WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY GMINY SPYTKOWICE W OKRĘGU WYBORCZYM NR 10

ZARZĄDZENIE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO z dnia 12 czerwca 2017 roku w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy SpytkowiceNa podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15), w związku z Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 5 czerwca 2017 roku w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatów radnych zarządza się, co następuje:

 • § 1. Zarządza się wybory uzupełniające do Rady Gminy Spytkowice w okręgu wyborczym nr 10.
 • § 2. Datę wyborów wyznacza się na niedzielę 3 września 2017 roku.
 • § 3. W wyborach uzupełniających będzie wybierany jeden radny.
 • § 4. Dni, w których upływają terminy wykonania czynności przewidzianych w Kodeksie wyborczym, określa kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do zarządzenia.
 • § 5. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości przez opublikowanie w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz rozplakatowanie na terenie gminy Spytkowice i wchodzi w życie po upływie 3 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik

KALENDARZ WYBORCZY

Data wykonania czynności wyborczej Treść czynności
do 15 czerwca 2017 r. - opublikowanie zarządzenia Wojewody Małopolskiego w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Spytkowice w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz podanie go do publicznej wiadomości przez rozplakatowanie na terenie gminy Spytkowice
do 25 czerwca 2017 r. - zawiadomienie Komisarza Wyborczego w Krakowie o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania kandydatów na radnego
- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji Wójta Gminy Spytkowice o okręgu wyborczym nr 10, jego granicach, numerze i liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Spytkowicach
do 5 lipca 2017 r. - zgłaszanie do Komisarza Wyborczego w Krakowie kandydatów na członków Gminnej Komisji Wyborczej w Spytkowicach
do 10 lipca 2017 r. - powołanie przez Komisarza Wyborczego w Krakowie Gminnej Komisji Wyborczej w Spytkowicach
do 25 lipca 2017 r. do godz. 2400 - zgłaszanie do zarejestrowania Gminnej Komisji Wyborczej w Spytkowicach list kandydatów na radnego
do 4 sierpnia 2017 r. - podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji Wójta Gminy Spytkowice o numerze i granicach obwodu głosowania nr 4 oraz o wyznaczonej siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 4
- zgłaszanie do Wójta Gminy kandydatów na członków Obwodowej Komisji Wyborczej nr 4
do 13 sierpnia 2017 r. - powołanie przez Gminną Komisję Wyborczą w Spytkowicach Obwodowej Komisji Wyborczej nr 4 oraz podanie do publicznej wiadomości jej składu osobowego
- sporządzenie spisu wyborców
- zgłaszanie przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru głosowania korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakładki na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braillea przekazanie wyborcom informacji o terminie wyborów, godzinach głosowania, sposobie głosowania, warunkach ważności głosu oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego lub przez pełnomocnika
do 14 sierpnia 2017 r. - rozplakatowanie obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej w Spytkowicach o zarejestrowanych listach kandydatów na radnego zawierającego numery list, dane o kandydatach umieszczone w zgłoszeniach list wraz z ewentualnymi oznaczeniami kandydatów i list
do 25 sierpnia 2017 r. - składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania
1 września 2017 r. do godz. 2400 - zakończenie kampanii wyborczej
2 września 2017 r. - przekazanie przewodniczącemu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 4 spisu wyborców
3 września 2017 r. - godz. 700 - 2100 - głosowanieStrona internetowa - Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie
INFORMACJA WÓJTA GMINY SPYTKOWICE O WYBORACH UZUPEŁNIAJĄCYCH DO ORGANÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W GMINACH NIEBĘDĄCYCH MIASTAMI NA PRAWACH POWIATU


Wybory uzupełniające do Rady Gminy Spytkowice zostaną przeprowadzone w dniu 3 września 2017 roku w godzinach od 7.00 do 21. 00.


W wyborach do Rady Gminy Spytkowice głosować można tylko na jednego kandydata, stawiając na karcie do głosowania znak "x" (dwie linie przecinające się w obrębie kratki) z lewej strony obok nazwiska tego kandydata, na którego wyborca głosuje. Postawienie znaku "x" w kratkach z lewej strony obok nazwiska więcej niż jednego kandydata lub niepostawienie znaku "x" w żadnej kratce albo postawienie w kratce przeznaczonej na oddanie głosu innego znaku niż znak "x" powoduje nieważność głosu.


Wyborcy ujęci w spisie mogą głosować osobiście w lokalu wyborczym. Jedynie wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mogą głosować w lokalu wyborczym lub korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę w Urzędzie Gminy Spytkowice (w której wyborca jest wpisany do rejestru wyborców) najpóźniej do dnia 13 sierpnia 2017 roku.


Wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat, a także wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mają prawo do głosowania przez pełnomocnika. W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa wyborca składa wniosek w Urzędzie Gminy Spytkowice (w której wyborca jest wpisany do rejestru wyborców) najpóźniej do dnia 25 sierpnia 2017 roku.


W przypadku wątpliwości związanych z udziałem w głosowaniu pytania można zgłaszać do Urzędu Gminy Spytkowice.Załączniki:

zał. nr 1 do inf. wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa
zał. nr 2 do inf. zgoda na przyjęcie pełnomocnictwaINFORMACJA GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W SPYTKOWICACHKOMISJA PEŁNI DYŻURY:

DATA GODZINY DYŻURÓW
02.09.2017 r. tj. sobota 15:00 - 17:00
03.09.2017 r. tj. niedziela 06:00 - do zakończenia prac związanych z wyborami.

Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej w Spytkowicach mieści się w sali narad Urzędu Gminy w Spytkowicach, ul Zamkowa 12, tel. 33 / 8791 155.

Przewodniczący
Gminnej Komisji Wyborczej
(-)Helena Mamoń


I N F O R M A C J A


Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 w Spytkowicach, ul. Wiślana 53 informuje,
że w dniu 3 września rozpoczyna pracę o godz. 06.00Przewodniczący Komisji
(-)Dorota Góral
UCHWAŁA Nr 4 / 2017 GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ w Spytkowicach z dnia 10 sierpnia 2017 rokuw sprawie: powołania Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Spytkowicach do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do rady gminy zarządzonych na dzień 3 września 2017 roku.


Na podstawie art. 182 § 1 pkt. 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. - Kodeks wyborczy (tekst jedn. Dz. U. z 2017r. poz. 15) Gminna Komisa Wyborcza uchwala co następuje:


 • Powołuje się w Gminie Spytkowice Obwodową Komisję Wyborczą Nr 4 w spytkowicach celem przeprowadzenia wyborów uzupełniających do rady gminy, w składzie określonym w załączniku do niniejszej uchwały.
 • Uchwała podlega przekazaniu Wójtowi gminy Spytkowice
 • Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Spytkowicach z dnia 26 lipca 2017r.o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Spytkowice zarządzonych na dzień 3 wrzesnia 2017r.


Na podstawie art. 435 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017r. poz. 15 i 1089) Gminna Komisa Wyborcza w Spytkowicach podaje do publicznej wiadomości informację o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Spytkowice zarządzonych na dzień 3 września 2017r.


Okręg wyborczy nr 10


1 TOMSKI Stanisław, lat 51, zam. Spytkowice,
zgłoszony przez KWW SŁUŻYMY SPOŁECZEŃSTWU - Lista nr 1
2 KOZIOŁ Andrzej Zbigniew, lat 44, zam. Spytkowice,
zgłoszony przez KWW "AKTYWNE SPYTKOWICE" - Lista nr 2

Przewodniczący
Gminnej Komisji Wyborczej
(-)Helena Mamoń


Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Spytkowicach z dnia 26 lipca 2017r.o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Spytkowice zarządzonych na dzień 3 wrzesnia 2017r.


Na podstawie art. 410 § 8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017r. poz. 15 i 1089) Gminna Komisja Wyborcza w Spytkowicach podaje do publicznej wiadomości informację o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Spytkowice zarządzonych na dzień 3 września 2017r.


Listom kandydatów na radnych zarejestrowanym w jednym okręgu wyborczym przyznano nastepujące numery:


Numer listy Nazwa komitetu wyborczego
1 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SŁUŻYMY SPOŁECZEŃSTWU
2 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "AKTYWNE SPYTKOWICE"

Przewodniczący
Gminnej Komisji Wyborczej
(-)Helena Mamoń


Informacja Wójta Gminy Spytkowice o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie jego udostępnieniaNa podstawie art. 36 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (tekst jedn. Dz. U z 2017 r. poz. 15) zawiadamiam, że spis wyborców sporządzony dla wyborów uzupełniających do Rady Gminy Spytkowice zarządzonych na dzień 3 września 2017 r. zostanie udostępniony do wglądu w Urzędzie Gminy Spytkowice przy ul. Zamkowej 12, pokój nr 23, od dnia 14 sierpnia do 25 sierpnia 2017 roku w godzinach pracy urzędu.


Udostępnienie do wglądu spisu wyborców następuje na pisemny wniosek wyborcy i polega na udzieleniu informacji potwierdzającej fakt, że osoba wskazana we wniosku jest ujęta lub nie figuruje w spisie albo, że dane wpisane we wniosku różnią się od danych osoby wpisanej do spisu. Na żądanie udzielona informacja jest potwierdzana na piśmie.


Druki wniosku można pobrać w Urzędzie Gminy (pokój Nr 23) lub pobrać poniżejZałączniki:GMINNA KOMISJA WYBORCZA
W SPYTKOWICACH
PEŁNI DYŻURY

DATA GODZINY DYŻURÓW
19.07.2017r tj. środa 15:00 - 18:00
24.07.2017 tj. poniedziałek 15:00 - 18:00
25.07.2017 tj. wtorek 16:00 - 20:00
20:00 - 24:00Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej w Spytkowicach mieści się w sali narad Urzędu Gminy w Spytkowicach, ul Zamkowa 12, tel. 33 / 8791 155.Przewodniczący
Gminnej Komisji Wyborczej
(-)Helena Mamoń


S K Ł A D
Gminnej Komisji Wyborczej
w Spytkowicach

Imię i Nazwisko Funkcja
HELENA MAMOŃ Przewodniczący
JUSTYNA SKAWICKA Zastępca Przewodniczącego
JAN GÓRAL Członek
KAROLINA JAMRÓZ Członek
PAWEŁ SIEPRAWSKI Członek
BOGUSŁAW SOŁTYSIK Członek
BARBARA SIMIK CzłonekInformacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Spytkowice, zarządzonych na dzień 3 września 2017 roku

 1. Termin zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakładki na karty do głosowania sporządzonej w alfabecie Braillea, upływa w dniu 13 sierpnia 2017 roku.
 2. Termin złożenia wniosku o sporządzenia aktu pełnomocnictwa upływa w dniu 25 sierpnia 2017 roku.
 3. Termin złożenia wójtowi oświadczenia o cofnięciu pełnomocnictwa upływa w dniu 1 września 2017 roku. Po upływie tego terminu oświadczenie takie można złożyć obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania tj. 3 września 2017 roku pod warunkiem, że pełnomocnik jeszcze nie oddał głosu.
Czynności, o których mowa powyżej, mogą być dokonywane w godzinach pracy urzędu gminy.

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY SPYTKOWICE
z dnia 22 czerwca 2017 roku

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o okręgu wyborczym nr 10, jego granicach i numerze i liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Spytkowicach dla wyborów uzupełniających do Rady Gminy Spytkowice, zarządzonych na dzień 3 września 2017 roku

Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku - Kodeks wyborczy ( Dz. U. 2017 r. poz. 15 ) w związku z zarządzeniem Wojewody Małopolskiego z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Spytkowice (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego poz. 4025), podaję do wiadomości publicznej informację o okręgu wyborczym nr 10, jego granicach i numerze i liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Spytkowicach dla wyborów uzupełniających do Rady Gminy Spytkowice, zarządzonych na dzień 3 września 2017 roku

Numer okręgu wyborczego Granice okręgu wyborczego Liczba radnych wybieranych w okręgu wyborczym
10 Sołectwo Spytkowice ulice: Gwarna, Kasztelańska, Kolejowa, Krótka, Morzycka, Nad Kanałem, Polna,Podwale, Spokojna, Zacisze, Zielona. 1

Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej w Spytkowicach mieści się w sali narad Urzędu Gminy w Spytkowicach, ul Zamkowa 12, tel. 33 / 8791 155.Gmina Spytkowice 2008© Switchprojekt.