin

Szanowni Państwo


Uprzejmie informujemy, że 11 listopada br. Rada Gminy podjęła uchwały, które mają wspomóc funkcjonowanie Rodzin Wielodzietnych zamieszkujących Gminę Spytkowice.

Jedną z nich jest uchwała w sprawie: podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych Rodzin Wielodzietnych i ma na celu:

  1. zwiększenie Rodzinom Wielodzietnym dostępności do zajęć edukacyjno - rozwojowych dla dzieci i młodzieży,
  2. umacnianie rodziny oraz wspieranie realizacji funkcji Rodziny Wielodzietnej,
  3. wzmacnianie kondycji Rodzin Wielodzietnych.
Uchwała określa, że pod pojęciem Rodzina Wielodzietna należy rozumieć rodzinę ( także rodzinę zastępczą ), zamieszkałą na terenie Gminy Spytkowice ( dzieci i co najmniej jedno z rodziców posiada stałe zameldowanie na terenie Gminy Spytkowice), składającą się z rodziców ( jednego rodzica ) mających na utrzymaniu troje i więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub do 24 roku życia w przypadku gdy dziecko uczy się lub studiuje i nie osiąga stałych dochodów.

Jeżeli spełniają Państwo wyżej wymienione kryteria, serdecznie zapraszamy do złożenia wniosku załączonego do niniejszego pisma, który pozwoli każdemu z członków Rodziny Wielodzietnej na otrzymanie karty uprawniającej do:

  1. 50 % zniżki od obowiązujących opłat za korzystanie przez dzieci i młodzież z zajęć edukacyjno - rozwijających organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Spytkowicach,
  2. 50 % zniżki od obowiązującej opłaty za korzystanie ze świadczeń publicznych przedszkoli, wykraczających poza podstawę programową wychowania przedszkolnego mających charakter usług opiekuńczo- bytowych,
  3. 50% zniżki od obowiązujących opłat za korzystanie przez dzieci i młodzież z usług w zakresie małej poligrafii mających charakter pomocy szkolnych świadczonych przez Gminny Ośrodek Kultury w Spytkowicach i Gminną Bibliotekę Publiczną w Spytkowicach,
  4. 80% zniżki od obowiązującej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ( zbieranymi w sposób selektywny ) na każde trzecie i następne dziecko,
  5. korzystania ze zniżek zaproponowanych przez Przedsiębiorców, którzy zadeklarują chęć współpracy - wykaz na stronie internetowej: www.gops.spytkowice.net.pl.

Mamy nadzieję, że wybiorą się Państwo do Urzędu Gminy, złożą wniosek i będą korzystać z uprawnień, jakie karta da zarówno dzieciom, jak i Wam Rodzicom. Wszystkie informacje na ten temat można uzyskać bezpośrednio w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Spytkowicach lub na stronie internetowej: www.gops.spytkowice.net.pl.

Szanowni Państwo, zdajemy sobie sprawę, że zaproponowane w tej formie wsparcie nie rozwiąże wszystkich problemów z jakimi borykają się Rodziny Wielodzietne, ale na pewno będzie to znacząca pomoc. Liczymy również na przedsiębiorców, którzy dobrowolnie mogą przystąpić do programu i mamy nadzieję, że odpowiedzą pozytywnie na nasze zaproszenie do partnerstwa w tym programie, a Rodziny zyskają liczne bonifikaty.

Każdy rodzic wie, że wychowywanie dzieci to nie tylko wielka odpowiedzialność, ale i ciężka praca i do tego bardzo kosztowna. Im więcej dzieci, tym większe wydatki, większy wysiłek organizacyjny. Ale są też ogromne plusy - większa rodzina to także więcej miłości okazywanej nam przez pociechy, której życzymy i serdecznie całą Rodzinę pozdrawiamy.Załącznik:
WNIOSEK O WYDANIE KARTY
Gmina Spytkowice 2008© Switchprojekt.