FORMULARZE DO POBRANIAKORZYSTANIE Z USŁUG ADMINISTRACJIReferat Inwestycyjno-Techniczny:

WNIOSEK O WYDANIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH BUDOWY (PRZEBUDOWY) ZJAZDU - pobierz

WNIOSEK O ZEZWOLENIE NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO DROGI W CELU PROWADZENIA ROBÓT - pobierz

WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA LUB WYPISU I WYRYSU Z PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO - pobierz

WNIOSEK O USTALENIE WARUNKÓW ZABUDOWY - pobierz

WNIOSEK O ZMIANĘ ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZYLEGŁEGO DO PASA DROGOWEGO - pobierz

WNIOSEK O NALICZENIE OPŁAT ZA UMIESZCZENIE URZĄDZEŃ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ - pobierzStanowisko ds. Rozwoju,Promocji i Strategii Gminy:

WNIOSEK O DOTACJĘ NA PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE LUB ROBOTY BUDOWLANE PRZY ZABYTKU - pobierzReferat Ogólno-Organizacyjny:

PODANIE O PRACE INTERWENCYJNE - pobierz

PODANIE O STAŻ - pobierz

ZAŚWIADCZENIE O ZAROBKACH - pobierz

ZAŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU - pobierz

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ - pobierz

Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania imprezy kulturalno - rekreacyjnej - pobierz

Zawiadomienie o organizowaniu zabawy o charakterze zamkniętym - zabawy publicznej poza stałą siedzibą organizatora - pobierzStanowisko ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

WNIOSEK O WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA W SPRAWIE OBJĘCIA LECZENIEM ODWYKOWYM - pobierzReferat Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego:

WNIOSEK O UDOSTEPNIENIE DANYCH - pobierz

PODANIE O WYDANIE ODPISU SKRÓCONEGO AKTU URODZENIA/MAŁŻEŃSTWA/ZGONU - pobierz

WNIOSEK O WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO - pobierz

WNIOSEK O WYDANIE POŚWIADCZENIA ZAMELDOWANIA - pobierz

WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O NUMERZE EWIDENCYJNYM PESEL - pobierz

PODANIE O WYDANIE ODPISU SKRÓCONEGO-WIELOJĘZYCZNEGO AKTU URODZENIA/MAŁŻEŃSTWA/ZGONU - pobierz

PODANIE O WYDANIE ODPISU ZUPEŁNEGO AKTU URODZENIA/MAŁŻEŃSTWA/ZGONU - pobierz

ZGŁOSZENIE POBYTU STAŁEGO - pobierzReferat Podatkowy:

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO ZUŻYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ - pobierz

WNIOSEK O ZWOLNIENIE I ULGI W PODATKU ROLNYM Z TYTUŁU NABYCIA GRUNTÓW - pobierz

ZGŁOSZENIE OBOWIĄZKU PODATKOWEGO I ZMIAN MAJĄCYCH WPŁYW NA WYSOKOŚĆ ZOBOWIĄZANIA PODATKOWEGO - PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNY I LEŚNY

     OŚWIADCZENIE O ZMIANACH - pobierz

     DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY - pobierz

     DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI - pobierz

     DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY - pobierz

     INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO - pobierz

WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA - sprawy podatkowe - pobierz

WNIOSEK O WYDANIE INFORMACJI O POWIERZCHNI DZIAŁEK W HEKTARACH PRZELICZENIOWYCH - pobierz

Oświadczenie o stanie majątkowym podatnika wnoszącego o : umorzenie zaległości podatkowej */rozłożenie na raty podatku */odroczenie terminu płatności * pobierz

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH - pobierz

ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH - pobierz

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH - pobierzEwidencja Działalności Gospodarczej :

WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - pobierz

WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA PRZEDSIĘBIORCY FIGURUJĄCEGO W EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PROWADZONEJ PRZEZ WÓJTA GMINY SPYTKOWICE PRZED PRZEKAZANIEM DO CEIDG - pobierz

WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA DOT. PROWADZENIA WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - pobierz

OŚWIADCZENIE O WARTOŚCI SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH - pobierz

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA WYPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH - pobierz

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH - SPRZEDAŻ DETALICZNA - pobierz

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH - GASTRONOMIA - pobierz

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA JEDNORAZOWĄ SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH - pobierz

OŚWIADCZENIE O LIKWIDACJI SPRZEDAŻY ALKOHOLU - pobierzReferat Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska :

WNIOSEK O DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI - pobierz

WNIOSEK O NADANIE NUMERU PORZĄDKOWEGO NIERUCHOMOŚCI - pobierz

WNIOSEK O ODBIÓR AZBESTU - pobierz

WNIOSEK O PRZEDŁUŻENIE UMOWY DZIERŻAWY - pobierz

WNIOSEK O PRZEDŁUŻENIE UMOWY UŻYCZENIA - pobierz

WNIOSEK O ROZWIĄZANIE UMOWY DZIERŻAWY - pobierz

WNIOSEK O ROZWIĄZANIE UMOWY UŻYCZENIA - pobierz

WNIOSEK O UŻYCZENIE NIERUCHMOŚCI - pobierz

WNIOSEK O WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA ROZGRANICZENIOWEGO DZIAŁEK - pobierz

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O PRZEKSZTAŁCENIU PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI - pobierz

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH - pobierz

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI ZATWIERDZAJĄCEJ PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI - pobierz

WNIOSEK O SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ - pobierz

WNIOSEK O SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ W DRODZE PRZETARGU - pobierz

ZGŁOSZENIE ZAMIARU USUNIĘCIA DRZEW LUB KRZEWÓW - pobierz

WNIOSEK O WYDANIE POSTANOWIENIA OPINIUJĄCEGO WSTĘPNY PROJEKT PODZIAŁU DZIAŁKI - pobierzGminny Zespół Szkół :

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW - pobierzGminny Zakład Usług Wodnych :

WNIOSEK O PRZYŁĄCZENIE DO SIECI WODOCIĄGOWEJ (KANALIZACYJNEJ) I OKRESLENIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA - pobierz

WZÓR UMOWY O ZAOPATRZENIE W WODĘ - pobierz

WZÓR UMOWY O ZAOPATRZENIE W WODĘ I ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW - pobierz

WNIOSEK O ZMIANĘ UMOWY O ZAOPATRZENIE W WODĘ (I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW) - pobierzGminny Zespół Usług Komunalnych :

WZÓR UMOWY O WYWÓZ ODPADÓW KOMUNALNYCH GRAOMADZONYCH W KONTENERZE - pobierz

WZÓR UMOWY O WYWÓZ ODPADÓW KOMUNALNYCH GRAOMADZONYCH W WORKACH - pobierzGminny Ośrodek Pomocy Społecznej:

POMOC SPOŁECZNA

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM - pobierz

ZAŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU I ZAROBKACH - pobierz

ŚWIADCZENIA RODZINNE

ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE POTWIERDZAJĄCE POZOSTAWANIE KOBIETY POD OPIEKĄ MEDYCZNĄ - pobierz

OŚWIADCZENIE CZŁONKÓW RODZINY ROZLICZAJĄCYCH SIĘ NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM - pobierz

OŚWIADCZENIE O PRZEKAZANIU ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH NA KONTO BANKOWE - pobierz

OŚWIADCZENIE CZŁONKÓW RODZINY ROZLICZAJĄCYCH SIĘ NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM - pobierz

OŚWIADCZENIE W CELU USTALENIA PRAWA DO ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH - pobierz

OŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU - pobierz

OŚWIADCZENIE O REJESTRACJI W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY - pobierz

OŚWIADCZENIE O PRZEKAZANIU ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH NA KONTO BANKOWE - pobierz

ZAŚWIADCZENIE PRACODAWCY W CELU USTALENIA PRAWA DO DODATKU Z TYTUŁU OPIEKI NAD DZIECKIEM - pobierz

OŚWIADCZENIE O ZGŁOSZENIU DO UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH - pobierz

OŚWIADCZENIE O WYSOKOŚCI SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY - pobierz

OŚWIADCZENIE O TERMINIE I OKRESIE, NA JAKI ZOSTAŁ UDZIELONY URLOP WYCHOWAWCZY, ORAZ O CO NAJMNIEJ SZEŚCIOMIESIĘCZNYM OKRESIE POZOSTAWANIA W STOSUNKU PRACY BEZPOŚREDNIO PRZED UZYSKANIEM PRAWA DO URLOPU WYCHOWOWAWCZEGO - pobierz

OŚWIADCZENIE O NIEKORZYSTANIU PRZEZ WIĘCEJ NIŻ 5 DNI W TYGODNIU Z CAŁODOBOWEJ OPIEKI NAD DZIECKIEM UMIESZCZONYM W PLACÓWCE ZAPEWNIAJĄCEJ CAŁODOBOWĄ OPIEKĘ, W TYM W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM - pobierz

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

OŚWIADCZENIE O PRZEKAZANIU ŚWIADCZEŃ ALIMENTACYJNYCH NA KONTO BANKOWE - pobierzGmina Spytkowice 2008© Switchprojekt.