ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Wójt Gminy Spytkowice
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku


I. Postanowienia ogólne:
 1. Konkurs odbędzie się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 450)
 2. Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych w zakresie:
 3.    1) Działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży,
     2) Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
     3) Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
 4. Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
II. Rodzaje zadań:
 1. Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży:
  a) organizowanie wypoczynku letniego i zimowego, jako zagospodarowanie czasu wolnego oraz aktywizacja dzieci i młodzieży z terenu gminy.
 2. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym:
  a) prowadzenie działań edukacyjnych i wychowawczych dla dzieci i młodzieży w szczególności w zakresie unikania zagrożeń związanych z alkoholizmem, narkomanią i innymi uzależnieniami,
  b) organizowanie imprez, kampanii, zajęć sportowych, edukacyjnych, kulturalnych oraz podejmowanie działań profilaktycznych mających na celu zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, stworzenie alternatywy dla alkoholu i innych używek oraz bezpośrednia aktywność i zaangażowanie uczestników w życie kulturalne gminy,
  c) wspieranie działań edukacyjnych w zakresie przeciwdziałania patologiom, mającym na celu uświadomienie zagrożeń wynikających z nadużywania różnego rodzaj używek oraz upowszechnianiu wzorców i postaw prozdrowotnych,
  d) prowadzenie pozaszkolnej profilaktyki środowiskowej poprzez organizowanie zajęć profilaktycznych w świetlicach integracyjnych, środowiskowych oraz zajęć sportowych w zakresie zagospodarowania czasu wolnego oraz aktywizację społeczną dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych i dysfunkcyjnych,
  e) prowadzenie działań pomocowych, wspierających, profilaktycznych wobec osób uzależnionych i współuzależnionych od wszelkiego rodzaju uzależnień.
 3. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych:
  a) współpraca i pomoc lokalnym organizacjom działającym na terenie Gminy,
  b) wspieranie inicjatyw lokalnych, w tym gospodarczych, kulturalnych, społecznych oraz zdrowotnych,
  c) wspieranie lokalnych twórców, innowacyjnych rozwiązań i promowanie produktów regionalnych,
  d) wspomaganie członków Stowarzyszenia w realizacji zadań własnych i zleconych,
  e) podejmowanie i wspieranie działań na rzecz rozwoju Gminy i regionu,
  f) podejmowanie działań organizacyjnych mających na celu rozwój, poprawę warunków życia mieszkańców,
  g) inspirowanie i podejmowanie wspólnych inicjatyw służących społeczno-gospodarczemu rozwojowi wspólnot i społeczności lokalnych,
  h) działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich,
  i) rozbudzanie i pogłębianie wśród mieszkańców wspólnej tożsamości i poczucia odpowiedzialności za Gminę oraz jej kulturowe dziedzictwo,
  j) wspieranie imprez artystycznych, kursów, konkursów, pokazów kulinarnych, warsztatów, seminariów, konferencji, szkoleń i innych form edukacyjnych oraz informacyjnych,
  k) organizowanie spotkań integracyjnych, zabaw, wystaw, plenerów oraz imprez kulturalnych, wspieranie działalności artystycznej.
III. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie i realizację w/w zadania w 2018 r.:
 1. 8.000 zł,
 2. 26.000 zł,
 3. 6.000 zł.
IV. Zasady przyznawania dotacji:
 1. Zasady przyznania dotacji na realizację przedmiotowych zadań określają przepisy:
  1) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.),
  2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077).
 2. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania reguluje umowa pomiędzy Wójtem Gminy Spytkowice, a organizacją wnioskującą.
 3. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku wnioskodawca może przyjąć zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać swoją ofertę.
 4. W przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana - oferent ma obowiązek przedłożyć korektę kosztorysu projektu, a jeżeli zmiana środków ma wpływ na harmonogram, to także korektę harmonogramu realizacji zadania. W korekcie kosztorysu procentowy udział środków własnych nie może być niższy niż złożony w ofercie.
 5. Dotacja nie może stanowić więcej niż 80% kwoty całkowitej przeznaczonej na realizację zadania.
 6. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania otrzymają podmioty, których oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu konkursowym.
 7. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone według obowiązującego wzoru, w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.
 8. Przyjmuje się, że w wyniku przeprowadzonego konkursu może zostać wybrana więcej niż jedna oferta i Wójt Gminy Spytkowice może wspierać realizację zadania publicznego więcej niż jednego podmiotu (w takim przypadku zadanie publiczne realizowane jest przez kilka podmiotów, które uzyskają dofinansowanie na przeprowadzane przez siebie działania).
V. Termin i warunki realizacji zadania:
 1. Zadanie winno być zrealizowanie w 2018 roku. Początek realizacji zadań opisanych w ofercie przypada nie wcześniej niż na dzień podpisania umowy. Zakończenie realizacji zadań przyjmuje się na dzień 31 grudnia 2018 roku.
 2. Dotowane z budżetu Gminy mogą być tylko zadania realizowane na terenie Gminy Spytkowice lub na rzecz jej mieszkańców, a działalność statutowa oferenta powinna być zgodna z dziedziną zlecanego zadania.
 3. Szczegółowe warunki realizacji zadania określa umowa.
 4. W trakcie realizacji zadania w ramach prowadzonego nadzoru merytorycznego zwraca się szczególną uwagę na:
  1) zgodne z przyjętym harmonogramem realizowanie zadań merytorycznych,
  2) zgodne z przeznaczeniem wykorzystanie przyznanych kwot dotacji,
  3) prawidłowe, rzetelne i terminowe sporządzenie rozliczeń finansowych i sprawozdań merytorycznych,
  4) dokonywanie zmian rzeczowych i finansowych wyłącznie na podstawie pisemnych aneksów do umów,
  5) oszczędne i celowe wydatkowanie środków finansowych.
 5. Dotacja nie może być wykorzystana na:
  1) zadania i zakupy inwestycyjne, z wyłączeniem inwestycji związanych z bezpośrednią realizacją zadań publicznych, na które dotacja została przyznana,
  2) zakupy gruntów,
  3) działalność gospodarczą,
  4) pokrycie kosztów utrzymania biura podmiotów programu, z wyłączeniem bezpośrednich kosztów związanych z realizacją zadania,
  5) działalność partii politycznych,
  6) działalność związków zawodowych, organizacji pracodawców i samorządów zawodowych,
  7) działalność fundacji, utworzonych przez partie polityczne,
  8) na uregulowanie wcześniej poniesionych wydatków.
VI. Termin składania ofert.
 1. Wyznacza się termin składania ofert w zakresie zadań nr: 1,2,3: od dnia 03.04.2018 r. do dnia 23.04.2018 r. do godz. 15.30. Oferty, które zostaną złożone po tym terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie i zostaną zwrócone oferentowi bez otwierania.
 2. Oferty należy składać za pośrednictwem poczty lub osobiście na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy Spytkowice, ul. Zamkowa 12, 34-116 Spytkowice pok. nr 1 parter.
 3. Oferty powinny być złożone w 1 egzemplarzu w zamkniętej kopercie z napisem: "Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego…" (należy podać nazwę zadania publicznego wskazanego w ogłoszeniu, w ramach, którego składana jest oferta). Na kopercie musi być umieszczona nazwa oferenta oraz jego adres zwrotny.
 4. Oferty należy składać na druku według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 roku poz.1300). Druki można pobierać na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy Spytkowice, ul. Zamkowa 12, 34-116 Spytkowice pok. nr 1 parter, ze strony internetowej www.spytkowice.net.pl zakładka - ogłoszenia i Biuletynu Informacji Publicznej zakładka - zamówienia publiczne i ogłoszenia - ogłoszenia różne.
 5. Do oferty na realizację zadań należy dołączyć następujące dokumenty:
  1) kopię umowy lub statutu spółki potwierdzona za zgodność z oryginałem - w przypadku gdy oferent jest spółką prawa handlowego, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 6. Kserokopie dokumentów winny być potwierdzone "za zgodność z oryginałem" przez osobę uprawnioną do reprezentowania organizacji.
 7. Oferta winna być podpisana przez upoważnione osoby zgodnie z odpisem Krajowego Rejestru Sądowego, innym rejestrem lub udzielonym pełnomocnictwem.
VII. Termin, kryteria i tryb wyboru oferty.
 1. Wybór ofert nastąpi w ciągu 7 dni od daty upływu terminu składania ofert. Oferty złożone na niewłaściwych drukach, niekompletne, lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.
 2. Przy wyborze oferty brane będą pod uwagę następujące kryteria:
  1) zgodność działalności statutowej organizacji ze zlecanym zadaniem oraz działalność na rzecz gminy lub jej mieszkańców,
  2) ocena możliwości i jakości realizacji zadania,
  3) minimalizowanie kosztów i maksymalna efektywność wykorzystania środków,
  4) dotychczasowa działalność organizacji zawarta we wniosku,
  5) dotychczasowa współpraca z samorządem,
  6) posiadane zasoby materialne i kadrowe,
  7) nowatorstwo metod działania.
 3. Złożone oferty będą rozpatrywane pod względem formalnym, oceniane i kwalifikowane przez Komisję Konkursową.
 4. W przypadku gdy na konkurs wpłynie oferta, która nie zawiera pełnych informacji nie mających wpływu na wynik konkursu, Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do uzupełnienia tych braków przez oferenta w terminie 3 dni od daty powiadomienia podmiotu o zaistniałym fakcie.
 5. Decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmuje Wójt Gminy Spytkowice.
VIII. W roku 2017 na wsparcie realizacji zadań przeznaczono środki finansowe jak niżej:
 1. na podstawie ogłoszonego przez Wójta Gminy Spytkowice konkursu:
  1) Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży: 4.000 zł.
  2) Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym: 26.000 zł.
  3) Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: 9.000 zł.
  4) Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych: 13.000 zł.
 2. z pominięciem otwartego konkursu ofert:
  1) Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego: 9.000 zł.
Załączniki do ogłoszenia:
UCHWAŁA NR XXXIV/266/17 RADY GMINY SPYTKOWICE
Druk oferty
Wzór sprawozdania


Informacja o możliwości składania uwag do oferty na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego poprzez wykonanie dokumentacji projektowej remontu zabytkowej kaplicy, usytuowanej na cmentarzu parafialnym w Ryczowie


W dniu 23 marca br. Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej w Ryczowie złożył do Wójta Gminy Spytkowice ofertę o wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego poprzez wykonanie dokumentacji projektowej remontu zabytkowej kaplicy, usytuowanej na cmentarzu parafialnym w Ryczowie.

Analiza w/w dokumentów wykazała, że:
 1. Uproszczona oferta złożona przez Stowarzyszenie w dniu 27 grudnia br. spełnia warunki formalne wynikające z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 450) oraz Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie: uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 570).
 2. 1. Zgodnie z art. 19a znowelizowanej ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3. ust. 3 w/w ustawy mają prawo złożyć ofertę o zlecenie realizacji zadania, a organ wykonawczy może zlecić jego wykonanie z pominięciem otwartego konkursu ofert.
  Muszą jednak być spełnione następujące warunki:
  - wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie może przekroczyć kwoty 10.000 zł,
  - zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni,
  - łączna kwota środków finansowych przekazanych tej samej organizacji w niniejszym trybie nie może przekroczyć w danym roku kwoty 20.000 zł,
  - wysokość środków finansowych przyznanych przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego w trybie, o którym mowa nie może przekroczyć 20 % dotacji planowanych w roku budżetowym na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3. w/w ustawy.


  Wniosek Parafii spełnia łącznie powyższe warunki.

  Przedmiotem zadania publicznego jest: "Wykonanie dokumentacji projektowej remontu zabytkowej kaplicy, usytuowanej na cmentarzu parafialnym w Ryczowie".

  Cele szczegółowe i zakładane rezultaty zadania:
  • Promowanie Gminy Spytkowice i jej dziedzictwa kulturowego,
  • Zachowanie na terenie naszej Gminy pamięci o ważnych miejscach,
  • Ochrona i popularyzowanie tradycji kulturowych Gminy Spytkowice i jej Mieszkańców,
  • Ochrona zabytków położonych na terenie Gminy.
 3. Opisane zadanie zostało uzasadnione przez Parafię w następujący sposób:
  "Zadanie polegać będzie na wykonaniu dokumentacji projektowej remontu zabytkowej kaplicy, usytuowanej na cmentarzu parafialnym w Ryczowie. Kaplica wymaga pilnego remontu z uwagi na pogarszający się jej stan techniczny spowodowany wieloletnim brakiem odpowiedniej opieki i dbałości o ten obiekt, czego skutkiem jest jego zniszczenie". W celu zmiany tego stanu Parafia postanowiła podjąć stosowne czynności mające na celu przywrócenie świetności tego obiektu.
  W skład opracowania projektowego wejdą: opracowanie programu prac konserwatorskich, opracowanie przedmiaru robót konserwatorskich, wykonanie kosztorysu poszczególnych prac konserwatorskich".
 4. Wysokość wnioskowanych środków publicznych wynosi 4.500 zł (cztery tysiące pięćset 00/100 złotych).
 5. 4. Realizacja w/w zadania jest zgodna z zadaniami publicznymi określonymi w art. 4 ust.1. pkt. 13 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie oraz w Rocznym Programie Współpracy Gminy Spytkowice w 2018 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Uchwała XXXIV/266/17 Rady Gminy Spytkowice z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie: Rocznego Programu Współpracy Gminy Spytkowice w 2018 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) - kultura, sztuka, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
 6. 4. Na podstawie art. 19a ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organ wykonawczy uznaje celowość realizacji zadania publicznego pod nazwą "Wykonanie dokumentacji projektowej remontu zabytkowej kaplicy, usytuowanej na cmentarzu parafialnym w Ryczowie" opisanego w ofercie realizacji zadania publicznego złożonej przez Parafię Rzymskokatolicką w Ryczowie i tym samym zleca realizację zadania przyznając środki publiczne w wysokości 4.500 zł (cztery tysiące pięćset 00/100 złotych).
 7. 4. Zgodnie z art. 19a ust. 4 w/w ustawy każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej Gminy może zgłosić uwagi dotyczące oferty.
  Uwagi można składać pisemnie w siedzibie Urzędu Gminy, 34 - 116 Spytkowice ul. Zamkowa 12 lub poprzez pocztę e-mail na adres: gmina@spytkowice.net.pl do dnia 3 kwietnia 2018.

Załącznik:   UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO


LISTA
ocenionych przez Komisję wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Spytkowice
na realizację zadania o charakterze sportowym, zgodnie z przyznaną punktacją


LpWnioskodawcaNazwa zadaniaKwota
1 Ludowy Klub Sportowy "ORZEŁ"
34 - 115 Ryczów, ul. Stadionowa 23
"Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu przez udział w rozgrywkach piłki nożnej oraz prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży z terenu Gminy Spytkowice ze szczególnym uwzględnieniem miejscowości Ryczów" 75.000 zł
2 Ludowy Klub Sportowy "ASTRA"
34 - 116 Spytkowice, ul. Zamkowa 52
"Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie miejscowości Spytkowice poprzez: prowadzenie szkolenia sportowego, organizację i uczestnictwo w rozgrywkach i zawodach, współzawodnictwo sportowe w dyscyplinie sportowej, jaką jest piłka nożna" 68.200 zł
3 Ludowy Klub Sportowy "BOROWIK"
34 - 116 Spytkowice,
Bachowice ul. Pod Borem 63
"Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie miejscowości Bachowice poprzez udział w rozgrywkach oraz prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej" 49.500 zł
4 Wiejski Klub Sportowy "VICTORIA"
34 - 115 Ryczów, Półwieś ul. Górna 71
"Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu poprzez udział w rozgrywkach piłki nożnej oraz prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży z terenu gminy ze szczególnym uwzględnianiem miejscowości Półwieś" 12.000 zł
5 Klub Tenisa Stołowego "VICTORIA SPYTKOWICE"
34-116 Spytkowice, ul. Wadowicka 106
"Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Spytkowice poprzez prowadzenie szkolenia sportowego dla dzieci, młodzieży i dorosłych z tenisa stołowego, udział w zawodach sportowych oraz poprawę warunków uprawiania sportu" 10.000 zł
Informacja o możliwości składania uwag do oferty na realizację zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych poprzez "Prowadzenie spotkań tematycznych dla Mieszkańców Gminy Spytkowice ze szczególnym uwzględnieniem Sołectwa Bachowice pn. "Aktywni 50+"".


W dniu 27 grudnia br. Przewodniczący Stowarzyszenia Rodzina Kolpinga złożył do Wójta Gminy Spytkowice ofertę o wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych poprzez "Prowadzenie spotkań tematycznych dla Mieszkańców Gminy Spytkowice ze szczególnym uwzględnieniem Sołectwa Bachowice pn. "Aktywni 50+"".

 1. Uproszczona oferta złożona przez Stowarzyszenie w dniu 27 grudnia br. spełnia warunki formalne wynikające z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie: uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 570).
 2. Zgodnie z art. 19a znowelizowanej ustawy o działalności pożytku publicznegoi o wolontariacie organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3. ust. 3 w/w ustawy mają prawo złożyć ofertę o zlecenie realizacji zadania, a organ wykonawczy może zlecić jego wykonanie z pominięciem otwartego konkursu ofert.
  Muszą jednak być spełnione następujące warunki:
      - wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie może przekroczyć kwoty 10.000 zł,
      - zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni,
      - łączna kwota środków finansowych przekazanych tej samej organizacji w niniejszym trybie nie może przekroczyć w danym roku kwoty 20.000 zł,
      - wysokość środków finansowych przyznanych przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego w trybie, o którym mowa nie może przekroczyć 20 % dotacji planowanych w roku budżetowym na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3. w/w ustawy.

  Wniosek Stowarzyszenia spełnia łącznie powyższe warunki.
  Przedmiotem zadania publicznego jest: "Prowadzenie spotkań tematycznych dla Mieszkańców Gminy Spytkowice ze szczególnym uwzględnieniem Sołectwa Bachowice pn. "Aktywni 50+"".
  Cele szczegółowe i zakładane rezultaty zadania:
  • Aktywizacja i zapobieganie wykluczeniu osób po 50 roku życia.
  • Integracja pokoleniowa, środowiskowa.
  • Odbudowanie bliskich i życzliwych relacji międzyludzkich.
  • Umiejętność ciekawego spędzanie czasu wolnego w grupie a także w samotności.
  • Nabycie nowych umiejętności.
  • Powiększenie grupy seniorów objętych zajęciami Klubu Seniora 50+.
  • Podnoszenie standardu obiektu.
  • Podnoszenie atrakcyjności organizowanych imprez i widowisk
  • Tworzenie odpowiednich warunków materialno - technicznych do prowadzonych zajęć.
 3. Opisane zadanie zostało uzasadnione przez Stowarzyszenie w następujący sposób: "Zadanie polegać będzie na prowadzeniu dwumiesięcznych spotkań tematycznych dla Mieszkańców Gminy Spytkowice, ze szczególnym uwzględnieniem Sołectwa Bachowice pn. "Aktywni 50+"" celem pobudzenia aktywności osób po 50-roku życia, poprzez stworzenie wspólnoty osób w tym przedziale wiekowym. Realizacja zadania wynika z chęci udziału zainteresowanej grupy osób w spotkaniach integracyjnych, w miesiącach styczeń - luty 2018 roku."
 4. Wysokość wnioskowanych środków publicznych wynosi 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych 00/100 złotych).
 5. Realizacja w/w zadania jest zgodna z zadaniami publicznymi określonymi w art. 4 ust.1. pkt. 13 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie oraz w Rocznym Programie Współpracy Gminy Spytkowice w 2018 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Uchwała XXXIV/266/17 Rady Gminy Spytkowice z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie: Rocznego Programu Współpracy Gminy Spytkowice w 2017 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) - działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
 6. Na podstawie art. 19a ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organ wykonawczy uznaje celowość realizacji zadania publicznego pod nazwą "Prowadzenie spotkań tematycznych dla Mieszkańców Gminy Spytkowice, ze szczególnym uwzględnieniem Sołectwa Bachowice pn. "Aktywni 50+"". opisanego w ofercie realizacji zadania publicznego złożonej przez Fundację Rozwoju Gmin Polskich i tym samym zleca realizację zadania przyznając środki publiczne w wysokości 10.000,00 zł. (słownie: dziesięć tysięcy 00/100 złotych).
 7. Zgodnie z art. 19a ust. 4 w/w ustawy każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej Gminy może zgłosić uwagi dotyczące oferty.
  Uwagi można składać pisemnie w siedzibie Urzędu Gminy, 34 - 116 Spytkowice ul. Zamkowa 12 lub poprzez pocztę e-mail na adres: gmina@spytkowice.net.pl do dnia 2 stycznia 2018.

Załącznik:   UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO


WYNIKI KONSULTACJI
z przebiegu przeprowadzonych w dniach 17 - 30 listopada br. konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w przedmiocie projektów uchwał w sprawie:
- Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Spytkowice na 2018 rok,
- Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Spytkowic na 2018 rok.Konsultacje przeprowadzono na podstawie:
 1. Uchwały Rady Gminy Spytkowice Nr XLIII/ 315/10 z dnia 14 września 2010 roku w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,
 2. Zarządzenia Wójta Gminy Nr 371/2017 z dnia 15 listopada 2017 roku w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w przedmiocie projektów uchwał w sprawie:
  - Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Spytkowice na 2018 r.,
  - Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Spytkowice na 2018 r.

Konsultacje przeprowadzono w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Konsultacje przeprowadzano w formie umieszczenia projektów uchwał i formularzy do konsultacji:
a) w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce: "zamówienia publiczne i ogłoszenia - ogłoszenia różne ",
b) na stronie internetowej Gminy w zakładce: "organizacje pozarządowe",
c) tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu,
d) w biurze Pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych - stanowisko odpowiedzialne za przeprowadzenie konsultacji - pok. nr 20, tel.: 33/8791 - 820 wew. 38.

Pisemne opinię, uwagi i wnioski do w/w projektów uchwał można było składać w terminie do dnia 30 listopada 2017 roku za pośrednictwem poczty lub osobiście na Dzienniku Podawczym w Urzędzie Gminy Spytkowice 34-116 Spytkowice, ul. Zamkowa 12.

W wyznaczonym terminie konsultacji żadna z organizacji nie zgłosiła pisemnych opinii, uwag i wniosków do w/w projektów uchwał, co oznacza rezygnację z ich wyrażenia.Informacja Wójta Gminy Spytkowice
o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów uchwał w sprawie:
- Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Spytkowice na 2018 rok,
- Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Spytkowice na 2018 rokWójt Gminy Spytkowice informuje, iż w dniach: od 17.11.2017 r. do 30.11.2017 r. zostaną przeprowadzone konsultacje projektów w/w uchwał.

Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Konsultacje przeprowadzane są w formie umieszczenia projektów uchwał i formularzy do konsultacji:
a. w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce: "zamówienia publiczne i ogłoszenia - ogłoszenia różne ",
b. na stronie internetowej Gminy w zakładce: "organizacje pozarządowe",
c. tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu,
d. w biurze Pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych - stanowisko odpowiedzialne za przeprowadzenie konsultacji - pok. nr 20, tel.: 33/8791 - 820 wew. 38.

Zapraszam organizacje pozarządowe do zgłaszania pisemnych opinii, uwag i wniosków w terminie do dnia 30.11.2017 roku za pośrednictwem poczty lub osobiście na Dzienniku Podawczym w Urzędzie Gminy Spytkowice 34 - 116 Spytkowice, ul. Zamkowa 12.
Propozycje należy wnosić na "Formularzach do konsultacji", które wraz z projektami w/w są dostępne na stronie internetowej gminy oraz w Urzędzie Gminy - w pokoju nr 20 oraz na dzienniku podawczym.

Informacje dodatkowe:

1. Uwagi i wnioski do projektu aktu prawa miejscowego mogą być wnoszone przez osoby uprawnione do reprezentacji organizacji i podmiotów.
2. Do uwag i wniosków należy dołączyć dokumenty określające przedmiot statutowej działalności organizacji i podmiotów oraz dokumenty potwierdzające prawo do reprezentowania organizacji przez osobę składającą uwagi i wnioski. (np. statut organizacji, odpis z właściwego rejestru).
3. Uwagi i wnioski złożone po terminie określonym w informacji o konsultacjach oraz nie spełniające wymogów formalnych pozostawia się bez rozpatrzenia, bez wzywania do ich uzupełnienia.
4. Odpowiedź zwrotna co do rozpatrzenia uwag będzie udzielana organizacjom i podmiotom w zakresie zgłaszanych uwag za pomocą formy pisemnej tj. formularza do konsultacji, pod warunkiem, że formularz będzie kompletnie wypełniony, podpisany przez uprawnione do reprezentacji osoby oraz złożony w terminie.

Załączniki:
Formularze do konsultacji
Projekt Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Spytkowice na 2018 rok
Projekt Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Spytkowice na 2018 rok


WYNIKI KONSULTACJI
przeprowadzonych w dniach 30 października - 13 listopada br. konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie: Rocznego Programu Współpracy Gminy Spytkowice w 2018 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. ust 3. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Konsultacje przeprowadzono na podstawie:
 1. Uchwały Rady Gminy Spytkowice Nr XLIII/315/10 z dnia 14 września 2010 roku w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,
 2. Zarządzenia Wójta Gminy Nr 365/2017 z dnia 30 października 2017 roku w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie: Rocznego Programu Współpracy Gminy Spytkowice w 2018 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. ust 3. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Konsultacje przeprowadzono w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie o w/w projekcie uchwały.

Konsultacje przeprowadzono w formie umieszczenia w dniach 30 października - 13 listopada br. w/w projektu uchwały i formularza do konsultacji:

 • w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce: "zamówienia publiczne i ogłoszenia - ogłoszenia różne ",
 • na stronie internetowej Gminy w zakładce: "organizacje pozarządowe",
 • tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu,
 • w Referacie Ogólno - Organizacyjnym - stanowisko odpowiedzialne za przeprowadzenie konsultacji - pok. nr 20, tel.: 33/8791 - 820 wew. 38.

Pisemne opinie, uwagi i wnioski do w/w projektu uchwały można było składać na "Formularzu do konsultacji" w terminie do dnia 10 listopada br. za pośrednictwem poczty lub osobiście na Dzienniku Podawczym w Urzędzie Gminy Spytkowice 34 - 116 Spytkowice, ul. Zamkowa 12.

W związku z tym, iż w wyznaczonym terminie konsultacji żadna z organizacji nie zgłosiła pisemnych opinii, uwag i wniosków do w/w projektu uchwały, Wójt Gminy uznał za zasadne jego uchwalenie w wersji poddanej przez Wójta Gminy do konsultacji i przekazanie projektu uchwały w tejże wersji pod obrady Rady Gminy.

Stanowisko Wójta w tym zakresie zostanie przekazane Radzie Gminy wraz z projektem uchwały w sprawie: Rocznego Programu Współpracy Gminy Spytkowice w 2018 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ze sprawozdaniem z przeprowadzonych konsultacji.

Wyniki konsultacji wraz ze Stanowiskiem Wójta Gminy zamieszczone zostały w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Gminy.Informacja o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie: Rocznego Programu Współpracy Gminy Spytkowice w 2018 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Wójt Gminy Spytkowice informuje, iż w dniach: od 31 października 2017 r. do 13 listopada 2017 r. zostaną przeprowadzone konsultacje projektu uchwały w sprawie: Rocznego Programu Współpracy Gminy Spytkowice w 2018 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Konsultacje przeprowadzane są w formie umieszczenia projektu uchwały i formularza do konsultacji:
a) w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce: "zamówienia publiczne i ogłoszenia - ogłoszenia różne ",
b) na stronie internetowej Gminy w zakładce: "organizacje pozarządowe",
c) tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu,
d) Referacie Ogólno - Organizacyjnym - stanowisko odpowiedzialne za przeprowadzenie konsultacji - pok. nr 20, tel.: 33/8791 - 820 wew. 38.

Zapraszam organizacje pozarządowe do zgłaszania pisemnych opinii, uwag i wniosków w terminie do dnia 13 listopada 2017 roku za pośrednictwem poczty lub osobiście na Dzienniku Podawczym w Urzędzie Gminy Spytkowice 34 - 116 Spytkowice, ul. Zamkowa 12.

Propozycje należy wnosić na "Formularzu do konsultacji".
Informacje dodatkowe:
 • Uwagi i wnioski do projektu aktu prawa miejscowego mogą być wnoszone przez osoby uprawnione do reprezentacji organizacji i podmiotów.
 • Do uwag i wniosków należy dołączyć dokumenty określające przedmiot statutowej działalności organizacji i podmiotów oraz dokumenty potwierdzające prawo do reprezentowania organizacji przez osobę składającą uwagi i wnioski. (np. statut organizacji, odpis z właściwego rejestru).
 • Uwagi i wnioski złożone po terminie określonym w informacji o konsultacjach oraz nie spełniające wymogów formalnych pozostawia się bez rozpatrzenia, bez wzywania do ich uzupełnienia.
 • Odpowiedź zwrotna co do rozpatrzenia uwag będzie udzielana organizacjom i podmiotom w zakresie zgłaszanych uwag za pomocą formy pisemnej tj. formularza do konsultacji, pod warunkiem, że formularz będzie kompletnie wypełniony, podpisany przez uprawnione do reprezentacji osoby oraz złożony w terminie.


Załączniki:
Formularzu do konsultacji
Projekt Rocznego Programu Wspolpracy 2018


Informacja o możliwości składania uwag do oferty na realizację zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych poprzez wydanie publikacji "Kronika powiatowych plenerów Ziemi Wadowickiej 2007 - 2017"


W dniu 12 lipca br. Prezes Zarządu Towarzystwa Miłośników Ziemi Wadowickiej złożył do Wójta Gminy Spytkowice ofertę o wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych poprzez wydanie publikacji "Kronika powiatowych plenerów Ziemi Wadowickiej 2007 - 2017".
Analiza w/w dokumentów wykazała, że:

 1. Uproszczona oferta złożona przez Towarzystwo do Urzędu Gminy w dniu 12 lipca br. spełnia warunki formalne wynikające z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie: uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 570).
 2. Zgodnie z art. 19a znowelizowanej ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3. ust. 3 w/w ustawy mają prawo złożyć ofertę o zlecenie realizacji zadania, a organ wykonawczy może zlecić jego wykonanie z pominięciem otwartego konkursu ofert.
  Muszą jednak być spełnione następujące warunki:
  Muszą jednak być spełnione następujące warunki:
      - wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie może przekroczyć kwoty 10.000 zł,
      - zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni,
      - łączna kwota środków finansowych przekazanych tej samej organizacji w niniejszym trybie nie może przekroczyć w danym roku kwoty 20.000 zł,
      - wysokość środków finansowych przyznanych przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego w trybie, o którym mowa nie może przekroczyć 20% dotacji planowanych w roku budżetowym na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3. w/w ustawy.


  Wniosek Towarzystwa spełnia łącznie powyższe warunki.
  Przedmiotem zadania publicznego jest: wydanie publikacji "Kronika powiatowych plenerów Ziemi Wadowickiej 2007 - 217".
  Cele szczegółowe i zakładane rezultaty zadania:
  • prezentacja dokonań Gminy,
  • edukacja artystyczna dzieci i młodzieży,
  • upowszechnianie sztuk plastycznych,
  • promocja i popularyzacja Gminy i Ziemi Wadowickiej,
  W ramach zadania publicznego zostanie przeprowadzone działanie: opracowanie i wydanie kolorowej kroniki dokumentującej powiatowe plenery malarsko - fotograficzne, kolportaż na terenie Gminy - 50 egz..
 3. Opisane zadanie zostało uzasadnione przez Towarzystwo w następujący sposób:
  "Kronika dokumentuje i prezentuje dokonania Gminy w zakresie rozwoju i zachowania środowisk artystycznych. Poprzez swoją publiczną organizację plener jest dostępną formą edukacji artystycznej dzieci i młodzieży. Zadanie staje się jedną z niewielu form kontaktu Mieszkańca z malarstwem i fotografią, co ma zasadnicze znaczenie w procesie edukacji estetycznej. Realizacja zadania pozwala na kontynuowanie edukacji estetycznej młodzieży szkół średnich i dorosłych oraz na promocję i popularyzację Gminy i okolic, a także na ikonograficzną dokumentację stanu kultury. "
 4. Wysokość wnioskowanych środków publicznych wynosi 1.500 zł (jeden tysiąc pięćset złotych 00/100 złotych).
 5. Realizacja w/w zadania jest zgodna z zadaniami publicznymi określonymi w art. 4 ust.1. pkt. 13 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie oraz w Rocznym Programie Współpracy Gminy Spytkowice w 2017 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z późn. zm. (Uchwała XXIV/169/16 Rady Gminy Spytkowice z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie: Rocznego Programu Współpracy Gminy Spytkowice w 2017 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) - działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
 6. Na podstawie art. 19a ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organ wykonawczy uznaje celowość realizacji zadania publicznego pod nazwą wydanie publikacji "Kronika powiatowych plenerów za Ziemi Wadowickiej 2007 - 2017" opisanego w ofercie realizacji zadania publicznego złożonej przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Wadowickiej i tym samym zleca realizację zadania przyznając środki publiczne w wysokości 1.500,00 zł. (słownie: dziewięć tysięcy 00/100 złotych).
 7. Zgodnie z art. 19a ust. 4 w/w ustawy każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej Gminy może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Uwagi można składać pisemnie w siedzibie Urzędu Gminy, 34 - 116 Spytkowice ul. Zamkowa 12 lub poprzez pocztę e-mail na adres: gmina@spytkowice.net.pl do dnia 26 lipca br.

Załącznik:   UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO


Wójt Gminy Spytkowice
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku


I. Postanowienia ogólne:
 1. Konkurs odbędzie się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.)
 2. Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych w zakresie:
 3.    1) Działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży,
     2) Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
     3) Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 4. Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
II. Rodzaje zadań:
 1. Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży:
     a) organizowanie wypoczynku letniego i zimowego, jako zagospodarowanie czasu wolnego oraz aktywizacja dzieci i młodzieży z terenu gminy.
 2. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym:    a) prowadzenie działań edukacyjnych i wychowawczych dla dzieci i młodzieży w szczególności w zakresie unikania zagrożeń związanych z alkoholizmem, narkomanią i innymi uzależnieniami,
     b) organizowanie imprez, kampanii, zajęć sportowych, edukacyjnych, kulturalnych oraz podejmowanie działań profilaktycznych mających na celu zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, stworzenie alternatywy dla alkoholu i innych używek oraz bezpośrednia aktywność i zaangażowanie uczestników w życie kulturalne gminy,
     c) wspieranie działań edukacyjnych w zakresie przeciwdziałania patologiom, mającym na celu uświadomienie zagrożeń wynikających z nadużywania różnego rodzaj używek oraz upowszechnianiu wzorców i postaw prozdrowotnych,
     d) prowadzenie pozaszkolnej profilaktyki środowiskowej poprzez organizowanie zajęć profilaktycznych w świetlicach integracyjnych, środowiskowych oraz zajęć sportowych w zakresie zagospodarowania czasu wolnego oraz aktywizację społeczną dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych i dysfunkcyjnych,
     e) prowadzenie działań pomocowych, wspierających, profilaktycznych wobec osób uzależnionych i współuzależnionych od wszelkiego rodzaju uzależnień.
 3. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:    a) kultywowanie pamięci o zasłużonych dla gminy, regionu i kraju wybitnych postaciach, miejscach i wydarzeniach historycznych oraz ochrona i popularyzowanie tradycji kulturowych Gminy i jej mieszkańców,
     b) renowacja, konserwacja, inwentaryzacja i ochrona zabytków i innych obiektów kultury materialnej.
III. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie i realizację w/w zadania w 2017 r.:
 1. 4.000 zł,
 2. 26.000 zł,
 3. 9.000 zł.
IV. Zasady przyznawania dotacji:
 1. Zasady przyznania dotacji na realizację przedmiotowych zadań określają przepisy:
     1) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.),
     2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.).
 2. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania reguluje umowa pomiędzy Wójtem Gminy Spytkowice, a organizacją wnioskującą.
 3. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie.
  W takim przypadku wnioskodawca może przyjąć zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać swoją ofertę.
 4. W przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana - oferent ma obowiązek przedłożyć korektę kosztorysu projektu, a jeżeli zmiana środków ma wpływ na harmonogram, to także korektę harmonogramu realizacji zadania. W korekcie kosztorysu procentowy udział środków własnych nie może być niższy niż złożony w ofercie.
 5. Dotacja nie może stanowić więcej niż 80% kwoty całkowitej przeznaczonej na realizację zadania.
 6. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania otrzymają podmioty, których oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu konkursowym.
 7. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone według obowiązującego wzoru, w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.
 8. Przyjmuje się, że w wyniku przeprowadzonego konkursu może zostać wybrana więcej niż jedna oferta i Wójt Gminy Spytkowice może wspierać realizację zadania publicznego więcej niż jednego podmiotu (w takim przypadku zadanie publiczne realizowane jest przez kilka podmiotów, które uzyskają dofinansowanie na przeprowadzane przez siebie działania).
V. Termin i warunki realizacji zadania:
 1. Zadanie winno być zrealizowanie w 2017 roku. Początek realizacji zadań opisanych w ofercie przypada nie wcześniej niż na dzień podpisania umowy. Zakończenie realizacji zadań przyjmuje się na dzień 31 grudnia 2017 roku.
 2. Dotowane z budżetu Gminy mogą być tylko zadania realizowane na terenie Gminy Spytkowice lub na rzecz jej mieszkańców, a działalność statutowa oferenta powinna być zgodna z dziedziną zlecanego zadania.
 3. Szczegółowe warunki realizacji zadania określa umowa.
 4. W trakcie realizacji zadania w ramach prowadzonego nadzoru merytorycznego zwraca się szczególną uwagę na:
     1) zgodne z przyjętym harmonogramem realizowanie zadań merytorycznych,
     2) zgodne z przeznaczeniem wykorzystanie przyznanych kwot dotacji,
     3) prawidłowe, rzetelne i terminowe sporządzenie rozliczeń finansowych i sprawozdań merytorycznych,
     4) dokonywanie zmian rzeczowych i finansowych wyłącznie na podstawie pisemnych aneksów do umów,
     5) oszczędne i celowe wydatkowanie środków finansowych.
 5. Dotacja nie może być wykorzystana na:    1) zadania i zakupy inwestycyjne, z wyłączeniem inwestycji związanych z bezpośrednią realizacją zadań publicznych, na które dotacja została przyznana,
     2) zakupy gruntów,
     3) działalność gospodarczą,
     4) pokrycie kosztów utrzymania biura podmiotów programu, z wyłączeniem bezpośrednich kosztów związanych z realizacją zadania,
     5) działalność partii politycznych,
     6) działalność związków zawodowych, organizacji pracodawców i samorządów zawodowych,
     7) działalność fundacji, utworzonych przez partie polityczne,
     8) na uregulowanie wcześniej poniesionych wydatków.
VI. Termin składania ofert.
 1. Wyznacza się termin składania ofert w zakresie zadań nr: 1, 2, 3:
  od dnia 19.05.2017 r. do dnia 08.06.2017 r. do godz.15.30
  Oferty, które zostaną złożone po tym terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie i zostaną zwrócone oferentowi bez otwierania.
 2. Oferty należy składać za pośrednictwem poczty lub osobiście na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy Spytkowice, ul. Zamkowa 12, 34-116 Spytkowice pok. nr 1 parter.
 3. Oferty powinny być złożone w 1 egzemplarzu w zamkniętej kopercie z napisem: "Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego…" (należy podać nazwę zadania publicznego wskazanego w ogłoszeniu, w ramach, którego składana jest oferta). Na kopercie musi być umieszczona nazwa oferenta oraz jego adres zwrotny.
 4. Oferty należy składać na druku według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 roku poz.1300).
  Druki można pobierać na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy Spytkowice, ul. Zamkowa 12, 34-116 Spytkowice pok. nr 1 parter, ze strony internetowej www.spytkowice.net.pl zakładka - ogłoszenia i Biuletynu Informacji Publicznej zakładka - zamówienia publiczne i ogłoszenia - ogłoszenia różne.
 5. Do oferty na realizację zadań należy dołączyć następujące dokumenty:
     1) kopię umowy lub statutu spółki potwierdzona za zgodność z oryginałem - w przypadku gdy oferent jest spółką prawa handlowego, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 6. Kserokopie dokumentów winny być potwierdzone "za zgodność z oryginałem" przez osobę uprawnioną do reprezentowania organizacji.
 7. Oferta winna być podpisana przez upoważnione osoby zgodnie z odpisem Krajowego Rejestru Sądowego, innym rejestrem lub udzielonym pełnomocnictwem.
VII. Termin, kryteria i tryb wyboru oferty.
 1. Wybór ofert nastąpi w ciągu 7 dni od daty upływu terminu składania ofert. Oferty złożone na niewłaściwych drukach, niekompletne, lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.
 2. Przy wyborze oferty brane będą pod uwagę następujące kryteria:
     1) zgodność działalności statutowej organizacji ze zlecanym zadaniem oraz działalność na rzecz gminy lub jej mieszkańców,
     2) ocena możliwości i jakości realizacji zadania,
     3) minimalizowanie kosztów i maksymalna efektywność wykorzystania środków,
     4) dotychczasowa działalność organizacji zawarta we wniosku,
     5) dotychczasowa współpraca z samorządem,
     6) posiadane zasoby materialne i kadrowe,
     7) nowatorstwo metod działania.
 3. Złożone oferty będą rozpatrywane pod względem formalnym, oceniane i kwalifikowane przez Komisję Konkursową.
 4. W przypadku gdy na konkurs wpłynie oferta, która nie zawiera pełnych informacji nie mających wpływu na wynik konkursu, Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do uzupełnienia tych braków przez oferenta w terminie 3 dni od daty powiadomienia podmiotu o zaistniałym fakcie.
 5. Decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmuje Wójt Gminy Spytkowice.
VIII. W roku 2016 na wsparcie realizacji zadań przeznaczono środki finansowe jak niżej:
 1. na podstawie ogłoszonego przez Wójta Gminy Spytkowice konkursu:
     1) Wypoczynek dzieci i młodzieży: 10.000 zł.
     2) Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym: 18.000 zł.
     3) Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: 36.500 zł.
 2. z pominięciem otwartego konkursu ofert:
     1) Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych: 4.000 zł.
IX. W roku 2017 na wsparcie realizacji zadań przeznaczono środki finansowe jak niżej:
 1. z pominięciem otwartego konkursu ofert:
     1) Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego: 9.000 zł
Załącznik:
UCHWAŁA NR XXIV/169/16
Druk oferty
Wzór sprawozdania


O G Ł O S Z E N I E
w spawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Spytkowice w 2017 roku


Wójt Gminy przedstawia poniżej wykaz ofert i realizujących je podmiotów, którym udziela się dotacji na wsparcie realizowanych działań w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Spytkowice w 2017 roku w zakresie:

1. Działalności wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych:
NAZWA ORGANZIACJIPUNKTACJA
STOWARZYSZENIE OJCA RUDOLFA WARZECHY
34-100 WADOWICE, UL. KARMELICKA 22
70 pkt
RAZEM9.000 ZŁ
O G Ł O S Z E N I E
w spawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Spytkowice w 2017 roku


Wójt Gminy przedstawia poniżej wykaz ofert i realizujących je podmiotów, którym udziela się dotacji na wsparcie realizowanych działań w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Spytkowice w 2017 roku w zakresie:


1. Działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży:
NAZWA ORGANZIACJIKWOTA
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W BACHOWICACH
34 - 116 SPYTKOWICE, BACHOWICE, UL. KS. GOŁBY 33
2.000 ZŁ
MIĘDZYSZKOLNY KLUB KAJAKOWY ŁĄCZANY,
UL. FLISAKÓW 16 ŁĄCZANY, 34 - 115 RYCZÓW.
2.000 ZŁ
RAZEM4.000 ZŁ


2. " Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym":
NAZWA ORGANZIACJIKWOTA
STOWARZYSZENIE "JESTEŚMY RAZEM"
34-116 SPYTKOWICE, UL. ZAMKOWA 12
6.000 ZŁ
KLUB TENISA STOŁOWEGO "VICTORIA" SPYTKOWICE
34-116 SPYTKOWICE, UL. WADOWICKA 106
5.000 ZŁ
TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW ZIEMI SPYTKOWICKIEJ
34-116 SPYTKOWICE, UL. ZAMKOWA 12.
4.000 ZŁ
STOWARZYSZENIE RODZICÓW I OPIEKUNÓW DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH
"DAĆ SZANSĘ" W WADOWICACH
34 - 100 WADOWICE OS. XX-LECIA 1.
3.000 ZŁ
CARITAS ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ
30-656 Kraków, ul. M. Ossowskiego 5.
3.000 ZŁ
STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ RYCZOWA I PÓŁWSI
34 - 115 RYCZÓW, UL. SZKOLNA 7.
3.000 ZŁ
WADOWICKIE STOWARZYSZENIE INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
KLUB ABSTYNENTÓW "VICTORIA"
34-100 WADOWICE, UL. LWOWSKA 7
2.000 ZŁ
RAZEM:18.000 ZŁ


3. "Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego" :
NAZWA ORGANZIACJIKWOTA
STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ RYCZOWA I PÓŁWSI
34 - 115 RYCZÓW, UL. SZKOLNA 7.
9.000 ZŁ
RAZEM9.000 ZŁ


Każdy w terminie 30 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu, może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty.
Z wyżej wymienionymi podmiotami zostanie zawarta umowa określająca zakres i warunki realizacji zadań publicznych.


Wójt Gminy Spytkowice
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku


I. Postanowienia ogólne:
1. Konkurs odbędzie się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.)
2. Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych w zakresie:
    1) Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
3. Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

II. Rodzaje zadań:
    1) współpraca i pomoc lokalnym organizacjom działającym na terenie Gminy,
    2) wspieranie inicjatyw lokalnych, w tym gospodarczych, kulturalnych, społecznych oraz zdrowotnych,
    3) wspieranie lokalnych twórców, innowacyjnych rozwiązań i promowanie produktów regionalnych,
    4) wspomaganie członków Stowarzyszenia w realizacji zadań własnych i zleconych,
    5) podejmowanie i wspieranie działań na rzecz rozwoju Gminy i regionu,
    6) podejmowanie działań organizacyjnych mających na celu rozwój, poprawę warunków życia mieszkańców,
    7) inspirowanie i podejmowanie wspólnych inicjatyw służących społeczno - gospodarczemu rozwojowi wspólnot i społeczności lokalnych,
    8) działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich,
    9) rozbudzanie i pogłębianie wśród mieszkańców wspólnej tożsamości i poczucia odpowiedzialności za Gminę oraz jej kulturowe dziedzictwo,
    10) wspieranie imprez artystycznych, kursów, konkursów, pokazów kulinarnych, warsztatów, seminariów, konferencji, szkoleń i innych form edukacyjnych oraz informacyjnych,
    11) organizowanie spotkań integracyjnych, zabaw, wystaw, plenerów oraz imprez kulturalnych,
    12) wspieranie działalności artystycznej.

III. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie i realizację w/w zadania w 2017 r.:
    1) 13.000 zł.

IV. Zasady przyznawania dotacji:
1. Zasady przyznania dotacji na realizację przedmiotowych zadań określają przepisy:
    1) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.),
    2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.).
2. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania reguluje umowa pomiędzy Wójtem Gminy Spytkowice, a organizacją wnioskującą.
3. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie.
W takim przypadku wnioskodawca może przyjąć zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać swoją ofertę.
4. W przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana - oferent ma obowiązek przedłożyć korektę kosztorysu projektu, a jeżeli zmiana środków ma wpływ na harmonogram, to także korektę harmonogramu realizacji zadania. W korekcie kosztorysu procentowy udział środków własnych nie może być niższy niż złożony w ofercie.
5. Dotacja nie może stanowić więcej niż 80% kwoty całkowitej przeznaczonej na realizację zadania.
6. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania otrzymają podmioty, których oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu konkursowym.
7. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone według obowiązującego wzoru, w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.
8. Przyjmuje się, że w wyniku przeprowadzonego konkursu może zostać wybrana więcej niż jedna oferta i Wójt Gminy Spytkowice może wspierać realizację zadania publicznego więcej niż jednego podmiotu (w takim przypadku zadanie publiczne realizowane jest przez kilka podmiotów, które uzyskają dofinansowanie na przeprowadzane przez siebie działania).

V. Termin i warunki realizacji zadania:
1. Zadanie winno być zrealizowanie w 2017 roku. Początek realizacji zadań opisanych w ofercie przypada nie wcześniej niż na dzień podpisania umowy. Zakończenie realizacji zadań przyjmuje się na dzień 31 grudnia 2017 roku.
2. Dotowane z budżetu Gminy mogą być tylko zadania realizowane na terenie Gminy Spytkowice lub na rzecz jej mieszkańców, a działalność statutowa oferenta powinna być zgodna z dziedziną zlecanego zadania.
3. Szczegółowe warunki realizacji zadania określa umowa.
4. W trakcie realizacji zadania w ramach prowadzonego nadzoru merytorycznego zwraca się szczególną uwagę na:
    1) zgodne z przyjętym harmonogramem realizowanie zadań merytorycznych,
    2) zgodne z przeznaczeniem wykorzystanie przyznanych kwot dotacji,
    3) prawidłowe, rzetelne i terminowe sporządzenie rozliczeń finansowych i sprawozdań merytorycznych,
    4) dokonywanie zmian rzeczowych i finansowych wyłącznie na podstawie pisemnych aneksów do umów,
    5) oszczędne i celowe wydatkowanie środków finansowych.
5. Dotacja nie może być wykorzystana na:
    1) zadania i zakupy inwestycyjne, z wyłączeniem inwestycji związanych z bezpośrednią realizacją zadań publicznych, na które dotacja została przyznana,
    2) zakupy gruntów,
    3) działalność gospodarczą,
    4) pokrycie kosztów utrzymania biura podmiotów programu, z wyłączeniem bezpośrednich kosztów związanych z realizacją zadania,
    5) działalność partii politycznych,
    6) działalność związków zawodowych, organizacji pracodawców i samorządów zawodowych,
    7) działalność fundacji, utworzonych przez partie polityczne,
    8) na uregulowanie wcześniej poniesionych wydatków.

VI. Termin składania ofert.
1. Wyznacza się termin składania ofert w zakresie zadania: od dnia 12.06.2017 r. do dnia 03.07.2017 r. do godz. 1530
Oferty, które zostaną złożone po tym terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie i zostaną zwrócone oferentowi bez otwierania.
2. Oferty należy składać za pośrednictwem poczty lub osobiście na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy Spytkowice, ul. Zamkowa 12, 34-116 Spytkowice pok. nr 1 parter.
3. Oferty powinny być złożone w 1 egzemplarzu w zamkniętej kopercie z napisem: "Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego…" (należy podać nazwę zadania publicznego wskazanego w ogłoszeniu, w ramach, którego składana jest oferta). Na kopercie musi być umieszczona nazwa oferenta oraz jego adres zwrotny.
4. Oferty należy składać na druku według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 roku poz.1300).
Druki można pobierać na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy Spytkowice, ul. Zamkowa 12, 34-116 Spytkowice pok. nr 1 parter, ze strony internetowej www.spytkowice.net.pl zakładka - ogłoszenia i Biuletynu Informacji Publicznej zakładka - zamówienia publiczne i ogłoszenia - ogłoszenia różne.
5. Do oferty na realizację zadań należy dołączyć następujące dokumenty:
    1) kopię umowy lub statutu spółki potwierdzona za zgodność z oryginałem - w przypadku gdy oferent jest spółką prawa handlowego, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
6. Kserokopie dokumentów winny być potwierdzone "za zgodność z oryginałem" przez osobę uprawnioną do reprezentowania organizacji.
7. Oferta winna być podpisana przez upoważnione osoby zgodnie z odpisem Krajowego Rejestru Sądowego, innym rejestrem lub udzielonym pełnomocnictwem.

VII. Termin, kryteria i tryb wyboru oferty.
1. Wybór ofert nastąpi w ciągu 7 dni od daty upływu terminu składania ofert. Oferty złożone na niewłaściwych drukach, niekompletne, lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.
2. Przy wyborze oferty brane będą pod uwagę następujące kryteria:
    1) zgodność działalności statutowej organizacji ze zlecanym zadaniem oraz działalność na rzecz gminy lub jej mieszkańców,
    2) ocena możliwości i jakości realizacji zadania,
    3) minimalizowanie kosztów i maksymalna efektywność wykorzystania środków,
    4) dotychczasowa działalność organizacji zawarta we wniosku,
    5) dotychczasowa współpraca z samorządem,
    6) posiadane zasoby materialne i kadrowe,
    7) nowatorstwo metod działania.
4. Złożone oferty będą rozpatrywane pod względem formalnym, oceniane i kwalifikowane przez Komisję Konkursową.
5. W przypadku gdy na konkurs wpłynie oferta, która nie zawiera pełnych informacji nie mających wpływu na wynik konkursu, Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do uzupełnienia tych braków przez oferenta w terminie 3 dni od daty powiadomienia podmiotu o zaistniałym fakcie.
6. Decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmuje Wójt Gminy Spytkowice.

VIII. W roku 2016 na wsparcie realizacji zadań przeznaczono środki finansowe jak niżej:
1. z pominięciem otwartego konkursu ofert:

    1) Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych: 4.000 zł.

Załącznik:
UCHWAŁA NR XXIV/169/16
Druk oferty
Wzór sprawozdania


Wójt Gminy Spytkowice
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku


I. Postanowienia ogólne:
1. Konkurs odbędzie się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.)
2. Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych w zakresie:
   1) Działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży,
   2) Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
   3) Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
3. Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

II. Rodzaje zadań: 1) Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży:
   a) organizowanie wypoczynku letniego i zimowego, jako zagospodarowanie czasu wolnego oraz aktywizacja dzieci i młodzieży z terenu gminy.
2) Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym:
   a) prowadzenie działań edukacyjnych i wychowawczych dla dzieci i młodzieży w szczególności w zakresie unikania zagrożeń związanych z alkoholizmem, narkomanią i innymi uzależnieniami,
   b) organizowanie imprez, kampanii, zajęć sportowych, edukacyjnych, kulturalnych oraz podejmowanie działań profilaktycznych mających na celu zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, stworzenie alternatywy dla alkoholu i innych używek oraz bezpośrednia aktywność i zaangażowanie uczestników w życie kulturalne gminy,
   c) wspieranie działań edukacyjnych w zakresie przeciwdziałania patologiom, mającym na celu uświadomienie zagrożeń wynikających z nadużywania różnego rodzaj używek oraz upowszechnianiu wzorców i postaw prozdrowotnych,
   d) prowadzenie pozaszkolnej profilaktyki środowiskowej poprzez organizowanie zajęć profilaktycznych w świetlicach integracyjnych, środowiskowych oraz zajęć sportowych w zakresie zagospodarowania czasu wolnego oraz aktywizację społeczną dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych i dysfunkcyjnych,
   e) prowadzenie działań pomocowych, wspierających, profilaktycznych wobec osób uzależnionych i współuzależnionych od wszelkiego rodzaju uzależnień.
3) Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:
   a) kultywowanie pamięci o zasłużonych dla gminy, regionu i kraju wybitnych postaciach, miejscach i wydarzeniach historycznych oraz ochrona i popularyzowanie tradycji kulturowych Gminy i jej mieszkańców,
   b) renowacja, konserwacja, inwentaryzacja i ochrona zabytków i innych obiektów kultury materialnej.

III. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie i realizację w/w zadania w 2017 r.:
1) 4.000 zł,
2) 26.000 zł,
3) 9.000 zł.

IV. Zasady przyznawania dotacji:
1. Zasady przyznania dotacji na realizację przedmiotowych zadań określają przepisy:
   1) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.),
   2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.).
2. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania reguluje umowa pomiędzy Wójtem Gminy Spytkowice, a organizacją wnioskującą.
3. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie.
W takim przypadku wnioskodawca może przyjąć zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać swoją ofertę.
4. W przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana - oferent ma obowiązek przedłożyć korektę kosztorysu projektu, a jeżeli zmiana środków ma wpływ na harmonogram, to także korektę harmonogramu realizacji zadania. W korekcie kosztorysu procentowy udział środków własnych nie może być niższy niż złożony w ofercie.
5. Dotacja nie może stanowić więcej niż 80% kwoty całkowitej przeznaczonej na realizację zadania.
6. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania otrzymają podmioty, których oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu konkursowym.
7. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone według obowiązującego wzoru, w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.
8. Przyjmuje się, że w wyniku przeprowadzonego konkursu może zostać wybrana więcej niż jedna oferta i Wójt Gminy Spytkowice może wspierać realizację zadania publicznego więcej niż jednego podmiotu (w takim przypadku zadanie publiczne realizowane jest przez kilka podmiotów, które uzyskają dofinansowanie na przeprowadzane przez siebie działania).

V. Termin i warunki realizacji zadania:
1. Zadanie winno być zrealizowanie w 2017 roku. Początek realizacji zadań opisanych w ofercie przypada nie wcześniej niż na dzień podpisania umowy. Zakończenie realizacji zadań przyjmuje się na dzień 31 grudnia 2017 roku.
2. Dotowane z budżetu Gminy mogą być tylko zadania realizowane na terenie Gminy Spytkowice lub na rzecz jej mieszkańców, a działalność statutowa oferenta powinna być zgodna z dziedziną zlecanego zadania.
3. Szczegółowe warunki realizacji zadania określa umowa.
4. W trakcie realizacji zadania w ramach prowadzonego nadzoru merytorycznego zwraca się szczególną uwagę na:
   1) zgodne z przyjętym harmonogramem realizowanie zadań merytorycznych,
   2) zgodne z przeznaczeniem wykorzystanie przyznanych kwot dotacji,
   3) prawidłowe, rzetelne i terminowe sporządzenie rozliczeń finansowych i sprawozdań merytorycznych,
   4) dokonywanie zmian rzeczowych i finansowych wyłącznie na podstawie pisemnych aneksów do umów,
   5) oszczędne i celowe wydatkowanie środków finansowych.
5. Dotacja nie może być wykorzystana na:
   1) zadania i zakupy inwestycyjne, z wyłączeniem inwestycji związanych z bezpośrednią realizacją zadań publicznych, na które dotacja została przyznana,
   2) zakupy gruntów,
   3) działalność gospodarczą,
   4) pokrycie kosztów utrzymania biura podmiotów programu, z wyłączeniem bezpośrednich kosztów związanych z realizacją zadania,
   5) działalność partii politycznych,
   6) działalność związków zawodowych, organizacji pracodawców i samorządów zawodowych,
   7) działalność fundacji, utworzonych przez partie polityczne,
   8) na uregulowanie wcześniej poniesionych wydatków.

VI. Termin składania ofert.
1. Wyznacza się termin składania ofert w zakresie zadań nr: 1, 2, 3:
od dnia 19.05.2017 r. do dnia 08.06.2017 r. do godz.15.30
Oferty, które zostaną złożone po tym terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie i zostaną zwrócone oferentowi bez otwierania.
2. Oferty należy składać za pośrednictwem poczty lub osobiście na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy Spytkowice, ul. Zamkowa 12, 34-116 Spytkowice pok. nr 1 parter.
3. Oferty powinny być złożone w 1 egzemplarzu w zamkniętej kopercie z napisem:
"Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego…" (należy podać nazwę zadania publicznego wskazanego w ogłoszeniu, w ramach, którego składana jest oferta).
Na kopercie musi być umieszczona nazwa oferenta oraz jego adres zwrotny.
4. Oferty należy składać na druku według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 roku poz.1300).
Druki można pobierać na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy Spytkowice, ul. Zamkowa 12, 34-116 Spytkowice pok. nr 1 parter, ze strony internetowej www.spytkowice.net.pl zakładka - ogłoszenia i Biuletynu Informacji Publicznej zakładka - zamówienia publiczne i ogłoszenia - ogłoszenia różne.
5. Do oferty na realizację zadań należy dołączyć następujące dokumenty:
   1) kopię umowy lub statutu spółki potwierdzona za zgodność z oryginałem - w przypadku gdy oferent jest spółką prawa handlowego, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
6. Kserokopie dokumentów winny być potwierdzone "za zgodność z oryginałem" przez osobę uprawnioną do reprezentowania organizacji.
7. Oferta winna być podpisana przez upoważnione osoby zgodnie z odpisem Krajowego Rejestru Sądowego, innym rejestrem lub udzielonym pełnomocnictwem.

VII. Termin, kryteria i tryb wyboru oferty.
1. Wybór ofert nastąpi w ciągu 7 dni od daty upływu terminu składania ofert. Oferty złożone na niewłaściwych drukach, niekompletne, lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.
2. Przy wyborze oferty brane będą pod uwagę następujące kryteria:
   1) zgodność działalności statutowej organizacji ze zlecanym zadaniem oraz działalność na rzecz gminy lub jej mieszkańców,
   2) ocena możliwości i jakości realizacji zadania,
   3) minimalizowanie kosztów i maksymalna efektywność wykorzystania środków,
   4) dotychczasowa działalność organizacji zawarta we wniosku,
   5) dotychczasowa współpraca z samorządem,
   6) posiadane zasoby materialne i kadrowe,
   7) nowatorstwo metod działania.
4. Złożone oferty będą rozpatrywane pod względem formalnym, oceniane i kwalifikowane przez Komisję Konkursową.
5. W przypadku gdy na konkurs wpłynie oferta, która nie zawiera pełnych informacji nie mających wpływu na wynik konkursu, Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do uzupełnienia tych braków przez oferenta w terminie 3 dni od daty powiadomienia podmiotu o zaistniałym fakcie.
6. Decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmuje Wójt Gminy Spytkowice.

VIII. W roku 2016 na wsparcie realizacji zadań przeznaczono środki finansowe jak niżej:
1. na podstawie ogłoszonego przez Wójta Gminy Spytkowice konkursu:
   1) Wypoczynek dzieci i młodzieży: 10.000 zł.
   2) Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym: 18.000 zł.
   3) Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: 36.500 zł.
2. z pominięciem otwartego konkursu ofert:
   1) Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych: 4.000 zł.

IX. W roku 2017 na wsparcie realizacji zadań przeznaczono środki finansowe jak niżej:
1. z pominięciem otwartego konkursu ofert:
   1) Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego: 9.000 zł

Załącznik:
UCHWAŁA NR XXIV/169/16
Druk oferty
Wzór sprawozdania


Informacja o możliwości składania uwag do oferty na realizację zadania publicznego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego poprzez publikację "Remont - montaż elementów małej architektury w obrębie kompleksu starorzeczy "Wiśliska""


W dniu 30 marca br. Wiceprezes Fundacji Rozwoju Gmin Polskich w Krakowie złożył do Wójta Gminy Spytkowice ofertę o wsparcie realizacji zadania publicznegow zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego poprzez "Remont - montaż elementów małej architektury w obrębie kompleksu starorzeczy "Wiśliska"".

Analiza w/w dokumentów wykazała, że:
 1. Uproszczona oferta złożona przez Fundację do Urzędu Gminy w dniu 30 marca br. spełnia warunki formalne wynikające z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia14 kwietnia 2016 r. w sprawie: uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 570).
 2. Zgodnie z art. 19a znowelizowanej ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3. ust. 3 w/w ustawy mają prawo złożyć ofertę o zlecenie realizacji zadania, a organ wykonawczy może zlecić jego wykonanie z pominięciem otwartego konkursu ofert.
  Muszą jednak być spełnione następujące warunki:
      - wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie może przekroczyć kwoty 10.000 zł,
      - zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni,
      - łączna kwota środków finansowych przekazanych tej samej organizacji w niniejszym trybie nie może przekroczyć w danym roku kwoty 20.000 zł,
      - wysokość środków finansowych przyznanych przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego w trybie, o którym mowa nie może przekroczyć 20 % dotacji planowanych w roku budżetowym na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3. w/w ustawy.


  Wniosek Fundacji spełnia łącznie powyższe warunki.

  Przedmiotem zadania publicznego jest "Remont - montaż elementów małej architektury w obrębie kompleksu starorzeczy "Wiśliska"".

  Cele szczegółowe i zakładane rezultaty zadania:
  • ochrona kompleksu starorzeczy: "Wiśnicz", "Oko" i "Krajskie" położonych na terenie gminy Spytkowice, stanowiących ostoję przyrody i korytarz ekologiczny,
  • stworzenie miejsc dla aktywnego wypoczynku dla mieszkańców gminy a w szczególności wędkarzy, dzieci i młodzieży i turystów,
  • pielęgnowanie ekologicznych i turystycznych walorów Gminy,
  • promowanie ekologicznego stylu życia,
  • angażowanie społeczności Gminy w działania o charakterze proekologicznym,
  • rozpowszechnianie występującej na terenie Gminy flory i fauny,
  • zwiększanie świadomości społecznej nt. konieczności ochrony przyrody,
  • poprawa stanu istniejącej małej architektury,
  • stworzenie dodatkowych miejsc informacyjnych oraz miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji,
  • stworzenie miejsc edukacji przyrodniczej i ekologicznej,
  • zwiększenie oferty turystycznej gminy Spytkowice,
  • podniesienie atrakcyjności rekreacyjno - turystycznej Starorzeczy oraz wzrost zainteresowania tym obszarem.
  W ramach zadania publicznego zostanie przeprowadzone działanie: remont 10 tzw. zespołów obiektów małej architektury.
 3. Opisane zadanie zostało uzasadnione przez Fundację w następujący sposób:
  " Zadanie polegać będzie na remoncie - montażu elementów małej architektury w obrębie kompleksu starorzeczy "Wiśliska": "Wiśnicz", "Oko" i "Krajskie" usytuowanych na terenie Gminy Spytkowice. Zakres remontu przewiduje wyremontowanie 10 tzw. "zespołów obiektów małej architektury"(w tym: punkt informacyjno-wypoczynkowych oraz podesty drewniane)."
 4. Wysokość wnioskowanych środków publicznych wynosi 9.000 zł (dziewięć tysięcy złotych 00/100 złotych).
 5. Realizacja w/w zadania jest zgodna z zadaniami publicznymi określonymi w art. 4 ust.1. pkt. 13 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie oraz w Rocznym Programie Współpracy Gminy Spytkowice w 2017 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z późn. zm. (Uchwała XXIV/169/16 Rady Gminy Spytkowice z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie: Rocznego Programu Współpracy Gminy Spytkowice w 2017 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) - ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego.
 6. Na podstawie art. 19a ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organ wykonawczy uznaje celowość realizacji zadania publicznego pod nazwą "Remont - montaż elementów małej architektury w obrębie kompleksu starorzeczy "Wiśliska"" opisanego w ofercie realizacji zadania publicznego złożonej przez Fundację Rozwoju Gmin Polskich i tym samym zleca realizację zadania przyznając środki publiczne w wysokości 9.000,00 zł. (słownie: dziewięć tysięcy 00/100 złotych).
 7. Zgodnie z art. 19a ust. 4 w/w ustawy każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej Gminy może zgłosić uwagi dotyczące oferty.
  Uwagi można składać pisemnie w siedzibie Urzędu Gminy, 34 - 116 Spytkowice ul. Zamkowa 12 lub poprzez pocztę e-mail na adres: gmina@spytkowice.net.pl do dnia 10 kwietnia br.

Załącznik:   UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO


OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY SPYTKOWICE


Na podstawie uchwały NR XXIX/207/13 Rady Gminy Spytkowice z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie: określenia warunków oraz trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania podaję do publicznej wiadomości, informację o dotacjach udzielonych z budżetu Gminy Spytkowice na realizację zadania o charakterze sportowym w roku 2017:


  Lp.  Nazwa Klubu SportowegoNazwa zadania  Wysokość udzielonej dotacji  
1LKS "ASTRA" Spytkowice "Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie miejscowości Spytkowice poprzez: prowadzenie szkolenia sportowego, organizację i uczestnictwo w rozgrywkach i zawodach, współzawodnictwo sportowe w dyscyplinie sportowej, jaką jest piłka nożna"57.300 zł
2LKS "ORZEŁ" Ryczów "Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu przez udział w rozgrywkach piłki nożnej oraz prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży z terenu Gminy Spytkowice ze szczególnym uwzględnieniem miejscowości Ryczów" 49.300 zł
3LKS "BOROWIK" Bachowice "Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie miejscowości Bachowice poprzez udział w rozgrywkach oraz prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej" 41.300 zł
4WKS "VICTORIA" Półwieś "Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu poprzez udział w rozgrywkach piłki nożnej oraz prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży z terenu gminy ze szczególnym uwzględnianiem miejscowości Półwieś" 20.100 zł
5KTS "VICTORIA SPYTKOWICE" "Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Spytkowice poprzez prowadzenie szkolenia sportowego dla dzieci, młodzieży i dorosłych z tenisa stołowego, udział w zawodach sportowych oraz poprawę warunków uprawiania sportu"8.000 zł

Razem:

176.000 zł
WYNIKI KONSULTACJI
z przebiegu przeprowadzonych w dniach 17 - 30 listopada br. konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w przedmiocie projektów uchwał w sprawie:
- Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Spytkowice na 2017 rok,
- Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Spytkowic na 2017 rok.


Konsultacje przeprowadzono na podstawie:

 1. Uchwały Rady Gminy Spytkowice Nr XLIII/ 315/10 z dnia 14 września 2010 roku w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,
 2. Zarządzenia Wójta Gminy Nr 235/2016 z dnia 9 listopada 2016 roku w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w przedmiocie projektów uchwał w sprawie:
  - Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Spytkowice na 2016 r.,
  - Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Spytkowice na 2016 r.

Konsultacje przeprowadzono się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Konsultacje przeprowadzano w formie umieszczenia projektów uchwał i formularzy do konsultacji: a) w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce: "zamówienia publiczne i ogłoszenia - ogłoszenia różne ", b) na stronie internetowej Gminy w zakładce: "organizacje pozarządowe", c) tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu, d) w biurze Pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych - stanowisko odpowiedzialne za przeprowadzenie konsultacji - pok. nr 20, tel.: 33/8791 - 820 wew. 38.

Pisemne opinię, uwagi i wnioski do w/w projektów uchwał można było składać w terminie do dnia 30 listopada 2016 roku za pośrednictwem poczty lub osobiście na Dzienniku Podawczym w Urzędzie Gminy Spytkowice 34-116 Spytkowice, ul. Zamkowa 12.

W wyznaczonym terminie konsultacji żadna z organizacji nie zgłosiła pisemnych opinii, uwag i wniosków do w/w projektów uchwał, co oznacza rezygnację z ich wyrażenia.Informacja o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów uchwał w sprawie:
- Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Spytkowice na 2017 rok,
- Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Spytkowice na 2017 rok,


Wójt Gminy Spytkowice informuje, iż w dniach: od 17.11.2016 r. do 30.11.2016 r. zostaną przeprowadzone konsultacje projektów w/w uchwał.
Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Konsultacje przeprowadzane są w formie umieszczenia projektów uchwał i formularzy do konsultacji:
    a. w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce: "zamówienia publiczne i ogłoszenia - ogłoszenia różne ",
    b. na stronie internetowej Gminy w zakładce: "organizacje pozarządowe",
    c. tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu,
    d. w biurze Pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych - stanowisko odpowiedzialne za przeprowadzenie konsultacji - pok. nr 20, tel.: 33/8791 - 820 wew. 38.

Zapraszam organizacje pozarządowe do zgłaszania pisemnych opinii, uwag i wniosków w terminie do dnia 30.11.2016 roku za pośrednictwem poczty lub osobiście na Dzienniku Podawczym w Urzędzie Gminy Spytkowice 34 - 116 Spytkowice, ul. Zamkowa 12.

Propozycje należy wnosić na "Formularzach do konsultacji", które wraz z projektami w/w są dostępne na stronie internetowej gminy oraz w Urzędzie Gminy - w pokoju nr 20 oraz na dzienniku podawczym.

Informacje dodatkowe:
 1. Uwagi i wnioski do projektu aktu prawa miejscowego mogą być wnoszone przez osoby uprawnione do reprezentacji organizacji i podmiotów.
 2. Do uwag i wniosków należy dołączyć dokumenty określające przedmiot statutowej działalności organizacji i podmiotów oraz dokumenty potwierdzające prawo do reprezentowania organizacji przez osobę składającą uwagi i wnioski. (np. statut organizacji, odpis z właściwego rejestru).
 3. Uwagi i wnioski złożone po terminie określonym w informacji o konsultacjach oraz nie spełniające wymogów formalnych pozostawia się bez rozpatrzenia, bez wzywania do ich uzupełnienia.
 4. Odpowiedź zwrotna co do rozpatrzenia uwag będzie udzielana organizacjom i podmiotom w zakresie zgłaszanych uwag za pomocą formy pisemnej tj. formularza do konsultacji, pod warunkiem, że formularz będzie kompletnie wypełniony, podpisany przez uprawnione do reprezentacji osoby oraz złożony w terminie.
Załączniki:
Formularze
Projekt - Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Spytkowice na 2017 rok
Projekt - Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Spytkowice na 2017 rok


Informacja o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie:
Rocznego Programu Współpracy Gminy Spytkowice w 2017 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


Wójt Gminy Spytkowice informuje, iż w dniach: od 17 października 2016 r. do 30 października 2016 r. zostaną przeprowadzone konsultacje projektu uchwały w sprawie: Rocznego Programu Współpracy Gminy Spytkowice w 2017 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Konsultacje przeprowadzane są w formie umieszczenia projektu uchwały i formularza do konsultacji: a) w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce: "zamówienia publiczne i ogłoszenia - ogłoszenia różne ", b) na stronie internetowej Gminy w zakładce: "organizacje pozarządowe", c) tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu, d) Referacie Ogólno - Organizacyjnym - stanowisko odpowiedzialne za przeprowadzenie konsultacji - pok. nr 20, tel.: 33/8791 - 820 wew. 38.

Zapraszam organizacje pozarządowe do zgłaszania pisemnych opinii, uwag i wniosków w terminie do dnia 30 października 2016 roku za pośrednictwem poczty lub osobiście na Dzienniku Podawczym w Urzędzie Gminy Spytkowice 34 - 116 Spytkowice, ul. Zamkowa 12.

Propozycje należy wnosić na "Formularzu do konsultacji".

Informacje dodatkowe:
1. Uwagi i wnioski do projektu aktu prawa miejscowego mogą być wnoszone przez osoby uprawnione do reprezentacji organizacji i podmiotów.
2. Do uwag i wniosków należy dołączyć dokumenty określające przedmiot statutowej działalności organizacji i podmiotów oraz dokumenty potwierdzające prawo do reprezentowania organizacji przez osobę składającą uwagi i wnioski. (np. statut organizacji, odpis z właściwego rejestru).
3. Uwagi i wnioski złożone po terminie określonym w informacji o konsultacjach oraz nie spełniające wymogów formalnych pozostawia się bez rozpatrzenia, bez wzywania do ich uzupełnienia.
4. Odpowiedź zwrotna co do rozpatrzenia uwag będzie udzielana organizacjom i podmiotom w zakresie zgłaszanych uwag za pomocą formy pisemnej tj. formularza do konsultacji, pod warunkiem, że formularz będzie kompletnie wypełniony, podpisany przez uprawnione do reprezentacji osoby oraz złożony w terminie.

Załączniki:
Formularz do konsultacji
Projekt Rocznego Programu WspółpracyInformacja o możliwości składania uwag do oferty na realizację zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych poprzez publikację "Pism Sługi Bożego Rudolfa Warzechy, Karmelity Bosego 1919 -1999"


W dniu 2 września br. Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Ojca Rudolfa Warzechy OCD złożył do Wójta Gminy Spytkowice ofertę o wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych poprzez publikację "Pism Sługi Bożego Rudolfa Warzechy, Karmelity Bosego 1919 -1999".

Analiza w/w dokumentów wykazała, że:
 1. Uproszczona oferta złożona przez Stowarzyszenie do Urzędu Gminy w dniu 2 września br. spełnia warunki formalne wynikające z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia14 kwietnia 2016 r. w sprawie: uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 570).
 2. Zgodnie z art. 19a znowelizowanej ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3. ust. 3 w/w ustawy mają prawo złożyć ofertę o zlecenie realizacji zadania, a organ wykonawczy może zlecić jego wykonanie z pominięciem otwartego konkursu ofert.
  Muszą jednak być spełnione następujące warunki:
  - wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie może przekroczyć kwoty 10.000 zł,
  - zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni,
  - łączna kwota środków finansowych przekazanych tej samej organizacji w niniejszym trybie nie może przekroczyć w danym roku kwoty 20.000 zł,
  - wysokość środków finansowych przyznanych przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego w trybie, o którym mowa nie może przekroczyć 20 % dotacji planowanych w roku budżetowym na realizację zadań publicznycch organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3. w/w ustawy.

  Wniosek Stowarzyszenia spełnia łącznie powyższe warunki.

  Przedmiotem zadania publicznego jest publikacja "Pism Sługi Bożego Rudolfa Warzechy, Karmelity Bosego 1919 -1999".

  Cele szczegółowe i zakładane rezultaty zadania:
  • zachowanie pamięci po zmarłym Ojcu Rudolfie Warzecha,
  • popularyzacja osoby oraz idei głoszonych przez Ojca Rudolfa Warzechę,
  • zebranie i udostępnienie zwiedzającym publikacji Pism,
  • rozszerzenie grona ludzi, którzy chcą poznać życie i zasługi Ojca Rudolfa oraz świadectwa Jego wiary,
  • promowanie Gminy Spytkowice i jej dziedzictwa kulturowego,
  • propagowanie postawy pomocy i życzliwości dla wszystkich ludzi niezależnie od wyznania, statusu społecznego, które były jednymi z wielu cnót Ojca,
  • nawiązanie kontaktów z osobami, które znały osobiście i spotkały na swej życiowej drodze Ojca Rudolfa, utrzymanie z nimi stałego kontakt w celu wzbogacenia wiedzy o życiu i działalności Ojca,
  • trwałe zachowanie wspomnienia i pamięć po Ojcu.
  W ramach zadania publicznego zostaną przeprowadzone działania: opracowanie graficzne, wydruk publikacji.
 3. Opisane zadanie zostało uzasadnione przez Stowarzyszenie w następujący sposób:
  "Zadanie polegać będzie na Publikacji pism zebranych Ojca Rudolfa Warzechy OCD, wywodzącego się z terenu Gminy Spytkowice", celem zachowania pamięci o Jego życiu kapłańskim oraz promowania i rozszerzania idei i doświadczeń pozostawionych przez Ojca."
 4. Wysokość wnioskowanych środków publicznych wynosi 4.000 zł (cztery tysiące złotych 00/100 złotych).
 5. Realizacja w/w zadania jest zgodna z zadaniami publicznymi określonymi w art. 4 ust.1. pkt. 13 ustawy o pożytku publicznym i O wolontariacie oraz w Rocznym Programie Współpracy Gminy Spytkowice w 2016 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z późn. zm. (Uchwała XII /97/15 Rady Gminy Spytkowice z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie: Rocznego Programu Współpracy Gminy Spytkowice w 2016 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) - działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
 6. Na podstawie art. 19a ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organ wykonawczy uznaje celowość realizacji zadania publicznego pod nazwą "Publikacja Pism Sługi Bożego Rudolfa Warzechy, Karmelity Bosego 1919 -1999" opisanego w ofercie realizacji zadania publicznego złożonej przez Stowarzyszeni Przyjaciół Ojca Rudolfa Warzechy OCD i tym samym zleca realizację zadania przyznając środki publiczne w wysokości 4.000,00 zł. (słownie: cztery tysiące 00/100 złotych).
 7. Zgodnie z art. 19a ust. 4 w/w ustawy każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej Gminy może zgłosić uwagi dotyczące oferty.
  Uwagi można składać pisemnie w siedzibie Urzędu Gminy, 34 - 116 Spytkowice ul. Zamkowa 12 lub poprzez pocztę e-mail na adres: gmina@spytkowice.net.pl do dnia 19 września br.

Załącznik:   UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO


O G Ł O S Z E N I E

w spawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Spytkowice w 2016 rokuWójt Gminy przedstawia poniżej wykaz ofert i realizujących je podmiotów, którym udziela się dotacji na wsparcie realizowanych działań w ramach otwartego konkursu ofertna realizację zadań publicznych na terenie Gminy Spytkowice w 2016 roku w zakresie:


1. Działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży:

NAZWA ORGANZIACJIKWOTA
LUDOWY KLUB SPORTOWY "ASTRA"
34 - 116 SPYTKOWICE, UL. ZAMKOWA 52.
6.000 ZŁ
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W SPYTKOWICACH
34 - 116 SPYTKOWICE, UL. ZAMKOWA 12.
2.000 ZŁ
MIĘDZYSZKOLNY KLUB KAJAKOWY ŁĄCZANY,
UL. FLISAKÓW 16 ŁĄCZANY, 34 - 115 RYCZÓW.
2.000 ZŁ
RAZEM:10.000 ZŁ


2. " Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym":

NAZWA ORGANZIACJIKWOTA
STOWARZYSZENIE "JESTEŚMY RAZEM"
34-116 SPYTKOWICE, UL. ZAMKOWA 12
5.000 ZŁ
STOWARZYSZENIE RODZICÓW I OPIEKUNÓW DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH "DAĆ SZANSĘ"
W WADOWICACH
34 - 100 WADOWICE OS. XX-LECIA 1
3.000 ZŁ
CARITAS ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ
30-656 Kraków, ul. M. Ossowskiego 5.
3.000 ZŁ
WADOWICKIE STOWARZYSZENIE INTEGRACJI SPOŁECZNEJ KLUB ABSTYNENTÓW "VICTORIA"
34-100 WADOWICE, UL. LWOWSKA 7
1.500 ZŁ
KLUB TENISA STOŁOWEGO "VICTORIA" SPYTKOWICE
34-116 SPYTKOWICE, UL. WADOWICKA 106
5.500 ZŁ
RAZEM: 18.000 ZŁ


3. "Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego" :

NAZWA ORGANZIACJIKWOTA
PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW. NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA W BACHOWICACH
34-116 SPYTKOWICE, BACHOWICE UL. KS. GOŁBY 18.
27.000 ZŁ
TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW ZIEMI SPYTKOWICKIEJ
34-116 SPYTKOWICE, UL. ZAMKOWA 12
5.000 ZŁ
STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ RYCZOWA I PÓŁWSI
34 - 115 RYCZÓW, UL. SZKOLNA 7.
4.500 ZŁ
RAZEM: 36.500 ZŁ


Każdy w terminie 30 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu, może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty.

Z wyżej wymienionymi podmiotami zostanie zawarta umowa określająca zakres i warunki realizacji zadań publicznych.


Wójt Gminy Spytkowice ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku


I. Postanowienia ogólne:
1) Konkurs odbędzie się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.)
2) Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych w zakresie:
 1. Działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży,
 2. Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
 3. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
3) Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

II. Rodzaje zadań:
 1. Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży:
  1. organizowanie wypoczynku letniego i zimowego, jako zagospodarowanie czasu wolnego oraz aktywizacja dzieci i młodzieży z terenu gminy.
 2. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym:
  1. prowadzenie działań edukacyjnych i wychowawczych dla dzieci i dzieci i młodzieży w szczególności w zakresie unikania zagrożeń związanych z alkoholizmem, narkomanią i innymi uzależnieniami,
  2. organizowanie imprez, kampanii, zajęć sportowych, edukacyjnych, kulturalnych oraz podejmowanie działań profilaktycznych mających na celu zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, stworzenie alternatywy dla alkoholu i innych używek oraz bezpośrednia aktywność i zaangażowanie uczestników w życie kulturalne gminy,
  3. wspieranie działań edukacyjnych w zakresie przeciwdziałania patologiom, mającym na celu uświadomienie zagrożeń wynikających z nadużywania różnego rodzaj używek oraz upowszechnianiu wzorców i postaw prozdrowotnych,
  4. prowadzenie pozaszkolnej profilaktyki środowiskowej poprzez organizowanie zajęć profilaktycznych w świetlicach integracyjnych, środowiskowych oraz zajęć sportowych w zakresie zagospodarowania czasu wolnego oraz aktywizację społeczną dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych i dysfunkcyjnych,
  5. prowadzenie działań pomocowych, wspierających, profilaktycznych wobec osób uzależnionych i współuzależnionych od wszelkiego rodzaju uzależnień.
 3. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym:
  1. kultywowanie pamięci o zasłużonych dla gminy, regionu i kraju wybitnych postaciach, miejscach i wydarzeniach historycznych oraz ochrona i popularyzowanie tradycji kulturowych Gminy i jej mieszkańców,
  2. renowacja, konserwacja, inwentaryzacja i ochrona zabytków i innych obiektów kultury materialnej
III. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie i realizację w/w zadania w 2016 r.:
 1. 10.000 zł.
 2. 18.000 zł.
 3. 36.500 zł.
IV. Zasady przyznawania dotacji:
1) Zasady przyznania dotacji na realizację przedmiotowych zadań określają przepisy:
 1. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.)
 2. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.).
2) Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania reguluje umowa pomiędzy Wójtem Gminy Spytkowice, a organizacją wnioskującą.
3) Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku wnioskodawca może przyjąć zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać swoją ofertę.
4) W przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana - oferent ma obowiązek przedłożyć korektę kosztorysu projektu, a jeżeli zmiana środków ma wpływ na harmonogram, to także korektę harmonogramu realizacji zadania. W korekcie kosztorysu procentowy udział środków własnych nie może być niższy niż złożony w ofercie.
5) Dotacja nie może stanowić więcej niż 80% kwoty całkowitej przeznaczonej na realizację zadania.
6) Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania otrzymają podmioty, których oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu konkursowym.
7) Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone według obowiązującego wzoru, w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.
8) Przyjmuje się, że w wyniku przeprowadzonego konkursu może zostać wybrana więcej niż jedna oferta i Wójt Gminy Spytkowice może wspierać realizację zadania publicznego więcej niż jednego podmiotu (w takim przypadku zadanie publiczne realizowane jest przez kilka podmiotów, które uzyskają dofinansowanie na przeprowadzane przez siebie działania).

V. Termin i warunki realizacji zadania:
1)Zadanie winno być zrealizowanie w 2016 roku. Początek realizacji zadań opisanych w ofercie przypada nie wcześniej niż na dzień podpisania umowy. Zakończenie realizacji zadań przyjmuje się na dzień 31 grudnia 2016 roku.
2) Dotowane z budżetu Gminy mogą być tylko zadania realizowane na terenie Gminy Spytkowice lub na rzecz jej mieszkańców, a działalność statutowa oferenta powinna być zgodna z dziedziną zlecanego zadania.
3) Szczegółowe warunki realizacji zadania określa umowa.
4) W trakcie realizacji zadania w ramach prowadzonego nadzoru merytorycznego zwraca się szczególną uwagę na:
 1. zgodne z przyjętym harmonogramem realizowanie zadań merytorycznych,
 2. zgodne z przeznaczeniem wykorzystanie przyznanych kwot dotacji,
 3. prawidłowe, rzetelne i terminowe sporządzenie rozliczeń finansowych i sprawozdań merytorycznych,
 4. dokonywanie zmian rzeczowych i finansowych wyłącznie na podstawie pisemnych aneksów do umów,
 5. oszczędne i celowe wydatkowanie środków finansowych.
5) Dotacja nie może być wykorzystana na:
 1. zadania i zakupy inwestycyjne, z wyłączeniem inwestycji związanych z bezpośrednią realizacją zadań publicznych, na które dotacja została przyznana,
 2. zakupy gruntów,
 3. działalność gospodarczą,
 4. pokrycie kosztów utrzymania biura podmiotów programu, z wyłączeniem bezpośrednich kosztów związanych z realizacją zadania,
 5. działalność partii politycznych,
 6. działalność związków zawodowych, organizacji pracodawców i samorządów zawodowych,
 7. działalność fundacji, utworzonych przez partie polityczne,
 8. na uregulowanie wcześniej poniesionych wydatków.
VI. Termin składania ofert.
1) Wyznacza się termin składania ofert w zakresie zadań nr: 1, 2, 3:
od dnia 25.05.2016 r. do dnia 14.06.2015 r. do godz. 15.30
Oferty, które zostaną złożone po tym terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie i zostaną zwrócone oferentowi bez otwierania.
2) Oferty należy składać za pośrednictwem poczty lub osobiście na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy Spytkowice, ul. Zamkowa 12, 34-116 Spytkowice pok. nr 1 parter.
3) Oferty powinny być złożone w 1 egzemplarzu w zamkniętej kopercie z napisem "Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego…" (należy podać nazwę zadania publicznego wskazanego w ogłoszeniu, w ramach, którego składana jest oferta).
Na kopercie musi być umieszczona nazwa oferenta oraz jego adres zwrotny.
4) Oferty należy składać na druku według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 roku Nr 6 poz.25).
Druki można pobierać na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy Spytkowice, ul. Zamkowa 12, 34-116 Spytkowice pok. nr 1 parter, ze strony internetowej www.spytkowice.net.pl zakładka - ogłoszenia i Biuletynu Informacji Publicznej zakładka - zamówienia publiczne i ogłoszenia - ogłoszenia różne.
5)Do oferty na realizację zadań należy dołączyć następujące dokumenty:
 1. kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji,
 2. w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru - dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta (-ów),
6) Kserokopie dokumentów winny być potwierdzone "za zgodność z oryginałem" przez osobę uprawnioną do reprezentowania organizacji.
7) Oferta winna być podpisana przez upoważnione osoby zgodnie z odpisem Krajowego Rejestru Sądowego, innym rejestrem lub udzielonym pełnomocnictwem.

VII. Termin, kryteria i tryb wyboru oferty.
1) Wybór ofert nastąpi w ciągu 7 dni od daty upływu terminu składania ofert. Oferty złożone na niewłaściwych drukach, niekompletne, lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych. 2) Przy wyborze oferty brane będą pod uwagę następujące kryteria:
 1. zgodność działalności statutowej organizacji ze zlecanym zadaniem oraz działalność na rzecz gminy lub jej mieszkańców,
 2. ocena możliwości i jakości realizacji zadania,
 3. minimalizowanie kosztów i maksymalna efektywność wykorzystania środków,
 4. dotychczasowa działalność organizacji zawarta we wniosku
 5. dotychczasowa współpraca z samorządem,
 6. posiadane zasoby materialne i kadrowe,
 7. nowatorstwo metod działania.
3) Złożone oferty będą rozpatrywane pod względem formalnym, oceniane i kwalifikowane przez Komisję Konkursową.
4) W przypadku gdy na konkurs wpłynie oferta, która nie zawiera pełnych informacji nie mających wpływu na wynik konkursu, Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do uzupełnienia tych braków przez oferenta w terminie 3 dni od daty powiadomienia podmiotu o zaistniałym fakcie.
5)Decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmuje Wójt Gminy Spytkowice.

VIII. W roku 2015 na wsparcie realizacji zadań przeznaczono środki finansowe jak niżej:
1) na podstawie ogłoszonego przez Wójta Gminy Spytkowice konkursu:
 1. Wypoczynek dzieci i młodzieży: 10.000 zł.
 2. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym: 10.000 zł.
 3. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: 8.000 zł.
2) z pominięciem otwartego konkursu ofert:
 1. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: 17.000 zł.
Załączniki do ogłoszenia:
UCHWAŁA NR XII/97/15 RADY GMINY SPYTKOWICE
ZARZĄDZENIE NR 179/2016 WÓJTA GMINY SPYTKOWICE
Druk oferty
Wzór sprawozdania
Informacja
o możliwości składania uwag do oferty na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. "Poprawa bazy sportowej obiektu Ludowego Klubu Sportowego "BOROWIK" Bachowice poprzez zakup kosiarki, celem zapewnienia odpowiednich warunków do uprawiania sportu"


W dniu 7marca br. Zarząd Ludowego Klubu Sportowego "BOROWIK" Bachowice złożył do Wójta Gminy Spytkowice ofertę o wsparcie realizacji zadania publicznego wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. "Poprawa bazy sportowej obiektu Ludowego Klubu Sportowego "BOROWIK" Bachowice poprzez zakup kosiarki, celem zapewnienia odpowiednich warunków do uprawiania sportu".

Analiza w/w dokumentów wykazała, że:
 1. Oferta złożona przez Klub do Urzędu Gminy w dniu 7 marca br. spełnia warunki formalne wynikające z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. z 2016 r. poz. 239) oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).
 2. Zgodnie z art. 19a znowelizowanej ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3. ust. 3 w/w ustawy mają prawo złożyć ofertę o zlecenie realizacji zadania, a organ wykonawczy może zlecić jego wykonanie z pominięciem otwartego konkursu ofert.
  Muszą jednak być spełnione następujące warunki:
  - wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie może przekroczyć kwoty 10.000 zł,
  - zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni,
  - łączna kwota środków finansowych przekazanych tej samej organizacji w niniejszym trybie nie może przekroczyć w danym roku kwoty 20.000 zł,
  - wysokość środków finansowych przyznanych przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego w trybie, o którym mowa nie może przekroczyć 20 % dotacji planowanych w roku budżetowym na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3. w/w ustawy.
  Wniosek Klubu spełnia łącznie powyższe warunki.

  Przedmiotem zadania publicznego zakup kosiarki, celem zapewnienia odpowiednich warunków do uprawiania sportu.
  Cele szczegółowe i zakładane rezultaty zadania:
  1. Podnoszenie standardu i prestiżu obiektu.
  2. Podnoszenie atrakcyjności organizowanych imprez i widowisk
  3. Tworzenie odpowiednich warunków materialno - technicznych dla rozwoju reakcji ruchowej.
  4. Podnoszenie standardu bazy sportowo - rekreacyjnej, propagowanie reakcji ruchowej, jako formy spędzania wolnego czasu.
  W ramach zadania publicznego zostaną przeprowadzone działania:
  1. Rozeznanie zapotrzebowania, co jakości planowanej do zakupu kosiarki.
  2. Wykonanie rozeznania ofertowego w zakresie zakupu kosiarki.
  3. Zakup kosiarki.
  4. Dokonanie rozliczenia zakupionego sprzętu.
 3. Opisane zadanie zostało uzasadnione przez Klub w następujący sposób:
  "W swej wieloletniej działalności Klub podejmuje ciągłe działania zmierzające do podnoszenia standardu obiektu sportowego, którym zarządza. Działania te są realizowane ze środków własnych oraz dzięki pomocy finansowej z zewnątrz, w tym w szczególności ze środków budżetu Gminy. W miarę posiadanych możliwości staramy się podejmować działania w celu ulepszania i unowocześniania bazy sportowo - rekreacyjnej. Jednym z koniecznych działań jest należyte utrzymanie płytki boiska, co jest niezbędnym aspektem w zakresie zapewnienia należytych warunków w trakcie organizowanych na niej różnorodnych zajęć sportowych oraz imprez kulturalnych. Celem właściwej organizacji miejsc uprawiania sportu boisko winno być należycie utrzymane w czasie rozgrywek, piłkarskich, jak i zajęć treningowych, co wpływa na zapewnienie bezpieczeństwa w trakcie prowadzonych zajęć. Obecnie klub nie posiada kosiarki, gdyż poprzednia uległa awarii, a koszt naprawy przewyższa jej wartość. Zakup nowej kosiarki - traktorka z koszem przyczyni się do ciągłej poprawy istniejącej bazy sportowo - rekreacyjnej. Koszt zakupu profesjonalnej kosiarki przewyższa możliwości finansowe Klubu. Sami nie jesteśmy w stanie zebrać środku na jej zakup. W związku z tym prosimy o wsparcie finansowe realizacji tego zadania publicznego w celu poprawy bazy sportowej naszego obiektu oraz kontynuacji tworzenia właściwych warunków i miejsc do uprawiania sportu."
 4. Wysokość wnioskowanych środków publicznych wynosi 9.000 zł (dziewięć tysięcy złotych 00/100 złotych).
 5. Realizacja w/w zadania jest zgodna z zadaniami publicznymi określonymi w art. 4 ust.1. pkt. 13 ustawy o pożytku publicznym i O wolontariacie oraz w Rocznym Programie Współpracy Gminy Spytkowice w 2016 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.
 6. Na podstawie art. 19a ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organ wykonawczy uznaje celowość realizacji zadania publicznego pod nazwą "Poprawa bazy sportowej obiektu Ludowego Klubu Sportowego "BOROWIK" Bachowice poprzez zakup kosiarki, celem zapewnienia odpowiednich warunków do uprawiania sportu" opisanego w ofercie realizacji zadania publicznego złożonej przez Ludowy Klub Sportowy "BOROWIK" Bachowicei tym samym zleca realizację zadania przyznając środki publiczne w wysokości 9.000,00 zł. (słownie: dziewięć tysięcy 00/100 złotych).
 7. 7. Zgodnie z art. 19a ust. 4 w/w ustawy każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej Gminy może zgłosić uwagi dotyczące oferty.
  Uwagi można składać pisemnie w siedzibie Urzędu Gminy, 34 - 116 Spytkowice ul. Zamkowa 12 lub poprzez pocztę e-mail na adres: gmina@spytkowice.net.pl do dnia 20 marca 2016 r.

Załącznik:   Oferta LKS "Borowik" Bachowice


OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY SPYTKOWICE


Na podstawie uchwały NR XXIX/207/13 Rady Gminy Spytkowice z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie: określenia warunków oraz trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania podaję do publicznej wiadomości, informację o dotacjach udzielonych z budżetu Gminy Spytkowice na realizację zadania o charakterze sportowym:


  Lp.  Nazwa Klubu SportowegoNazwa zadania  Wysokość udzielonej dotacji  
1LKS "ASTRA" Spytkowice "Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie miejscowości Spytkowice poprzez: prowadzenie szkolenia sportowego, organizację i uczestnictwo w rozgrywkach i zawodach, współzawodnictwo sportowe w dyscyplinie sportowej, jaką jest piłka nożna" 43.300 zł
2LKS "ORZEŁ" Ryczów "Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu przez udział w rozgrywkach piłki nożnej oraz prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży z terenu Gminy Spytkowice ze szczególnym uwzględnieniem miejscowości Ryczów" 43.300 zł
3LKS "BOROWIK" Bachowice "Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie miejscowości Bachowice poprzez udział w rozgrywkach oraz prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej"35.300 zł
4WKS "VICTORIA" Półwieś "Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu poprzez udział w rozgrywkach piłki nożnej oraz prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży z terenu gminy ze szczególnym uwzględnianiem miejscowości Półwieś" 17.100 zł
5KTS "VICTORIA SPYTKOWICE" "Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Spytkowice poprzez prowadzenie szkolenia sportowego dla dzieci, młodzieży i dorosłych z tenisa stołowego, udział w zawodach sportowych oraz poprawę warunków uprawiania sportu"8.000 zł

Razem:

147.000 zł
Informacja o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów uchwał w sprawie:
- Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Spytkowice na 2016 rok,
- Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Spytkowice na 2016 rok,


Wójt Gminy Spytkowice informuje, iż w dniach: od 2.12.2015 r. do 15.12.2015 r. zostaną przeprowadzone konsultacje projektów w/w uchwał.
Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Konsultacje przeprowadzane są w formie umieszczenia projektów uchwał i formularzy do konsultacji:
   a. w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce: "zamówienia publiczne i ogłoszenia - ogłoszenia różne ",
   b. na stronie internetowej Gminy w zakładce: "organizacje pozarządowe",
   c. tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu,
   d. w biurze Pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych - stanowisko odpowiedzialne za przeprowadzenie konsultacji - pok. nr 23, tel.: 33/8791 - 820 wew. 38.

Zapraszam organizacje pozarządowe do zgłaszania pisemnych opinii, uwag i wniosków w terminie do dnia 15.12.2015 roku za pośrednictwem poczty lub osobiście na Dzienniku Podawczym w Urzędzie Gminy Spytkowice 34 - 116 Spytkowice, ul. Zamkowa 12.
Propozycje należy wnosić na "Formularzach do konsultacji".

Informacje dodatkowe:
 1. Uwagi i wnioski do projektu aktu prawa miejscowego mogą być wnoszone przez osoby uprawnione do reprezentacji organizacji i podmiotów.
 2. Do uwag i wniosków należy dołączyć dokumenty określające przedmiot statutowej działalności organizacji i podmiotów oraz dokumenty potwierdzające prawo do reprezentowania organizacji przez osobę składającą uwagi i wnioski. (np. statut organizacji, odpis z właściwego rejestru).
 3. Uwagi i wnioski złożone po terminie określonym w informacji o konsultacjach oraz nie spełniające wymogów formalnych pozostawia się bez rozpatrzenia, bez wzywania do ich uzupełnienia.
 4. Odpowiedź zwrotna co do rozpatrzenia uwag będzie udzielana organizacjom i podmiotom w zakresie zgłaszanych uwag za pomocą formy pisemnej tj. formularza do konsultacji, pod warunkiem, że formularz będzie kompletnie wypełniony, podpisany przez uprawnione do reprezentacji osoby oraz złożony w terminie.

Załączniki:
Zarządzenie Nr 126/2015
Projekt - Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Spytkowice na 2016 rok
Projekt - Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Spytkowice na 2016 rok


WYNIKI KONSULTACJI
przeprowadzonych w dniach 28. 10 - 10.11 br. konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie: Rocznego Programu Współpracy Gminy Spytkowice w 2016 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. ust 3. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Konsultacje przeprowadzono na podstawie:
 1. Uchwały Rady Gminy Spytkowice Nr XLIII/315/10 z dnia 14 września 2010 roku w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,
 2. Zarządzenia Wójta Gminy Nr 113/2015 z dnia 22 października 2015 roku w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie: Rocznego Programu Współpracy Gminy Spytkowice w 2016 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. ust 3. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Konsultacje przeprowadzono w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie o w/w projekcie uchwały. Konsultacje przeprowadzono w formie umieszczenia w dniach 28.10. - 10.11. br.projektu uchwały i formularza do konsultacji:

 • w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce: "zamówienia publiczne i ogłoszenia - ogłoszenia różne ",
 • na stronie internetowej Gminy w zakładce: "organizacje pozarządowe",
 • tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu,
 • w Referacie Spraw Obywatelskich Urzędu - stanowisko odpowiedzialne za przeprowadzenie konsultacji - pok. nr 23, tel.: 33/8791 - 820 wew. 48.

Pisemne opinie, uwagi i wnioski do w/w projektu uchwały można było składać na "Formularzu do konsultacji" w terminie do dnia 10. 11. br. za pośrednictwem poczty lub osobiście na Dzienniku Podawczym w Urzędzie Gminy Spytkowice 34 - 116 Spytkowice, ul. Zamkowa 12.

W związku z tym, iż w wyznaczonym terminie konsultacji żadna z organizacji nie zgłosiła pisemnych opinii, uwag i wniosków do w/w projektu uchwały, Wójt Gminy uznał za zasadne jego uchwalenie w wersji poddanej przez Wójta Gminy do konsultacji i przekazanie projektu uchwały w tejże wersji pod obrady Rady Gminy.

Stanowisko Wójta w tym zakresie zostanie przekazane Radzie Gminy wraz z projektem uchwały w sprawie: Rocznego Programu Współpracy Gminy Spytkowice w 2016 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Wyniki konsultacji wraz ze Stanowiskiem Wójta Gminy zamieszczone zostały w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Gminy.Informacja
o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie:
Rocznego Programu Współpracy Gminy Spytkowice w 2016 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Wójt Gminy Spytkowice informuje, iż w dniach: od 28.10.2015 r. do 10.11.2015 r. zostaną przeprowadzone konsultacje projektu uchwały w sprawie: Rocznego Programu Współpracy Gminy Spytkowice w 2016 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Konsultacje przeprowadzane są w formie umieszczenia projektu uchwały i formularza do konsultacji:
a) w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce: "zamówienia publiczne i ogłoszenia - ogłoszenia różne ",
b) na stronie internetowej Gminy w zakładce: "organizacje pozarządowe",
c) tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu,
d) Referacie Spraw Obywatelskich Urzędu - stanowisko odpowiedzialne za przeprowadzenie konsultacji - pok. nr 23, tel.: 33/8791 - 820 wew. 48.

Zapraszam organizacje pozarządowe do zgłaszania pisemnych opinii, uwag i wniosków w terminie do dnia 10.11.2015 roku za pośrednictwem poczty lub osobiście na Dzienniku Podawczym w Urzędzie Gminy Spytkowice 34 - 116 Spytkowice, ul. Zamkowa 12.


Propozycje należy wnosić na "Formularzu do konsultacji".

Informacje dodatkowe:
1. Uwagi i wnioski do projektu aktu prawa miejscowego mogą być wnoszone przez osoby uprawnione do reprezentacji organizacji i podmiotów.
2. Do uwag i wniosków należy dołączyć dokumenty określające przedmiot statutowej działalności organizacji i podmiotów oraz dokumenty potwierdzające prawo do reprezentowania organizacji przez osobę składającą uwagi i wnioski. (np. statut organizacji, odpis z właściwego rejestru).
3. Uwagi i wnioski złożone po terminie określonym w informacji o konsultacjach oraz nie spełniające wymogów formalnych pozostawia się bez rozpatrzenia, bez wzywania do ich uzupełnienia.
4. Odpowiedź zwrotna co do rozpatrzenia uwag będzie udzielana organizacjom i podmiotom w zakresie zgłaszanych uwag za pomocą formy pisemnej tj. formularza do konsultacji, pod warunkiem, że formularz będzie kompletnie wypełniony, podpisany przez uprawnione do reprezentacji osoby oraz złożony w terminie.

Załączniki:
Zarządzenie Nr 113/2015
Projekt Rocznego Programu Współpracy Gminy Spytkowice w 2016 roku z organizacjami pozarządowymi
Formularz do konsultacji


O G Ł O S Z E N I E

w spawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.


A. KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO:

TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW ZIEMI SPYTKOWICKIEJ    8.000 zł.    
    RAZEM    8.000 zł.


Każdy w terminie 30 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu, może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty.

Z wyżej wymienionym podmiotem zostanie zawarta umowa określająca zakres i warunki realizacji zadań publicznych


INFORMACJA


Serwis internetowy fanimani.pl umożliwia organizacjom non-profit zbieranie darowizn przy okazji zakupów w internecie. Każda osoba, która kupuje w internecie korzystając z FaniMani.pl, może wskazać organizację, która otrzyma część wartości jej zakupów. Internauta za zakupy płaci tyle, co zawsze.

Portal jest bezpłatny dla WSZYSTKICH organizacji oraz dla użytkowników.

Osoba, która aktywnie wspiera wybraną inicjatywę w ten sposób, w ciągu roku pozyskuje średnio darowiznę w kwocie 83,45 zł. Łatwo policzyć, że jeśli uda się zaangażować np. 100 osób - można w ciągu roku zebrać dodatkowe 8345 zł.

Z serwisu FaniMani.pl korzysta obecnie 1400 organizacji pozarządowych z całej Polski, a do projektu przyłączyło się ponad 700 sklepów internetowych, w tym wiele znanych marek.

Szczegółowe informacje na temat działania serwisu mogą Państwo uzyskać na stronie fanimani.pl. Można również napisać na adres info@fanimani.pl lub skontaktować się z nami pod numerem telefonu 61 670 50 70.

Rejestracja organizacji odbywa się na stronie https://fanimani.pl/zbieram/ i trwa około 5 minut. Zasady korzystania z serwisu określają regulaminy dostępne na stronie podczas rejestracji.Wójt Gminy Spytkowice
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku


I. Postanowienia ogólne:
 1. Konkurs odbędzie się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.).
 2. Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych w zakresie:
  A. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
 3. Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
II. Rodzaje zadań:
      A. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - kultywowanie pamięci o zasłużonych dla gminy, regionu i kraju wybitnych postaciach, miejscach i wydarzeniach historycznych oraz ochrona i popularyzowanie tradycji kulturowych Gminy i jej mieszkańców. Renowacja, konserwacja, inwentaryzacja i ochrona zabytków i innych obiektów kultury materialnej.

III. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie i realizację w/w zadania w 2015r.:
      A. 8.000 zł.

IV. Zasady przyznawania dotacji:
 1. Zasady przyznania dotacji na realizację przedmiotowych zadań określają przepisy:
  1. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2014r. poz. 1118 z późn. zm.),
  2. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.).
 2. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania reguluje umowa pomiędzy Wójtem Gminy Spytkowice, a organizacją wnioskującą.
 3. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku wnioskodawca może przyjąć zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać swoją ofertę.
 4. W przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana – oferent ma obowiązek przedłożyć korektę kosztorysu projektu, a jeżeli zmiana środków ma wpływ na harmonogram to także korektę harmonogramu realizacji zadania. W korekcie kosztorysu procentowy udział środków własnych nie może być niższy niż złożony w ofercie.
 5. Dotacja nie może stanowić więcej niż 80% kwoty całkowitej przeznaczonej na realizację zadania.
 6. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania otrzymają podmioty, których oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu konkursowym.
 7. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone według obowiązującego wzoru, w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.
 8. Przyjmuje się, że w wyniku przeprowadzonego konkursu może zostać wybrana więcej niż jedna oferta i Wójt Gminy Spytkowice może wspierać realizację zadania publicznego więcej niż jednego podmiotu (w takim przypadku zadanie publiczne realizowane jest przez kilka podmiotów, które uzyskają dofinansowanie na przeprowadzane przez siebie działania).
V. Termin i warunki realizacji zadania:
 1. Zadanie winno być zrealizowanie w 2015 roku. Początek realizacji zadań opisanych w ofercie przypada nie wcześniej niż na dzień podpisania umowy. Zakończenie realizacji zadań przyjmuje się na dzień 31 grudnia 2015 roku.
 2. Dotowane z budżetu Gminy mogą być tylko zadania realizowane na terenie Gminy Spytkowice lub na rzecz jej mieszkańców, a działalność statutowa oferenta powinna być zgodna z dziedziną zlecanego zadania.
 3. Szczegółowe warunki realizacji zadania określa umowa.
 4. W trakcie realizacji zadania w ramach prowadzonego nadzoru merytorycznego zwraca się szczególną uwagę na:
  1. zgodne z przyjętym harmonogramem realizowanie zadań merytorycznych,
  2. zgodne z przeznaczeniem wykorzystanie przyznanych kwot dotacji,
  3. prawidłowe, rzetelne i terminowe sporządzenie rozliczeń finansowych i sprawozdań merytorycznych,
  4. dokonywanie zmian rzeczowych i finansowych wyłącznie na podstawie pisemnych aneksów do umów,
  5. oszczędne i celowe wydatkowanie środków finansowych.
 5. Dotacja nie może być wykorzystana na:
  1. zadania i zakupy inwestycyjne, z wyłączeniem inwestycji związanych z bezpośrednią realizacją zadań publicznych, na które dotacja została przyznana,
  2. zakupy gruntów,
  3. działalność gospodarczą,
  4. pokrycie kosztów utrzymania biura podmiotów programu, z wyłączeniem bezpośrednich kosztów związanych z realizacją zadania,
  5. działalność partii politycznych,
  6. działalność związków zawodowych, organizacji pracodawców i samorządów zawodowych,
  7. działalność fundacji, utworzonych przez partie polityczne,
  8. na uregulowanie wcześniej poniesionych wydatków.
VI. Termin składania ofert.
 1. 1. Wyznacza się termin składania ofert:
        A. od dnia 17.09.2015 r. do dnia 08.10.2015 r. do godz. 15 30
        Oferty, które zostaną złożone po tym terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie i zostaną zwrócone oferentowi bez otwierania.
 2. Oferty należy składać za pośrednictwem poczty lub osobiście na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy Spytkowice, ul. Zamkowa 12, 34-116 Spytkowice pok. nr 1 parter.
 3. Oferty powinny być złożone w 1 egzemplarzu w zamkniętej kopercie z napisem "Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego..." (należy podać nazwę zadania publicznego wskazanego w ogłoszeniu, w ramach, którego składana jest oferta). Na kopercie musi być umieszczona nazwa oferenta oraz jego adres zwrotny.
 4. Oferty należy składać na druku według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 roku Nr 6 poz.25).
  Druki można pobierać na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy Spytkowice, ul. Zamkowa 12, 34-116 Spytkowice pok. nr 1 parter, ze strony internetowej www.spytkowice.net.pl zakładka – ogłoszenia i Biuletynu Informacji Publicznej zakładka – zamówienia publiczne i ogłoszenia – ogłoszenia różne.
 5. Do oferty na realizację zadań należy dołączyć następujące dokumenty:
  1. kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji,
  2. w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru - dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta (-ów),
 6. Kserokopie dokumentów winny być potwierdzone "za zgodność z oryginałem" przez osobę uprawnioną do reprezentowania organizacji.
 7. Oferta winna być podpisana przez upoważnione osoby zgodnie z odpisem Krajowego Rejestru Sądowego, innym rejestrem lub udzielonym pełnomocnictwem.
VII. Termin, kryteria i tryb wyboru oferty.
 1. Wybór ofert nastąpi w ciągu 7 dni od daty upływu terminu składania ofert. Oferty złożone na niewłaściwych drukach, niekompletne, lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.
 2. Przy wyborze oferty brane będą pod uwagę następujące kryteria:
  1. zgodność działalności statutowej organizacji ze zlecanym zadaniem oraz działalność na rzecz gminy lub jej mieszkańców,
  2. ocena możliwości i jakości realizacji zadania,
  3. minimalizowanie kosztów i maksymalna efektywność wykorzystania środków,
  4. dotychczasowa działalność organizacji zawarta we wniosku,
  5. dotychczasowa współpraca z samorządem,
  6. posiadane zasoby materialne i kadrowe,
  7. nowatorstwo metod działania.
 3. Złożone oferty będą rozpatrywane pod względem formalnym, oceniane i kwalifikowane przez Komisję Konkursową.
 4. W przypadku gdy na konkurs wpłynie oferta, która nie zawiera pełnych informacji nie mających wpływu na wynik konkursu, Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do uzupełnienia tych braków przez oferenta w terminie 3 dni od daty powiadomienia podmiotu o zaistniałym fakcie.
 5. Decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmuje Wójt Gminy Spytkowice.
VIII. W roku 2014 na wsparcie realizacji zadań przeznaczono środki finansowe jak niżej:
 1. na podstawie ogłoszonego przez Wójta Gminy Spytkowice konkursu:
  1. Wypoczynek dzieci i młodzieży: 10.000 zł.
  2. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym: 12.000 zł.
  3. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych: 13.000 zł.
  4. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej: 16.000 zł.
  5. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: 15.000 zł.
 2. z pominięciem otwartego konkursu ofert:
  1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej: 21.000 zł.
  2. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: 3.000 zł.

  Załączniki:
  UCHWAŁA NR XLV/362/14 RADY GMINY SPYTKOWICE
  Druk oferty
  Wzór sprawozdania


O G Ł O S Z E N I E

w spawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Spytkowice w 2015 roku


Wójt Gminy przedstawia poniżej wykaz ofert i realizujących je podmiotów, którym udziela się dotacji na wsparcie realizowanych działań w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Spytkowice w 2015 roku w zakresie:


A. WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ:
    LKS „ASTRA” SPYTKOWICE        34.800 zł.    
    LKS „ORZEŁ” RYCZÓW         8.000 zł.
    KTS „VICTORIA SPYTKOWICE”         200 zł.
    RAZEM    43.000 zł.


Każdy w terminie 30 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu, może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty.

Z wyżej wymienionymi podmiotami zostanie zawarta umowa określająca zakres i warunki realizacji zadań publicznych


Wójt Gminy Spytkowice
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku

I. Postanowienia ogólne:
 1. Konkurs odbędzie się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.).
 2. Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych w zakresie:
       A. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
 3. Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
II. Rodzaje zadań:
     A. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - promowanie kultury fizycznej poprzez organizowanie współzawodnictwa sportowego, propagowanie reakcji ruchowej, jako formy spędzania czasu wolnego, doskonalenie umiejętności sportowych, tworzenie odpowiednich warunków materialno - technicznych dla rozwoju reakcji ruchowej, udostępnienie bazy sportowo - rekreacyjnej, popularyzacja zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży poprzez tworzenie warunków do uprawiana sportu na terenie Gminy, szkolenie sportowe dzieci i młodzieży oraz organizacja imprez, zawodów, turniejów i rozgrywek sportowo – rekreacyjnych.

III. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie realizacji zadań w 2015r.:
     A. 43.000 zł.


IV. Zasady przyznawania dotacji:
 1. Zasady przyznania dotacji na realizację przedmiotowych zadań określają przepisy:
  1. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2014r. poz. 1118 z późn. zm.),
  2. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.).
 2. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania reguluje umowa pomiędzy Wójtem Gminy Spytkowice, a organizacją wnioskującą.
 3. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku wnioskodawca może przyjąć zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać swoją ofertę.
 4. W przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana – oferent ma obowiązek przedłożyć korektę kosztorysu projektu, a jeżeli zmiana środków ma wpływ na harmonogram to także korektę harmonogramu realizacji zadania. W korekcie kosztorysu procentowy udział środków własnych nie może być niższy niż złożony w ofercie.
 5. Dotacja nie może stanowić więcej niż 80% kwoty całkowitej przeznaczonej na realizację zadania.
 6. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania otrzymają podmioty, których oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu konkursowym.
 7. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone według obowiązującego wzoru, w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.
 8. Przyjmuje się, że w wyniku przeprowadzonego konkursu może zostać wybrana więcej niż jedna oferta i Wójt Gminy Spytkowice może wspierać realizację zadania publicznego więcej niż jednego podmiotu (w takim przypadku zadanie publiczne realizowane jest przez kilka podmiotów, które uzyskają dofinansowanie na przeprowadzane przez siebie działania).
V. Termin i warunki realizacji zadania:
 1. Zadanie winno być zrealizowanie w 2015 roku. Początek realizacji zadań opisanych w ofercie przypada nie wcześniej niż na dzień podpisania umowy. Zakończenie realizacji zadań przyjmuje się na dzień 31 grudnia 2015 roku.
 2. Dotowane z budżetu Gminy mogą być tylko zadania realizowane na terenie Gminy Spytkowice lub na rzecz jej mieszkańców, a działalność statutowa oferenta powinna być zgodna z dziedziną zlecanego zadania.
 3. Szczegółowe warunki realizacji zadania określa umowa.
 4. W trakcie realizacji zadania w ramach prowadzonego nadzoru merytorycznego zwraca się szczególną uwagę na:
  1. zgodne z przyjętym harmonogramem realizowanie zadań merytorycznych,
  2. zgodne z przeznaczeniem wykorzystanie przyznanych kwot dotacji,
  3. prawidłowe, rzetelne i terminowe sporządzenie rozliczeń finansowych i sprawozdań merytorycznych,
  4. dokonywanie zmian rzeczowych i finansowych wyłącznie na podstawie pisemnych aneksów do umów,
  5. oszczędne i celowe wydatkowanie środków finansowych.
 5. Dotacja nie może być wykorzystana na:
  1. zadania i zakupy inwestycyjne, z wyłączeniem inwestycji związanych z bezpośrednią realizacją zadań publicznych, na które dotacja została przyznana,
  2. zakupy gruntów,
  3. działalność gospodarczą,
  4. pokrycie kosztów utrzymania biura podmiotów programu, z wyłączeniem bezpośrednich kosztów związanych z realizacją zadania,
  5. działalność partii politycznych,
  6. działalność związków zawodowych, organizacji pracodawców i samorządów zawodowych,
  7. działalność fundacji, utworzonych przez partie polityczne,
  8. na uregulowanie wcześniej poniesionych wydatków.
VI. Termin składania ofert.
 1. Wyznacza się termin składania ofert:
       A. od dnia 30.07.2015 r. do dnia 20.08.2015 r. do godz. 15.30
  Oferty, które zostaną złożone po tym terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie i zostaną zwrócone oferentowi bez otwierania.
 2. Oferty należy składać za pośrednictwem poczty lub osobiście na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy Spytkowice, ul. Zamkowa 12, 34-116 Spytkowice pok. nr 1 parter.
 3. Oferty powinny być złożone w 1 egzemplarzu w zamkniętej kopercie z napisem „Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego...” (należy podać nazwę zadania publicznego wskazanego w ogłoszeniu, w ramach, którego składana jest oferta).
  Na kopercie musi być umieszczona nazwa oferenta oraz jego adres zwrotny.
 4. Oferty należy składać na druku według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 roku Nr 6 poz.25).
  Druki można pobierać na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy Spytkowice, ul. Zamkowa 12, 34-116 Spytkowice pok. nr 1 parter, ze strony internetowej www.spytkowice.net.pl zakładka – ogłoszenia i Biuletynu Informacji Publicznej zakładka – zamówienia publiczne i ogłoszenia – ogłoszenia różne.
 5. Do oferty na realizację zadań należy dołączyć następujące dokumenty:
  1. kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji,
  2. w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru - dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta (-ów),
 6. Kserokopie dokumentów winny być potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez osobę uprawnioną do reprezentowania organizacji.
 7. Oferta winna być podpisana przez upoważnione osoby zgodnie z odpisem Krajowego Rejestru Sądowego, innym rejestrem lub udzielonym pełnomocnictwem.
VII. Termin, kryteria i tryb wyboru oferty.
 1. Wybór ofert nastąpi w ciągu 7 dni od daty upływu terminu składania ofert. Oferty złożone na niewłaściwych drukach, niekompletne, lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.
 2. Przy wyborze oferty brane będą pod uwagę następujące kryteria:
  1. zgodność działalności statutowej organizacji ze zlecanym zadaniem oraz działalność na rzecz gminy lub jej mieszkańców,
  2. ocena możliwości i jakości realizacji zadania,
  3. minimalizowanie kosztów i maksymalna efektywność wykorzystania środków,
  4. dotychczasowa działalność organizacji zawarta we wniosku,
  5. dotychczasowa współpraca z samorządem,
  6. posiadane zasoby materialne i kadrowe,
  7. nowatorstwo metod działania.
 3. Złożone oferty będą rozpatrywane pod względem formalnym, oceniane i kwalifikowane przez Komisję Konkursową.
 4. W przypadku gdy na konkurs wpłynie oferta, która nie zawiera pełnych informacji nie mających wpływu na wynik konkursu, Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do uzupełnienia tych braków przez oferenta w terminie 3 dni od daty powiadomienia podmiotu o zaistniałym fakcie.
 5. Decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmuje Wójt Gminy Spytkowice.
VIII. W roku 2014 na wsparcie realizacji zadań przeznaczono środki finansowe jak niżej:
 1. na podstawie ogłoszonego przez Wójta Gminy Spytkowice konkursu:
  1. Wypoczynek dzieci i młodzieży: 10.000 zł.
  2. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym: 12.000 zł.
  3. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych: 13.000 zł.
  4. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej: 16.000 zł.
  5. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: 15.000 zł.
 2. z pominięciem otwartego konkursu ofert:
  1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej: 21.000 zł.
  2. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: 3.000 zł.
Załączniki:
UCHWAŁA NR XLV/362/14 RADY GMINY SPYTKOWICE
OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
WZÓR SPRAWOZDANIA


Informacja o możliwości składania uwag do oferty na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn.:
"Organizacja zaplecza sanitarnego "Zwierzyńca" w Lipowej", złożonej przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Wadowickiej.


W dniu 23 lipca 2015 r. Prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Wadowickiej, złożył do Wójta Gminy Spytkowice ofertę o wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn.: "Organizacja zaplecza sanitarnego "Zwierzyńca" w Lipowej",
Analiza w/w dokumentów wykazała, że:

 1. Oferta złożona przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Wadowickiej, do Urzędu Gminy w dniu 23 lipca br. spełnia warunki formalne wynikające z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011r. Nr 6, poz. 25).
 2. Zgodnie z art. 19a znowelizowanej ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3. ust. 3 w/w ustawy mają prawo złożyć ofertę o zlecenie realizacji zadania, a organ wykonawczy może zlecić jego wykonanie z pominięciem otwartego konkursu ofert.
  Muszą jednak być spełnione następujące warunki:
  • wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie może przekroczyć kwoty 10.000 zł,
  • zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni,
  • łączna kwota środków finansowych przekazanych tej samej organizacji lub temu samemu podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3. w/w ustawy, w niniejszym trybie nie może przekroczyć w danym roku kwoty 20.000 zł,
  • wysokość środków finansowych przyznanych przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego w trybie, o którym mowa nie może przekroczyć 20 % dotacji planowanych w roku budżetowym na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3. w/w ustawy.

  Wniosek Towarzystwa Miłośników Ziemi Wadowickiej spełnia łącznie powyższe warunki.
  Przedmiotem zadania publicznego jest organizacja zaplecza sanitarnego "Zwierzyńca" w Lipowej.
  Cele szczegółowe i zakładane rezultaty zadania:
  • podniesienie jakości życia publicznego i kultury wypoczynku oraz promocji Gminy,
  • podniesienie jakości działalności edukacyjnej i promocyjnej placówki "Zwierzyniec" w Lipowej,
  • skonstruowanie i posadowienie sezonowego zaplecza sanitarnego, wyposażonego w dwa sanitariaty oraz umywalkę.

  W ramach zadania publicznego zostaną przeprowadzone działania:
  • przygotowanie projektu dla tego typu obiektu,
  • wykonanie robót ziemnych, posadowienie osadników,
  • wykonanie konstrukcji sanitariatów,
  • montaż całości.

 3. Opisane zadanie zostało uzasadnione przez Towarzystwa Miłośników Ziemi Wadowickiej w następujący sposób:
  "W Lipowej znajduje się na terenie gospodarstwa Franciszka Działowego ogólnodostępna placówka edukacyjno turystyczna o nazwie ZWIERZYNIEC. Na ogrodzonym terenie 0,8 ha znajdują się w wolnym wybiegu przedstawiciele wielu gatunków zwierząt gospodarskich i ptactwa m. in.: daniele, struś, kucyki, hucuł, kozy, owce, bażanty hodowlane, indyki, gęsi itp. Zwierzyniec jest ogólnie dostępny do zwiedzania codziennie, nieodpłatnie od świtu do zmroku. Głównymi zwiedzającymi są dzieci okolicznych szkół oraz turyści. Zwierzyniec leży przy Nadwiślańskim szlaku rowerowym i jest atrakcyjnym elementem promocji Gminy Spytkowice. Przy placówce są ławeczki do wypoczynku, niestety brakuje zaplecza sanitarnego dla odwiedzających co stanowi duży problem zwłaszcza dla małych dzieci i grup szkolnych".
 4. Wysokość wnioskowanych środków publicznych wynosi 1.000 zł (jeden tysiąc złotych 00/100 złotych).
 5. 3. Realizacja w/w zadania jest zgodna z zadaniami publicznymi określonymi w art. 4 ust.1. pkt. 18 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie oraz w Rocznym Programie Współpracy Gminy Spytkowice w 2015 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z późn. zm. (Uchwała XLV/362/14 Rady Gminy Spytkowice z dnia 5 listopada 2014 r.) - działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
 6. Na podstawie art. 19a ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organ wykonawczy uznaje celowość realizacji zadania publicznego pod nazwą, "Organizacja zaplecza sanitarnego "Zwierzyńca" w Lipowej", opisanego w ofercie realizacji zadania publicznego złożonej przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Wadowickiej i tym samym zleca realizację zadania przyznając środki publiczne w wysokości 1.000,00 zł. (słownie: jeden tysiąc 00/100 złotych).
 7. Zgodnie z art. 19a ust. 4 w/w ustawy każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej Gminy może zgłosić uwagi dotyczące oferty.
  Uwagi można składać pisemnie w siedzibie Urzędu Gminy, 34 - 116 Spytkowice ul. Zamkowa 12 lub poprzez pocztę e-mail na adres: gmina@spytkowice.net.pl do dnia 30 lipca 2015 r.
Załącznik:
Oferta


Informacja o możliwości składania uwag do oferty na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego pn.: "Wykonanie sali przyrodniczej w celu prowadzenia edukacji ekologicznej poprzez angażowanie dzieci i młodzieży w działania o charakterze proekologicznym", złożonej przez Koło Łowieckie "Hubert" w Ryczowie.


W dniu 10 lipca 2015 r. Prezes Koła Łowieckiego "Hubert" w Ryczowie, złożył do Wójta Gminy Spytkowice ofertę o wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego pn.: "Wykonanie sali przyrodniczej w celu prowadzenia edukacji ekologicznej poprzez angażowanie dzieci i młodzieży w działania o charakterze proekologicznym"

Analiza w/w dokumentów wykazała, że:
 1. Oferta złożona przez Koło Łowieckie "Hubert" do Urzędu Gminy w dniu 10 lipca br. spełnia warunki formalne wynikające z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011r. Nr 6, poz. 25).
 2. Zgodnie z art. 19a znowelizowanej ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3. ust. 3 w/w ustawy mają prawo złożyć ofertę o zlecenie realizacji zadania, a organ wykonawczy może zlecić jego wykonanie z pominięciem otwartego konkursu ofert.
  Muszą jednak być spełnione następujące warunki:
  • wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie może przekroczyć kwoty 10.000 zł,
  • zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni,
  • łączna kwota środków finansowych przekazanych tej samej organizacji lub temu samemu podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3. w/w ustawy, w niniejszym trybie nie może przekroczyć w danym roku kwoty 20.000 zł,
  • wysokość środków finansowych przyznanych przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego w trybie, o którym mowa nie może przekroczyć 20 % dotacji planowanych w roku budżetowym na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3. w/w ustawy.

 3. Wniosek Koła Łowieckiego "Hubert" spełnia łącznie powyższe warunki.

  Przedmiotem zadania publicznego jest wykonanie sali przyrodniczej w celu prowadzenia edukacji ekologicznej poprzez angażowanie dzieci i młodzieży w działania o charakterze proekologicznym.
  Cele szczegółowe i zakładane rezultaty zadania:
  • wykonanie sali przyrodniczej w budynku należącym do Koła Łowieckiego "Hubert" w Ryczowie w celu umożliwienia szkołom znajdującym się na terenie Gminy Spytkowice prowadzenia zajęć przyrodniczych oraz angażowanie dzieci i młodzieży w zajęcia o charakterze proekologicznym,
  • promowanie wśród młodzieży szkolnej kultury przyrodniczej, podnoszącej ogólnie pojętą wiedzę na temat fauny i flory w naszej gminie,
  • organizowanie zajęć terenowych promujących ekologiczny styl życia jako formy spędzania wolnego czasu,
  • organizowanie programów i akcji związanych z ochroną środowiska i przyrody, zarówno w wykonanej sali jak i bezpośrednio na terenach polnych i leśnych,
  • organizacja działań, propagujących racjonalne wykorzystanie zasobów przyrodniczych w naszej gminie.

  W ramach zadania publicznego zostaną przeprowadzone działania:
  • rozeznanie zapotrzebowania, co do jakości planowanego zadania celem przygotowania miejsca do organizacji zajęć dla większej liczby osób,
  • zakup stołów i ławek niezbędnych do prowadzenia zajęć,
  • zakup materiałów edukacyjnych związanych z kulturą łowiecką,
  • zakup mebli potrzebnych do przechowywania i zabezpieczenia zakupionych materiałów edukacyjnych,
  • wykonanie zaplecza sanitarnego w celu prowadzenia zajęć w komfortowych warunkach.

 4. Opisane zadanie zostało uzasadnione przez Koło Łowieckie "Hubert" w następujący sposób:
  "Konieczność złożenia niniejszej oferty uzasadniamy potrzebą wykonania na naszym terenie sali przyrodniczej, która spełni wymogi dotyczące prowadzenia zajęć przyrodniczych oraz angażowanie dzieci i młodzieży w zajęcia o charakterze proekologicznym". Wykonanie sali obejmuje zadania z zakresu przystosowania sali do prowadzenia zajęć z liczną grupą osób, poprzez wyposażenie sali w stoły i ławki zapewniające komfort podczas prowadzenia prac z udziałem uczniów. Sala zostanie również wyposażona w meble, celem umożliwienia przechowywania materiałów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży związanych z kulturą łowiecką oraz promowaniem ekologii w naszej małej ojczyźnie - Gminie Spytkowice. Ponadto, sala zostanie wyposażona w materiały edukacyjne w postaci wystawki edukacyjnej oraz książek edukacyjnych z zakresu wiedzy o kulturze łowieckiej oraz o charakterze proekologicznym. Zadanie obejmuje również wykonanie zaplecza sanitarnego,co podniesie jakość świadczonych usług.
 5. Wysokość wnioskowanych środków publicznych wynosi 9.000 zł (dziewięć tysięcy złotych 00/100 złotych).
 6. Realizacja w/w zadania jest zgodna z zadaniami publicznymi określonymi w art. 4 ust.1. pkt. 18 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie oraz w Rocznym Programie Współpracy Gminy Spytkowice w 2015 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z późn. zm. (Uchwała XLV/362/14 Rady Gminy Spytkowice z dnia 5 listopada 2014 r.) - ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego.
 7. Na podstawie art. 19a ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organ wykonawczy uznaje celowość realizacji zadania publicznego pod nazwą, "Wykonanie sali przyrodniczej w celu prowadzenia edukacji ekologicznej poprzez angażowanie dzieci i młodzieży w działania o charakterze proekologicznym", opisanego w ofercie realizacji zadania publicznego złożonej przez Koło Łowieckie "Hubert" i tym samym zleca realizację zadania przyznając środki publiczne w wysokości 9.000,00 zł. (słownie: dziewięć tysięcy 00/100 złotych).
 8. Zgodnie z art. 19a ust. 4 w/w ustawy każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej Gminy może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Uwagi można składać pisemnie w siedzibie Urzędu Gminy, 34 - 116 Spytkowice ul. Zamkowa 12 lub poprzez pocztę e-mail na adres: gmina@spytkowice.net.pl do dnia 21 lipca 2015 r.

Załącznik:
Oferta Koła Łowieckiego "Hubert"


O G Ł O S Z E N I E


w spawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Spytkowice w 2015 roku

Wójt Gminy przedstawia poniżej wykaz ofert i realizujących je podmiotów, którym udziela się dotacji na wsparcie realizowanych działań w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Spytkowice w 2015 roku w zakresie:


A. WYPOCZYNEK DZIECI I MŁODZIEŻY:
    LKS „ASTRA” SPYTKOWICE        6.000 zł.    
    MIĘDZYSZKOLNY KLUB KAJAKOWY ŁĄCZANY        2.000 zł.
    OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA SPYTKOWICE        2.000 zł.
    RAZEM    10.000 zł.


B. PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM:
    STOWARZYSZENIE „JESTEŚMY RAZEM”         4.000 zł.    
    STOWARZYSZENIE RODZICÓW I OPIEKUNÓW DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH „DAĆ SZANSʔ        3.000 zł.     
    STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ RYCZOWA I PÓŁWSI        3.000 zł.    
    RAZEM:         10.000 zł.    


C. DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH:
    STOWARZYSZENIE „RODZINA KOLPINGA”         5.000 zł.    
    RAZEM:         5.000 zł.    


Każdy w terminie 30 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu, może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty.
Z wyżej wymienionymi podmiotami zostanie zawarta umowa określająca zakres i warunki realizacji zadań publicznych.

Wójt Gminy Spytkowice
mgr Mariusz KrystianWójt Gminy Spytkowice
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku

I. Postanowienia ogólne:
1. Konkurs odbędzie się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.).
2. Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych w zakresie:
   A. Wypoczynku dzieci i młodzieży,
   B. Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
   C. Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
3. Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

II. Rodzaje zadań:
   A. Wypoczynek dzieci i młodzieży - organizowanie wypoczynku letniego i zimowego, jako zagospodarowanie czasu wolnego oraz aktywizacja dzieci i młodzieży z terenu gminy.
   B. Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - organizowanie imprez i kampanii profilaktycznych, sportowych, edukacyjnych i kulturalnych oraz podejmowanie działań profilaktycznych mających na celu zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, stworzenie alternatywy dla alkoholu i innych używek oraz bezpośrednia aktywność i zaangażowanie uczestników w życie kulturalne gminy oraz prowadzenie pozaszkolnej profilaktyki środowiskowej poprzez organizowanie zajęć profilaktycznych w świetlicach integracyjnych, środowiskowych w zakresie zagospodarowania czasu wolnego oraz aktywizację społeczną dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych.
   C. Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych - współpraca i pomoc lokalnym organizacjom działającym na terenie Gminy, wspieranie inicjatyw lokalnych, w tym gospodarczych, kulturalnych, społecznych oraz zdrowotnych, wspieranie lokalnych twórców, innowacyjnych rozwiązań i promowanie produktów regionalnych, podejmowanie i wspieranie działań na rzecz rozwoju Gminy i regionu, podejmowanie działań organizacyjnych mających na celu rozwój, poprawę warunków życia mieszkańców, inspirowanie i podejmowanie wspólnych inicjatyw służących społeczno - gospodarczemu rozwojowi wspólnot i społeczności lokalnych, działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, rozbudzanie i pogłębianie wśród mieszkańców wspólnej tożsamości i poczucia odpowiedzialności za Gminę oraz jej kulturowe dziedzictwo, wspieranie imprez artystycznych, kursów, konkursów, pokazów kulinarnych, warsztatów, seminariów, konferencji, szkoleń i innych form edukacyjnych oraz informacyjnych, organizowanie spotkań integracyjnych, zabaw, wystaw, plenerów oraz imprez kulturalnych, wspieranie działalności artystycznej.

III. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie realizacji zadań w 2015r.:
   A. 10.000,00 zł.
   B. 10.000,00 zł.
   C. 5.000,00 zł.

IV. Zasady przyznawania dotacji:

1. Zasady przyznania dotacji na realizację przedmiotowych zadań określają przepisy:
   1) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2014r. poz. 1118 z późn. zm.),
   2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.).
2. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania reguluje umowa pomiędzy Wójtem Gminy Spytkowice, a organizacją wnioskującą.
3. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku wnioskodawca może przyjąć zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać swoją ofertę.
4. W przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana – oferent ma obowiązek przedłożyć korektę kosztorysu projektu, a jeżeli zmiana środków ma wpływ na harmonogram to także korektę harmonogramu realizacji zadania.
W korekcie kosztorysu procentowy udział środków własnych nie może być niższy niż złożony w ofercie.
5. Dotacja nie może stanowić więcej niż 80% kwoty całkowitej przeznaczonej na realizację zadania.
6. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania otrzymają podmioty, których oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu konkursowym.
7. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone według obowiązującego wzoru, w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.
8. Przyjmuje się, że w wyniku przeprowadzonego konkursu może zostać wybrana więcej niż jedna oferta i Wójt Gminy Spytkowice może wspierać realizację zadania publicznego więcej niż jednego podmiotu (w takim przypadku zadanie publiczne realizowane jest przez kilka podmiotów, które uzyskają dofinansowanie na przeprowadzane przez siebie działania).

V. Termin i warunki realizacji zadania:
1. Zadanie winno być zrealizowanie w 2015 roku. Początek realizacji zadań opisanych w ofercie przypada nie wcześniej niż na dzień podpisania umowy. Zakończenie realizacji zadań przyjmuje się na dzień 31 grudnia 2015 roku.
2. Dotowane z budżetu Gminy mogą być tylko zadania realizowane na terenie Gminy Spytkowice lub na rzecz jej mieszkańców, a działalność statutowa oferenta powinna być zgodna z dziedziną zlecanego zadania.
3. Szczegółowe warunki realizacji zadania określa umowa.
4. W trakcie realizacji zadania w ramach prowadzonego nadzoru merytorycznego zwraca się szczególną uwagę na:
   1) zgodne z przyjętym harmonogramem realizowanie zadań merytorycznych,
   2) zgodne z przeznaczeniem wykorzystanie przyznanych kwot dotacji,
   3) prawidłowe, rzetelne i terminowe sporządzenie rozliczeń finansowych i sprawozdań merytorycznych,
   4) dokonywanie zmian rzeczowych i finansowych wyłącznie na podstawie pisemnych aneksów do umów,
   5) oszczędne i celowe wydatkowanie środków finansowych.
5. Dotacja nie może być wykorzystana na:
   1) zadania i zakupy inwestycyjne, z wyłączeniem inwestycji związanych z bezpośrednią realizacją zadań publicznych, na które dotacja została przyznana,
   2) zakupy gruntów,
   3) działalność gospodarczą,
   4) pokrycie kosztów utrzymania biura podmiotów programu, z wyłączeniem bezpośrednich kosztów związanych z realizacją zadania,
   5) działalność partii politycznych,
   6) działalność związków zawodowych, organizacji pracodawców i samorządów zawodowych,
   7) działalność fundacji, utworzonych przez partie polityczne,
   8) na uregulowanie wcześniej poniesionych wydatków.

VI. Termin składania ofert.
1. Wyznacza się termin składania ofert:
   A. od dnia 03.04.2015 r. do dnia 24.04.2015 r. do godz. 14.00
   B. od dnia 03.04.2015 r. do dnia 24.04.2015 r. do godz. 14.00
   C. od dnia 03.04.2015 r. do dnia 24.04.2015 r. do godz. 14.00

Oferty, które zostaną złożone po tym terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie i zostaną zwrócone oferentowi bez otwierania.
2. Oferty należy składać za pośrednictwem poczty lub osobiście na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy Spytkowice, ul. Zamkowa 12, 34-116 Spytkowice pok. nr 1 parter.
3. Oferty powinny być złożone w 1 egzemplarzu w zamkniętej kopercie z napisem „Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego…” (należy podać nazwę zadania publicznego wskazanego w ogłoszeniu, w ramach, którego składana jest oferta).
Na kopercie musi być umieszczona nazwa oferenta oraz jego adres zwrotny.
4. Oferty należy składać na druku według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 roku Nr 6 poz.25).
Druki można pobierać na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy Spytkowice, ul. Zamkowa 12, 34-116 Spytkowice pok. nr 1 parter, ze strony internetowej www.spytkowice.net.pl zakładka – ogłoszenia i Biuletynu Informacji Publicznej zakładka – zamówienia publiczne i ogłoszenia – ogłoszenia różne.
5. Do oferty na realizację zadań należy dołączyć następujące dokumenty:
   1) kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji,
   2) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru - dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta (-ów),
6. Kserokopie dokumentów winny być potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez osobę uprawnioną do reprezentowania organizacji.
7. Oferta winna być podpisana przez upoważnione osoby zgodnie z odpisem Krajowego Rejestru Sądowego, innym rejestrem lub udzielonym pełnomocnictwem.

VII. Termin, kryteria i tryb wyboru oferty.
1. Wybór ofert nastąpi w ciągu 7 dni od daty upływu terminu składania ofert. Oferty złożone na niewłaściwych drukach, niekompletne, lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.
2. Przy wyborze oferty brane będą pod uwagę następujące kryteria:
   1) zgodność działalności statutowej organizacji ze zlecanym zadaniem oraz działalność na rzecz gminy lub jej mieszkańców,
   2) ocena możliwości i jakości realizacji zadania,
   3) minimalizowanie kosztów i maksymalna efektywność wykorzystania środków,
   4) dotychczasowa działalność organizacji zawarta we wniosku,
   5) dotychczasowa współpraca z samorządem,
   6) posiadane zasoby materialne i kadrowe,
   7) nowatorstwo metod działania.
4. Złożone oferty będą rozpatrywane pod względem formalnym, oceniane i kwalifikowane przez Komisję Konkursową.
5. W przypadku gdy na konkurs wpłynie oferta, która nie zawiera pełnych informacji nie mających wpływu na wynik konkursu, Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do uzupełnienia tych braków przez oferenta w terminie 3 dni od daty powiadomienia podmiotu o zaistniałym fakcie.
6. Decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmuje Wójt Gminy Spytkowice.

VIII. W roku 2014 na wsparcie realizacji zadań przeznaczono środki finansowe jak niżej:
   A. 10.000 zł.
   B. 12.000 zł.
   C. 13.000 zł.


Załączniki:
Uchwała Nr XLV/362/14
Druk oferty
Wzór sprawozdaniaO G Ł O S Z E N I E
Wójta Gminy Spytkowice


Na podstawie uchwały NR XXIX/207/13 Rady Gminy Spytkowice z dnia 27 lutego 2013 r.w sprawie: określenia warunków oraz trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystaniapodaję do publicznej wiadomości, informację o dotacjach udzielonych z budżetu Gminy Spytkowice na realizację zadania o charakterze sportowym:

Lp.Nazwa Klubu SportowegoNazwa zadaniaWysokość udzielonej dotacji
1LKS "ASTRA" Spytkowice „Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie miejscowości Spytkowice poprzez: prowadzenie szkolenia sportowego, organizację i uczestnictwo w rozgrywkach i zawodach, współzawodnictwo sportowe w dyscyplinie sportowej, jaką jest piłka nożna”43.300 zł
2 LKS "ORZEŁ" Ryczów „Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu przez udział w rozgrywkach piłki nożnej oraz prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży z terenu Gminy Spytkowice ze szczególnym uwzględnieniem miejscowości Ryczów” 36.300 zł
3 LKS "BOROWIK" Bachowice „Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie miejscowości Bachowice poprzez udział w rozgrywkach oraz prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej” 35.300 zł
4 WKS "VICTORIA" Półwieś „Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu poprzez udział w rozgrywkach piłki nożnej oraz prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży z terenu gminy ze szczególnym uwzględnianiem miejscowości Półwieś” 17.100 zł
5 KTS "VICTORIA SPYTKOWICE" „Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Spytkowice poprzez prowadzenie szkolenia sportowego dla dzieci, młodzieży i dorosłych z tenisa stołowego, udział w zawodach sportowych oraz poprawę warunków uprawiania sportu” 8.000 zł

Razem:

140.000 zł
WYNIKI KONSULTACJI
z przebiegu przeprowadzonych w dniach 5 - 18 grudnia br. konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w przedmiocie projektów uchwał w sprawie:
- Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Spytkowice na 2015 rok,
- Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Spytkowic na 2015 rok.


Konsultacje przeprowadzono na podstawie:
 1. Uchwały Rady Gminy Spytkowice Nr XLIII/ 315/10 z dnia 14 września 2010 roku w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,
 2. Zarządzenia Wójta Gminy Nr ......../2014 z dnia 4 grudnia 2014 roku w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w przedmiocie projektów uchwał w sprawie:
  - Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Spytkowice na 2015 r.,
  - Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Spytkowice na 2015 r.
Konsultacje przeprowadzono się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Konsultacje przeprowadzano w formie umieszczenia projektów uchwał i formularzy do konsultacji:
a) w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce: "zamówienia publiczne i ogłoszenia - ogłoszenia różne ",
b) na stronie internetowej Gminy w zakładce: "organizacje pozarządowe",
c) tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu,
d) w biurze Pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych - stanowisko odpowiedzialne za przeprowadzenie konsultacji - pok. nr 20, tel.: 33/8791 - 820 wew. 38.

Pisemne opinię, uwagi i wnioski do w/w projektów uchwał można było składać w terminie do dnia 18 grudnia 2014 roku za pośrednictwem poczty lub osobiście na Dzienniku Podawczym w Urzędzie Gminy Spytkowice 34-116 Spytkowice, ul. Zamkowa 12.

W wyznaczonym terminie konsultacji żadna z organizacji nie zgłosiła pisemnych opinii, uwag i wniosków do w/w projektów uchwał, co oznacza rezygnację z ich wyrażenia.


Informacja o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów uchwał w sprawie:
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Spytkowice na 2015 rok,
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Spytkowice na 2015 rok,


Wójt Gminy Spytkowice informuje, iż w dniach: od 5.12.2014 r. do 18.12.2014 r. zostaną przeprowadzone konsultacje projektów w/w uchwał.
Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Konsultacje przeprowadzane są w formie umieszczenia projektów uchwał i formularzy do konsultacji:
 1. w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce: "zamówienia publiczne i ogłoszenia - ogłoszenia różne ",
 2. na stronie internetowej Gminy w zakładce: "organizacje pozarządowe",
 3. tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu,
 4. w biurze Pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych - stanowisko odpowiedzialne za przeprowadzenie konsultacji - pok. nr 23, tel.: 33/8791 - 820 wew. 38.
Zapraszam organizacje pozarządowe do zgłaszania pisemnych opinii, uwag i wniosków w terminie do dnia 18.12.2014 roku za pośrednictwem poczty lub osobiście na Dzienniku Podawczym w Urzędzie Gminy Spytkowice 34 - 116 Spytkowice, ul. Zamkowa 12.
Propozycje należy wnosić na "Formularzach do konsultacji".

Informacje dodatkowe:
 1. Uwagi i wnioski do projektu aktu prawa miejscowego mogą być wnoszone przez osoby uprawnione do reprezentacji organizacji i podmiotów.
 2. Do uwag i wniosków należy dołączyć dokumenty określające przedmiot statutowej działalności organizacji i podmiotów oraz dokumenty potwierdzające prawo do reprezentowania organizacji przez osobę składającą uwagi i wnioski. (np. statut organizacji, odpis z właściwego rejestru).
 3. Uwagi i wnioski złożone po terminie określonym w informacji o konsultacjach oraz nie spełniające wymogów formalnych pozostawia się bez rozpatrzenia, bez wzywania do ich uzupełnienia.
 4. Odpowiedź zwrotna co do rozpatrzenia uwag będzie udzielana organizacjom i podmiotom w zakresie zgłaszanych uwag za pomocą formy pisemnej tj. formularza do konsultacji, pod warunkiem, że formularz będzie kompletnie wypełniony, podpisany przez uprawnione do reprezentacji osoby oraz złożony w terminie.
Załączniki:
Zarządzenie Wójta Gminy
Formularze do konsultacji
Projekt uchwały - alkohole
Projekt uchwały - narkomania


STANOWISKO WÓJTA GMINY
w sprawie przeprowadzonych w dniach 1 - 14 październik br. konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie: Rocznego Programu Współpracy Gminy Spytkowice w 2015 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. ust 3. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie


W dniach 1 - 14 października br. przeprowadzono konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w przedmiocie projektu uchwały w sprawie: Rocznego Programu Współpracy Gminy Spytkowice w 2015 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Konsultacje przeprowadzono w formie umieszczenia w dniach 1 - 14 października br. projektu uchwały i formularza do konsultacji:
  • w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce: "zamówienia publiczne i ogłoszenia - ogłoszenia różne ",
  • na stronie internetowej Gminy w zakładce: "organizacje pozarządowe" oraz w zakładce " ogłoszenia",
  • tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu, ul. Zamkowa 12,
  • w Referacie Spraw Obywatelskich Urzędu - stanowisko odpowiedzialne za przeprowadzenie konsultacji - pok. nr 23, tel.: 33/8791 - 820 wew. 48.

W wyznaczonym terminie konsultacji żadna z organizacji nie zgłosiła pisemnych opinii, uwag i wniosków do w/w projektu uchwały, co zgodnie z zapisem § 5 ust. 5 Uchwały Rady Gminy Spytkowice Nr XLIII/315/10 z dnia 14 września 2010 roku w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, oznacza rezygnację z prawa do wyrażenia opinii w tym zakresie.

W związku z powyższym uznaję za zasadne uchwalenie w/w projektu uchwały w wersji poddanej przez Wójta Gminy do konsultacji oraz przekazanej pod obrady Rady Gminy.WYNIKI KONSULTACJI
przeprowadzonych w dniach 1 - 14 październik br. konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie: Rocznego Programu Współpracy Gminy Spytkowice w 2015 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. ust 3. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Konsultacje przeprowadzono na podstawie:
 1. Uchwały Rady Gminy Spytkowice Nr XLIII/315/10 z dnia 14 września 2010 roku w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,
 2. Zarządzenia Wójta Gminy Nr 534/2014 z dnia 26 września 2014 roku w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie: Rocznego Programu Współpracy Gminy Spytkowice w 2015 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. ust 3. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Konsultacje przeprowadzono w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie o w/w projekcie uchwały.

Konsultacje przeprowadzono w formie umieszczenia w dniach 1 - 14 października br. projektu uchwały i formularza do konsultacji:
  • w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce: "zamówienia publiczne i ogłoszenia - ogłoszenia różne ",
  • na stronie internetowej Gminy w zakładce: "organizacje pozarządowe" oraz w zakładce " ogłoszenia",
  • tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu, ul. Zamkowa 12,
  • w Referacie Spraw Obywatelskich Urzędu - stanowisko odpowiedzialne za przeprowadzenie konsultacji - pok. nr 23, tel.: 33/8791 - 820 wew. 48.

Pisemne opinie, uwagi i wnioski do w/w projektu uchwały można było składać na "Formularzu do konsultacji" w terminie do dnia 14 października br. za pośrednictwem poczty lub osobiście na Dzienniku Podawczym w Urzędzie Gminy Spytkowice 34 - 116 Spytkowice, ul. Zamkowa 12.

W związku z tym, iż w wyznaczonym terminie konsultacji żadna z organizacji nie zgłosiła pisemnych opinii, uwag i wniosków do w/w projektu uchwały, Wójt Gminy uznał za zasadne jego uchwalenie w wersji poddanej przez Wójta Gminy do konsultacji i przekazanie projektu uchwały w tejże wersji pod obrady Rady Gminy.

Stanowisko Wójta w tym zakresie zostanie przekazane Radzie Gminy wraz z projektem uchwały w sprawie: Rocznego Programu Współpracy Gminy Spytkowice w 2015 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Wyniki konsultacji wraz ze Stanowiskiem Wójta Gminy zamieszczone zostały w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Gminy.Informacja o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w przedmiocie projektu uchwał w sprawie:
Rocznego Programu Współpracy Gminy Spytkowice w 2015 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


Wójt Gminy Spytkowice informuje, iż w dniach: od 1.10.2014 r. do 14.10.2014 r. zostaną przeprowadzone konsultacje projektu uchwały w sprawie: Rocznego Programu Współpracy Gminy Spytkowice w 2015 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Konsultacje przeprowadzane są w formie umieszczenia projektu uchwały i formularza do konsultacji:
a) w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce: "zamówienia publiczne i ogłoszenia - ogłoszenia różne",
b) na stronie internetowej Gminy w zakładce: "organizacje pozarządowe",
c) tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu,
d) w Referacie Spraw Obywatelskich Urzędu - stanowisko odpowiedzialne za przeprowadzenie konsultacji - pok. nr 23, tel.: 33/8791 - 820 wew. 48.

Zapraszam organizacje pozarządowe do zgłaszania pisemnych opinii, uwag i wniosków w terminie do dnia 14.10.2014 roku za pośrednictwem poczty lub osobiście na Dzienniku Podawczym w Urzędzie Gminy Spytkowice 34 - 116 Spytkowice, ul. Zamkowa 12.
Propozycje należy wnosić na "Formularzach do konsultacji".

Informacje dodatkowe:
 1. Uwagi i wnioski do projektu aktu prawa miejscowego mogą być wnoszone przez osoby uprawnione do reprezentacji organizacji i podmiotów.
 2. Do uwag i wniosków należy dołączyć dokumenty określające przedmiot statutowej działalności organizacji i podmiotów oraz dokumenty potwierdzające prawo do reprezentowania organizacji przez osobę składającą uwagi i wnioski. (np. statut organizacji, odpis z właściwego rejestru).
 3. Uwagi i wnioski złożone po terminie określonym w informacji o konsultacjach oraz nie spełniające wymogów formalnych pozostawia się bez rozpatrzenia, bez wzywania do ich uzupełnienia.
 4. Odpowiedź zwrotna co do rozpatrzenia uwag będzie udzielana organizacjom i podmiotom w zakresie zgłaszanych uwag za pomocą formy pisemnej tj. formularza do konsultacji, pod warunkiem, że formularz będzie kompletnie wypełniony, podpisany przez uprawnione do reprezentacji osoby oraz złożony w terminie.


Załączniki:
Formularz do konsultacji
Projekt Rocznego Programu 2015
Zarządzenie Nr 534/2014


Informacja o możliwości składania uwag do oferty na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. "Poprawa bazy sportowej obiektu Wiejskiego Klubu Sportowego "VICTORIA" Półwieś poprzez zakup kosiarki, celem kontynuacji tworzenia właściwych warunków i miejsca do uprawiania sportu", złożonej przez Wiejski Klub Sportowy "VICTORIA" w Półwsi.

W dniu 9 września 2014 r. Prezes Wiejskiego Klubu Sportowego "VICTORIA", złożył do Wójta Gminy Spytkowice ofertę o wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. "Poprawa bazy sportowej obiektu Wiejskiego Klubu Sportowego "VICTORIA" Półwieś poprzez zakup kosiarki, celem kontynuacji tworzenia właściwych warunków i miejsca do uprawiania sportu".

Analiza w/w dokumentów wykazała, że:
 1. Oferta złożona przez Stowarzyszenie do Urzędu Gminy w dniu 9 września br. spełnia warunki formalne wynikające z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011r. Nr 6, poz. 25).
 2. 1. Zgodnie z art. 19a znowelizowanej ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3. ust. 3 w/w ustawy mają prawo złożyć ofertę o zlecenie realizacji zadania, a organ wykonawczy może zlecić jego wykonanie z pominięciem otwartego konkursu ofert.
  Muszą jednak być spełnione następujące warunki:
  - wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie może przekroczyć kwoty 10.000 zł,
  - zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni,
  - wysokość środków finansowych przyznanych przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego w trybie, o którym mowa w ust.1, nie może przekroczyć 20 % dotacji planowanych w roku budżetowym na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3. w/w ustawy.
Złożona oferta Stowarzyszenia, spełnia łącznie powyższe warunki.
 1. Przedmiotem zadania publicznego jest poprawa bazy sportowej obiektu Wiejskiego Klubu Sportowego "VICTORIA" Półwieś poprzez zakup kosiarki - traktorka do koszenia płyty boiska, celem kontynuacji tworzenia właściwych warunków i miejsca do uprawiania sportu.
 2. Cele szczegółowe i zakładane rezultaty zadania:
  • tworzenie odpowiednich warunków materialno - technicznych dla rozwoju reakcji ruchowej,
  • podnoszenie atrakcyjności organizowanych imprez i widowisk,
  • podnoszenie standardu bazy sportowo - rekreacyjnej, propagowanie reakcji ruchowej, jako formy spędzania wolnego czasu,
  • podnoszenie standardu i prestiżu obiektu.
 3. W ramach zadania publicznego zostaną przeprowadzone działania:
  • rozeznanie zapotrzebowania, co do jakości planowanej do zakupu kosiarki,
  • wykonanie rozeznania ofertowego w zakresie zakupu kosiarki,
  • zakup kosiarki i paliwa do użytkowania kosiarki,
  • dokonanie rozliczenia zakupionego sprzętu.
 4. Opisane zadanie zostało uzasadnione przez Stowarzyszenie w następujący sposób:
  "Główny problem prowadzonej przez nas działalności sportowej jest niewystarczający standard infrastruktury sportowo - rekreacyjnej posiadanego obiektu sportowego, który wymaga ciągłego ulepszania. W raz z rozwojem naszego Klubu na przestrzeni ostatnich lat wzrasta zapotrzebowanie w zakresie unowocześniania bazy sportowo - rekreacyjnej. Wiele zadań w tym zakresie jest realizowanych przez działaczy Klubu własnymi siłami i środkami. Jednym z takich zadań jest dbanie członków Klubu o należyte utrzymanie płytki boiska, co jest niezbędnym aspektem w zakresie zapewnienia należytych warunków w trakcie organizowanych na niej różnorodnych zajęć sportowych dla dorosłych oraz dzieci i młodzieży. Boisko winno być należycie utrzymane, zarówno w czasie rozgrywek, piłkarskich, jak i zajęć treningowych. Właściwe warunki do organizacji i uprawiania sportu są ważnym elementem zapewnienia bezpieczeństwa uczestników zajęć sportowych. Stan techniczny obecnej kosiarki używanej do koszenia trawy na płycie boiska jest bardzo zły, a jej naprawa przewyższa koszty zakupu nowej. Zakup nowej przyczyni się do ciągłej poprawy istniejącej bazy sportowo - rekreacyjnej.
  Ogólny koszt zakupu profesjonalnej kosiarki - traktorka oraz paliwa do jej użytkowania w roku bieżącym przewyższa możliwości finansowe Klubu i niestety sami nie jesteśmy w stanie zgromadzić całościowej kwoty w celu zrealizowania tego wydatku.
  W związku z tym prosimy o wsparcie finansowe realizacji tego zadania publicznego w celu poprawy bazy sportowej naszego obiektu oraz kontynuacji tworzenia właściwych warunków i miejsc do uprawiania sportu."
 5. Wysokość wnioskowanych środków publicznych wynosi 8.000 zł (osiem tysięcy złotych 00/100 złotych).
 6. Realizacja w/w zadania jest zgodna z zadaniami publicznymi określonymi w art. 4 ust.1. pkt. 13 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie oraz w Rocznym Programie Współpracy Gminy Spytkowice w 2014 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z późn. zm. (Uchwała XXXVIII/270/13 Rady Gminy Spytkowice z dnia 27 listopada 2013 r. z późn. zm.) - wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
 7. Na podstawie art. 19a ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organ wykonawczy uznaje celowość realizacji zadania publicznego pod nazwą "Poprawa bazy sportowej obiektu Wiejskiego Klubu Sportowego "VICTORIA" Półwieś poprzez zakup kosiarki, celem kontynuacji tworzenia właściwych warunków i miejsc do uprawiania sportu", opisanego w ofercie realizacji zadania publicznego, złożonej przez Stowarzyszenie Wiejskiego Klubu Sportowego "VICTORIA" w Półwsi i tym samym zleca realizację zadania przyznając środki publiczne w wysokości 8.000,00 zł. (słownie: osiem tysięcy 00/100 złotych).
 8. Zgodnie z art. 19a ust. 4 w/w ustawy każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej Gminy może zgłosić uwagi dotyczące oferty.
  Uwagi można zgłosić pisemnie w siedzibie Urzędu Gminy, 34 - 116 Spytkowice ul. Zamkowa 12 lub poprzez pocztę e-mail na adres: gmina@spytkowice.net.pl do dnia 25 września 2014 r.
Załącznik:
Oferta Viktoria Półwieś


Informacja o możliwości składania uwag do oferty na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. "Poprawa bazy sportowej obiektu Ludowego Klubu Sportowego "BOROWIK" Bachowice poprzez modernizację płyty boiska sportowego", złożonej przez Ludowy Klub Sportowy "BOROWIK" w Bachowicach.

W dniu 3 września 2014 r. Prezes Ludowego Klubu Sportowego "BOROWIK", złożył do Wójta Gminy Spytkowice ofertę o wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. "Poprawa bazy sportowej obiektu Ludowego Klubu Sportowego "BOROWIK" Bachowice poprzez modernizację płyty boiska sportowego".

Analiza w/w dokumentów wykazała, że:
 1. Oferta złożona przez Stowarzyszenie do Urzędu Gminy w dniu 3 września br. spełnia warunki formalne wynikające z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011r. Nr 6, poz. 25).
 2. Zgodnie z art. 19a znowelizowanej ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3. ust. 3 w/w ustawy mają prawo złożyć ofertę o zlecenie realizacji zadania, a organ wykonawczy może zlecić jego wykonanie z pominięciem otwartego konkursu ofert.
  Muszą jednak być spełnione następujące warunki:
  - wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie może przekroczyć kwoty 10.000 zł,
  - zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni,
  - wysokość środków finansowych przyznanych przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego w trybie, o którym mowa w ust. 1, nie może przekroczyć 20 % dotacji planowanych w roku budżetowym na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3. w/w ustawy.
Złożona oferta Stowarzyszenia, spełnia łącznie powyższe warunki.
 1. Przedmiotem zadania publicznego jest poprawa bazy sportowej obiektu Ludowego Klubu Sportowego "BOROWIK" Bachowice, poprzez modernizację płyt boiska sportowego.
 2. Cele szczegółowe i zakładane rezultaty zadania:
  • tworzenie odpowiednich warunków materialno - technicznych dla rozwoju reakcji ruchowej,
  • udostępnienie bazy sportowo - rekreacyjnej, propagowanie reakcji ruchowej, jako formy spędzania wolnego czasu,
  • podnoszenie standardu i prestiżu obiektu,
  • podnoszenie atrakcyjności organizacyjnych imprez i widowisk
 3. W ramach zadania publicznego zostaną przeprowadzone działania:
  • rozeznanie zapotrzebowania, co do ilości i jakości koniecznych do wykonania naprawy boiska materiałów,
  • wykonanie rozeznania ofertowego w zakresie zakupu materiałów oraz usług,
  • zakup materiałów i usług niezbędnych do wykonania naprawy,
  • rozliczenie realizacji zadania.
 4. Opisane zadanie zostało uzasadnione przez Stowarzyszenie w następujący sposób:
  "Główny problem prowadzonej przez nas działalności sportowej jest niewystarczający standard infrastruktury sportowo - rekreacyjnej posiadanego obiektu sportowego, który wymaga ciągłego ulepszania. W raz z rozwojem naszego Klubu na przestrzeni ostatnich lat wzrasta zapotrzebowanie w zakresie unowocześniania bazy sportowo - rekreacyjnej. Wiele zadań w tym zakresie jest realizowanych przez działaczy Klubu własnymi siłami i środkami, jednak duże zadania wymagają wsparcia z zewnątrz, gdyż nasze środki i siły są niestety niewystarczające. W roku bieżącym dzięki wsparciu finansowemu Gminy w postaci dotacji dokonaliśmy zakupu i montażu siedzisk na trybunie boiskowej, co było głównym zadaniem do realizacji w roku bieżącym. Niestety występujące w okresie lata niekorzystne warunki atmosferyczne - ulewy, grad spowodowały znaczne uszkodzenia płyt boisk sportowych. Powoduje to brak możliwości prowadzenia rozgrywek piłkarskich oraz innych organizowanych na boisku zajęć sportowych, kulturalnych i rekreacyjnych. Wykonanie modernizacji płyt boisk nie tylko umożliwi prowadzenie rozgrywek, ale także przyczyni się do poprawy istniejącej bazy sportowej i rekreacyjnej oraz do wyrównywania szans w dostępnie społeczności lokalnej do infrastruktury sportowej. Dokonanie modernizacji płyty boiska będzie kontynuacją rozpoczętego w roku bieżącym procesu poprawy bazy sportowej naszego obiektu".
  Ogólny koszt wykonania naprawy uszkodzonej płyty przewyższa możliwości finansowe Klubu i niestety sami nie jesteśmy w stanie zgromadzić całościowej kwoty w celu zrealizowania tego wydatku.
  W związku z tym prosimy o wsparcie finansowe realizacji tego zadania publicznego w celu poprawy bazy sportowej naszego obiektu oraz kontynuacji procesu tworzenia właściwych warunków i miejsc do uprawiania sportu."
 5. Wysokość wnioskowanych środków publicznych wynosi 4.000 zł (cztery tysiące złotych 00/100 złotych).
 6. Realizacja w/w zadania jest zgodna z zadaniami publicznymi określonymi w art. 4 ust.1. pkt. 13 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie oraz w Rocznym Programie Współpracy Gminy Spytkowice w 2014 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z późn. zm. (Uchwała XXXVIII/270/13 Rady Gminy Spytkowice z dnia 27 listopada 2013 r. z późn. zm.) - wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
 7. Na podstawie art. 19a ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organ wykonawczy uznaje celowość realizacji zadania publicznego pod nazwą "Poprawa bazy sportowej obiektu Ludowego Klubu Sportowego "BOROWIK" Bachowice poprzez modernizację płyty boiska sportowego" opisanego w ofercie realizacji zadania publicznego złożonej przez Stowarzyszenie Ludowego Klubu Sportowego "BOROWIK" w Bachowicach i tym samym zleca realizację zadania przyznając środki publiczne w wysokości 4.000,00 zł. (słownie: cztery tysiące 00/100 złotych).
 8. Zgodnie z art. 19a ust. 4 w/w ustawy każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej Gminy może zgłosić uwagi dotyczące oferty.
  Uwagi można zgłosić pisemnie w siedzibie Urzędu Gminy, 34 - 116 Spytkowice ul. Zamkowa 12 lub poprzez pocztę e-mail na adres: gmina@spytkowice.net.pl do dnia 19 września 2014 r.
Załącznik:
Oferta Borowik Bachowice


Informacja o możliwości składania uwag do oferty na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. "Poprawa bazy sportowej obiektu Ludowego Klubu Sportowego "ORZEŁ" Ryczów poprzez zakup kosiarki, celem zapewnienia odpowiednich warunków do uprawiania sportu", złożonej przez Ludowy Klub Sportowy "ORZEŁ" w Ryczowie.

W dniu 3 września 2014 r. Prezes Ludowego Klubu Sportowego "ORZEŁ", złożył do Wójta Gminy Spytkowice ofertę o wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. "Poprawa bazy sportowej obiektu Ludowego Klubu Sportowego "ORZEŁ" Ryczów poprzez zakup kosiarki, celem zapewnienia odpowiednich warunków do uprawiania sportu".

Analiza w/w dokumentów wykazała, że:
 1. Oferta złożona przez Stowarzyszenie do Urzędu Gminy w dniu 3 września br. spełnia warunki formalne wynikające z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011r. Nr 6, poz. 25).
 2. Zgodnie z art. 19a znowelizowanej ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3. ust. 3 w/w ustawy mają prawo złożyć ofertę o zlecenie realizacji zadania, a organ wykonawczy może zlecić jego wykonanie z pominięciem otwartego konkursu ofert.
  Muszą jednak być spełnione następujące warunki:
  - wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie może przekroczyć kwoty 10.000 zł,
  - zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni,
  - wysokość środków finansowych przyznanych przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego w trybie, o którym mowa w ust. 1, nie może przekroczyć 20 % dotacji planowanych w roku budżetowym na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust. 3. w/w ustawy.
Złożona oferta Stowarzyszenia, spełnia łącznie powyższe warunki.
 1. Przedmiotem zadania publicznego jest ulepszanie bazy sportowej obiektu Klubu poprzez zakup kosiarki niezbędnej do koszenia płyty boiska, celem zapewnienia właściwych warunków i miejsca do uprawiania sportu.
 2. Cele szczegółowe i zakładane rezultaty zadania:
  • podnoszenie standardu i prestiżu obiektu,
  • podnoszenie atrakcyjności organizowanych imprez i widowisk,
  • tworzenie odpowiednich warunków materialno - technicznych dla rozwoju reakcji ruchowej,
  • podnoszenie standardu bazy sportowo - rekreacyjnej, propagowanie reakcji ruchowej, jako formy spędzania wolnego czasu.
 3. W ramach zadania publicznego zostaną przeprowadzone działania:
  • rozeznanie zapotrzebowania, co do jakości planowanej do zakupu kosiarki,
  • wykonanie rozeznania ofertowego w zakresie zakupu kosiarki,
  • zakup kosiarki,
  • dokonanie rozliczenia zakupionego sprzętu.
 4. Opisane zadanie zostało uzasadnione przez Stowarzyszenie w następujący sposób:
  "W swej wieloletniej działalności Klub podejmuje ciągłe działania zmierzające do podnoszenia standardu obiektu sportowego, którym zarządza. Działania te są realizowane ze środków własnych oraz dzięki pomocy finansowej z zewnątrz, w tym w szczególności ze środków budżetu Gminy. W miarę posiadanych możliwości staramy się podejmować działania w celu ulepszania i unowocześniania bazy sportowo - rekreacyjnej. Jednym z koniecznych działań jest należyte utrzymanie płytki boiska, co jest niezbędnym aspektem w zakresie zapewnienia należytych warunków w trakcie organizowanych na niej różnorodnych zajęć sportowych oraz imprez kulturalnych.
  Celem właściwej organizacji miejsc uprawiania sportu boisko winno być należycie utrzymane w czasie rozgrywek, piłkarskich, jak i zajęć treningowych, co wpływa na zapewnienie bezpieczeństwa w trakcie prowadzonych zajęć.
  Obecnie użytkowana kosiarka jest już wyeksploatowana, a jej ciągła naprawa staje się nieopłacalna. Zakup nowej kosiarki - traktorka z koszem przyczyni się do ciągłej poprawy istniejącej bazy sportowo - rekreacyjnej. Koszt zakupu profesjonalnej kosiarki przewyższa możliwości finansowe Klubu. Sami nie jesteśmy w stanie zebrać środków na jej zakup.
  W związku z tym prosimy o wsparcie finansowe realizacji tego zadania publicznego w celu poprawy bazy sportowej naszego obiektu oraz kontynuacji tworzenia właściwych warunków i miejsc do uprawiania sportu. "
 5. Wysokość wnioskowanych środków publicznych wynosi 9.000 zł (dziewięć tysięcy złotych 00/100 złotych).
 6. Realizacja w/w zadania jest zgodna z zadaniami publicznymi określonymi w art. 4 ust.1. pkt. 13 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie oraz w Rocznym Programie Współpracy Gminy Spytkowice w 2014 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z późn. zm. (Uchwała XXXVIII/270/13 Rady Gminy Spytkowice z dnia 27 listopada 2013 r. z późn. zm.) - wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
 7. Na podstawie art. 19a ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organ wykonawczy uznaje celowość realizacji zadania publicznego pod nazwą "Poprawa bazy sportowej obiektu Ludowego Klubu Sportowego "ORZEŁ" Ryczów poprzez zakup kosiarki, celem zapewnienia odpowiednich warunków do uprawiania sportu" opisanego w ofercie realizacji zadania publicznego złożonej przez Stowarzyszenie Ludowego Klubu Sportowego ORZEŁ" w Ryczowie i tym samym zleca realizację zadania przyznając środki publiczne w wysokości 9.000,00 zł. (słownie: dziewięć tysięcy 00/100 złotych).
 8. Zgodnie z art. 19a ust. 4 w/w ustawy każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej Gminy może zgłosić uwagi dotyczące oferty.
  Uwagi można zgłosić pisemnie w siedzibie Urzędu Gminy, 34 - 116 Spytkowice ul. Zamkowa 12 lub poprzez pocztę e-mail na adres: gmina@spytkowice.net.pl do dnia 19 września 2014 r.
Załącznik:
Oferta LKS Orzeł Ryczów


Informacja o możliwości składania uwag do oferty na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn.: "Renowacja Pomnika Nagrobnego Kajetana Wolskiego oficera wojsk polskich, bohatera Powstania Listopadowego", złożonej przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Spytkowickiej

W dniu 1 lipca 2014 r. Prezes Towarzystwa Ziemi Spytkowickiej złożył do Wójta Gminy Spytkowice ofertę o wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn.: "Renowacja Pomnika Nagrobnego Kajetana Wolskiego oficera wojsk polskich, bohatera Powstania Listopadowego".
Analiza w/w dokumentów wykazała, że:
1. Oferta złożona przez Towarzystwo do Urzędu Gminy w dniu 1 lipca br. spełnia warunki formalne wynikające z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011r. Nr 6, poz. 25).
2. Zgodnie z art. 19a znowelizowanej ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3. ust. 3 w/w ustawy mają prawo złożyć ofertę o zlecenie realizacji zadania, a organ wykonawczy może zlecić jego wykonanie z pominięciem otwartego konkursu ofert.
Muszą jednak być spełnione następujące warunki:
- wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie może przekroczyć kwoty 10.000 zł,
- zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni,
- łączna kwota środków finansowych przekazanych tej samej organizacji w niniejszym trybie nie może przekroczyć w danym roku kwoty 20.000 zł,
- wysokość środków finansowych przyznanych przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego w trybie, o którym mowa nie może przekroczyć 20% dotacji planowanych w roku budżetowym na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3. w/w ustawy.

Wniosek Towarzystwa spełnia łącznie powyższe warunki.

Przedmiotem zadania publicznego jest kontynuacja rozpoczętej renowacji Pomnika Nagrobnego Kajetana Wolskiego oficera wojsk polskich, bohatera Powstania Listopadowego.
Cele szczegółowe i zakładane rezultaty zadania:
• zachowanie i kultywowanie pamięci po zmarłym Kajetanie Wolskim, zasłużonym dla Gminy Spytkowice,
• promowanie Gminy Spytkowice i jej dziedzictwa kulturowego,
• propagowanie i rozpowszechnianie postawy bohaterskiej osób zasłużonych, które nie wahały się narażać własnego życia dla innych,
• zachowanie na terenie naszej Gminy pamięci o ważnych miejscach i wydarzeniach historycznych,
• ochrona i popularyzowanie tradycji kulturowych Gminy Spytkowice i jej Mieszkańców,
• ochrona zabytków położonych na terenie Gminy.

W ramach zadania publicznego zostaną przeprowadzone działania:
Konserwacja ogrodzenia pomnika po zakończeniu jego remontu polegająca na:
  - demontażu ogrodzenia,
  - strumieniowaniu ściernym - oczyszczeniu do pierwszej klasy czystości,
  - wykonaniu rekompozycji bramki oraz dorobieniu nowych elementów kowalskich w miejsce skorodowanych lub brakujących,
  - cynkowaniu ogniowym,
  - zabezpieczeniu ogrodzenia dwuskładnikową farbą,
  - montażu ogrodzenia w przygotowanym cokole,
  - nawierzchniowym, jednokrotnym malowaniu powierzchni farbą grafitową w celu uzyskania odpowiedniej powłoki estetycznej.

3. Opisane zadanie zostało uzasadnione przez Towarzystwo w następujący sposób:
"Towarzystwo wspólnie z Parafią Rzymsko - Katolicką w Spytkowicach oraz Radą Sołecką podjęło starania o pozyskanie funduszy na renowację zniszczonego Pomnika oraz otaczającego go ogrodzenia. Z tego tytułu od 3 lat w dniu Święta Zmarłych na cmentarzu w Spytkowicach są organizowane kwesty na rzecz remontu Pomnika, w trakcie których udało nam się zebrać kwotę 18.000 zł. Środki na remont Pomnika przekaże również Parafia Rzymsko- Katolicka w Spytkowicach. Ogólny koszt remontu wynosi 35.550 zł. W ramach ogłoszonego przez Wójta Gminy otwartego konkursu ofert na realizację zadania Towarzystwo po złożeniu stosownej oferty otrzymało dofinansowanie w kwocie 15.000 zł. Po złożeniu w ramach konkursu oferty otrzymaliśmy informację od Sołtysa wsi, że Rada Sołecka wsi Spytkowice przyznała na renowację Pomnika kwotę 3.000 zł w ramach środków rezerwy sołeckiej ujętej w budżecie Gminy. W związku z tym postanowiliśmy złożyć kolejną ofertę (z pominięciem otwartego konkursu ofert) na realizację tego zadania - tj. na jego kontynuację poprzez wykonanie konserwacji ogrodzenia Pomnika, co pozwoli na całościowe zakończenie realizacji tej inwestycji. Ogrodzenie wyremontowanego Pomnika pozwoli na jego należyte zabezpieczenie przed uszkodzeniem, zniszczeniem, czy dewastacją."
4. Wysokość wnioskowanych środków publicznych wynosi 3.000 zł (trzy tysiące złotych 00/100 złotych).
5. Realizacja w/w zadania jest zgodna z zadaniami publicznymi określonymi w art. 4 ust.1. pkt. 13 ustawy o pożytku publicznym i O wolontariacie oraz w Rocznym Programie Współpracy Gminy Spytkowice w 2014 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z późn. zm. (Uchwała XLII /330/14 Rady Gminy Spytkowice z dnia 29 maja 2014 r.) – kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
6. Na podstawie art. 19a ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organ wykonawczy uznaje celowość realizacji zadania publicznego pod nazwą "Renowacja Pomnika Nagrobnego Kajetana Wolskiego oficera wojsk polskich, bohatera Powstania Listopadowego" opisanego w ofercie realizacji zadania publicznego złożonej przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Spytkowickiej i tym samym zleca realizację zadania przyznając środki publiczne w wysokości 3.000,00 zł. (słownie: trzy tysiące 00/100 złotych).
7. Zgodnie z art. 19a ust. 4 w/w ustawy każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej Gminy może zgłosić uwagi dotyczące oferty.
Uwagi można składać pisemnie w siedzibie Urzędu Gminy, 34 – 116 Spytkowice ul. Zamkowa 12 lub poprzez pocztę e-mail na adres: gmina@spytkowice.net.pl do dnia 14 lipca 2014 r.

Załącznik:  Oferta Towarzystwa Miłośników Ziemi Spytkowickiej


O G Ł O S Z E N I E

w spawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Spytkowice w 2014 roku

Wójt Gminy przedstawia poniżej wykaz ofert i realizujących je podmiotów, którym udziela się dotacji na wsparcie realizowanych działań w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Spytkowice w 2014 roku w zakresie:

A. KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO:

TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW ZIEMI SPYTKOWICKIEJ15.000 zł.
RAZEM15.000 zł.


B. WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ:

LUDOWY KLUB SPORTOWY „BOROWIK” BACHOWICE16.000 zł.
RAZEM 16.000 zł.


Każdy w terminie 30 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu, może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty.

Z wyżej wymienionymi podmiotami zostanie zawarta umowa określająca zakres i warunki realizacji zadań publicznych.

WÓJT GMINY SPYTKOWICE
mgr Mariusz KrystianWójt Gminy Spytkowice ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku

I. Postanowienia ogólne:
 1. Konkurs odbędzie się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)
 2. Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych w zakresie:
  A. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
  B. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
 3. Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
II. Rodzaje zadań:

A. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - kultywowanie pamięci o zasłużonych dla gminy, regionu i kraju wybitnych postaciach, miejscach i wydarzeniach historycznych oraz ochrona i popularyzowanie tradycji kulturowych Gminy Spytkowice i jej mieszkańców, renowację, konserwację, inwentaryzację i ochronę zabytków i innych obiektów kultury materialnej.
B. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - promowanie kultury fizycznej poprzez organizowanie współzawodnictwa sportowego, propagowanie reakcji ruchowej, jako formy spędzania czasu wolnego, doskonalenie umiejętności sportowych, tworzenie odpowiednich warunków materialno-technicznych dla rozwoju reakcji ruchowej, udostępnienie bazy sportowo- rekreacyjnej, propagowanie reakcji ruchowej, jako formy spędzania czasu wolnego, doskonalenie umiejętności sportowych, szkolenie sportowe dzieci i młodzieży oraz organizacja imprez, zawodów, turniejów i rozgrywek sportowo – rekreacyjnych.

III. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie realizacji zadań w 2014r.:

A. 15 000,00 zł.
B. 16 000,00 zł.


IV. Zasady przyznawania dotacji:
 1. Zasady przyznania dotacji na realizację przedmiotowych zadań określają przepisy:
     1) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2010r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)
     2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.)
 2. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania reguluje umowa pomiędzy Wójtem Gminy Spytkowice, a organizacją wnioskującą.
 3. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku wnioskodawca może przyjąć zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać swoją ofertę.
 4. W przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana – oferent ma obowiązek przedłożyć korektę kosztorysu projektu i harmonogramu realizacji zadania. W korekcie kosztorysu procentowy udział środków własnych nie może być niższy niż złożony w ofercie.
 5. Dotacja nie może stanowić więcej niż 80% kwoty całkowitej przeznaczonej na realizację zadania.
 6. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania otrzymają podmioty, których oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu konkursowym.
 7. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone według obowiązującego wzoru, w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.
 8. Przyjmuje się, że w wyniku przeprowadzonego konkursu może zostać wybrana więcej niż jedna oferta i Wójt Gminy Spytkowice może wspierać realizację zadania publicznego więcej niż jednego podmiotu (w takim przypadku zadanie publiczne realizowane jest przez kilka podmiotów, które uzyskają dofinansowanie na przeprowadzane przez siebie działania).
V. Termin i warunki realizacji zadania:
 1. Zadanie winno być zrealizowanie w 2014 roku. Początek realizacji zadań opisanych w ofercie przypada nie wcześniej niż na dzień podpisania umowy. Zakończenie realizacji zadań przyjmuje się na dzień 31 grudnia 2014 roku.
 2. Dotowane z budżetu Gminy mogą być tylko zadania realizowane na terenie Gminy Spytkowice lub na rzecz jej mieszkańców, a działalność statutowa oferenta powinna być zgodna z dziedziną zlecanego zadania.
 3. Szczegółowe warunki realizacji zadania określa umowa.
 4. W trakcie realizacji zadania w ramach prowadzonego nadzoru merytorycznego zwraca się szczególną uwagę na:
     1) zgodne z przyjętym harmonogramem realizowanie zadań merytorycznych,
     2) zgodne z przeznaczeniem wykorzystanie przyznanych kwot dotacji,
     3) prawidłowe, rzetelne i terminowe sporządzenie rozliczeń finansowych i sprawozdań merytorycznych,
     4) dokonywanie zmian rzeczowych i finansowych wyłącznie na podstawie pisemnych aneksów do umów,
     5) oszczędne i celowe wydatkowanie środków finansowych.
 5. Dotacja nie może być wykorzystana na:
     1) zadania i zakupy inwestycyjne nie związane z realizacją zadań publicznych będących przedmiotem otwartego konkursu ofert,
     2) zakupy gruntów,
     3) działalność gospodarczą,
     4) pokrycie kosztów utrzymania biura podmiotów programu, z wyłączeniem bezpośrednich kosztów związanych z realizacją zadania,
     5) działalność partii politycznych,
     6) działalność związków zawodowych, organizacji pracodawców i samorządów zawodowych,
     7) działalność fundacji utworzonych przez partie polityczne,
     8) uregulowanie wcześniej poniesionych wydatków.
VI. Termin składania ofert.
 1. Wyznacza się termin składania ofert:
     A. od dnia 05.06.2014r. do dnia 25.06.2014r. do godz. 17.00
     B. od dnia 05.06.2014r. do dnia 25.06.2014r. do godz. 17.00
  Oferty, które zostaną złożone po tym terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie i zostaną zwrócone oferentowi bez otwierania.
 2. Oferty należy składać za pośrednictwem poczty lub osobiście na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy Spytkowice, ul. Zamkowa 12, 34-116 Spytkowice pok. nr 1 parter.
 3. Oferty powinny być złożone w 1 egzemplarzu w zamkniętej kopercie z napisem „Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego …” (należy podać nazwę zadania publicznego wskazanego w ogłoszeniu, w ramach, którego składana jest oferta).
  Na kopercie musi być umieszczona nazwa oferenta oraz jego adres zwrotny.
 4. Oferty należy składać na druku według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 roku Nr 6 poz.25).
  Druki można pobierać na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy Spytkowice, ul. Zamkowa 12, 34-116 Spytkowice pok. nr 1 parter, ze strony internetowej www.spytkowice.net.pl zakładka – ogłoszenia i Biuletynu Informacji Publicznej zakładka – zamówienia publiczne i ogłoszenia – ogłoszenia różne.
 5. Do oferty na realizację zadań należy dołączyć następujące dokumenty:
     1) kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji,
     2) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru - dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta (-ów),
 6. Kserokopie dokumentów winny być potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez osobę uprawnioną do reprezentowania organizacji.
 7. Oferta winna być podpisana przez upoważnione osoby zgodnie z odpisem Krajowego Rejestru Sądowego, innym rejestrem lub udzielonym pełnomocnictwem.
VII. Termin, kryteria i tryb wyboru oferty.
 1. Wybór ofert nastąpi w ciągu 7 dni od daty upływu terminu składania ofert. Oferty złożone na niewłaściwych drukach, niekompletne, lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.
 2. Przy wyborze oferty brane będą pod uwagę następujące kryteria:
     1) zgodność działalności statutowej organizacji ze zlecanym zadaniem oraz działalność na rzecz gminy lub jej mieszkańców,
     2) ocena możliwości i jakości realizacji zadania,
     3) minimalizowanie kosztów i maksymalna efektywność wykorzystania środków,
     4) dotychczasowa działalność organizacji zawarta we wniosku,
     5) dotychczasowa współpraca z samorządem,
     6) posiadane zasoby materialne i kadrowe,
     7) nowatorstwo metod działania.
 3. Złożone oferty będą rozpatrywane pod względem formalnym, oceniane i kwalifikowane przez Komisję Konkursową.
 4. W przypadku gdy na konkurs wpłynie oferta, która nie zawiera pełnych informacji nie mających wpływu na wynik konkursu, Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do uzupełnienia tych braków przez oferenta w terminie 3 dni od daty powiadomienia podmiotu o zaistniałym fakcie.
 5. Do dofinansowania zostaną zaproponowane oferty, które uzyskają, co najmniej 50% możliwych do uzyskania punktów.
 6. Decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmuje Wójt Gminy Spytkowice.
VIII. W roku 2013 na wsparcie realizacji zadań przeznaczono środki finansowe jak niżej:

A. 0 zł.
B. 0 zł.


ZAŁĄCZNIKI :

ZARZĄDZENIE NR 498/2014 WÓJTA GMINY SPYTKOWICE z dnia 4 czerwca 2014 r.
Druk oferty
Wzór sprawozdania


O G Ł O S Z E N I E

w spawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Spytkowice w 2014 roku

Wójt Gminy przedstawia poniżej wykaz ofert i realizujących je podmiotów, którym udziela się dotacji na wsparcie realizowanych działań w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Spytkowice w 2014 roku:

A. WYPOCZYNEK DZIECI I MŁODZIEŻY

Ludowy Klub Sportowy "ASTRA" Spytkowice6.000 zł.
Międzyszkolny Klub Kajakowy Łączany 2.000 zł.
Ochotnicza Straż Pożarna w Bachowicach 1.200 zł.
Fundacja Damy Radę /td>800 zł.
RAZEM10.000 zł.


B. PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM

Stowarzyszenie „Jesteśmy Razem”4.500 zł.
Stowarzyszenie Przyjaciół Ryczowa i Półwsi3.000 zł.
Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych
"DAĆ SZANSĘ" Wadowice
3.000 zł.
Fundacja Przywołaj Uśmiech1.000 zł.
Fundacja Damy Radę500 zł.
RAZEM 12.000 zł.


C. DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH

Stowarzyszenie Przyjaciół O. Rudolfa Warzechy OCD8.000 zł.
Stowarzyszenie „Rodzina Kolpinga”5.000 zł.
RAZEM13.000 zł.


Każdy w terminie 30 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu, może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty.

Z wyżej wymienionymi podmiotami zostanie zawarta umowa określająca zakres i warunki realizacji zadań publicznych.Wójt Gminy Spytkowice ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku

I. Postanowienia ogólne:
 1. Konkurs odbędzie się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.).
 2. Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych w zakresie:
  A. Wypoczynku dzieci i młodzieży,
  B. Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
  C. Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
 3. Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
II. Rodzaje zadań:
A. Wypoczynek dzieci i młodzieży - organizowanie wypoczynku letniego i zimowego, jako zagospodarowanie czasu wolnego oraz aktywizacja dzieci i młodzieży z terenu gminy.
B. Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - organizowanie imprez i kampanii profilaktycznych, sportowych, edukacyjnych i kulturalnych oraz podejmowanie działań profilaktycznych mających na celu zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, stworzenie alternatywy dla alkoholu i innych używek oraz bezpośrednia aktywność i zaangażowanie uczestników w życie kulturalne gminy oraz prowadzenie pozaszkolnej profilaktyki środowiskowej poprzez organizowanie zajęć profilaktycznych w świetlicach integracyjnych, środowiskowych w zakresie zagospodarowania czasu wolnego oraz aktywizację społeczną dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych.
C. Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych - współpraca i pomoc lokalnym organizacjom działającym na terenie Gminy, wspieranie inicjatyw lokalnych, w tym gospodarczych, kulturalnych, społecznych oraz zdrowotnych, wspieranie lokalnych twórców, innowacyjnych rozwiązań i promowanie produktów regionalnych, podejmowanie i wspieranie działań na rzecz rozwoju Gminy i regionu, podejmowanie działań organizacyjnych mających na celu rozwój, poprawę warunków życia mieszkańców, inspirowanie i podejmowanie wspólnych inicjatyw służących społeczno - gospodarczemu rozwojowi wspólnot i społeczności lokalnych, działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, rozbudzanie i pogłębianie wśród mieszkańców wspólnej tożsamości i poczucia odpowiedzialności za Gminę oraz jej kulturowe dziedzictwo, wspieranie imprez artystycznych, kursów, konkursów, pokazów kulinarnych, warsztatów, seminariów, konferencji, szkoleń i innych form edukacyjnych oraz informacyjnych, organizowanie spotkań integracyjnych, zabaw, wystaw, plenerów oraz imprez kulturalnych, wspieranie działalności artystycznej.

III. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie realizacji zadań w 2014r.:
A. 10 000 zł. B. 12 000 zł. C. 13 000 zł.


IV. Zasady przyznawania dotacji:
 1. Zasady przyznania dotacji na realizację przedmiotowych zadań określają przepisy:
  1) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2010r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)
  2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.)
 2. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania reguluje umowa pomiędzy Wójtem Gminy Spytkowice, a organizacją wnioskującą.
 3. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku wnioskodawca może przyjąć zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać swoją ofertę.
 4. W przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana - oferent ma obowiązek przedłożyć korektę kosztorysu projektu i harmonogramu realizacji zadania. W korekcie kosztorysu procentowy udział środków własnych nie może być niższy niż złożony w ofercie.
 5. Dotacja nie może stanowić więcej niż 80% kwoty całkowitej przeznaczonej na realizację zadania.
 6. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania otrzymają podmioty, których oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu konkursowym.
 7. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone według obowiązującego wzoru, w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.
 8. Przyjmuje się, że w wyniku przeprowadzonego konkursu może zostać wybrana więcej niż jedna oferta i Wójt Gminy Spytkowice może wspierać realizację zadania publicznego więcej niż jednego podmiotu (w takim przypadku zadanie publiczne realizowane jest przez kilka podmiotów, które uzyskają dofinansowanie na przeprowadzane przez siebie działania).
V. Termin i warunki realizacji zadania:
 1. Zadanie winno być zrealizowanie w 2014 roku. Początek realizacji zadań opisanych w ofercie przypada nie wcześniej niż na dzień podpisania umowy. Zakończenie realizacji zadań przyjmuje się na dzień 31 grudnia 2014 roku.
 2. Dotowane z budżetu Gminy mogą być tylko zadania realizowane na terenie Gminy Spytkowice lub na rzecz jej mieszkańców, a działalność statutowa oferenta powinna być zgodna z dziedziną zlecanego zadania.
 3. Szczegółowe warunki realizacji zadania określa umowa.
 4. W trakcie realizacji zadania w ramach prowadzonego nadzoru merytorycznego zwraca się szczególną uwagę na:
  1) zgodne z przyjętym harmonogramem realizowanie zadań merytorycznych,
  2) zgodne z przeznaczeniem wykorzystanie przyznanych kwot dotacji,
  3) prawidłowe, rzetelne i terminowe sporządzenie rozliczeń finansowych i sprawozdań merytorycznych,
  4) dokonywanie zmian rzeczowych i finansowych wyłącznie na podstawie pisemnych aneksów do umów,
  5) oszczędne i celowe wydatkowanie środków finansowych.
 5. Dotacja nie może być wykorzystana na:
  1) zadania i zakupy inwestycyjne nie związane z realizacją zadań publicznych będących przedmiotem otwartego konkursu ofert,
  2) zakupy gruntów,
  3) działalność gospodarczą,
  4) pokrycie kosztów utrzymania biura podmiotów programu, z wyłączeniem bezpośrednich kosztów związanych z realizacją zadania,
  5) działalność partii politycznych,
  6) działalność związków zawodowych, organizacji pracodawców i samorządów zawodowych,
  7) działalność fundacji utworzonych przez partie polityczne,
  8) uregulowanie wcześniej poniesionych wydatków.
VI. Termin składania ofert.
 1. Wyznacza się termin składania ofert:
  A. od dnia 03.04.2014r. do dnia 23.04.2014r. do godz. 17.00
  B. od dnia 03.04.2014r. do dnia 23.04.2014r. do godz. 17.00
  C. od dnia 03.04.2014r. do dnia 23.04.2014r. do godz. 17.00
  Oferty, które zostaną złożone po tym terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie i zostaną zwrócone oferentowi bez otwierania.
 2. Oferty należy składać za pośrednictwem poczty lub osobiście na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy Spytkowice, ul. Zamkowa 12, 34-116 Spytkowice pok. nr 1 parter.
 3. Oferty powinny być złożone w 1 egzemplarzu w zamkniętej kopercie z napisem "Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego…" (należy podać nazwę zadania publicznego wskazanego w ogłoszeniu, w ramach, którego składana jest oferta).
  Na kopercie musi być umieszczona nazwa oferenta oraz jego adres zwrotny.
 4. Oferty należy składać na druku według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 roku Nr 6 poz.25).
  Druki można pobierać na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy Spytkowice, ul. Zamkowa 12, 34-116 Spytkowice pok. nr 1 parter, ze strony internetowej www.spytkowice.net.pl zakładka - ogłoszenia i Biuletynu Informacji Publicznej zakładka - zamówienia publiczne i ogłoszenia - ogłoszenia różne.
 5. Do oferty na realizację zadań należy dołączyć następujące dokumenty:
  1) kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji,
  2) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru - dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta (-ów),
 6. Kserokopie dokumentów winny być potwierdzone "za zgodność z oryginałem" przez osobę uprawnioną do reprezentowania organizacji.
 7. Oferta winna być podpisana przez upoważnione osoby zgodnie z odpisem Krajowego Rejestru Sądowego, innym rejestrem lub udzielonym pełnomocnictwem.
VII. Termin, kryteria i tryb wyboru oferty.
 1. Wybór ofert nastąpi w ciągu 7 dni od daty upływu terminu składania ofert. Oferty złożone na niewłaściwych drukach, niekompletne, lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.
 2. Przy wyborze oferty brane będą pod uwagę następujące kryteria:
  1) zgodność działalności statutowej organizacji ze zlecanym zadaniem oraz działalność na rzecz gminy lub jej mieszkańców,
  2) ocena możliwości i jakości realizacji zadania,
  3) minimalizowanie kosztów i maksymalna efektywność wykorzystania środków,
  4) dotychczasowa działalność organizacji zawarta we wniosku,
  5) dotychczasowa współpraca z samorządem,
  6) posiadane zasoby materialne i kadrowe,
  7) nowatorstwo metod działania.
 3. Złożone oferty będą rozpatrywane pod względem formalnym, oceniane i kwalifikowane przez Komisję Konkursową.
 4. W przypadku gdy na konkurs wpłynie oferta, która nie zawiera pełnych informacji niemających wpływu na wynik konkursu, Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do uzupełnienia tych braków przez oferenta w terminie 3 dni od daty powiadomienia podmiotu o zaistniałym fakcie.
 5. Decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmuje Wójt Gminy Spytkowice.
VIII. W roku 2013 na wsparcie realizacji zadań przeznaczono środki finansowe jak niżej:
A. 8.000 zł.
B. 12.000 zł.
C. 29.400 zł.


ZAŁĄCZNIKI:
UCHWAŁA NR XXXVIII/270/13 RADY GMINY SPYTKOWICE z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie: uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Spytkowice w 2014 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Druk oferty

Wzór sprawozdaniaOGŁOSZENIE
Wójta Gminy Spytkowice

Na podstawie uchwały NR XXIX/207/13 Rady Gminy Spytkowice z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie: określenia warunków oraz trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania
podaję do publicznej wiadomości, informację o dotacjach udzielonych z budżetu Gminy Spytkowice na realizację zadania o charakterze sportowym:


LpNazwa Klubu SportowegoNazwa zadaniaWysokość udzielonej
dotacji
1LKS "ASTRA" Spytkowice "Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie miejscowości Spytkowice poprzez: prowadzenie szkolenia sportowego, organizację i uczestnictwo w rozgrywkach i zawodach, współzawodnictwo sportowe w dyscyplinie sportowej, jaką jest piłka nożna" 40.100 zł
2 LKS "ORZEŁ" Ryczów"Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu przez udział w rozgrywkach piłki nożnej oraz prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży z terenu Gminy Spytkowice ze szczególnym uwzględnieniem miejscowości Ryczów" 33.100 zł
3LKS "BOROWIK" Bachowice "Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie miejscowości Bachowice poprzez udział w rozgrywkach oraz prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej"32.100 zł
4 WKS "VICTORIA" Półwieś"Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu poprzez udział w rozgrywkach piłki nożnej oraz prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży z terenu gminy ze szczególnym uwzględnianiem miejscowości Półwieś"14.700 zł
5 KTS "VICTORIA SPYTKOWICE""Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Spytkowice poprzez prowadzenie szkolenia sportowego dla dzieci, młodzieży i dorosłych z tenisa stołowego, udział w zawodach sportowych oraz poprawę warunków uprawiania sportu"7.000 zł
Razem:127.000 zł


Z wyżej wymienionymi podmiotami zostanie zawarta umowa określająca zakres i warunki realizacji zadań publicznych.

WYNIKI KONSULTACJI


z przebiegu przeprowadzonych w dniach 6 - 19 grudnia br. konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w przedmiocie projektów uchwał w sprawie: - Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Spytkowice na 2014 rok, - Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Spytkowic na 2014 rok

Konsultacje przeprowadzono na podstawie:
1. Uchwały Rady Gminy Spytkowice Nr XLIII/ 315/10 z dnia 14 września 2010 roku w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,
2. Zarządzenia Wójta Gminy Nr 436/2013 z dnia 4 grudnia 2013 roku w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w przedmiocie projektów uchwał w sprawie:
- Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Spytkowice na 2014 r.,
- Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Spytkowice na 2014 r.

Konsultacje przeprowadzono się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Konsultacje przeprowadzano w formie umieszczenia projektów uchwał i formularzy do konsultacji:
a) w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce: "zamówienia publiczne i ogłoszenia - ogłoszenia różne ",
b) na stronie internetowej Gminy w zakładce: "organizacje pozarządowe",
c) tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu,
d) w biurze Pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych - stanowisko odpowiedzialne za przeprowadzenie konsultacji - pok. nr 20, tel.: 33/8791 - 820 wew. 38.


Pisemne opinię, uwagi i wnioski do w/w projektów uchwał można było składać w terminie do dnia 19 grudnia 2013 roku za pośrednictwem poczty lub osobiście na Dzienniku Podawczym w Urzędzie Gminy Spytkowice 34-116 Spytkowice, ul. Zamkowa 12.

W wyznaczonym terminie konsultacji żadna z organizacji nie zgłosiła pisemnych opinii, uwag i wniosków do w/w projektów uchwał, co oznacza rezygnację z ich wyrażenia.


WÓJT GMINY SPYTKOWICE
mgr Mariusz KrystianInformacja o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów uchwał w sprawie:
1) Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Spytkowice na 2014 rok,
2) Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Spytkowice na 2014 rokWójt Gminy Spytkowice informuje, iż w dniach: od 6 grudnia 2013 r. do 19 grudnia 2013 r. zostaną przeprowadzone konsultacje projektów uchwał w sprawie:
1) Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Spytkowice na 2014 rok,
2) Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Spytkowice na 2014 rok.

Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Konsultacje przeprowadzane są w formie umieszczenia projektów uchwał i formularzy do konsultacji:
a) w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce: "zamówienia publiczne i ogłoszenia - ogłoszenia różne ",
b) na stronie internetowej Gminy w zakładce: "organizacje pozarządowe",
c) tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu,
d) w biurze Pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych - stanowisko odpowiedzialne za przeprowadzenie konsultacji - pok. nr 20, tel.: 33/8791 - 820 wew. 38.

Zapraszam organizacje pozarządowe do zgłaszania pisemnych opinii, uwag i wniosków w terminie do dnia 19 grudnia 2013 roku za pośrednictwem poczty lub osobiście na Dzienniku Podawczym w Urzędzie Gminy Spytkowice 34 - 116 Spytkowice, ul. Zamkowa 12.

Propozycje należy wnosić na "Formularzach do konsultacji".

Informacje dodatkowe:
1. Uwagi i wnioski do projektu aktu prawa miejscowego mogą być wnoszone przez osoby uprawnione do reprezentacji organizacji i podmiotów.
2. Do uwag i wniosków należy dołączyć dokumenty określające przedmiot statutowej działalności organizacji i podmiotów oraz dokumenty potwierdzające prawo do reprezentowania organizacji przez osobę składającą uwagi i wnioski. (np. statut organizacji, odpis z właściwego rejestru).
3. Uwagi i wnioski złożone po terminie określonym w informacji o konsultacjach oraz nie spełniające wymogów formalnych pozostawia się bez rozpatrzenia, bez wzywania do ich uzupełnienia.
4. Odpowiedź zwrotna co do rozpatrzenia uwag będzie udzielana organizacjom i podmiotom w zakresie zgłaszanych uwag za pomocą formy pisemnej tj. formularza do konsultacji, pod warunkiem, że formularz będzie kompletnie wypełniony, podpisany przez uprawnione do reprezentacji osoby oraz złożony w terminie.

Załączniki
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii


WÓJT GMINY SPYTKOWICE
mgr Mariusz KrystianWYNIKI KONSULTACJI

przeprowadzonych w dniach 13 - 26 listopada br. konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie:
uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Spytkowice w 2014 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. ust 3. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Konsultacje przeprowadzono na podstawie:
1. Uchwały Rady Gminy Spytkowice Nr XLIII/ 315/10 z dnia 14 września 2010 roku w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,
2. Zarządzenia Wójta Gminy Nr 427/2013 z dnia 8 listopada 2013 roku w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie: uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Spytkowice w 2014 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Konsultacje przeprowadzono w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie o w/w projekcie uchwały.

Konsultacje przeprowadzono w formie umieszczenia w dniach 13 - 26 listopada br. projektu uchwały i formularza do konsultacji:

 • w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce: "zamówienia publiczne i ogłoszenia - ogłoszenia różne ",
 • na stronie internetowej Gminy w zakładce: "organizacje pozarządowe" oraz w zakładce " ogłoszenia",
 • na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu, ul. zamkowa 12,
 • w Referacie Spraw Obywatelskich Urzędu - stanowisko odpowiedzialne za przeprowadzenie konsultacji - pok. nr 23, tel.: 33/8791 - 820 wew. 48.

Pisemne opinie, uwagi i wnioski do w/w projektów uchwał można było składać na "Formularzu do konsultacji "w terminie do dnia 26 listopada br. za pośrednictwem poczty lub osobiście w Dzienniku Podawczym w Urzędzie Gminy Spytkowice 34 - 116 Spytkowice, ul. Zamkowa 12.

W związku z tym, iż w wyznaczonym terminie konsultacji żadna z organizacji nie zgłosiła pisemnych opinii, uwag i wniosków do projektu uchwały, Wójt Gminy uznał za zasadne jego uchwalenie w wersji podanej przez Wójta Gminy do konsultacji i przekazanie projektu uchwały w tejże wersji pod obrady Rady Gminy.Informacja o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie:
uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Spytkowice w 2014 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Wójt Gminy Spytkowice informuje, iż w dniach: od 13.11.2013r. do 26.11.2013r. zostaną przeprowadzone konsultacje projektu uchwały w sprawie:
uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Spytkowice w 2014 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Konsultacje przeprowadzane są w formie umieszczenia projektu uchwały i formularza do konsultacji:
a) w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce: "zamówienia publiczne i ogłoszenia - ogłoszenia różne ",
b) na stronie internetowej Gminy w zakładce: "organizacje pozarządowe",
c) tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu,
d) Referacie Spraw Obywatelskich Urzędu - stanowisko odpowiedzialne za przeprowadzenie konsultacji - pok. nr 23, tel.: 33/8791 - 820 wew. 48.

Zapraszam organizacje pozarządowe do zgłaszania pisemnych opinii, uwag i wniosków w terminie do dnia 26.11.2013 roku za pośrednictwem poczty lub osobiście na Dzienniku Podawczym w Urzędzie Gminy Spytkowice 34 - 116 Spytkowice, ul. Zamkowa 12.

Propozycje należy wnosić na "Formularzu do konsultacji".

Informacje dodatkowe:
 1. Uwagi i wnioski do projektu aktu prawa miejscowego mogą być wnoszone przez osoby uprawnione do reprezentacji organizacji i podmiotów.
 2. Do uwag i wniosków należy dołączyć dokumenty określające przedmiot statutowej działalności organizacji i podmiotów oraz dokumenty potwierdzające prawo do reprezentowania organizacji przez osobę składającą uwagi i wnioski. (np. statut organizacji, odpis z właściwego rejestru).
 3. Uwagi i wnioski złożone po terminie określonym w informacji o konsultacjach oraz nie spełniające wymogów formalnych pozostawia się bez rozpatrzenia, bez wzywania do ich uzupełnienia.
 4. Odpowiedź zwrotna co do rozpatrzenia uwag będzie udzielana organizacjom i podmiotom w zakresie zgłaszanych uwag za pomocą formy pisemnej tj. formularza do konsultacji, pod warunkiem, że formularz będzie kompletnie wypełniony, podpisany przez uprawnione do reprezentacji osoby oraz złożony w terminie.
Załącznik:
Projekt uchwały


WÓJT GMINY SPYTKOWICE
mgr Mariusz KrystianO G Ł O S Z E N I E

w spawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Spytkowice w 2013 roku

Wójt Gminy przedstawia poniżej wykaz ofert i realizujących je podmiotów, którym udziela się dotacji na wsparcie realizowanych działań w ramach otwartego konkursu ofertna realizację zadań publicznych na terenie Gminy Spytkowice w 2013 roku:
A. DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCĄ ROZWÓJ WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH

Stowarzyszenie "Jesteśmy Razem" - 25.000 zł.


Każdy w terminie 30 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu, może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty.

Z wyżej wymienionymi podmiotami zostanie zawarta umowa określająca zakres i warunki realizacji zadań publicznych.Wójt Gminy Spytkowice ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2013 roku

 1. Postanowienia ogólne
  1. Konkurs odbędzie się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2010r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.).
  2. Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych w zakresie:
   1. Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
  3. Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 2. Rodzaje zadań:
  1. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych - współpraca i pomoc lokalnym organizacjom działającym na terenie Gminy, wspieranie inicjatyw lokalnych, w tym gospodarczych, kulturalnych, społecznych oraz zdrowotnych, wspieranie lokalnych twórców, innowacyjnych rozwiązań i promowanie produktów regionalnych, wspomaganie członków Stowarzyszenia w realizacji zadań własnych i zleconych, podejmowanie i wspieranie działań na rzecz rozwoju Gminy i regionu, podejmowanie działań organizacyjnych mających na celu rozwój, poprawę warunków życia mieszkańców, inspirowanie i podejmowanie wspólnych inicjatyw służących społeczno - gospodarczemu rozwojowi wspólnot i społeczności lokalnych, działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, rozbudzanie i pogłębianie wśród mieszkańców wspólnej tożsamości i poczucia odpowiedzialności za Gminę oraz jej kulturowe dziedzictwo, wspieranie imprez artystycznych, kursów, konkursów, pokazów kulinarnych, warsztatów, seminariów, konferencji, szkoleń i innych form edukacyjnych oraz informacyjnych, organizowanie spotkań integracyjnych, zabaw, wystaw, plenerów oraz imprez kulturalnych, wspieranie działalności artystycznej.
 3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie realizacji zadań w 2013r.:
  1. 25 000 zł.
 4. Zasady przyznawania dotacji:
  1. Zasady przyznania dotacji na realizację przedmiotowych zadań określają przepisy:
   1. 1) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2010r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)
   2. 2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.)
  2. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania reguluje umowa pomiędzy Wójtem Gminy Spytkowice, a organizacją wnioskującą.
  3. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku wnioskodawca może przyjąć zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać swoją ofertę.
  4. W przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana - oferent ma obowiązek przedłożyć korektę kosztorysu projektu i harmonogramu realizacji zadania. W korekcie kosztorysu procentowy udział środków własnych nie może być niższy niż złożony w ofercie.
  5. Dotacja nie może stanowić więcej niż 80% kwoty całkowitej przeznaczonej na realizację zadania.
  6. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania otrzymają podmioty, których oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu konkursowym.
  7. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone według obowiązującego wzoru, w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.
  8. Przyjmuje się, że w wyniku przeprowadzonego konkursu może zostać wybrana więcej niż jedna oferta i Wójt Gminy może wspierać realizację zadania publicznego więcej niż jednego podmiotu (w takim przypadku zadanie publiczne realizowane jest przez kilka podmiotów, które uzyskają dofinansowanie na przeprowadzane przez siebie działania).
 5. Termin i warunki realizacji zadania:
  1. Zadanie winno być zrealizowanie w 2013 roku. Początek realizacji zadań opisanych w ofercie przypada nie wcześniej niż na dzień podpisania umowy. Zakończenie realizacji zadań przyjmuje się na dzień 31 grudnia 2013 roku.
  2. Dotowane z budżetu Gminy mogą być tylko zadania realizowane na terenie Gminy Spytkowice lub na rzecz jej mieszkańców, a działalność statutowa oferenta powinna być zgodna z dziedziną zlecanego zadania.
  3. Szczegółowe warunki realizacji zadania określa umowa.
  4. W trakcie realizacji zadania w ramach prowadzonego nadzoru merytorycznego zwraca się szczególną uwagę na:
   1. 1) zgodne z przyjętym harmonogramem realizowanie zadań merytorycznych,
   2. 2) zgodne z przeznaczeniem wykorzystanie przyznanych kwot dotacji,
   3. 3) prawidłowe, rzetelne i terminowe sporządzenie rozliczeń finansowych i sprawozdań merytorycznych,
   4. 4) dokonywanie zmian rzeczowych i finansowych wyłącznie na podstawie pisemnych aneksów do umów,
   5. 5) oszczędne i celowe wydatkowanie środków finansowych.
  5. Dotacja nie może być wykorzystana na:
   1. 1) zadania i zakupy inwestycyjne nie związane z realizacją zadań publicznych będących przedmiotem otwartego konkursu ofert,
   2. 2) zakupy gruntów,
   3. 3) działalność gospodarczą,
   4. 4) pokrycie kosztów utrzymania biura podmiotów programu, z wyłączeniem bezpośrednich kosztów związanych z realizacją zadania,
   5. 5) działalność partii politycznych,
   6. 6) działalność związków zawodowych, organizacji pracodawców i samorządów zawodowych,
   7. 7) działalność fundacji utworzonych przez partie polityczne,
   8. 8) uregulowanie wcześniej poniesionych wydatków.
 6. Termin składania ofert:
  1. Wyznacza się termin składania ofert:
   1. od dnia 13.08.2013r. do dnia 02.09.2013r. do godz. 1530 - Oferty, które zostaną złożone po tym terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie i zostaną zwrócone oferentowi bez otwierania.
  2. Oferty należy składać za pośrednictwem poczty lub osobiście na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy Spytkowice, ul. Zamkowa 12, 34-116 Spytkowice pok. nr 1 parter.
  3. Oferty powinny być złożone w 1 egzemplarzu w zamkniętej kopercie z napisem "Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego ." (należy podać nazwę zadania publicznego wskazanego w ogłoszeniu, w ramach, którego składana jest oferta). Na kopercie musi być umieszczona nazwa oferenta oraz jego adres zwrotny.
  4. Oferty należy składać na druku według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 roku Nr 6 poz.25). Druki można pobierać na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy Spytkowice, ul. Zamkowa 12, 34-116 Spytkowice pok. nr 1 parter, ze strony internetowej www.spytkowice.net.pl zakładka - ogłoszenia i Biuletynu Informacji Publicznej zakładka - zamówienia publiczne i ogłoszenia - ogłoszenia różne.
  5. Do oferty na realizację zadań należy dołączyć następujące dokumenty:
   1. 1) kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji,
   2. 2) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru - dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(-ów),
  6. Kserokopie dokumentów winny być potwierdzone "za zgodność z oryginałem" przez osobę uprawnioną do reprezentowania organizacji.
  7. Oferta winna być podpisana przez upoważnione osoby zgodnie z odpisem Krajowego Rejestru Sądowego, innym rejestrem lub udzielonym pełnomocnictwem.
 7. Termin, kryteria i tryb wyboru oferty:
  1. Wybór ofert nastąpi w ciągu 7 dni od daty upływu terminu składania ofert.
  2. Oferty złożone na niewłaściwych drukach, niekompletne, lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.
  3. Przy wyborze oferty brane będą pod uwagę następujące kryteria:
   1. 1) zgodność działalności statutowej organizacji ze zlecanym zadaniem oraz działalność na rzecz gminy lub jej mieszkańców,
   2. 2) ocena możliwości i jakości realizacji zadania,
   3. 3) minimalizowanie kosztów i maksymalna efektywność wykorzystania środków,
   4. 4) dotychczasowa działalność organizacji zawarta we wniosku,
   5. 5) dotychczasowa współpraca z samorządem,
   6. 6) posiadane zasoby materialne i kadrowe,
   7. 7) nowatorstwo metod działania.
  4. Złożone oferty będą rozpatrywane pod względem formalnym, oceniane i kwalifikowane przez Komisję Konkursową.
  5. W przypadku gdy na konkurs wpłynie oferta, która nie zawiera pełnych informacji nie mających wpływu na wynik konkursu, Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do uzupełnienia tych braków przez oferenta w terminie 3 dni od daty powiadomienia podmiotu o zaistniałym fakcie.
  6. Decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmuje Wójt Gminy Spytkowice.
 8. W roku 2012 na wsparcie realizacji zadań przeznaczono środki finansowe jak niżej:
  1. 10 000 zł


WÓJT GMINY SPYTKOWICE
mgr Mariusz KrystianInformacja o możliwości składania uwag do oferty na realizację zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. Aktywne życie po 50-ce "Klub seniora 50+".


złożonej przez Stowarzyszenie "Rodzina Kolpinga" w Bachowicach.

W dniu 29 maja 2013r. Stowarzyszenie "Rodzina Kolpinga" w Bachowicach złożyło do Wójta Gminy Spytkowice ofertę o wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. Aktywne życie po 50-ce "Klub seniora 50+".

Analiza w/w dokumentów wykazała, że:
1. Oferta złożona przez Stowarzyszenie do Urzędu Gminy w dniu 29 maja br. spełnia warunki formalne wynikające z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z póź. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011r. Nr 6, poz. 25).
2. Zgodnie z art. 19a znowelizowanej ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3. ust. 3 w/w ustawy mają prawo złożyć ofertę o zlecenie realizacji zadania, a organ wykonawczy może zlecić jego wykonanie z pominięciem otwartego konkursu ofert.
Muszą jednak być spełnione następujące warunki:
- wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie może przekroczyć kwoty 10.000 zł,
- zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni,
- wysokość środków finansowych przyznanych przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego w trybie, o którym mowa w ust. 1, nie może przekroczyć 20% dotacji planowanych w roku budżetowym na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3. w/w ustawy.

Złożona oferta Stowarzyszenia, spełnia łącznie powyższe warunki.

3. Przedmiotem zadania publicznego jest przedłożenie i pobudzenie aktywności osób po 50-roku życia, poprzez stworzenie coraz liczniejszej wspólnoty osób w tym przedziale wiekowym.
Cele szczegółowe i zakładane rezultaty zadania:
 • Aktywizacja i zapobieganie wykluczeniu osób po 50 roku życia.
 • Integracja pokoleniowa, środowiskowa.
 • Odbudowa bliskich i życzliwych relacji międzyludzkich.
 • Umiejętność ciekawego spędzania czasu wolnego w grupie a także w samotności.
 • Nabycie nowych umiejętności np. wykonywanie dekoracji.
 • Poprawa kondycji psychicznej i fizycznej.
 • Wiara, że po 50 mamy doświadczenie życiowe, którym możemy się dzielić i jeszcze wiele ciekawych możliwości, tylko musimy chcieć z nich korzystać.
 • Nad przeszłością schyl głowę, przed przyszłością zakasz rękawy - zachowanie w pamięci i wspomnieniach tego co było kiedyś, co zdarzyło się w Bachowicach i okolicy oraz w naszym prywatnym życiu.
 • Wyjazdy integracyjno-zdrowotne z programem dostosowanym do wieku i możliwości uczestników.
 • Powiększenie grupy seniorów objętych zajęciami Klubu Seniora 50+

 • 4. W ramach zadania publicznego zostaną przeprowadzone następujące działania:
 • Wyjazd po zdrowie - Krynica-Zdrój.
 • Spotkanie z ciekawą książką.
 • Warsztaty: "Sztuka dekorowania stolu"
 • Zakopane - nordic walking - spacerem po zdrowie.
 • Warsztaty: "Rozświetl jesień bibułkowym kwiatem".
 • Wieczór wspomnień przy ognisku.

 • 5. Opisane zadanie zostało uzasadnione przez Stowarzyszenie w następujący sposób:
  "Potrzeba realizacji zadania publicznego wynika z tego, że zarówno w całym kraju, jak i w naszej gminie przybywa osób po 50 roku życia (społeczeństwo po prostu się starzeje). Seniorzy to grupa, dla której nie ma zbyt wiele propozycji w przeciwieństwie do dzieci i młodzieży. Jest to grupa, o której potrzeby też należy dbać, bo przez danie możliwości bycia aktywnym, potrzebnym, dajemy tym osobom motywację i pośrednio poprawiamy ich kondycję psycho-fizyczną. Niektórzy mają rodziny, niektórzy są już samotni, ale wszyscy potrzebują kontaktu z ludźmi w swoim przedziale wiekowym. Nasz Klub Seniora 50+ to nie klub emeryta. Mogą do niego należeć osoby w wieku ponad 50 lat. Mamy uczestników w wieku od 50 do 80 lat, emerytów i osoby zawodowo czynne. Taka mieszanka daje wiele możliwości wymiany doświadczeń, wzajemnej pomocy. Spotkania w Klubie integrują środowisko, odbudowują więzi sąsiedzkie i międzyludzkie a także pokoleniowe".
  6. Wysokość wnioskowanych środków publicznych wynosi 4.400 zł (cztery tysiące czterysta złotych 00/100).
  7. Realizacja w/w zadania jest zgodna z zadaniami publicznymi określonymi w art. 4 ust.1. pkt. 13 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie oraz w Rocznym Programie Współpracy Gminy Spytkowice w 2013 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Uchwała Rady Gminy Spytkowice Nr XXVII/184/12 z dnia 21 listopada 2012r.) - działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
  8. Na podstawie art. 19a ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organ wykonawczy uznaje celowość realizacji zadania publicznego pod nazwą pn. Aktywne życie po 50-ce "Klub seniora 50+" opisanego w ofercie realizacji zadania publicznego złożonej przez Stowarzyszenie "Rodzina Kolpinga" w Bachowicach i tym samym zleca realizację zadania przyznając środki publiczne w wysokości 4.400 zł (cztery tysiące czterysta złotych 00/100 ).
  9. Zgodnie z art. 19a ust. 4 w/w ustawy każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej Gminy może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Uwagi można składać pisemnie w siedzibie Urzędu Gminy, 34 - 116 Spytkowice ul. Zamkowa 12 lub poprzez pocztę e-mail na adres: gmina@spytkowice.net.pl do dnia 17 czerwca2013 r.

  Załącznik:
  Oferta

  WÓJT GMINY SPYTKOWICE
  mgr Mariusz Krystian  O G Ł O S Z E N I E

  w spawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Spytkowice w 2013 roku

  Wójt Gminy przedstawia poniżej wykaz ofert i realizujących je podmiotów, którym udziela się dotacji na wsparcie realizowanych działań w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Spytkowice w 2013 roku:

  A. WYPOCZYNEK DZIECI I MŁODZIEŻY

  Ludowy Klub Sportowy "ASTRA" Spytkowice6.500 zł.
  Międzyszkolny Klub Kajakowy Łączany 1.500 zł.
  RAZEM8.000 zł.


  B. PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM

  Stowarzyszenie Przyjaciół Ryczowa i Półwsi3.700 zł.
  Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych
  "DAĆ SZANSĘ" Wadowice
  3.500 zł.
  Ochotnicza Straż Pożarna w Spytkowicach3.000 zł.
  Ochotnicza Straż Pożarna w Bachowicach1.800 zł.
  RAZEM 12.000 zł.


  Każdy w terminie 30 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu, może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty.

  Z wyżej wymienionymi podmiotami zostanie zawarta umowa określająca zakres i warunki realizacji zadań publicznych.

  WÓJT GMINY SPYTKOWICE
  mgr Mariusz Krystian  Wójt Gminy Spytkowice
  ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2013 roku


  I. Postanowienia ogólne:
  1. Konkurs odbędzie się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.).
  2. Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych w zakresie:
  A. Wypoczynku dzieci i młodzieży,
  B. Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
  3. Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

  II. Rodzaje zadań:
  A.Wypoczynek dzieci i młodzieży - organizowanie wypoczynku letniego i zimowego, jako zagospodarowanie czasu wolnego oraz aktywizacja dzieci i młodzieży z terenu gminy.
  B. Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - organizowanie imprez i kampanii profilaktycznych, sportowych, edukacyjnych i kulturalnych oraz podejmowanie działań profilaktycznych mających na celu zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, stworzenie alternatywy dla alkoholu i innych używek oraz bezpośrednia aktywność i zaangażowanie uczestników w życie kulturalne gminy oraz prowadzenie pozaszkolnej profilaktyki środowiskowej poprzez organizowanie zajęć profilaktycznych w świetlicach integracyjnych, środowiskowych w zakresie zagospodarowania czasu wolnego oraz aktywizację społeczną dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych.

  III. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie realizacji zadań w 2013r:
  A. 8.000 zł.
  B. 12.000 zł.


  IV. Zasady przyznawania dotacji:
  1. Zasady przyznania dotacji na realizację przedmiotowych zadań określają przepisy:
     1) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2010r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)
     2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.)
  2. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania reguluje umowa pomiędzy Wójtem Gminy, a organizacją wnioskującą.
  3. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku wnioskodawca może przyjąć zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać swoją ofertę.
  4. W przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana - oferent ma obowiązek przedłożyć korektę kosztorysu projektu i harmonogramu realizacji zadania.
  W korekcie kosztorysu procentowy udział środków własnych nie może być niższy niż złożony w ofercie.
  5. Dotacja nie może stanowić więcej niż 80% kwoty całkowitej przeznaczonej na realizację zadania.
  6. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania otrzymają podmioty, których oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu konkursowym.
  7. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone według obowiązującego wzoru, w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.
  8. Przyjmuje się, że w wyniku przeprowadzonego konkursu może zostać wybrana więcej niż jedna oferta i Wójt Gminy może wspierać realizację zadania publicznego więcej niż jednego podmiotu (w takim przypadku zadanie publiczne realizowane jest przez kilka podmiotów, które uzyskają dofinansowanie na przeprowadzane przez siebie działania).

  V. Termin i warunki realizacji zadania:
  1. Zadanie winno być zrealizowanie w 2013 roku. Początek realizacji zadań opisanych w ofercie przypada nie wcześniej niż na dzień podpisania umowy. Zakończenie realizacji zadań przyjmuje się na dzień 31 grudnia 2013 roku.
  2. Dotowane z budżetu Gminy mogą być tylko zadania realizowane na terenie Gminy Spytkowice lub na rzecz jej mieszkańców, a działalność statutowa oferenta powinna być zgodna z dziedziną zlecanego zadania.
  3. Szczegółowe warunki realizacji zadania określa umowa.
  4. W trakcie realizacji zadania w ramach prowadzonego nadzoru merytorycznego zwraca się szczególną uwagę na:
     1) zgodne z przyjętym harmonogramem realizowanie zadań merytorycznych,
     2) zgodne z przeznaczeniem wykorzystanie przyznanych kwot dotacji,
     3) prawidłowe, rzetelne i terminowe sporządzenie rozliczeń finansowych i sprawozdań merytorycznych,
     4) dokonywanie zmian rzeczowych i finansowych wyłącznie na podstawie pisemnych aneksów do umów,
     5) oszczędne i celowe wydatkowanie środków finansowych.
  5. Dotacja nie może być wykorzystana na:
     1) zadania i zakupy inwestycyjne nie związane z realizacją zadań publicznych będących przedmiotem otwartego konkursu ofert,
     2) zakupy gruntów,
     3) działalność gospodarczą,
     4) pokrycie kosztów utrzymania biura podmiotów programu, z wyłączeniem bezpośrednich kosztów związanych z realizacją zadania,
     5) działalność partii politycznych,
     6) działalność związków zawodowych, organizacji pracodawców i samorządów zawodowych,
     7) działalność fundacji utworzonych przez partie polityczne,
     8) uregulowanie wcześniej poniesionych wydatków.

  VI. Termin składania ofert.
  1. Wyznacza się termin składania ofert:
  A. od dnia 5.04.2013r. do dnia 25.04.2013r. do godz. 15.30
  B. od dnia 5.04.2013r. do dnia 25.04.2013r. do godz. 15.30
  Oferty, które zostaną złożone po tym terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie i zostaną zwrócone oferentowi bez otwierania.
  2. Oferty należy składać za pośrednictwem poczty lub osobiście na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy Spytkowice, ul. Zamkowa 12, 34-116 Spytkowice pok. nr 1 parter.
  3. Oferty powinny być złożone w 1 egzemplarzu w zamkniętej kopercie z napisem "Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego..." (należy podać nazwę zadania publicznego wskazanego w ogłoszeniu, w ramach, którego składana jest oferta).
  Na kopercie musi być umieszczona nazwa oferenta oraz jego adres zwrotny.
  4. Oferty należy składać na druku według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 roku Nr 6 poz.25).
  Druki można pobierać na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy Spytkowice, ul. Zamkowa 12, 34-116 Spytkowice pok. nr 1 parter, ze strony internetowej www.spytkowice.net.pl zakładka - ogłoszenia i Biuletynu Informacji Publicznej zakładka - zamówienia publiczne i ogłoszenia - ogłoszenia różne.
  5. Do oferty na realizację zadań należy dołączyć następujące dokumenty:
     1) kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji,
     2) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru - dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta/ów,
  6. Kserokopie dokumentów winny być potwierdzone "za zgodność z oryginałem" przez osobę uprawnioną do reprezentowania organizacji.
  7. Oferta winna być podpisana przez upoważnione osoby zgodnie z odpisem Krajowego Rejestru Sądowego, innym rejestrem lub udzielonym pełnomocnictwem.

  VII. Termin, kryteria i tryb wyboru oferty.
  1. Wybór ofert nastąpi w ciągu 7 dni od daty upływu terminu składania ofert.
  2. Oferty złożone na niewłaściwych drukach, niekompletne, lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.
  3. Przy wyborze oferty brane będą pod uwagę następujące kryteria:
     1) zgodność działalności statutowej organizacji ze zlecanym zadaniem oraz działalność na rzecz gminy lub jej mieszkańców,
     2) ocena możliwości i jakości realizacji zadania,
     3) minimalizowanie kosztów i maksymalna efektywność wykorzystania środków,
     4) dotychczasowa działalność organizacji zawarta we wniosku,
     5) dotychczasowa współpraca z samorządem,
     6) posiadane zasoby materialne i kadrowe,
     7) nowatorstwo metod działania.
  4. Złożone oferty będą rozpatrywane pod względem formalnym, oceniane i kwalifikowane przez Komisję Konkursową.
  5. W przypadku gdy na konkurs wpłynie oferta, która nie zawiera pełnych informacji nie mających wpływu na wynik konkursu, Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do uzupełnienia tych braków przez oferenta w terminie 3 dni od daty powiadomienia podmiotu o zaistniałym fakcie.
  6. Decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmuje Wójt Gminy Spytkowice.

  VIII. W roku 2012 na wsparcie realizacji zadań przeznaczono środki finansowe jak niżej:
  A. 10.000,00 zł.
  B. 10.000,00 zł.


  Załączniki do pobrania:
  Druk oferty

  Wzór sprawozdania

  UCHWAŁA NR XXVII/184/12 RADY GMINY SPYTKOWICE z dnia 21 listopada 2012 r.w sprawie: uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Spytkowice w 2013 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

  WÓJT GMINY SPYTKOWICE
  - MARIUSZ KRYSTIAN-  WYNIKI KONSULTACJI
  przeprowadzonych w dniach 4 - 17 grudnia br. konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w przedmiocie projektów:
  - Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Spytkowice na 2013 rok,
  - Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Spytkowice na 2013 rok.


  Konsultacje przeprowadzono na podstawie:
  1. Uchwały Rady Gminy Spytkowice Nr XLIII/ 315/10 z dnia 14 września 2010 roku w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,
  2. Zarządzenia Wójta Gminy Nr 295/2012 z dnia 3 grudnia 2012 roku w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w przedmiocie projektów:
  - Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Spytkowice na 2013 r.,
  - Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Spytkowice na 2013 r.

  Konsultacje przeprowadzono w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie o projektach Gminnych Programów Profilaktyki na 2013 rok.
  Konsultacje przeprowadzono w formie umieszczenia w dniach 4- 17 grudzień br. projektów Gminnych Programów Profilaktyki na 2013 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i formularza do konsultacji: - w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce: "zamówienia publiczne i ogłoszenia - ogłoszenia różne ",
  - na stronie internetowej Gminy w zakładce: "organizacje pozarządowe",
  - tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, ul. Zamkowa 12.
  - u Pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych - stanowiska odpowiedzialnego za przeprowadzenie konsultacji - pok. nr 20, tel.: 33/8791 - 820 wew. 38.

  Informację o planowanych konsultacjach zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu 3 dni przed terminem ich rozpoczęcia - od dnia 28 listopada br.

  Pisemne opinie, uwagi i wnioski do konsultowanych projektów można było składać na "Formularzu do konsultacji "w terminie do 17 grudnia 2012 r. za pośrednictwem poczty lub osobiście w Dzienniku Podawczym w Urzędzie Gminy Spytkowice 34 - 116 Spytkowice, ul. Zamkowa 12.

  W związku z tym , iż w wyznaczonym terminie konsultacji żadna z organizacji nie zgłosiła pisemnych opinii, uwag i wniosków do projektów Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Spytkowice na 2013 rok i projektu Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Spytkowice na 2013 rok.
  Wójt Gminy uznał za zasadne uchwalenie "Gminnych Programów Profilaktyki" w wersji poddanej przez Wójta Gminy do konsultacji i przyjęcie projektów uchwał w tejże wersji przez Rady Gminy.


  WÓJT GMINY SPYTKOWICE
  - MARIUSZ KRYSTIAN-  INFORMACJA O OTWARTYM KONKURSIE OFERT  Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zdań publicznych Województwa Małopolskiego z obszaru pomocy społecznej, w zakresie wspierania funkcjonowania społecznego oraz przeciwdziałania wykluczeniu osób starszych.
  W ramach konkursu przewiduje się wspieranie zadań polegających na wspieraniu funkcjonowania społecznego osób starszych oraz przeciwdziałania wykluczeniu osób starszych.
  Na powyższe zadania w budżecie Województwa Małopolskiego na rok 2013 przeznaczono środki do kwoty ogółem 500 000 zł.

  Oferty na realizację zadań można składać w terminie do 11 marca 2013 r. do godz. 12.00

  Szczegółowe informacje dotyczące konkursu dostępne są na stronie internetowej ROPS, w zakładce "organizacje pozarządowe/otwarte konkursy ofert": http://www.rops.krakow.pl

  Zapraszamy na spotkanie informacyjne w dniu 22 lutego 2013r. o godzinie 10.00 w sali 106 ( Ip) Urzędu Marszałkowskiego przy ul. Wielickiej 72 . Zgłosznia udziału przyjmowane są do wyczerpania miejsc pod nr tel. 12 422 06 36 wew. 21.

  Załączniki:
  Regulamin Konkursu
  Wzór formularza oferty
  Wzór Umowy
  Wzór sprawozdania końcowego


  Informacja o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie: określenia warunków oraz trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania  Wójt Gminy Spytkowice informuje, iż w dniach: od 8 lutego do 21 lutego 2013 roku zostaną przeprowadzone konsultacje projektu uchwały w sprawie: określenia warunków oraz trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działającymi na terenie Gminy Spytkowice lub na rzecz jej mieszkańców.

  Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Konsultacje przeprowadzane są w formie umieszczenia projektu uchwały i formularza do konsultacji:
  a) w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce: "zamówienia publiczne i ogłoszenia - ogłoszenia różne ",
  b) na stronie internetowej Gminy w zakładce: "organizacje pozarządowe",
  c) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, ul. Zamkowa 12.
  d) W Referacie Ogólno - Organizacyjnym - stanowisko odpowiedzialne za przeprowadzenie konsultacji - pok. nr 20, tel.: 33/8791 - 820 wew. 38.

  Zapraszam organizacje pozarządowe do zgłaszania pisemnych opinii, uwag i wniosków do projektu uchwały w terminie do dnia 21 lutego 2013 roku za pośrednictwem poczty lub osobiście na Dzienniku Podawczym w Urzędzie Gminy Spytkowice 34 - 116 Spytkowice, ul. Zamkowa 12.
  Propozycje należy wnosić na "Formularzu do konsultacji".

  WÓJT GMINY
  - mgr Mariusz Krystian-  Informacje dodatkowe:
  1. Uwagi i wnioski do projektów aktów prawa miejscowego mogą być wnoszone przez osoby uprawnione do reprezentacji organizacji i podmiotów.
  2. Do uwag i wniosków należy dołączyć dokumenty określające przedmiot statutowej działalności organizacji i podmiotów oraz dokumenty potwierdzające prawo do reprezentowania organizacji przez osobę składającą uwagi i wnioski (np. statut organizacji, odpis z właściwego rejestru).
  3. Uwagi i wnioski złożone po terminie określonym w informacji o konsultacjach oraz niespełniające wymogów formalnych pozostawia się bez rozpatrzenia, bez wzywania do ich uzupełnienia.
  4. Odpowiedź zwrotna co do rozpatrzenia uwag będzie udzielana organizacjom i podmiotom w zakresie zgłaszanych uwag za pomocą formy pisemnej tj. formularza do konsultacji, pod warunkiem, że formularz będzie kompletnie wypełniony, podpisany przez uprawnione do reprezentacji osoby oraz złożony w terminie.

  ZAŁĄCZNIKI:
  Formularz do konsultacji
  Projekt uchwały


  Informacja o planowanych konsultacjach z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie: określenia warunków oraz trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania  Wójt Gminy Spytkowice informuje, iż w dniach: od 8 lutego do 21 lutego 2013 roku zostaną przeprowadzone konsultacje projektu uchwały w sprawie: określenia warunków oraz trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działającymi na terenie Gminy Spytkowice lub na rzecz jej mieszkańców.

  Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

  Konsultacje przeprowadzane są w formie umieszczenia projektu uchwały i formularza do konsultacji:
  - w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce: "zamówienia publiczne i ogłoszenia - ogłoszenia różne ",
  - - na stronie internetowej Gminy w zakładce: "organizacje pozarządowe",
  - na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, ul. Zamkowa 12.
  - W Referacie Ogólno - Organizacyjnym - stanowisko odpowiedzialne za przeprowadzenie konsultacji - pok. nr 20, tel.: 33/8791 - 820 wew. 38.

  Zapraszam organizacje pozarządowe do zgłaszania pisemnych opinii, uwag i wniosków do projektu uchwały w terminie do dnia 21 lutego 2013 roku za pośrednictwem poczty lub osobiście na Dzienniku Podawczym w Urzędzie Gminy Spytkowice 34 - 116 Spytkowice, ul. Zamkowa 12. Propozycje należy wnosić na "Formularzu do konsultacji".

  WÓJT GMINY
  - mgr Mariusz Krystian-  Informacje dodatkowe:
  1. Uwagi i wnioski do projektów aktów prawa miejscowego mogą być wnoszone przez osoby uprawnione do reprezentacji organizacji i podmiotów.
  2. Do uwag i wniosków należy dołączyć dokumenty określające przedmiot statutowej działalności organizacji i podmiotów oraz dokumenty potwierdzające prawo do reprezentowania organizacji przez osobę składającą uwagi i wnioski (np. statut organizacji, odpis z właściwego rejestru).
  3. Uwagi i wnioski złożone po terminie określonym w informacji o konsultacjach oraz niespełniające wymogów formalnych pozostawia się bez rozpatrzenia, bez wzywania do ich uzupełnienia.
  4. Odpowiedź zwrotna co do rozpatrzenia uwag będzie udzielana organizacjom i podmiotom w zakresie zgłaszanych uwag za pomocą formy pisemnej tj. formularza do konsultacji, pod warunkiem, że formularz będzie kompletnie wypełniony, podpisany przez uprawnione do reprezentacji osoby oraz złożony w terminie.


  WYNIKI KONSULTACJI

  przeprowadzonych w dniach 4 - 17 grudnia br. konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w przedmiocie projektów:
  - Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Spytkowice na 2013 rok,
  - Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Spytkowice na 2013 rok.


  Konsultacje przeprowadzono na podstawie:
  1. Uchwały Rady Gminy Spytkowice Nr XLIII/ 315/10 z dnia 14 września 2010 roku w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,
  2. Zarządzenia Wójta Gminy Nr 295/2012 z dnia 3 grudnia 2012 roku w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w przedmiocie projektów:
  - Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Spytkowice na 2013 r.,
  - Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Spytkowice na 2013 r.

  Konsultacje przeprowadzono w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie o projektach Gminnych Programów Profilaktyki na 2013 rok.

  Konsultacje przeprowadzono w formie umieszczenia w dniach 4- 17 grudzień br. projektów Gminnych Programów Profilaktyki na 2013 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i formularza do konsultacji:

  - w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce: "zamówienia publiczne i ogłoszenia - ogłoszenia różne ",
  - na stronie internetowej Gminy w zakładce: "organizacje pozarządowe",
  - tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, ul. Zamkowa 12.
  - u Pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych - stanowiska odpowiedzialnego za przeprowadzenie konsultacji - pok. nr 20, tel.: 33/8791 - 820 wew. 38.

  Informację o planowanych konsultacjach zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu 3 dni przed terminem ich rozpoczęcia - od dnia 28 listopada br.

  Pisemne opinie, uwagi i wnioski do konsultowanych projektów można było składać na "Formularzu do konsultacji "w terminie do 17 grudnia 2012 r. za pośrednictwem poczty lub osobiście w Dzienniku Podawczym w Urzędzie Gminy Spytkowice 34 - 116 Spytkowice, ul. Zamkowa 12.

  W związku z tym , iż w wyznaczonym terminie konsultacji żadna z organizacji nie zgłosiła pisemnych opinii, uwag i wniosków do projektów Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Spytkowice na 2013 rok i projektu Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Spytkowice na 2013 rok Wójt Gminy uznał za zasadne uchwalenie "Gminnych Programów Profilaktyki" w wersji poddanej przez Wójta Gminy do konsultacji i przyjęcie projektów uchwał w tejże wersji przez Rady Gminy.

  W Ó J T
  mgr Mariusz Krystian  Informacja o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w przedmiocie projektów:

  - Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Spytkowice na 2013 rok,
  - Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Spytkowice na 2013 rok.


  Wójt Gminy Spytkowice informuje, iż w dniach: od 4 grudnia do 17 grudnia 2012 roku zostaną przeprowadzone konsultacje projektów :

  1) Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Spytkowice na 2013 rok.
  2) Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Spytkowice na 2013 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działającymi na terenie Gminy Spytkowice lub na rzecz jej mieszkańców.

  Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie o projektach innych Programów Profilaktyki na 2013 rok.

  Konsultacje przeprowadzane są w formie umieszczenia projektów Gminnych Programów Profilaktyki na 2013 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i formularza do konsultacji:

  - w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce: "zamówienia publiczne i ogłoszenia - ogłoszenia różne ",
  - na stronie internetowej Gminy w zakładce: "organizacje pozarządowe",
  - tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, ul. Zamkowa 12.
  - u Pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych - stanowiska odpowiedzialnego za przeprowadzenie konsultacji - pok. nr 20, tel.: 33/8791 - 820 wew. 38.

  Zapraszam organizacje pozarządowe do zgłaszania pisemnych opinii, uwag i wniosków do projektów Gminnych Programów Profilaktyki na 2013 rok w terminie do dnia 17 grudnia 2012 roku za pośrednictwem poczty lub osobiście w Dzienniku Podawczym w Urzędzie Gminy Spytkowice 34 - 116 Spytkowice, ul. Zamkowa 12.
  Propozycje należy wnosić na "Formularzach do konsultacji".

  WÓJT     
  -MARIUSZ KRYSTIAN-  Informacje dodatkowe:
  1. Uwagi i wnioski do projektów aktów prawa miejscowego mogą być wnoszone przez osoby uprawnione do reprezentacji organizacji i podmiotów.
  2. Do uwag i wniosków należy dołączyć dokumenty określające przedmiot statutowej działalności organizacji i podmiotów oraz dokumenty potwierdzające prawo do reprezentowania organizacji przez osobę składającą uwagi i wnioski. (np. statut organizacji, odpis z właściwego rejestru).
  3. Uwagi i wnioski złożone po terminie określonym w informacji o konsultacjach oraz nie spełniające wymogów formalnych pozostawia się bez rozpatrzenia, bez wzywania do ich uzupełnienia.
  4. Odpowiedź zwrotna co do rozpatrzenia uwag będzie udzielana organizacjom i podmiotom w zakresie zgłaszanych uwag za pomocą formy pisemnej tj. formularza do konsultacji, pod warunkiem, że formularz będzie kompletnie wypełniony, podpisany przez uprawnione do reprezentacji osoby oraz złożony w terminie.

  ZAŁĄCZNIKI:
  FORMULARZE do konsultacji projektu

  Założenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Spytkowice na 2013 rok

  Założenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Spytkowice na 2013 rok  Informacja o planowanym przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w przedmiocie projektów:

  - Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Spytkowice na 2013 rok,
  - Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Spytkowice na 2013 rok.


  Wójt Gminy Spytkowice informuje, iż w dniach: od 4 grudnia do 17 grudnia 2012 roku zostaną przeprowadzone konsultacje projektów: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Spytkowice na 2013 rok oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Spytkowice na 2013 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działającymi na terenie Gminy Spytkowice lub na rzecz jej mieszkańców.

  Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie o projektach Gminnych Programów Profilaktyki na 2013 rok.

  Konsultacje przeprowadzane będą w formie umieszczenia projektów Gminnych Programów Profilaktyki na 2013 rok. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i formularza do konsultacji:
  - w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce: "zamówienia publiczne i ogłoszenia - ogłoszenia różne ",
  - na stronie internetowej Gminy w zakładce: "organizacje pozarządowe",
  - tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu,
  - u pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych - stanowisku odpowiedzialnemu za przeprowadzenie konsultacji - pok. nr 20, tel.: 33/8791 - 820 wew. 38.


  Zapraszam organizacje pozarządowe do zgłaszania pisemnych opinii, uwag i wniosków do projektów Gminnych Programów Profilaktyki na 2013 rok w terminie do dnia 17 grudnia 2012 roku za pośrednictwem poczty lub osobiście w Dzienniku Podawczym w Urzędzie Gminy Spytkowice 34 - 116 Spytkowice, ul. Zamkowa 12. Propozycje należy wnosić na "Formularzach do konsultacji".

  WÓJT     
  -MARIUSZ KRYSTIAN-

  Informacje dodatkowe:
  1. Uwagi i wnioski do projektów aktów prawa miejscowego mogą być wnoszone przez osoby uprawnione do reprezentacji organizacji i podmiotów.
  2. Do uwag i wniosków należy dołączyć dokumenty określające przedmiot statutowej działalności organizacji i podmiotów oraz dokumenty potwierdzające prawo do reprezentowania organizacji przez osobę składającą uwagi i wnioski. ( np. statut organizacji, odpis z właściwego rejestru).
  3. Uwagi i wnioski złożone po terminie określonym w informacji o konsultacjach oraz nie spełniające wymogów formalnych pozostawia się bez rozpatrzenia, bez wzywania do ich uzupełnienia.
  4. Odpowiedź zwrotna co do rozpatrzenia uwag będzie udzielana organizacjom i podmiotom w zakresie zgłaszanych uwag za pomocą formy pisemnej tj. formularza do konsultacji, pod warunkiem, że formularz będzie kompletnie wypełniony, podpisany przez uprawnione do reprezentacji osoby oraz złożony w terminie.


  WYNIKI KONSULTACJI

  przeprowadzonych w dniach 15 - 29 październik br. z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w przedmiocie projektów uchwał w sprawie:
  - uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Spytkowice w 2013 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
  - określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Spytkowice.


  Konsultacje przeprowadzono na podstawie:
  1. Uchwały Rady Gminy Spytkowice Nr XLIII/315/10 z dnia 14 września 2010 roku w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,
  2. Zarządzenia Wójta Gminy Nr 268/2012 z dnia 9 października 2012 roku w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w przedmiocie projektów uchwał w sprawie:
  - uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Spytkowice w 2013 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
  - określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Spytkowice.

  Konsultacje przeprowadzono się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie o w/w projektach uchwał.

  Konsultacje przeprowadzono w formie umieszczenia w dniach 15 - 29 październik br. w/w projektów uchwał w:
  - w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce: "zamówienia publiczne i ogłoszenia - ogłoszenia różne ",
  - na stronie internetowej Gminy w zakładce: "organizacje pozarządowe" oraz w zakładce "ogłoszenia",
  - tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu,
  - Referacie Spraw Obywatelskich Urzędu - stanowisko odpowiedzialne za przeprowadzenie konsultacji - pok. nr 23, tel.: 33/8791 - 820 wew. 48.

  Pisemne opinie, uwagi i wnioski do w/w projektów uchwał można było składać na "Formularzu do konsultacji" w terminie do dnia 29 października br. za pośrednictwem poczty lub osobiście na Dzienniku Podawczym w Urzędzie Gminy Spytkowice 34-116 Spytkowice ul. Zamkowa 12.
  W wyznaczonym terminie konsultacji żadna z organizacji nie zgłosiła pisemnych opinii, uwag i wniosków do w/w projektów uchwał, co oznacza rezygnację z ich wyrażenia.


  Informacja
  o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w przedmiocie projektu uchwał w sprawie:
 • - uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Spytkowice w 2013 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 • określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Spytkowice.


 • Wójt Gminy Spytkowice informuje, iż w dniach: od 15.10.2012 r. do 29.10.2012 r. zostaną przeprowadzone konsultacje projektów uchwał w sprawie:

 • - uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Spytkowice w 2013 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 • - określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Spytkowice,
 • z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działającymi na terenie Gminy Spytkowice lub na rzecz jej mieszkańców.

  Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

  Konsultacje przeprowadzane są w formie umieszczenia projektów uchwał i formularza do konsultacji:
  a) w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce: "zamówienia publiczne i ogłoszenia - ogłoszenia różne ",
  b) na stronie internetowej Gminy w zakładce: "organizacje pozarządowe",
  c) tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu,
  d) Referacie Spraw Obywatelskich Urzędu - stanowisko odpowiedzialne za przeprowadzenie konsultacji - pok. nr 23, tel.: 33/8791 - 820 wew. 48.

  Zapraszam organizacje pozarządowe do zgłaszania pisemnych opinii, uwag i wniosków w terminie do dnia 29.10.2012 roku za pośrednictwem poczty lub osobiście na Dzienniku Podawczym w Urzędzie Gminy Spytkowice 34 - 116 Spytkowice, ul. Zamkowa 12.

  Propozycje należy wnosić na "Formularzach do konsultacji".


  Informacje dodatkowe:
  1. Uwagi i wnioski do projektów aktów prawa miejscowego mogą być wnoszone przez osoby uprawnione do reprezentacji organizacji i podmiotów.
  2. Do uwag i wniosków należy dołączyć dokumenty określające przedmiot statutowej działalności organizacji i podmiotów oraz dokumenty potwierdzające prawo do reprezentowania organizacji przez osobę składającą uwagi i wnioski. ( np. statut organizacji, odpis z właściwego rejestru).
  3. Uwagi i wnioski złożone po terminie określonym w informacji o konsultacjach oraz nie spełniające wymogów formalnych pozostawia się bez rozpatrzenia, bez wzywania do ich uzupełnienia.
  4. Odpowiedź zwrotna co do rozpatrzenia uwag będzie udzielana organizacjom i podmiotom w zakresie zgłaszanych uwag za pomocą formy pisemnej tj. formularza do konsultacji, pod warunkiem, że formularz będzie kompletnie wypełniony, podpisany przez uprawnione do reprezentacji osoby oraz złożony w terminie.

  Formularz do konsultacji Rocznego Programu Współpracy 2013r.
  Projekt rocznego programu współpracy 2013.
  Formularz do konsultacji uchwały o sporcie.
  Projekt uchwały o sporcie.

  W Ó J T
  mgr Mariusz Krystian  Informacja o planowanym przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w przedmiocie projektu uchwał w sprawie:
 • uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Spytkowice w 2013 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 • określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Spytkowice.


 • Wójt Gminy Spytkowice informuje, iż w dniach: od 15 października do 29 października 2012 roku zostaną przeprowadzone konsultacje projektów uchwał w sprawie:
  - uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Spytkowice w 2013 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
  - określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Spytkowice, z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działającymi na terenie Gminy Spytkowice lub na rzecz jej mieszkańców.

  Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

  Konsultacje przeprowadzone będą w formie umieszczenia projektów uchwał i formularza do konsultacji:

 • w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce: "zamówienia publiczne i ogłoszenia - ogłoszenia różne ",
 • na stronie internetowej Gminy w zakładce: "organizacje pozarządowe",
 • tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu,
 • Referacie Spraw Obywatelskich Urzędu - stanowisko odpowiedzialne za przeprowadzenie konsultacji - pok. nr 23, tel.: 33/8791 - 820 wew. 48.

  Zapraszam organizacje pozarządowe do zgłaszania pisemnych opinii, uwag i wniosków dotyczących w/w projektów uchwał w terminie do dnia 29 października 2012r. za pośrednictwem poczty lub osobiście na Dzienniku Podawczym w Urzędzie Gminy Spytkowice 34 - 116 Spytkowice, ul. Zamkowa 12.

  Propozycje należy wnosić na "Formularzach do konsultacji".

  Projekty w/w uchwał oraz "Formularze do konsultacji" będą zamieszczone w BIP, na stronie www oraz na tablicy ogłoszeń od dnia 29 października br.

  Informacje dodatkowe:
  1. Uwagi i wnioski do projektów aktów prawa miejscowego mogą być wnoszone przez osoby uprawnione do reprezentacji organizacji i podmiotów.
  2. Do uwag i wniosków należy dołączyć dokumenty określające przedmiot statutowej działalności organizacji i podmiotów oraz dokumenty potwierdzające prawo do reprezentowania organizacji przez osobę składającą uwagi i wnioski. ( np. statut organizacji, odpis z właściwego rejestru).
  3. Uwagi i wnioski złożone po terminie określonym w informacji o konsultacjach oraz nie spełniające wymogów formalnych pozostawia się bez rozpatrzenia, bez wzywania do ich uzupełnienia.

 • 4. Odpowiedź zwrotna co do rozpatrzenia uwag będzie udzielana organizacjom i podmiotom w zakresie zgłaszanych uwag za pomocą formy pisemnej tj. formularza do konsultacji, pod warunkiem, że formularz będzie kompletnie wypełniony, podpisany przez uprawnione do reprezentacji osoby oraz złożony w terminie.


  ZAPROSZENIE

  Fundacja Stańczyka zaprasza na tutoring prawny w ramach projektu "NGO 2.0 i PRAWO".

  Tutoring prawny to, rodzaj opieki prawnej nad organizacją pozarządową, który daje możliwość nie tylko rozwiązywania bieżących problemów organizacji, lecz również uzyskania przez jej członków umiejętności prawnych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania NGO. Nacisk położony jest tu przede wszystkim na wymiar edukacyjny i służy usamodzielnianiu się organizacji.

  Najważniejszym, formalnym kryterium uczestnictwa w projekcie będzie data rejestracji organizacji - po 1 stycznia 2011.
  Liczba miejsc: 5 organizacji.
  Termin nadsyłania zgłoszeń: 15 czerwca - 2 lipca 2012

  Link do formularze rekrutacyjnego: Formularz

  Projekt dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
  Informacji na temat projektu udziela: Anna Oborska, koordynatorka projektu NGO 2.0 i PRAWO, tel. +48 506 898 804, mail: anna.oborska@fimo.org.pl


  Informacja o możliwości składania uwag do oferty na realizację zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. "Utworzenie miejsca pamięci Sługi Bożego Ojca Rudolfa Warzechy OCD, wywodzącego się z terenu Gminy Spytkowice". złożonej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Ojca Rudolfa Warzechy OCD" w Wadowicach.

  W dniu 17 kwietnia 2012 r. Stowarzyszenie Przyjaciół Ojca Rudolfa Warzechy OCD w Wadowicach złożyło do Wójta Gminy Spytkowice ofertę o wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. "Utworzenie miejsca pamięci Sługi Bożego Ojca Rudolfa Warzechy OCD wywodzącego się z terenu Gminy Spytkowice".
  Analiza w/w dokumentów wykazała, że:
  1. Oferta złożona przez Stowarzyszenie do Urzędu Gminy w dniu 17 kwietnia br. spełnia warunki formalne wynikające z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z póź. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011r. Nr 6, poz. 25).

  2. Zgodnie z art. 19a znowelizowanej ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3. ust. 3 w/w ustawy mają prawo złożyć ofertę o zlecenie realizacji zadania, a organ wykonawczy może zlecić jego wykonanie z pominięciem otwartego konkursu ofert. Muszą jednak być spełnione następujące warunki:
  - wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie może przekroczyć kwoty 10.000 zł,
  - zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni,
  - wysokość środków finansowych przyznanych przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego w trybie, o którym mowa w ust. 1, nie może przekroczyć 20% dotacji planowanych w roku budżetowym na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3. w/w ustawy.

  Złożona oferta Stowarzyszenia, spełnia łącznie powyższe warunki.

  3. Przedmiotem zadania publicznego jest utworzenie miejsca pamięci Sługi Bożego Ojca Rudolfa Warzechy OCD, wywodzącego się z terenu Gminy Spytkowice, z miejscowości Bachowice, celem zachowania pamięci o Jego życiu kapłańskim oraz promowanie i rozszerzanie idei i doświadczeń pozostawionych przez Ojca.
  Cele szczegółowe i zakładane rezultaty zadania :
  • zachowanie pamięci po zmarłym Ojcu Rudolfie Warzecha,
  • popularyzacja osoby oraz idei głoszonych przez Ojca Rudolfa Warzechę,
  • zebranie i udostępnienie zwiedzającym pamiątek, eksponatów, zdjęć, publikacji Ojca i o Ojcu, książek o Ojcu, świadectw wiernych, które spotkały Ojca, kazań wypowiedzianych na spotkaniach modlitewnych , artykułów z różnych czasopism,
  • odpowiednie zabezpieczenie pamiątek po Ojcu, celem ich należytego zachowania dla obecnych i przyszłych pokoleń,
  • rozszerzenie grona ludzi, którzy chcą poznać życie i zasługi Ojca Rudolfa oraz świadectwa Jego wiary,
  • promowanie Gminy Spytkowice i jej dziedzictwa kulturowego,
  • propagowanie postawy pomocy i życzliwości dla wszystkich ludzi niezależnie od wyznania, statusu społecznego, które były jednymi z wielu cnót Ojca,
  • nawiązanie kontaktów z osobami, które znały osobiście i spotkały na swej życiowej drodze Ojca Rudolfa, utrzymanie z nimi stałego kontakt w celu wzbogacenia wiedzy o życiu i działalności Ojca,
  • trwałe zachowanie wspomnienia i pamięć po Ojcu.


  4. W ramach zadania publicznego zostaną przeprowadzone działania

  5.
  • Opracowanie projektu planowego do utworzenia miejsca pamięci.
  • Zebranie pamiątek, ich opisanie, dokonanie ich selekcji celem ich umieszczenia w gablotach.
  • Zakup ram aluminiowych ze szkłem do powieszenia na ścianach.
  • Zakup gablot drewnianych, szklonych z podświetleniem ledowym,z zabezpieczeniem na zamki, w których zostaną wyłożone poszczególne eksponaty.
  • Wykonanie oświetlenia punktowego.
  • Wykonanie tła muzycznego.
  • Umieszczenie ekspozycji w poszczególnych ramach i gablotach.
  • Przygotowanie programu uroczystości otwarcia miejsca pamięci Ojca Rudolfa wraz z świętowaniem rodaków ze Spytkowic i wszystkich wiernych chcących wziąć udział w uroczystości poprzez organizację licznych konkursów, quizów z nagrodami, poświęconych Ojcu Rudolfowi,
  • Zaproszenie na uroczystość władz Kurii Metropolitalnej Krakowskiej, Województwa, Powiatu, Miasta Wadowice i Gminy Spytkowice.
  • Uroczyste otwarcie miejsca pamięci.


  6. Opisane zadanie zostało uzasadnione przez Stowarzyszenie w następujący sposób:
  "Poprzez utworzenie miejsca pamięci Stowarzyszenie chce nawiązywać kontakty z osobami, które znały osobiście i spotkały na swej życiowej drodze Ojca Rudolfa, a przez to utrzymać z nimi stały kontakt w celu wzbogacenia wiedzy o życiu i działalności Ojca. Miejsce pamięci Ojca byłoby szczególne, przede wszystkim dla mieszkańców Gminy Spytkowice, z której wywodził się Ojciec Rudolf. Urodził się w roku 1919 w Bachowicach, gdzie spędził okres dzieciństwa i młodości. Został ochrzczony w Kościele p.w. Św. Katarzyny w Spytkowicach. Zmarł w Wadowicach w dniu 27.02. 1997 r. w opinii świętości. Grób Jego znajduje się na cmentarzu parafialnym w Wadowicach. Od momentu przyjęcia habitu zakonnego do momentu swej śmierci pełnił posługę na ziemi krakowskiej i wadowickiej. Wielu mieszkańców Gminy Spytkowice znało Ojca osobiście, doświadczyło Jego dobra, wielu miało możliwość spotkać Go na swej drodze. Osoba Ojca Rudolfa jest dla nich wzorem do naśladowania. Obecnie, ani na terenie Gminy, ani na terenie Powiatu nie istnieje miejsce, w którym można by poznać życie Ojca, głoszone przez niego wartości i idee. Utworzone miejsce pamięci pozwoli na rozwój i promowanie lokalnej społeczności Gminy Spytkowice, dla której osoba i wartości głoszone przez Ojca Rudolfa winny być niewątpliwie ważnym dziedzictwem kulturowym. Powstanie takiego miejsca pozwoli na trwałe zachować wspomnienia i pamięć po Ojcu dla tych, którzy spotkali Go na swej drodze, a dla obecnego młodego pokolenia umożliwi bliskie poznanie jego osoby, historii życia oraz zgłębianie głoszonych wartości.".

  7. Wysokość wnioskowanych środków publicznych wynosi 10.000 zł (dziesięć tysięcy 00/100 złotych ).

  8. Realizacja w/w zadania jest zgodna z zadaniami publicznymi określonymi w art. 4 ust.1. pkt. 13 ustawy o pożytku publicznym i O wolontariacie oraz w Rocznym Programie Współpracy Gminy Spytkowice w 2012 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Uchwała XVI / 106/11 Rady Gminy Spytkowice z dnia 30 listopada 2011 r.) - działalność wspomagająca rozwój wspólnot społeczności lokalnych.

  9. Na podstawie art. 19a ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organ wykonawczy uznaje celowość realizacji zadania publicznego pod nazwą pn. "Utworzenie miejsca pamięci Sługi Bożego Ojca Rudolfa Warzechy OCD, wywodzącego się z terenu Gminy Spytkowice" opisanego w ofercie realizacji zadania publicznego złożonej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Ojca Rudolfa Warzechy w Wadowicach i tym samym zleca realizację zadania przyznając środki publiczne w wysokości 10.000,00 zł. (słownie: dziesięć tysięcy 00/100 złotych).

  10. Zgodnie z art. 19a ust. 4 w/w ustawy każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej Gminy może zgłosić uwagi dotyczące oferty.
  Uwagi można składać pisemnie w siedzibie Urzędu Gminy, 34 - 116 Spytkowice ul. Zamkowa 12 lub poprzez pocztę e-mail na adres: gmina@spytkowice.net.pl do dnia 29 kwietnia 2012 r.

  Załącznik:
  Oferta Stowarzyszenia Przyjaciół Ojca Rudolfa Warzechy OCD w Wadowicach
  O G Ł O S Z E N I E

  w spawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Spytkowice w 2012 roku

  Wójt Gminy przedstawia poniżej wykaz ofert i realizujących je podmiotów, którym udziela się dotacji na wsparcie realizowanych działań w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Spytkowice w 2012 roku:

  A. WYPOCZYNEK DZIECI I MŁODZIEŻY

  Ludowy Klub Sportowy "ASTRA" Spytkowice6.500 zł.
  Ochotnicza Straż Pożarna w Bachowicach 2.000 zł.
  Międzyszkolny Klub Kajakowy Łączany 1.500 zł.
  RAZEM10.000 zł.


  B. PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM

  Stowarzyszenie Przyjaciół Ryczowa i Półwsi6.000 zł.
  Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych
  "DAĆ SZANSĘ" Wadowice
  4.000 zł.
  RAZEM10.000 zł.


  Każdy w terminie 30 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu, może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty.

  Z wyżej wymienionymi podmiotami zostanie zawarta umowa określająca zakres i warunki realizacji zadań publicznych.

  WÓJT GMINY SPYTKOWICE
  mgr Mariusz Krystian

  Zarząd Województwa Małopolskiego podjął projekt uchwały w sprawie: ustanowienia obrębów ochronnych na śródlądowych wodach powierzchniowych województwa małopolskiego.

  Powyższy projekt został skierowany do konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

  W terminie do dnia 19 kwietnia 2012 roku istnieje możliwość zgłaszania uwag i wniosków do niniejszego projektu uchwały w formie elektronicznej na adres: ausa@malopolska.mw.gov.pl lub pisemnie na adres: Departament Środowiska, Rolnictwa i Geodezji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, 30 - 017 Kraków, ul. Racławicka 56.

  Projekt dostępny na stronie:    Projekt zarządzenia

  Wójt Gminy Spytkowice ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2012 roku


  I. Postanowienia ogólne:
  1. Konkurs odbędzie się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.).
  2. Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych w zakresie:
      A. Wypoczynku dzieci i młodzieży,
      B. Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
  3. Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

  II. Rodzaje zadań:
  A. Wypoczynek dzieci i młodzieży - organizowanie wypoczynku letniego i zimowego, jako zagospodarowanie czasu wolnego oraz aktywizacja dzieci i młodzieży z terenu gminy.
  B. Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - organizowanie imprez i kampanii profilaktycznych, sportowych, edukacyjnych i kulturalnych oraz podejmowanie działań profilaktycznych mających na celu zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, stworzenie alternatywy dla alkoholu i innych używek oraz bezpośrednia aktywność i zaangażowanie uczestników w życie kulturalne gminy oraz prowadzenie pozaszkolnej profilaktyki środowiskowej poprzez organizowanie zajęć profilaktycznych w świetlicach integracyjnych, środowiskowych w zakresie zagospodarowania czasu wolnego oraz aktywizację społeczną dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych.

  III. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie realizacji zadań w 2012r.:
      A. 10.000,00 zł.
      B. 10.000,00 zł.


  IV. Zasady przyznawania dotacji:
  1. Zasady przyznania dotacji na realizację przedmiotowych zadań określają przepisy:
      a) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie(tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 234 poz.1536 z późn.zm.)
      b) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.)
  2. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania reguluje umowa pomiędzy Wójtem Gminy Spytkowice, a organizacją wnioskującą.
  3. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku wnioskodawca może przyjąć zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać swoją ofertę.
  4. W przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana - oferent ma obowiązek przedłożyć korektę kosztorysu projektu i harmonogramu realizacji zadania. W korekcie kosztorysu procentowy udział środków własnych nie może być niższy niż złożony w ofercie.
  5. Dotacja nie może stanowić więcej niż 80% kwoty całkowitej przeznaczonej na realizację zadania.
  6. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania otrzymają podmioty, których oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu konkursowym.
  7. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone według obowiązującego wzoru, w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.
  8. Przyjmuje się, że w wyniku przeprowadzonego konkursu może zostać wybrana więcej niż jedna oferta i Wójt Gminy Spytkowice może wspierać realizację zadania publicznego więcej niż jednego podmiotu (w takim przypadku zadanie publiczne realizowane jest przez kilka podmiotów, które uzyskają dofinansowanie na przeprowadzane przez siebie działania).

  V. Termin i warunki realizacji zadania:
  1. Zadanie winno być zrealizowanie w 2012 roku. Początek realizacji zadań opisanych w ofercie przypada nie wcześniej niż na dzień podpisania umowy. Zakończenie realizacji zadań przyjmuje się na dzień 31 grudnia 2012 roku.
  2. Dotowane z budżetu Gminy mogą być tylko zadania realizowane na terenie Gminy Spytkowice lub na rzecz jej mieszkańców, a działalność statutowa oferenta powinna być zgodna z dziedziną zlecanego zadania.
  3. Szczegółowe warunki realizacji zadania określa umowa.
  4. W trakcie realizacji zadania w ramach prowadzonego nadzoru merytorycznego zwraca się szczególną uwagę na:
      a) zgodne z przyjętym harmonogramem realizowanie zadań merytorycznych,
      b) zgodne z przeznaczeniem wykorzystanie przyznanych kwot dotacji,
      c) prawidłowe, rzetelne i terminowe sporządzenie rozliczeń finansowych i sprawozdań merytorycznych,
      d) dokonywanie zmian rzeczowych i finansowych wyłącznie na podstawie pisemnych aneksów do umów,
      e) oszczędne i celowe wydatkowanie środków finansowych.
  5. Dotacja nie może być wykorzystana na:
      a) zadania i zakupy inwestycyjne nie związane z realizacją zadań publicznych będących przedmiotem otwartego konkursu ofert,
      b) zakupy gruntów,
      c) działalność gospodarczą,
      d) pokrycie kosztów utrzymania biura podmiotów programu, z wyłączeniem bezpośrednich kosztów związanych z realizacją zadania,
      e) działalność partii politycznych,
      f) działalność związków zawodowych, organizacji pracodawców i samorządów zawodowych,
      g) działalność fundacji utworzonych przez partie polityczne,
      h) uregulowanie wcześniej poniesionych wydatków.

  VI. Termin składania ofert.
  1. Wyznacza się termin składania ofert:
      A. od dnia 22.03.2012r. do dnia 11.04.2012r. do godz. 17.00
      B. od dnia 22.03.2012r. do dnia 11.04.2012r. do godz. 17.00

  Oferty, które zostaną złożone po tym terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie i zostaną zwrócone oferentowi bez otwierania.
  2. Oferty należy składać za pośrednictwem poczty lub osobiście na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy Spytkowice, ul. Zamkowa 12, 34-116 Spytkowice pok. nr 1 parter.
  3. Oferty powinny być złożone w 1 egzemplarzu w zamkniętej kopercie z napisem "Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego..." (należy podać nazwę zadania publicznego wskazanego w ogłoszeniu, w ramach, którego składana jest oferta). Na kopercie musi być umieszczona nazwa oferenta oraz jego adres zwrotny.
  4. Oferty należy składać na druku według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 roku Nr 6 poz.25).
  Druki można pobierać na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy Spytkowice,ul. Zamkowa 12, 34-116 Spytkowice pok. nr 1 parter, ze strony internetowej www.spytkowice.net.pl zakładka - ogłoszenia i Biuletynu Informacji Publicznej zakładka - zamówienia publiczne i ogłoszenia - ogłoszenia różne.
  5. Do oferty na realizację zadań należy dołączyć następujące dokumenty:
      a) kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji,
      b) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru - dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(-ów),
  6. Kserokopie dokumentów winny być potwierdzone "za zgodność z oryginałem" przez osobę uprawnioną do reprezentowania organizacji.
  7. Oferta winna być podpisana przez upoważnione osoby zgodnie z odpisem Krajowego Rejestru Sądowego, innym rejestrem lub udzielonym pełnomocnictwem.

  VII. Termin, kryteria i tryb wyboru oferty.
  1. Wybór ofert nastąpi w ciągu 7 dni od daty upływu terminu składania ofert.
  2. Oferty złożone na niewłaściwych drukach, niekompletne, lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.
  3. Przy wyborze oferty brane będą pod uwagę następujące kryteria:
    1) zgodność działalności statutowej organizacji ze zlecanym zadaniem oraz działalność na rzecz gminy lub jej mieszkańców,
    2) ocena możliwości i jakości realizacji zadania,
    3) minimalizowanie kosztów i maksymalna efektywność wykorzystania środków,
    4) dotychczasowa działalność organizacji zawarta we wniosku,
    5) dotychczasowa współpraca z samorządem,
    6) posiadane zasoby materialne i kadrowe,
    7) nowatorstwo metod działania.
  4. Złożone oferty będą rozpatrywane pod względem formalnym, oceniane i kwalifikowane przez Komisję Konkursową.
  5. W przypadku gdy na konkurs wpłynie oferta, która nie zawiera pełnych informacji nie mających wpływu na wynik konkursu, Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do uzupełnienia tych braków przez oferenta w terminie 3 dni od daty powiadomienia podmiotu o zaistniałym fakcie.
  6. Decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmuje Wójt Gminy Spytkowice.

  VIII. W roku 2011 na wsparcie realizacji zadań przeznaczono środki finansowe jak niżej:
      A.10.000,00 zł.
      B.7.000,00 zł.  ZAŁĄCZNIKI:
  1.)  UCHWAŁA NR XVI/106/11 RADY GMINY SPYTKOWICE z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Spytkowice w 2012 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

  2.)  OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO - DRUK

  3.)  WZÓR - SPRAWOZDANIE

  WÓJT     
  Mariusz Krystian

  O G Ł O S Z E N I E

  w spawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Spytkowice w 2012 roku

  Wójt Gminy przedstawia poniżej wykaz ofert i realizujących je podmiotów, którym udziela się dotacji na wsparcie realizowanych działań w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Spytkowice w roku 2012:
  Nazwa zadaniaNazwa Oferenta, który otrzymał dotacjęPrzyznana kwota dotacji
  Wspieranie i upowszechnianie
  kultury fizycznej i sportu na terenie wsi:
  Spytkowice,
  Bachowice,
  Ryczów,
  Półwieś.

  Ludowy Klub Sportowy "ASTRA" Spytkowice37.000 zł.
  Ludowy Klub Sportowy "ORZEŁ" Ryczów 30.000 zł.
  Wiejski Klub Sportowy "VICTORIA" Półwieś14.000 zł.
  Ludowy Klub Sportowy "BOROWIK" Bachowice29.000 zł.
  RAZEM: 110.000 zł.


  Każdy w terminie 30 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu, może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty.

  Z wyżej wymienionymi podmiotami zostanie zawarta umowa określająca zakres i warunki realizacji zadań publicznych.
  Wójt Gminy Spytkowice
  ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2012 roku

  I. Postanowienia ogólne:
  1. Konkurs odbędzie się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.).
  2. Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych w zakresie:
  A. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
  3. Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

  II. Rodzaje zadań:
  A. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie wsi Spytkowice, Bachowice, Ryczów, Półwieś a w szczególności:
      a) promowanie kultury fizycznej i sportu poprzez organizowanie współzawodnictwa sportowego,
      b) propagowanie reakcji ruchowej, jako formy spędzania czasu wolnego, doskonalenie umiejętności sportowych,
      c) tworzenie odpowiednich warunków materialno-technicznych dla rozwoju reakcji ruchowej, udostępnienie bazy sportowo-rekreacyjnej,
      d) popularyzacja zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży poprzez tworzenie warunków do uprawiana sportu na terenie Gminy,
      e) szkolenie sportowe dzieci i młodzieży oraz organizacja imprez, zawodów, turniejów i rozgrywek sportowo - rekreacyjnych.

  III. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie realizacji zadań w 2012 r.:
  A.110.000,00 zł

  IV. Zasady przyznawania dotacji
  1. Zasady przyznania dotacji na realizację przedmiotowych zadań określają przepisy:
      a) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.).
      b) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.)
  2. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania reguluje umowa pomiędzy Wójtem Gminy Spytkowice a organizacją wnioskującą.
  3. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku wnioskodawca może przyjąć zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać swoją ofertę.
  4. W przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana - oferent ma obowiązek przedłożyć korektę kosztorysu projektu i harmonogramu realizacji zadania. W korekcie kosztorysu procentowy udział środków własnych nie może być niższy niż złożony w ofercie.
  5. Dotacja nie może stanowić więcej niż 80% kwoty całkowitej przeznaczonej na realizację zadania.
  6. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania otrzymają podmioty, których oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu konkursowym.
  7. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone według obowiązującego wzoru, w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.
  8. Przyjmuje się, że w wyniku przeprowadzonego konkursu może zostać wybrana więcej niż jedna oferta i Wójt Gminy Spytkowice może wspierać realizację zadania publicznego więcej niż jednego podmiotu (w takim przypadku zadanie publiczne realizowane jest przez kilka podmiotów, które uzyskają dofinansowanie na przeprowadzane przez siebie działania).

  V. Termin i warunki realizacji zadania.
  1. Zadanie winno być zrealizowanie w 2012 roku. Początek realizacji zadań opisanych w ofercie przypada nie wcześniej niż na dzień podpisania umowy. Zakończenie realizacji zadań przyjmuje się na dzień 31 grudnia 2012 roku.
  2. Dotowane z budżetu Gminy mogą być tylko zadania realizowane na terenie Gminy Spytkowice lub na rzecz jej mieszkańców, a działalność statutowa oferenta powinna być zgodna z dziedziną zlecanego zadania.
  3. Szczegółowe warunki realizacji zadania określa umowa.
  4. W trakcie realizacji zadania w ramach prowadzonego nadzoru merytorycznego zwraca się szczególną uwagę na:
      a) zgodne z przyjętym harmonogramem realizowanie zadań merytorycznych,
      b) zgodne z przeznaczeniem wykorzystanie przyznanych kwot dotacji,
      c) prawidłowe, rzetelne i terminowe sporządzenie rozliczeń finansowych i sprawozdań merytorycznych,
      d) dokonywanie zmian rzeczowych i finansowych wyłącznie na podstawie pisemnych aneksów do umów,
      e) oszczędne i celowe wydatkowanie środków finansowych.
  5. Dotacja nie może być wykorzystana na:
      a) zadania i zakupy inwestycyjne nie związane z realizacją zadań publicznych będących przedmiotem otwartego konkursu ofert,
      b) zakupy gruntów,
      c) działalność gospodarczą,
      d) pokrycie kosztów utrzymania biura podmiotów programu, z wyłączeniem bezpośrednich kosztów związanych z realizacją zadania,
      e) działalność partii politycznych,
      f) działalność związków zawodowych, organizacji pracodawców i samorządów zawodowych,
      g) działalność fundacji utworzonych przez partie polityczne,
      h) uregulowanie wcześniej poniesionych wydatków.

  VI. Termin składania ofert.
  1. Wyznacza się termin składania ofert:
  A. od dnia 25 stycznia 2012 r. do dnia 14 lutego 2012 r. do godz. 15.30
  Oferty, które zostaną złożone po tym terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie i zostaną zwrócone oferentowi bez otwierania. 2. Oferty należy składać za pośrednictwem poczty lub osobiście na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy Spytkowice, ul. Zamkowa 12, 34-116 Spytkowice pok. nr 1 parter.
  3. Oferty powinny być złożone w 1 egzemplarzu w zamkniętej kopercie z napisem "Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego…" (należy podać nazwę zadania publicznego wskazanego w ogłoszeniu, w ramach, którego składana jest oferta). Na kopercie musi być umieszczona nazwa oferenta oraz jego adres zwrotny.
  4. Oferty należy składać na druku według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 roku Nr 6 poz.25).
  Druki można pobierać na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy Spytkowice, ul. Zamkowa 12, 34-116 Spytkowice pok. nr 1 parter, ze strony internetowej www.spytkowice.net.pl zakładka - ogłoszenia i Biuletynu Informacji Publicznej zakładka - zamówienia publiczne i ogłoszenia - ogłoszenia różne. 5. Do oferty na realizację zadań należy dołączyć następujące dokumenty:
      a) kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji,
      b) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru - dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(-ów),

  6. Kserokopie dokumentów winny być potwierdzone "za zgodność z oryginałem" przez osobę uprawnioną do reprezentowania organizacji.
  7. Oferta winna być podpisana przez upoważnione osoby zgodnie z odpisem Krajowego Rejestru Sądowego, innym rejestrem lub udzielonym pełnomocnictwem.

  VII. Termin, kryteria i tryb wyboru oferty.
  1. Wybór ofert nastąpi w ciągu 7 dni od daty upływu terminu składania ofert.
  2. Oferty złożone na niewłaściwych drukach, niekompletne, lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.
  3. Przy wyborze oferty brane będą pod uwagę następujące kryteria:
      1) zgodność działalności statutowej organizacji ze zlecanym zadaniem oraz działalność na rzecz gminy lub jej mieszkańców,
      2) ocena możliwości i jakości realizacji zadania,
      3) minimalizowanie kosztów i maksymalna efektywność wykorzystania środków,
      4) dotychczasowa działalność organizacji zawarta we wniosku,
      5) dotychczasowa współpraca z samorządem,
      6) posiadane zasoby materialne i kadrowe,
      7) nowatorstwo metod działania.
  4. Złożone oferty będą rozpatrywane pod względem formalnym, oceniane i kwalifikowane przez Komisję Konkursową.
  5. W przypadku gdy na konkurs wpłynie oferta, która nie zawiera pełnych informacji nie mających wpływu na wynik konkursu, Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do uzupełnienia tych braków przez oferenta w terminie 3 dni od daty powiadomienia podmiotu o zaistniałym fakcie.
  6. Decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmuje Wójt Gminy Spytkowice.

  VIII. W roku 2011 na wsparcie realizacji zadań przeznaczono środki finansowe jak niżej:
  A.110.000,00 zł.

  ZAŁĄCZNIKI:

  UCHWAŁA NR XVI/106/11 RADY GMINY SPYTKOWICE z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Spytkowice w 2012 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

  DRUK OFERTY REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

  WZÓR SPRAWOZDANIA
  Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza Ogólnopolski Konkurs Grantowy w ramach Programu "Równać Szanse 2012" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Celem Programu jest wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży z terenów wiejskich i małych miast (do 20 000 mieszkańców) poprzez podnoszenie ich kompetencji i rozwój umiejętności społecznych.

  W Ogólnopolskim Konkursie Grantowym o dotacje do 40 000 zł na projekty trwające 15 miesięcy (pomiędzy 1 czerwca 2012 r. a 30 listopada 2013 r.) mogą ubiegać się organizacje pozarządowe (zarejestrowane w formie stowarzyszeń i fundacji) z terenów wiejskich i miast do 20 000 mieszkańców.

  Termin składania wniosków upływa 22 lutego 2012 roku.

  Informacje o konkursie i dostęp do formularza aplikacyjnego znajdują się na stronie internetowej: www.rownacszanse.pl
  WYNIKI KONSULTACJI


  przeprowadzonych w dniach 8- 21 grudnia br. konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w przedmiocie projektów:
  - uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Spytkowice na 2012 rok,
  - uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Spytkowice na 2012 rok


  Konsultacje przeprowadzono na podstawie:
  1)  Uchwały Rady Gminy Spytkowice Nr XLIII/ 315/10 z dnia 14 września 2010 roku w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,
  2)  Zarządzenia Wójta Gminy Nr 167/2011 z dnia 8 grudnia 2011 roku w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w przedmiocie projektów uchwał w sprawie:
  - uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Spytkowice na 2012 rok,
  - uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Spytkowice na 2012 rok.

  Konsultacje przeprowadzono w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie o w/w projektach uchwał.

  Konsultacje przeprowadzono w formie umieszczenia w dniach 8 - 21 grudnia br. w/w projektów uchwał w :

 • w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce: "zamówienia publiczne i ogłoszenia - ogłoszenia różne ",
 • na stronie internetowej Gminy w zakładce: "organizacje pozarządowe" oraz w zakładce " ogłoszenia",
 • tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu,
 • Referacie Ogólno Organizacyjnym Urzędu - komórce odpowiedzialnejza przeprowadzenie konsultacji - pok. nr 20, tel.: 33/8791 - 820 wew. 38.

  Pisemne opinie, uwagi i wnioski do w/w projektów uchwał można było składać na "Formularzu do konsultacji "w terminie do dnia 24 listopada br. za pośrednictwem poczty lub osobiście w Dzienniku Podawczym w Urzędzie Gminy Spytkowice 34 - 116 Spytkowice, ul. Zamkowa 12.

  W wyznaczonym terminie konsultacji żadna z organizacji nie zgłosiła pisemnych opinii, uwag i wniosków do w/w projektów uchwał, co oznacza rezygnację z ich wyrażenia.

 • Informacja o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w przedmiocie projektów uchwał w sprawie:
     - uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Spytkowice na 2012 rok,
     - uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Spytkowice na 2012 rok.


  Wójt Gminy Spytkowice informuje, iż w dniach: od 8 grudnia do 21 grudnia 2011 roku zostaną przeprowadzone konsultacje projektów uchwał w sprawie:
  - uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Spytkowice na 2012 rok,
  - uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Spytkowice na 2012 rok
  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działającymi na terenie Gminy Spytkowice lub na rzecz jej mieszkańców.

  Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie o w/w projektach uchwał.

  Konsultacje przeprowadzane są w formie umieszczenia w/w projektów uchwał oraz formularzy do konsultacji:
  - w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce: "zamówienia publiczne i ogłoszenia - ogłoszenia różne ",
  - na stronie internetowej Gminy w zakładce: "organizacje pozarządowe" oraz w zakładce "ogłoszenia",
  - tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu,
  - w Referacie Ogólno Organizacyjnym Urzędu - komórce odpowiedzialnej za przeprowadzenie konsultacji - pok. nr 20, tel.: 33/8791 - 820 wew. 38.

  Zapraszam organizacje pozarządowe do zgłaszania pisemnych opinii, uwag i wniosków do w/w projektów uchwał rok w terminie do dnia 21 grudnia 2011 roku za pośrednictwem poczty lub osobiście na Dzienniku Podawczym w Urzędzie Gminy Spytkowice 34 - 116 Spytkowice, ul. Zamkowa 12. Propozycje należy wnosić na "Formularzach do konsultacji".


  Informacje dodatkowe:
  1. Uwagi i wnioski do projektów aktów prawa miejscowego mogą być wnoszone przez osoby uprawnione do reprezentacji organizacji i podmiotów.
  2. Do uwag i wniosków należy dołączyć dokumenty określające przedmiot statutowej działalności organizacji i podmiotów oraz dokumenty potwierdzające prawo do reprezentowania organizacji przez osobę składającą uwagi i wnioski. ( np. statut organizacji, odpis z właściwego rejestru).
  3. Uwagi i wnioski złożone po terminie określonym w informacji o konsultacjach oraz nie spełniające wymogów formalnych pozostawia się bez rozpatrzenia, bez wzywania do ich uzupełnienia.
  4. Odpowiedź zwrotna co do rozpatrzenia uwag będzie udzielana organizacjom i podmiotom w zakresie zgłaszanych uwag za pomocą formy pisemnej tj. formularza do konsultacji, pod warunkiem, że formularz będzie kompletnie wypełniony, podpisany przez uprawnione do reprezentacji osoby oraz złożony w terminie.

  Załączniki:
  Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Spytkowice na 2012 rok
  Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Spytkowice na 2012 rok
  Formularze do konsultacji

  WYNIKI KONSULTACJI


  przeprowadzonych w dniach 10 -24 listopad br. konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w przedmiocie projektów:
      - uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Spytkowice w 2012 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. ust 3. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,     - określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej


  Konsultacje przeprowadzono na podstawie:

  1. Uchwały Rady Gminy Spytkowice Nr XLIII/ 315/10 z dnia 14 września 2010 roku w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,
  2. Zarządzenia Wójta Gminy Nr 154/2011 z dnia 9 listopada 2011 roku w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w przedmiocie projektów uchwał w sprawie:
      - uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Spytkowice w 2012 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. ust 3. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,     - określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

  Konsultacje przeprowadzono w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie o w/w projektach uchwał.

  Konsultacje przeprowadzono w formie umieszczenia w dniach 10 - 24 listopad br. w/w projektów uchwał w :

  - w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce: "zamówienia publiczne i ogłoszenia - ogłoszenia różne ",
  - na stronie internetowej Gminy w zakładce: "organizacje pozarządowe" oraz w zakładce " ogłoszenia",
  - tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu,
  - Referacie Ogólno Organizacyjnym Urzędu - komórce odpowiedzialnej za przeprowadzenie konsultacji - pok. nr 20, tel.: 33/8791 - 820 wew. 38.

  Pisemne opinie, uwagi i wnioski do w/w projektów uchwał można było składać na "Formularzu do konsultacji "w terminie do dnia 24 listopada br. za pośrednictwem poczty lub osobiście w Dzienniku Podawczym w Urzędzie Gminy Spytkowice 34 - 116 Spytkowice, ul. Zamkowa 12.

  W wyznaczonym terminie konsultacji żadna z organizacji nie zgłosiła pisemnych opinii, uwag i wniosków do w/w projektów uchwał, co oznacza rezygnację z ich wyrażenia.

  Informacja o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w przedmiocie projektów uchwał w sprawie:
  - uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Spytkowice w 2012 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. ust 3. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
  - określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej


  Wójt Gminy Spytkowice informuje, iż w dniach: od 10 listopada do 24 listopada 2011 roku zostaną przeprowadzone konsultacje projektów uchwał w sprawie:
  - uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Spytkowice w 2012 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. ust 3. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, - określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działającymi na terenie Gminy Spytkowice lub na rzecz jej mieszkańców.

  Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie o w/w projektach uchwał.

  Konsultacje przeprowadzane są w formie umieszczenia w/w projektów uchwał oraz formularzy do konsultacji:
      - w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce: "zamówienia publiczne i ogłoszenia - ogłoszenia różne ",
      -na stronie internetowej Gminy w zakładce: "organizacje pozarządowe" oraz w zakładce "ogłoszenia",
      -tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu,
      -w Referacie Ogólno Organizacyjnym Urzędu - komórce odpowiedzialnej za przeprowadzenie konsultacji - pok. nr 20, tel.: 33/8791 - 820 wew. 38.

  Zapraszam organizacje pozarządowe do zgłaszania pisemnych opinii, uwag i wniosków do w/w projektów uchwał rok w terminie do dnia 24 listopada 2011 roku za pośrednictwem poczty lub osobiście w Dzienniku Podawczym w Urzędzie Gminy Spytkowice 34 - 116 Spytkowice, ul. Zamkowa 12. Propozycje należy wnosić na "Formularzach do konsultacji".


  Informacje dodatkowe:
  1. Uwagi i wnioski do projektów aktów prawa miejscowego mogą być wnoszone przez osoby uprawnione do reprezentacji organizacji i podmiotów.
  2. Do uwag i wniosków należy dołączyć dokumenty określające przedmiot statutowej działalności organizacji i podmiotów oraz dokumenty potwierdzające prawo do reprezentowania organizacji przez osobę składającą uwagi i wnioski. ( np. statut organizacji, odpis z właściwego rejestru).
  3. Uwagi i wnioski złożone po terminie określonym w informacji o konsultacjach oraz nie spełniające wymogów formalnych pozostawia się bez rozpatrzenia, bez wzywania do ich uzupełnienia.
  4. Odpowiedź zwrotna co do rozpatrzenia uwag będzie udzielana organizacjom i podmiotom w zakresie zgłaszanych uwag za pomocą formy pisemnej tj. formularza do konsultacji, pod warunkiem, że formularz będzie kompletnie wypełniony, podpisany przez uprawnione do reprezentacji osoby oraz złożony w terminie.

  Załączniki:
  Projekt rocznego programu współpracy na rok 2012
  FORMULARZ do konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Spytkowice w 2012

  Projekt uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
  FORMULARZ do konsultacji projektu uchwały


  WÓJT          
  - mgr Mariusz Krystian -  Informacja o możliwości składania uwag do oferty na realizację zadania publicznego
  w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
  pn. "CYKL WARSZTATÓW"
  złożonej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Ryczowa i Półwsi


  W dniu 19 października 2011 r. Stowarzyszenie Przyjaciół Ryczowa i Półwsi zwróciło się do Wójta Gminy Spytkowice z wnioskiem o realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn. "CYKL WARSZTATÓW", do którego załączona została oferta na realizację w/w zadania w formie jego wsparcia.
  1. 1. Oferta złożona przez Stowarzyszenie do Urzędu Gminy w dniu 19 października 2011 r. spełnia warunki formalne wynikające z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z póź. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011r. Nr 6, poz. 25).
  2. Zgodnie z art. 19a znowelizowanej ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organizacje pozarządowe mają prawo złożyć wniosek o zlecenie realizacji zadania, a organ wykonawczy może zlecić jego wykonanie z pominięciem otwartego konkursu ofert. Muszą jednak być spełnione następujące warunki:
  - wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10.000 zł,
  - zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni,
  - wysokość środków finansowych przyznanych przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego w trybie, o którym mowa nie może przekroczyć 20 % dotacji planowanych w roku budżetowym na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3. w/w ustawy.


  Wniosek Stowarzyszenia spełnia łącznie powyższe warunki.
  3. 3. Przedmiotem zadania publicznego jest zorganizowanie w terminie od 15 listopada do 31 grudnia 2011 rok cyklu 4 warsztatów po 10 godzin dla 60 osób ( w cyklu od 6 do 15 uczestników) - spotkań integracyjno - informacyjnych, plastyczno - technicznych, kulturalno - sportowych mających na celu popularyzację zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży oraz zapobieganie patologiom społecznym. Zadanie realizowane będzie w Wiejskim Domu Kultury w Ryczowie oraz w terenie
  4. 4. W ramach projektu Stowarzyszenie zamierza osiągnąć m.in. następujące rezultaty:
  - niwelowanie uzależnień i patologii społecznych,
  - ogólny rozwój psycho - fizyczny,
  - aktywizacja społeczna dzieci z rodzin patologicznych i dysfunkcyjnych,
  - stymulowanie prawidłowych zachowań w środowisku lokalnym.
  5. 5.Opisane zadanie zostało uzasadnione przez Stowarzyszenie w następujący sposób: "Wniosek swój uzasadniamy występującą potrzebą i chęcią udziału dzieci i młodzieży w zajęciach pozaszkolnych zagospodarowujących czas wolny w różnorodne zajęcie profilaktyczne, edukacyjne, kulturalne. Od czasu prowadzenia przez Stowarzyszenie tego typu zajęć liczba ich uczestników ciągle wzrasta. Dofinansowanie realizacji zadania pozwoli na zakup specjalistycznych pomocy do prowadzenia w/w zajęć, a przez to rozszerzenie oferty Stowarzyszenia w tym zakresie."
  6. Wysokość wnioskowanych środków publicznych wynosi 6.400,00 zł ( sześć tysięcy czterysta 00/100 złotych )..
  7. Realizacja w/w zadania jest zgodna z zadaniami publicznymi określonymi w art.4 ust.1. pkt. 19 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie oraz w Rocznym Programie Współpracy Gminy Spytkowice w 2011 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Uchwała XLV/ 327 / 10 Rady Gminy Spytkowice z dnia 8 listopada 2010 r.) - przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.
  8. Na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organ wykonawczy uznaje celowość realizacji zadania publicznego pod nazwą " CYKL WARSZTATÓW", opisanego w ofercie realizacji zadania publicznego złożonej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Ryczowa i Półwsi i tym samym zleca realizację zadania przyznając środki publiczne w wysokości 3.000,00 zł. ( słownie: trzy tysiące 00/100 złotych).
  9. Zgodnie z art. 19a ust. 4 w/w ustawy każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Uwagi można składać pisemnie w siedzibie Urzędu Gminy - 34 - 116 Spytkowice ul. Zamkowa 12 lub poprzez pocztę e-mail na adres: gmina@spytkowice.net.pl do dnia 4 listopada 2011 r.

  W załączeniu oferta: Oferta "CYKL WARSZTATÓW"

  Informacja o możliwości składania uwag do oferty na realizację zadania publicznego
  w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn.
  "SKUTECZNIE POMAGAĆ"
  złożonej przez Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych
  "Dać Szansę" w Wadowicach


  W dniu 4 października 2011 r. Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych "Dać Szansę" w Wadowicach zwróciło się do Wójta Gminy Spytkowice z wnioskiem o realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn. "SKUTECZNIE POMAGAĆ", do którego załączona została oferta na realizację w/w zadania w formie jego wsparcia.


  Analiza w/w dokumentów wykazała, że:
  1. Oferta złożona przez Stowarzyszenie do Urzędu Gminy w dniu 4 października 2011 r. spełnia warunki formalne wynikające z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z póź. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011r. Nr 6, poz. 25).
  2. Zgodnie z art. 19a znowelizowanej ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organizacje pozarządowe mają prawo złożyć wniosek o zlecenie realizacji zadania, a organ wykonawczy może zlecić jego wykonanie z pominięciem otwartego konkursu ofert. Muszą jednak być spełnione następujące warunki:
  - wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10.000 zł,
  - zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni,
  - wysokość środków finansowych przyznanych przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego w trybie, o którym mowa nie może przekroczyć 20 % dotacji planowanych w roku budżetowym na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3. w/w ustawy.


  Wniosek Stowarzyszenia spełnia łącznie powyższe warunki.
  3. Przedmiotem zadania publicznego jest zakup specjalistycznego sprzętu rehabilitacyjnego oraz zorganizowane w okresie od 1 listopada do 21 grudnia 2011 roku zajęć rehabilitacyjnych dla 8 osób w wieku od 5 lat zagrożonych wykluczeniem społecznym (alkoholizm oraz narkomania w rodzinie, wielodzietność, sieroctwo, przemoc w rodzinie), o trudnej sytuacji materialnej (bieda, złe warunki życiowe), zamieszkujących tereny Gminy Spytkowice.
  Cele szczegółowe i zakładane rezultaty zadania :
  - wykorzystanie zakupionego specjalistycznego sprzętu rehabilitacyjnego oraz realizacja szeregu zajęć rehabilitacyjnych dla 8 beneficjentów ostatecznych, wpływających na rozwój społeczny oraz usprawnienie zaburzonych czynności życiowych beneficjentów ostatecznych,
  - inicjowanie i stymulowanie aktywności fizycznej,
  - umożliwienie lepszego startu w przyszłość BO, poprzez organizację systematycznych form terapeutycznych,
  - podniesienie poziomu samooceny oraz zaangażowania w wykonywanie zadań,
  - poprawa kondycji fizycznej BO,
  - zatrudnienie: specjalisty (rehabilitanta),
  - promowanie systematycznej aktywności fizycznej, wpływającej na prozdrowotne, społeczne oraz edukacyjne i profilaktyczne aspekty życia BO,
  - zagospodarowanie czasu wolego dzieci i młodzieży,
  - aktywizacja społeczna dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych i dysfunkcyjnych.
  4. W ramach projektu w II połowie listopada zostanie wybrany specjalista-rehabilitant, oraz podpisana zostanie z nim umowa (umowa zlecenie lub umowa o świadczenie usług). Koordynacja projektu odbywać się będzie przez cały okres realizacji projektu, przez pracownika Stowarzyszenia "Dać Szansę" w Wadowicach, który w II połowie listopada 2011r. dokona zakupu specjalistycznego sprzętu rehabilitacyjnego. Zajęcia rehabilitacyjne stanowiące formę wsparcia dla BO, zostaną przeprowadzone w okresie od listopada do grudnia 2011r. W ramach specjalistycznych zajęć rehabilitacyjnych przeprowadzonych zostanie łącznie 40 h zegarowych zajęć terapeutycznych dla 8 BO (na każdego BO przypada pula 5 h zegarowych zajęć z specjalistą-rehabilitantem). Częstotliwość spotkań będzie zależna od indywidualnych potrzeb poszczególnych osób. W miesiącu grudniu pracownik Stowarzyszenia "Dać Szansę" w Wadowicach sporządzi sprawozdanie końcowe z realizacji projektu.
  5. Opisane zadanie zostało uzasadnione przez Stowarzyszenie w następujący sposób: "Zorganizowane oraz przeprowadzone przez specjalistę-rehabilitanta systematyczne zajęcia rehabilitacyjne przy użyciu zakupionego specjalistycznego sprzętu rehabilitacyjnego, pozwolą na niwelowanie barier BO, usprawnianie rozwoju psycho - fizycznego, aktywizację społeczną BO z rodzin patologicznych i dysfunkcyjnych, zagospodarowanie czasu wolnego BO. Zakupiony sprzęt oraz zastosowane podczas zajęć rehabilitacyjnych metody relaksacyjno-rozluźniające przyczynią się do poprawy lepszego startu BO w dorosłe życie; przeciwdziałać uzależnieniom, popadnięciu w patologię społeczną. Forma zajęć rehabilitacyjnych będzie dostosowana do indywidualnych potrzeb każdego z BO".
  6. Wysokość wnioskowanych środków publicznych wynosi 4.000 zł ( cztery tysiące 00/100 złotych ).
  7. Realizacja w/w zadania jest zgodna z zadaniami publicznymi określonymi w art.4 ust.1. pkt. 19 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie oraz w Rocznym Programie Współpracy Gminy Spytkowice w 2011 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Uchwała XLV/ 327 / 10 Rady Gminy Spytkowice z dnia 8 listopada 2010 r.) - przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.
  8. Na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organ wykonawczy uznaje celowość realizacji zadania publicznego pod nazwą " Skutecznie pomagać", opisanego w ofercie realizacji zadania publicznego złożonej przez Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych "Dać Szansę" w Wadowicach i tym samym zleca realizację zadania przyznając środki publiczne w wysokości 4.000,00 zł. ( słownie: cztery tysiące 00/100 złotych).
  9. Zgodnie z art. 19a ust. 4 w/w ustawy każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Uwagi można składać pisemnie w siedzibie Urzędu Gminy - 34 - 116 Spytkowice ul. Zamkowa 12 lub poprzez pocztę e-mail na adres: gmina@spytkowice.net.pl do dnia 17 października 2011 r.

  W załączeniu oferta: Oferta "SKUTECZNIE POMAGAĆ"

  O G Ł O S Z E N I E

  Urząd Marszałkowski zaprasza przedstawicieli III sektora do konsultacji projektu Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012".

  Wszelkie uwagi i propozycje należy zgłaszać za pomocą formularza w nieprzekraczalnym terminie do 30 września 2011 roku (liczy się data wpływu do Urzędu).

  O G Ł O S Z E N I E

  w spawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Spytkowice w 2011 roku

  Wójt Gminy przedstawia poniżej wykaz ofert i realizujących je podmiotów, którym udziela się dotacji na wsparcie realizowanych działań w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Spytkowice w roku 2011:


  Nazwa zadania Nazwa Oferenta, który otrzymał dotację Przyznana kwota dotacji
  Wypoczynek dzieci i młodzieżyLudowy Klub Sportowy "ASTRA" Spytkowice6.500,00 zł.
  Ochotnicza Straż Pożarna w Bachowicach 2.100,00 zł.
  Stowarzyszenie Przyjaciół Ryczowa i Półwsi 1,400,00 zł.
  RAZEM:10.000 zł.


  Z wyżej wymienionymi podmiotami zostanie zawarta umowa określająca zakres i warunki realizacji zadań publicznych.  Wójt Gminy Spytkowice ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2011 roku

  I. Postanowienia ogólne:
  1)Konkurs odbędzie się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536).
  2)Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych w zakresie:
  a) Wypoczynku dzieci i młodzieży.
  3)Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

  II. Rodzaje zadań:
  a) Wypoczynek dzieci i młodzieży - organizowanie wypoczynku letniego i zimowego, jako zagospodarowanie czasu wolnego oraz aktywizacja dzieci i młodzieży z terenu gminy.

  III. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie realizacji zadań w 2011 r.:
  a) 10.000 zł

  IV. Zasady przyznawania dotacji:
  1)Zasady przyznania dotacji na realizację przedmiotowych zadań określają przepisy:
  a) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536),
  b) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami).
  2)Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania reguluje umowa pomiędzy Wójtem Gminy Spytkowice a organizacją wnioskującą.
  3)Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku wnioskodawca może przyjąć zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać swoją ofertę.
  4)W przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana – oferent ma obowiązek przedłożyć korektę kosztorysu projektu i harmonogramu realizacji zadania. W korekcie kosztorysu procentowy udział środków własnych nie może być niższy niż złożony w ofercie.
  5)Dotacja nie może stanowić więcej niż 80% kwoty całkowitej przeznaczonej na realizację zadania.
  6)Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania otrzymają podmioty, których oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu konkursowym.
  7)Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone według obowiązującego wzoru, w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.
  8)Przyjmuje się, że w wyniku przeprowadzonego konkursu może zostać wybrana więcej niż jedna oferta i Wójt Gminy Spytkowice może wspierać realizację zadania publicznego więcej niż jednego podmiotu (w Id: PFATD-DQDQG-EUEWC-YSSIB-OQIWD. Przyjety Strona 2 takim przypadku zadanie publiczne realizowane jest przez kilka podmiotów, które uzyskają dofinansowanie na przeprowadzane przez siebie działania).

  V. Termin i warunki realizacji zadania:
  1)Zadanie winno być zrealizowanie w 2011roku. Początek realizacji zadań opisanych w ofercie przypada nie wcześniej niż na dzień podpisania umowy. Zakończenie realizacji zadań przyjmuje się na dzień 31 grudnia 2011 roku.
  2)Dotowane z budżetu Gminy mogą być tylko zadania realizowane na terenie Gminy Spytkowice lub na rzecz jej mieszkańców, a działalność statutowa oferenta powinna być zgodna z dziedziną zlecanego zadania.
  3)Szczegółowe warunki realizacji zadania określa umowa.
  4)W trakcie realizacji zadania w ramach prowadzonego nadzoru merytorycznego zwraca się szczególną uwagę na:
  a) zgodne z przyjętym harmonogramem realizowanie zadań merytorycznych,
  b) zgodne z przeznaczeniem wykorzystanie przyznanych kwot dotacji,
  c) prawidłowe, rzetelne i terminowe sporządzenie rozliczeń finansowych i sprawozdań merytorycznych,
  d) dokonywanie zmian rzeczowych i finansowych wyłącznie na podstawie pisemnych aneksów do umów,
  e) oszczędne i celowe wydatkowanie środków finansowych.
  5)Dotacja nie może być wykorzystana na:
  a) zadania i zakupy inwestycyjne nie związane z realizacją zadań publicznych będących przedmiotem otwartego konkursu ofert,
  b) zakupy gruntów,
  c) działalność gospodarczą,
  d) pokrycie kosztów utrzymania biura podmiotów programu, z wyłączeniem bezpośrednich kosztów związanych z realizacją zadania,
  e) działalność partii politycznych,
  f) działalność związków zawodowych, organizacji pracodawców i samorządów zawodowych,
  g) działalność fundacji, którym jedynym fundatorem jest Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego lub Partia polityczna,
  h) uregulowanie wcześniej poniesionych wydatków.

  VI. Termin składania ofert:
  1)Wyznacza się termin składania ofert:
  a) od dnia 19 maja 2011 roku do dnia 8 czerwca 2011 roku do godz. 17.00 Oferty, które zostaną złożone po tym terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie i zostaną zwrócone oferentowi bez otwierania.
  2)Oferty należy składać za pośrednictwem poczty lub osobiście na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy Spytkowice, ul. Zamkowa 12, 34-116 Spytkowice pok. nr 1 parter.
  3)Oferty powinny być złożone w 1 egzemplarzu w zamkniętej kopercie z napisem „Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego…” (należy podać nazwę zadania publicznego wskazanego w ogłoszeniu, w ramach, którego składana jest oferta). Na kopercie musi być umieszczona nazwa oferenta oraz jego adres zwrotny.
  4)Oferty należy składać na druku według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących Id: PFATD-DQDQG-EUEWC-YSSIB-OQIWD. Przyjety Strona 3 realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. .U. z 2011 roku Nr 6 poz.25). Druki można pobierać na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy Spytkowice, ul. Zamkowa 12, 34-116 Spytkowice pok. nr 1 parter, ze strony internetowej www.spytkowice.net.pl i Biuletynu Informacji Publicznej.
  5)Do oferty na realizację zadań należy dołączyć następujące dokumenty:
  a) kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji,
  b) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru - dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(-ów),
  6)Kserokopie dokumentów winny być potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez osobę uprawnioną do reprezentowania organizacji.
  7)Oferta winna być podpisana przez upoważnione osoby zgodnie z odpisem Krajowego Rejestru Sądowego, innym rejestrem lub udzielonym pełnomocnictwem.

  VII. Termin, kryteria i tryb wyboru oferty:
  1)Wybór ofert nastąpi w ciągu 7 dni od daty upływu terminu składania ofert.
  2)Oferty złożone na niewłaściwych drukach, niekompletne, lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.
  3)Przy wyborze oferty brane będą pod uwagę następujące kryteria:
  a) zgodność działalności statutowej organizacji ze zlecanym zadaniem oraz działalność na rzecz gminy lub jej mieszkańców,
  b) ocena możliwości i jakości realizacji zadania,
  c) minimalizowanie kosztów i maksymalna efektywność wykorzystania środków
  d) dotychczasowa działalność organizacji zawarta we wniosku,
  e) dotychczasowa współpraca z samorządem,
  f) posiadane zasoby materialne i kadrowe,
  g) nowatorstwo metod działania.
  4)Złożone oferty będą rozpatrywane pod względem formalnym, oceniane i kwalifikowane przez Komisję Konkursową.
  5)W przypadku gdy na konkurs wpłynie oferta, która nie zawiera pełnych informacji nie mających wpływu na wynik konkursu, Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do uzupełnienia tych braków przez oferenta w terminie 3 dni od daty powiadomienia podmiotu o zaistniałym fakcie.
  6)Decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmuje Wójt Gminy Spytkowice.

  VIII. W roku 2010 na wsparcie realizacji zadań przeznaczono środki finansowe jak niżej:
  a) 5.000,00 zł.

  Załączniki:
  Druk oferty

  Uchwała Nr XLV/327/10
  O G Ł O S Z E N I E

  w spawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Spytkowice w 2011 roku
  Wójt Gminy przedstawia poniżej wykaz ofert i realizujących je podmiotów, którym udziela się dotacji na wsparcie realizowanych działań w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Spytkowice w roku 2011:

  Nazwa zadaniaNazwa Oferenta, który otrzymał dotacjęPrzyznana
  kwota dotacji
  Upowszechnianie kultury fizycznej
  na terenie wsi:
  - Spytkowice,
  - Bachowice,
  - Ryczów,
  - Półwieś
  Ludowy Klub Sportowy "ASTRA " Spytkowice37.000 zł.
  Ludowy Klub Sportowy "BOROWIK" Bachowice29.000 zł.
  Ludowy Klub Sportowy "ORZEŁ " Ryczów30.000 zł.
  Wiejski Klub Sportowy "VICTORIA " Półwieś14.000 zł.
  RAZEM: 110.000 zł


  Z wyżej wymienionymi podmiotami zostanie zawarta umowa określająca zakres i warunki realizacji zadań publicznych.

  WYNIKI KONSULTACJI w sprawie przeprowadzonych w dniach 1 - 14 luty br. konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w przedmiocie projektów:
  - Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Spytkowice na 2011 rok, - Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Spytkowice na 2011 rok.

  Konsultacje przeprowadzono na podstawie:

  1. Uchwały Rady Gminy Spytkowice Nr XLIII/ 315/10 z dnia 14 września 2010 roku w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,
  2. Zarządzenia Wójta Gminy Nr 19/2011 z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w przedmiocie projektów: - Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Spytkowice na 2011 rok, - Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Spytkowice na

  Konsultacje przeprowadzono w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie o projektach Gminnych Programów Profilaktyki na 2011 rok.

  Konsultacje przeprowadzono w formie umieszczenia w dniach 01 - 14 luty projektów Gminnych Programów Profilaktyki na 2011 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i formularza do konsultacji:

 • w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce: "zamówienia publiczne i ogłoszenia - ogłoszenia różne ",
 • na stronie internetowej Gminy w zakładce: "organizacje pozarządowe",
 • tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu,
 • Referacie Ogólno Organizacyjnym Urzędu - komórce odpowiedzialnej za przeprowadzenie konsultacji - pok. nr 20, tel.: 33/8791 - 820 wew. 38.
 • Informację o planowanych konsultacjach zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu 3 dni przed terminem ich rozpoczęcia tj. od dnia 28 stycznia br.

  Pisemne opinie, uwagi i wnioski do konsultowanych projektów można było składać na "Formularzu do konsultacji "w terminie do 14 lutego 2011r. za pośrednictwem poczty lub osobiście w Dzienniku Podawczym w Urzędzie Gminy Spytkowice 34 - 116 Spytkowice, ul. Zamkowa 12.

  W trakcie konsultacji zostały złożone uwagi na formularzu do konsultacji przez osobę anonimową, która zgodnie z danymi podanymi w formularzu nie reprezentuje żadnej organizacji pozarządowej. W związku z tym uwagi zawarte w formularzu uznano za bezzasadne. Formularz jest do wglądu w dokumentacji dotyczącej przeprowadzonych konsultacji.

  W związku z tym , iż w wyznaczonym terminie konsultacji żadna z organizacji nie zgłosiła pisemnych opinii, uwag i wniosków do projektów Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Spytkowice na 2011 rok i projektu Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Spytkowice na 2011 rok Wójt Gminy uznał za zasadne uchwalenie "Gminnych Programów Profilaktyki" w wersji poddanej przez Wójta Gminy do konsultacji i przekazanie projektu uchwały w tejże wersji pod obrady Rady Gminy.

  WÓJT GMINY SPYTKOWICE
  - MARIUSZ KRYSTIAN-  Wójt Gminy Spytkowice
  ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2011 roku
  I. Postanowienia ogólne:
  1. Konkurs odbędzie się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536).
  2. Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych w zakresie: A. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
  3. Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publiczne i o wolontariacie.
  II. Rodzaje zadań: a). Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie wsi Spytkowice, Bachowice, Ryczów, Półwieś a w szczególności:
  b) propagowanie reakcji ruchowej, jako formy spędzania czasu wolnego, doskonalenie umiejętności sportowych,
  c) tworzenie odpowiednich warunków materialno- technicznych dla rozwoju reakcji ruchowej, udostępnienie bazy sportowo- rekreacyjnej,
  d) popularyzacja zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży poprzez tworzenie warunków do uprawiana sportu na terenie Gminy,
  e) szkolenie sportowe dzieci i młodzieży oraz organizacja imprez, zawodów, turniejów i rozgrywek sportowo - rekreacyjnych. III. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie realizacji zadań w 2011 r.: A. 110.000,00 zł IV. Zasady przyznawania dotacji
  1. Zasady przyznania dotacji na realizację przedmiotowych zadań określają przepisy:
   a) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536).
   b) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami)
  2. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania reguluje umowa pomiędzy Wójtem Gminy Spytkowice a organizacją wnioskującą.
  3. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku wnioskodawca może przyjąć zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać swoją ofertę.
  4. W przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana - oferent ma obowiązek przedłożyć korektę kosztorysu projektu i harmonogramu realizacji zadania. W korekcie kosztorysu procentowy udział środków własnych nie może być niższy niż złożony w ofercie.
  5. Dotacja nie może stanowić więcej niż 80% kwoty całkowitej przeznaczonej na realizację zadania.
  6. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania otrzymają podmioty, których oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu konkursowym.
  7. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone według obowiązującego wzoru, w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.
  8. Przyjmuje się, że w wyniku przeprowadzonego konkursu może zostać wybrana więcej niż jedna oferta i Wójt Gminy Spytkowice może wspierać realizację zadania publicznego więcej niż jednego podmiotu (w takim przypadku zadanie publiczne realizowane jest przez kilka podmiotów, które uzyskają dofinansowanie na przeprowadzane przez siebie działania).
  V. Termin i warunki realizacji zadania.
  1. Zadanie winno być zrealizowanie w 2011roku. Początek realizacji zadań opisanych w ofercie przypada nie wcześniej niż na dzień podpisania umowy. Zakończenie realizacji zadań przyjmuje się na dzień 31 grudnia 2011 roku.
  2. Dotowane z budżetu Gminy mogą być tylko zadania realizowane na terenie Gminy Spytkowice lub na rzecz jej mieszkańców, a działalność statutowa oferenta powinna być zgodna z dziedziną zlecanego zadania.
  3. Szczegółowe warunki realizacji zadania określa umowa.
  4. W trakcie realizacji zadania w ramach prowadzonego nadzoru merytorycznego zwraca się szczególną uwagę na:
   a) zgodne z przyjętym harmonogramem realizowanie zadań merytorycznych,
   b) zgodne z przeznaczeniem wykorzystanie przyznanych kwot dotacji,
   c) prawidłowe, rzetelne i terminowe sporządzenie rozliczeń finansowych i sprawozdań merytorycznych,
   d) dokonywanie zmian rzeczowych i finansowych wyłącznie na podstawie pisemnych aneksów do umów,
   e) oszczędne i celowe wydatkowanie środków finansowych.
  5. Dotacja nie może być wykorzystana na:
   a) zadania i zakupy inwestycyjne nie związane z realizacją zadań publicznych będących przedmiotem otwartego konkursu ofert,
   b) zakupy gruntów,
   c) działalność gospodarczą,
   d) pokrycie kosztów utrzymania biura podmiotów programu, z wyłączeniem bezpośrednich kosztów związanych z realizacją zadania,
   e) działalność partii politycznych,
   f) działalność związków zawodowych, organizacji pracodawców i samorządów zawodowych,
   g) działalność fundacji, którym jedynym fundatorem jest Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego lub Partia polityczna,
   h) uregulowanie wcześniej poniesionych wydatków.
  VI. Termin składania ofert.
  1. Wyznacza się termin składania ofert: A. od dnia 7 luty 2011 r. do dnia 28 luty do godz. 15.30 Oferty, które zostaną złożone po tym terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie i zostaną zwrócone oferentowi bez otwierania.
  2. Oferty należy składać za pośrednictwem poczty lub osobiście na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy Spytkowice, ul. Zamkowa 12, 34-116 Spytkowice pok. nr 1 parter.
  3. Oferty powinny być złożone w 1 egzemplarzu w zamkniętej kopercie z napisem "Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego…" (należy podać nazwę zadania publicznego wskazanego w ogłoszeniu, w ramach, którego składana jest oferta). Na kopercie musi być umieszczona nazwa oferenta oraz jego adres zwrotny.
  4. Oferty należy składać na druku według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. .U. z 2011 roku Nr 6 poz.25). Druki można pobierać na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy Spytkowice, ul. Zamkowa 12, 34-116 Spytkowice pok. nr 1 parter, ze strony internetowej www.spytkowice.net.pl i Biuletynu Informacji Publicznej.
  5. Do oferty na realizację zadań należy dołączyć następujące dokumenty:
   a) kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji,
   b) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru - dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(-ów),
  6. Kserokopie dokumentów winny być potwierdzone "za zgodność z oryginałem" przez osobę uprawnioną do reprezentowania organizacji.
  7. Oferta winna być podpisana przez upoważnione osoby zgodnie z odpisem Krajowego Rejestru Sądowego, innym rejestrem lub udzielonym pełnomocnictwem.
  VII. Termin, kryteria i tryb wyboru oferty.
  1. Wybór ofert nastąpi w ciągu 7 dni od daty upływu terminu składania ofert.
  2. Oferty złożone na niewłaściwych drukach, niekompletne, lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.
  3. Przy wyborze oferty brane będą pod uwagę następujące kryteria:
   1) zgodność działalności statutowej organizacji ze zlecanym zadaniem oraz działalność na rzecz gminy lub jej mieszkańców,
   2) ocena możliwości i jakości realizacji zadania,
   3) minimalizowanie kosztów i maksymalna efektywność wykorzystania środków,
   4) dotychczasowa działalność organizacji zawarta we wniosku,
   5) dotychczasowa współpraca z samorządem,
   6) posiadane zasoby materialne i kadrowe,
   7) nowatorstwo metod działania.
  4. Złożone oferty będą rozpatrywane pod względem formalnym, oceniane i kwalifikowane przez Komisję Konkursową.
  5. W przypadku gdy na konkurs wpłynie oferta, która nie zawiera pełnych informacji nie mających wpływu na wynik konkursu, Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do uzupełnienia tych braków przez oferenta w terminie 3 dni od daty powiadomienia podmiotu o zaistniałym fakcie.
  6. Decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmuje Wójt Gminy Spytkowice.
  VIII. W roku 2010 na wsparcie realizacji zadań przeznaczono środki finansowe jak niżej: A. 100.000,00 zł.

  Do pobrania:
  Druk oferty
  Roczny Program Współpracy
  Informacja o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w przedmiocie projektów:

  - Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Spytkowice na 2011 rok,

  - Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Spytkowice na 2011 rok.

  Wójt Gminy Spytkowice informuje, iż w dniach: od 01 luty do 14 luty 2011 roku zostaną przeprowadzone konsultacje projektów Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Spytkowice na 2011 rok oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Spytkowice na 2011 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działającymi na terenie Gminy Spytkowice lub na rzecz jej mieszkańców.

  Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie o projekcie Gminnych Programów Profilaktyki na 2011 rok.

  Konsultacje przeprowadzane będą w formie umieszczenia projektów Gminnych Programów Profilaktyki na 2011 rok. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i formularza do konsultacji: - w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce: "zamówienia publiczne i ogłoszenia - ogłoszenia różne ", - na stronie internetowej Gminy w zakładce: "organizacje pozarządowe", - tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu, - Referacie Ogólno Organizacyjnym Urzędu - komórce odpowiedzialnej za przeprowadzenie konsultacji - pok. nr 20, tel.: 33/8791 - 820 wew. 38.

  Zapraszam organizacje pozarządowe do zgłaszania pisemnych opinii, uwag i wniosków do projektów Gminnych Programów Profilaktyki na 2011 rok w terminie do dnia 14 lutego 2011 roku za pośrednictwem poczty lub osobiście w Dzienniku Podawczym w Urzędzie Gminy Spytkowice 34 - 116 Spytkowice, ul. Zamkowa 12.

  Propozycje należy wnosić na "Formularzach do konsultacji".

  Informacje dodatkowe:
  1. Uwagi i wnioski do projektów aktów prawa miejscowego mogą być wnoszone przez osoby uprawnione do reprezentacji organizacji i podmiotów.
  2. Do uwag i wniosków należy dołączyć dokumenty określające przedmiot statutowej działalności organizacji i podmiotów oraz dokumenty potwierdzające prawo do reprezentowania organizacji przez osobę składającą uwagi i wnioski. ( np. statut organizacji, odpis z właściwego rejestru).
  3. Uwagi i wnioski złożone po terminie określonym w informacji o konsultacjach oraz nie spełniające wymogów formalnych pozostawia się bez rozpatrzenia, bez wzywania do ich uzupełnienia.
  4. Odpowiedź zwrotna co do rozpatrzenia uwag będzie udzielana organizacjom i podmiotom w zakresie zgłaszanych uwag za pomocą formy pisemnej tj. formularza do konsultacji, pod warunkiem, że formularz będzie kompletnie wypełniony, podpisany przez uprawnione do reprezentacji osoby oraz złożony w terminie.
  Informacja nt.
  "Ogólnopolskiego Konkursu Grantowego "RÓWNAĆ SZANSE 2011".

  Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza "Ogólnopolski Konkurs Grantowy" w ramach Programu "Równać Szanse 2011" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

  Celem konkursu jest wsparcie działań służących wyrównywaniu szans młodzieży z małych miejscowości na dobry start w dorosłe życie. O dotacje do 40 000 zł na działania trwające 15 miesięcy (pomiędzy 1 czerwca 2011 r. a 30 listopada 2012 r.), prowadzone ze stałą, minimum 25-osobową grupą młodzieży w wieku 13-19 lat, mogą ubiegać się organizacje pozarządowe z miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców.

  Ogólnopolski Konkurs Grantowy składa się z dwóch etapów. W pierwszym etapie konkursu wnioskujący przygotowują diagnozy środowiska lokalnego, w drugim (do którego zakwalifikuje się część wnioskujących) organizacje przygotują projekty. Termin nadsyłania wniosków w pierwszym etapie konkursu mija 22 lutego 2011 roku o godzinie 24.00.

  Niezbędne informacje znajdują się na stronie: www.rownacszanse.pl

  WYNIKI KONSULTACJI
  przeprowadzonych w dniach 14 - 27 październik br. z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w przedmiocie projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Spytkowice w 2011 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

  Konsultacje przeprowadzono na podstawie:
  1. Uchwały Rady Gminy Spytkowice Nr XLIII/ 315/10 z dnia 14 września 2010 roku w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,
  2. Zarządzenia Wójta Gminy Nr 521/2010 z dnia 11 października 2010 roku w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w przedmiocie projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Spytkowice w 2011 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

  Konsultacje przeprowadzono w formie umieszczenia w dniach 14 - 27 październik projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Spytkowice w 2011 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i formularza do konsultacji:
 • w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce: "zamówienia publiczne i ogłoszenia - ogłoszenia różne ",
 • na stronie internetowej Gminy w zakładce: "organizacje pozarządowe",
 • tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu,
 • Referacie Ogólno Organizacyjnym Urzędu - komórce odpowiedzialnej za przeprowadzenie konsultacji - pok. nr 20, tel.: 33/8791 - 820 wew. 38.


 • Pisemne opinie, uwagi i wnioski do projektu Rocznego Programu Współpracy można było składać na "Formularzu do konsultacji "w terminie do dnia 27 października 2010r. za pośrednictwem poczty lub osobiście w Dzienniku Podawczym w Urzędzie Gminy Spytkowice 34 - 116 Spytkowice, ul. Zamkowa 12.

  W wyznaczonym terminie konsultacji żadna z organizacji nie zgłosiła pisemnych opinii, uwag i wniosków do projektu "Rocznego Programu Współpracy…", co oznacza rezygnację z ich wyrażenia.

  OCENA WSPÓŁPRACY MAŁOPOLSKICH OŚRODKÓW WSPARCIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

  Zwracamy się z prośbą o wypełnienie niniejszej ankiety oceniającej Państwa współpracę z Małopolskimi Ośrodkami Wsparcia Organizacji Pozarządowych i przesłanie jej w terminie do 15 października na adres:
  Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
  Departament Promocji i Turystyki
  ul. Racławicka 56, Kraków 30-017
  z dopiskiem: Zespół współpracy z organizacjami pozarządowymi
  lub emailem: ngo@malopolska.mw.gov.pl, lub faksem: 12 379 60 01.

  Ankieta do pobrania

  Informacja o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w przedmiocie projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Spytkowice w 2011 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

  Wójt Gminy Spytkowice informuje, iż w dniach: od 14 października do 27 października 2010 roku zostaną przeprowadzone konsultacje projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Spytkowice w 2011 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działającymi na terenie Gminy Spytkowice lub na rzecz jej mieszkańców.

  Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie o projekcie Rocznego Programu Współpracy na 2011 rok.

  Konsultacje przeprowadzane są w formie umieszczenia projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Spytkowice w 2011 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i formularza do konsultacji:

 • w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce: "zamówienia publiczne i ogłoszenia - ogłoszenia różne ",
 • na stronie internetowej Gminy w zakładce: "organizacje pozarządowe",
 • tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu,
 • Referacie Ogólno Organizacyjnym Urzędu - komórce odpowiedzialnej za przeprowadzenie konsultacji - pok. nr 20, tel.: 33/8791 - 820 wew. 38.
 • Zapraszam organizacje pozarządowe do zgłaszania pisemnych opinii, uwag i wniosków do projektu Rocznego Programu Współpracy w terminie do dnia 27 października 2010r. za pośrednictwem poczty lub osobiście w Dzienniku Podawczym w Urzędzie Gminy Spytkowice 34 - 116 Spytkowice, ul. Zamkowa 12.

  Propozycje należy wnosić na "Formularzu do konsultacji".

  Do zapoznania się : PROJEKT UCHWAŁY RADY GMINY SPYTKOWICE w sprawie : uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Spytkowice w 2011 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

  Informacje dodatkowe:
  1. Uwagi i wnioski do projektów aktów prawa miejscowego mogą być wnoszone przez osoby uprawnione do reprezentacji organizacji i podmiotów.
  2. Do uwag i wniosków należy dołączyć dokumenty określające przedmiot statutowej działalności organizacji i podmiotów oraz dokumenty potwierdzające prawo do reprezentowania organizacji przez osobę składającą uwagi i wnioski. ( np. statut organizacji, odpis z właściwego rejestru).
  3. Uwagi i wnioski złożone po terminie określonym w informacji o konsultacjach oraz nie spełniające wymogów formalnych pozostawia się bez rozpatrzenia, bez wzywania do ich uzupełnienia.
  4. Odpowiedź zwrotna co do rozpatrzenia uwag będzie udzielana organizacjom i podmiotom w zakresie zgłaszanych uwag za pomocą formy pisemnej tj. formularza do konsultacji, pod warunkiem, że formularz będzie kompletnie wypełniony, podpisany przez uprawnione do reprezentacji osoby oraz złożony w terminie.

  Wójt Gminy Spytkowice
  Łucja Molenda

  Informacja o planowanym przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w przedmiocie projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Spytkowice w 2011 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

  Wójt Gminy Spytkowice informuje, iż w dniach: od 14 października do 27 października 2010 roku zostaną przeprowadzone konsultacje projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Spytkowice w 2011 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działającymi na terenie Gminy Spytkowice lub na rzecz jej mieszkańców.

  Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie o projekcie Rocznego Programu Współpracy na 2011 rok.

  Konsultacje przeprowadzone będą w formie umieszczenia projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Spytkowice w 2011 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i formularza do konsultacji:

 • w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce: "zamówienia publiczne i ogłoszenia - ogłoszenia różne ",
 • na stronie internetowej Gminy w zakładce: "organizacje pozarządowe",
 • tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu,
 • Referacie Ogólno Organizacyjnym Urzędu - komórce odpowiedzialnej za przeprowadzenie konsultacji - pok. nr 20, tel.: 33/8791 - 820 wew. 38.

  Zapraszam organizacje pozarządowe do zgłaszania pisemnych opinii, uwag i wniosków do projektu Rocznego Programu Współpracy w terminie do dnia 27 października 2010r. za pośrednictwem poczty lub osobiście w Dzienniku Podawczym w Urzędzie Gminy Spytkowice 34 - 116 Spytkowice, ul. Zamkowa 12.

  Propozycje należy wnosić na "Formularzu do konsultacji".

  Projekt Rocznego Programu Współpracy oraz "Formularz do konsultacji" będą zamieszczone w BIP, na stronie www oraz na tablicy ogłoszeń od dnia 14 października br.

  Informacje dodatkowe:
  1. Uwagi i wnioski do projektów aktów prawa miejscowego mogą być wnoszone przez osoby uprawnione do reprezentacji organizacji i podmiotów.
  2. Do uwag i wniosków należy dołączyć dokumenty określające przedmiot statutowej działalności organizacji i podmiotów oraz dokumenty potwierdzające prawo do reprezentowania organizacji przez osobę składającą uwagi i wnioski. ( np. statut organizacji, odpis z właściwego rejestru).
  3. Uwagi i wnioski złożone po terminie określonym w informacji o konsultacjach oraz nie spełniające wymogów formalnych pozostawia się bez rozpatrzenia, bez wzywania do ich uzupełnienia.
  4. Odpowiedź zwrotna co do rozpatrzenia uwag będzie udzielana organizacjom i podmiotom w zakresie zgłaszanych uwag za pomocą formy pisemnej tj. formularza do konsultacji, pod warunkiem, że formularz będzie kompletnie wypełniony, podpisany przez uprawnione do reprezentacji osoby oraz złożony w terminie.

  Wójt Gminy Spytkowice
  Łucja Molenda

 • Informacja o Regionalnym Konkursie Grantowym

  Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła Regionalny Konkurs Grantowy w ramach Programu "Równać Szanse 2010" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

  O dotacje do 7 000 zł na projekty minimum 6-miesięczne, rozpoczynające się nie wcześniej niż 1 stycznia 2011 r. i trwające nie dłużej niż do 31 lipca 2011 r. mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, gminne domy kultury i gminne biblioteki oraz nieformalne grupy dorosłych, które chcą założyć organizację pozarządową, z terenów wiejskich i miast do 20 000 mieszkańców.

  Celem projektów realizowanych w ramach Programu jest wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży w wieku gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym (13-19 lat) z małych miejscowości.

  Termin składania wniosków upływa 12 października 2010 r.

  Wszelkie informacje dotyczące Regionalnego Konkursu Grantowego znajdują się na stronie internetowej: www.rownacszanse.pl

  I N F O R M A C J A

  Marszałek Województwa Małopolskiego serdecznie zaprasza wszystkie organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego do udziału w VI edycji konkursu "KRYSZTAŁY SOLI ".

  Zgłoszenia organizacji można dokonywać za pomocą formularza zgłoszeniowego, który należy przesłać na adres: Urząd Marszałkowi Województwa Małopolskiego, Departament Promocji i Turystyki, ul. Racławicka 56, 30 - 017 Kraków.

  Termin zgłoszeń: 30 czerwca 2010 roku

  Szczegóły na stronie
  www.malopolskie.pl/ngo

  Załączniki:
  Ankieta
  Formularz zgłoszeniowy
  Regulamin

  Działalność organizacji pozarządowych jest przejawem aktywności różnych środowisk społeczności lokalnej. Wyrazem dążenia władz samorządowych Gminy Spytkowice do szerokiej współpracy z organizacjami podejmującymi działa a na rzecz społeczności lokalnej jest Roczny Program Współpracy Gminy Spytkowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

  Roczny Program Współpracy Gminy Spytkowice jest efektem współpracy samorządu lokalnego i organizacji pozarządowych, uczestniczących w konsultacjach indywidualnych i grupowych.

  Celem głównym programu jest wprowadzenie jasnych i czytelnych rozwiązań pozwalających włączyć organizacje w system demokracji lokalnej, poprzez budowanie partnerstwa między administracją samorządową i organizacjami pozarządowymi.

  Zasady współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi:
  1.Współpraca z organizacjami pozarządowymi realizowana jest na zasadach: efektywności, partnerstwa, pomocniczości, uczciwej konkurencji, jawności i profesjonalizmu.
  2.Współpraca pomiędzy Gminą Spytkowice, a podmiotami Programu może jest realizowana w następujących formach:
 • zlecanie podmiotom Programu realizacji zadania poprzez powierzanie wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na sfinansowanie ich realizacji,
 • zlecanie podmiotom Programu realizacji zadania poprzez wspieranie takich zadań wraz z udzieleniem dotacji na częściowe dofinansowanie ich realizacji,
 • wzajemna wymiana informacji w zakresie planowanych kierunków działalności i współdziałania w celu zharmonizowania tych kierunków,
 • prowadzenie internetowej lokalnej bazy danych o organizacjach pozarządowych działających na terenie Gminy Spytkowice,
 • opiniowanie i konsultowanie programów w dziedzinach stanowiących obszary wzajemnych zainteresowań,
 • tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym,
 • współpraca i udzielanie pomocy w zakresie pozyskiwania środków finansowych z innych źródeł w szczególności poprzez informowanie o możliwości pozyskiwania środków finansowych z różnych źródeł, udzielania pomocy w zakresie wypełniania wniosków,
 • promocja działań podejmowanych przez podmioty programu poprzez zamieszczanie na stronach internetowych Gminy oraz mediach lokalnych - na wniosek organizacji lub podmiotu, informacji dotyczących realizowanych przez nie inicjatyw,
 • wspomaganie techniczne, szkoleniowe, lokalowe, informacyjne podmiotów Programu.
 • inicjowanie lub organizowanie szkoleń dla organizacji pozarządowych w zakresie zasad sporządzania ofert oraz sprawozdań z wykonania zadania publicznego.
 • udzielanie pomocy merytorycznej związanej z realizacją wykonywanych zadań publicznych.

  Przedmiot współpracy w roku 2010:

  Przedmiotem współpracy Gminy Spytkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2009 roku są zadania publiczne dotyczące:
 • upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
 • krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,
 • porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym.
 • ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.


 • KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH

  Wójt Gminy Spytkowice ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2010 roku
  Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym realizację zadań publicznych w zakresie:
  A. Upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
  B. Krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży.
  C. Porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom.

  Wyznacza się termin składania ofert:
  A. do dnia 3 lutego 2010 r. do godz. 17.00
  B. do dnia 3 lutego 2010 r. do godz. 17.00
  C. do dnia 3 lutego 2010 r. do godz. 17.00

  Dokumenty do pobrania:
  Ogłoszenie o konkursie - szczegóły
  ZASADY KONKURSU
  DEKLARACAJ
  DRUK OFERTY
  DRUK SPRAWOZDANIA

  O G Ł O S Z E N I E

  w spawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Spytkowice w 2010 roku

  Wójt Gminy przedstawia poniżej wykaz ofert i realizujących je podmiotów, którym udziela się dotacji na wsparcie realizowanych działań w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Spytkowice w roku 2010:

  Nazwa zadania Nazwa Oferenta, który otrzymał dotację Przyznana
  kwota dotacji
  Upowszechnianie kultury
  fizycznej na terenie wsi:
  - Spytkowice,
  - Bachowice,
  - Ryczów,
  - Półwieś
  Ludowy Klub Sportowy "ASTRA " Spytkowice
  Ludowy Klub Sportowy "BOROWIK" Bachowice
  Ludowy Klub Sportowy "ORZEŁ " Ryczów
  Wiejski Klub Sportowy "VICTORIA " Półwieś
  34.000 zł.
  26.000 zł.
  28.000 zł.
  12.000 zł.
  Krajoznawstwo
  oraz wypoczynek
  dzieci i młodzieży
  Ludowy Klub Sportowy "ASTRA " Spytkowice 5.000 zł.
  Porządek
  i bezpieczeństwo
  publiczne
  oraz
  przeciwdziałanie patologiom
  Ochotnicza Straż Pożarna w Bachowicach 5.000 zł.

  Z wyżej wymienionymi podmiotami zostanie zawarta umowa określająca zakres i warunki realizacji zadań publicznych.

  Gmina Spytkowice 2008© Switchprojekt.