CZYSTE POWIETRZE

Ważna informacja w sprawie wymiany kotłówWAŻNA INFORMACJA DLA WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW GMINY SPYTKOWICE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O DOFINANSOWANIE DO WYMIANY KOTŁÓW WĘGLOWYCH W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Urząd Gminy w Spytkowicach informuje, iż na terenie Gminy Spytkowice rozpoczęła się ocena energetyczna budynków realizowana w związku z wymianą nieekologicznych kotłów węglowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. Mieszkańcy, którzy wypełnili i złożyli odpowiednie ankiety, w najbliższym czasie mogą spodziewać się kontaktu ze strony pracowników firmy NDE Sp. z o. o. Niezależni Doradcy Energetyczni z Krakowa, którzy ustalą termin wizji lokalnej i przeprowadzą wymaganą przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego procedurę. Jest ona kolejnym krokiem umożliwiającym otrzymanie dotacji.

W załączniku nr 1 przedstawiamy listę pracowników firmy NDE Sp. z o.o. upoważnionych do przeprowadzenia przedmiotowej oceny na terenie naszej gminy. Jednocześnie informujemy, że tylko i wyłącznie osoby wskazane w załączniku są uprawnione do przeprowadzania oceny energetycznej budynków. Osoby te zgłoszą się do Państwa w celu dokonania oględzin budynku, pomiarów jego wielkości oraz wykonania dokumentacji fotograficznej. Jeżeli posiadają Państwo projekt budowlany budynku, prosimy o jego przygotowanie. Na podstawie zebranych danych zostanie nieodpłatnie sporządzona ocena energetyczna budynku, która jest dokumentem niezbędnym do otrzymania dofinansowanie do wymiany starego źródło ciepła na nowe.

Każdy z audytorów będzie posiadał:

 • legitymację służbową (załącznik nr 2),
 • imienne upoważnienie wydane przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (wzór w załączniku nr 3),


Przypominamy, iż mają Państwo prawo każdorazowo wylegitymować audytora.
Prace związane ze sporządzeniem ocen energetycznych na terenie Gminy Spytkowice rozpoczęły się początkiem lipca 2017 r. O indywidualnym terminie zostaną Państwo wcześniej powiadomieni telefonicznie.

Warto pamiętać, że audytorzy nie pobierają opłat od właścicieli sprawdzanych budynków. .
W ramach ocen energetycznych budynków audytorzy będą zobowiązani wykonać dla każdego budynku:
 1. wizję lokalną i ocenę stanu istniejącego budynku, w tym dokumentację fotograficzną;
 2. świadectwo charakterystyki energetycznej budynku rozumiane, jako opracowanie dokumentu obejmującego co najmniej następujące elementy:
  • identyfikację budynku,
  • charakterystykę energetyczną budynku,
  • zalecenia dotyczące opłacalnej ekonomicznie i wykonalnej technicznie poprawy charakterystyki energetycznej budynku w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 376);
 3. zalecenia termomodernizacyjne dla danego budynku, obejmujące zakres prac termomodernizacyjnych koniecznych do wykonania w celu spełnienia minimalnych wymogów (wskaźnik EP H+W);
 4. obliczenia zapotrzebowania mocy cieplnej urządzenia grzewczego.
Do wszystkich zainteresowanych mieszkańców Gminy zwracamy się z prośbą o egzekwowanie wszystkich powyższych zapisów, w szczególności o sprawdzenie danych osobowych osób przeprowadzających oceny oraz sprawdzenie zakresu wykonanej oceny zgodnie z wymaganiami przedstawionymi powyżej.

Wszelkie uwagi i dodatkowe pytania należy kierować do pracowników Urzędu Gminy w Spytkowicach tel. 33 / 8791 820 wew. 58 lub 33.

Pliki do pobrania:
- załącznik nr 1- lista pracowników upoważnionych do przeprowadzenia audytów energetycznych budynków
- załącznik 2-legitymacja służbowa pracownika NDE Sp. z o.o.
- załącznik 3- identyfikator Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego


Uwaga na nieuczciwe firmy podszywające się pod audytorów energetycznychOstrzegamy przed nieuczciwymi firmami, które powołując się na konieczność wymiany nieekologicznych pieców i możliwość zdobycia na ten cel dofinansowania z RPO WM 2014-2020 odwiedzają mieszkańców naszego regionu oferując odpłatne wykonanie audytów energetycznych.
Jednocześnie przypominamy mieszkańcom Małopolski, że audyty energetyczne budynków - będące warunkiem koniecznym do uzyskania dotacji na wymianę nieekologicznego pieca - są całkowicie bezpłatne dla mieszkańców, ponieważ będą finansowane przez Urząd Marszałkowski ze środków Unii Europejskiej.
Firmy proponują także po okresie trwałości projektu (czas, kiedy projekt jest monitorowany) modyfikację nowych pieców tak, aby znów można było w nich spalać np. śmieci.
Dlatego przypominamy, że w okresie trwałości projektu, który wynosi 5 lat, gminy, a co za tym idzie mieszkańcy, będą kontrolowani. Efektem każdej modyfikacji pieców będzie konieczność zwrotu dotacji. UWAGA! wymienione ze środków unijnych piece mogą być kontrolowane także po odbiorze technicznym i rozliczeniu dofinansowania.
Przestrzegamy przed wpuszczaniem do domów jakichkolwiek osób postronnych (firm) w celu przeprowadzenia wspomnianego audytu i ponoszenia w związku z tym jakichkolwiek opłat. Nieuczciwe firmy wyceniają swoją "usługę" na ok. 150 zł.
Informujemy, że środki na wymianę pieców dostępne będą wyłącznie za pośrednictwem samorządów gminnych. Audytorzy wybrani przez Urząd Marszałkowski, którzy wkrótce rozpoczną przeprowadzanie ocen energetycznych będą posiadali ze sobą stosowny identyfikator nadany przez Gminę. Ponadto, informacje o rozpoczęciu audytów pojawią się na stronach internetowych Gmin, które przystąpiły do programu.
Lista firm, którym Urząd Marszałkowski zleci przeprowadzenie audytów będzie dostępna także na stronie www.rpo.malopolska.pl oraz w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich w Małopolsce.
W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z pracownikami Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich:
- w Krakowie, ul. Wielicka 72B, tel. (12) 616 06 16 / 26 / 36 / 46 / 56 / 66 / 76 / 86
- w Chrzanowie, ul. Grunwaldzka 5, tel. (12) 616 03 91 / 92 / 93
- w Tarnowie, ul. Wałowa 37, tel. (12) 616 03 61 / 62 / 63
- w Nowym Targu, al. 1000-lecia 35, tel. (12) 616 03 81 / 82 / 83
- w Nowym Sączu, ul. Wazów 3, tel. (12) 616 03 71 / 72 / 73
Wszystkie punkty są czynne w godz.: pon. 8:00 - 18:00 oraz wt.-pt. 8:00 - 16:00.Wymień stary piec na nowy.Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że prowadzony jest nabór ankiet wstępnej deklaracji uczestnictwa w projekcie wymiany tradycyjnych źródeł ciepła na proekologiczne, którego celem jest wymiana starych kotłów, pieców na paliwa stałe na nowoczesne niskoemisyjne kotły wraz z wykonaniem wewnętrznych instalacji w budynku, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania nowego systemu ogrzewania.

Wsparcie może być udzielane na inwestycje w źródła ciepła proekologiczne wykorzystujące biomasę, paliwa stałe (kotły grzewcze klasa 5), paliwa gazowe lub pompy ciepła w budynkach mieszkalnych.

Prowadzony nabór ankiet wstępnej deklaracji jest elementem przygotowania wniosku o dofinansowanie do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 - 2020. Złożenie niniejszej deklaracji nie jest jednoznaczne z przystąpieniem do Programu na terenie Gminy Spytkowice. Podjęcie przez Gminę Spytkowice działań w tym zakresie jest uwarunkowane pozytywnym rozpatrzeniem wniosku o dofinansowanie.

WAŻNE:

 1. Dotacja przeznaczona będzie dla właścicieli domów jednorodzinnych i wielorodzinnych, którzy chcą zlikwidować swój stary piec węglowy.
 2. Wsparcie będzie uwarunkowane wykonaniem działań termomodernizacyjnych, które będą wynikać z przeprowadzonego audytu energetycznego dla budynku, w którym nastąpi wymiana źródła ciepła.
 3. Audytor pomoże dobrać najbardziej optymalny kocioł. Audyt finansowany będzie w całości przez województwo małopolskie. Audyt jest niezbędny aby właściciel nieruchomości mógł ocenić opłacalność inwestycji. Audytor poinformuje dokładnie jakie warunki musi spełnić kocioł i wskaże jego moc.
 4. Dofinansowanie do nowych urządzeń grzewczych będzie wynosić 350 zł na każdy kilowat (kW) obliczonej mocy nowego źródła ciepła, ale nie więcej niż 8 tys. zł. plus 80 zł za każdy metr kwadratowy ogrzewanej powierzchni w przypadku wymiany instalacji, ale nie więcej niż 6 tys. zł.
 5. Wsparte projekty muszą skutkować redukcją CO2 co najmniej 30% w odniesieniu do istniejących instalacji.
 6. W przypadku kotłów opalanych paliwami stałymi muszą one spełniać następujące warunki:
  - Posiadać certyfikat zgodności z normą PN-EN 303-5 "Kotły grzewcze. Klasa 5: Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 50 kW - Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie" lub równoważną, wydaną przez właściwą jednostkę certyfikującą. Posiadać nominalną sprawność przemiany energetycznej co najmniej 85%.
 7. Wszystkie działania mają służyć zmniejszeniu zapotrzebowania na energię budynków, a tym samym zastosowaniu urządzeń grzewczych mniejszej mocy.
 8. Weryfikacja stopnia osiągnięcia efektywności energetycznej będzie oceniana w oparciu o metodę uwzględniającą rodzaj i stan budynku, rok budowy oraz zakres przeprowadzonej wcześniej modernizacji energetycznej.
 9. Spełnienie ww. wymogów będzie warunkowało wymianę nie ekologicznego źródła ogrzewania budynku.
Dodatkowe informacje uzyskacie Państwo:
 • w Urzędzie Gminy w Spytkowicach, 34 - 116 Spytkowice ul. Zamkowa 12 (pok. Nr 15 lub 21)tel. 33 8791 820 wew. 31, 33 lub 58 w godzinach pracy urzędu oraz na stronie internetowej www.spytkowice.net.pl zakładce "Czyste powietrze";
 • w Punkcie Informacyjnym w Chrzanowie ul. Grunwaldzka 5, 32 - 500 Chrzanów tel. 32 627 23 10, 32 627 23 11 w godz. poniedziałek:. 8:00-18:00, wtorek - piątek: 8:00-16:00 e-mail: fem_chrzanow@umwm.pl;
 • na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego www.fundusze.malopolska.pl


Ankiety można pobrać w Urzędzie Gminy w Spytkowicach, ul.Zamkowa 12, ze strony internetowej Urzędu Gminy w Spytkowicach www.spytkowice.net.pl.

Wypełnione ankiety przyjmowane będą w nieprzekraczalnym terminie do 05.01.2017r. w godzinach pracy Urzędu Gminy Spytkowice na Dzienniku Podawczym.

W przypadku dużego zainteresowania wymianą kotłów decydować będzie kolejność zgłoszonych ankiet ( data wpływu do Urzędu Gminy w Spytkowicach).

Załącznik:    Ankieta do wypełnienia


Gmina Spytkowice 2008© Switchprojekt.