PROGRAM REWITALIZACJI GMINY SPYTKOWICESzanowni Państwo!

W ramach prac nad opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji gminy Spytkowice do 2022 r. zachęcamy do zgłaszania Państwa pomysłów na działania, dzięki którym obszar rewitalizacji zostanie wyprowadzony z sytuacji kryzysowej. Oznacza to, że projekty zawarte w Gminnym Programie Rewitalizacji będą kluczowymi inwestycjami podejmowanymi przez władze gminy w celu polepszenia warunków życia, zwiększenia ich aktywności społecznej i zawodowej oraz poprawie warunków socjalno-bytowych mieszkańców z obszaru rewitalizacji. Obszar do rewitalizacji został wybrany na podstawie analizy danych statystycznych i badania społecznego. Granice obszaru zostały przyjęte uchwałą Rady Gminy, która wcześniej została poddana konsultacjom społecznym.

Z puli złożonych kart przedsięwzięć zostaną wybrane te, które zostały poprawnie wypełnione. Ostateczna decyzja, które z projektów zostaną wpisane do Gminnym Programie Rewitalizacji należy do Urzędu Gminy w Spytkowicach.

W celu zgłoszenia autorskiego projektu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy - kartę przedsięwzięcia, dołączoną do niniejszej informacji lub za pomocą elektronicznego formularza pod adresem: http://cyfrowademokracja.pl/

Wypełnione karty można składać:
 • korespondencyjnie na adres: Urząd Gminy w Spytkowicach, ul. Zamkowa 12, 34-116 Spytkowice,
 • bezpośrednio na Dziennik Podawczy Urzędu Gminy w Spytkowicach, ul. Zamkowa 12, 34-116 Spytkowice,
 • za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy promocja@spytkowice.net.pl lub wblaszczczak@respublic.pl wpisując w tytule: GPR Spytkowice - przedsięwzięcie rewitalizacyjne,
 • elektronicznie, wypełniając formularz na stronie: http://cyfrowademokracja.pl/

Każdy mieszkaniec może złożyć kartę projektu, przy czym lokalizacja przedsięwzięcia musi odbywać się w granicach obszaru rewitalizacji.

Zachęcamy, zgłoś swój pomysł na rewitalizację w Spytkowicach!

Pomysły można zgłaszać od 2 do 10 listopada 2017 r.

Obszar rewitalizacji obejmuje rejon:
 • w Półwsi ulice: Brzozowa, Górna, Kolejowa, Krótka, Leśna, Polna, Św. Floriana, Wąwozowa i Zatorska,
 • w Spytkowicach ulice: al. Kasztanowa, Brzestowa, Czarnowiejska, Dworska, Górki, Jana Pawła II, Kanada, Krakowska, Leszczynowa, Nad Kanałem, Nadrzeczna, Podwale, Polna, Rynek, Św. Bartłomieja, Wzory, Zamkowa i Zielona.

Dodatkowo mając na uwadze skalę i charakter potrzeb rewitalizacyjnych, a także specyfikę prowadzonych działań na obszarze rewitalizacji do obszaru dołącza się obiekty infrastruktury społecznej położone w bezpośrednim sąsiedztwie ulic zdegradowanych, tj: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Spytkowicach i Szkołę Podstawową nr 2 w Spytkowicach, Gminną Bibliotekę Publiczną, Ośrodek Zdrowia (ul. Szkolna 1 i 3), Urząd Gminy Spytkowice, Dom Strażaka w Półwsi.

Wyznaczony obszar obejmuje 3,02% powierzchni gminy i jest zamieszkiwany przez 21,31% (2 158 osób) wszystkich mieszkańców gminy (10 229 osób).

Załącznik: Wzór karty przedsięwzięcia rewitalizacyjnego Spytkowice


GPR_SPYTKOWICE_Konsultacje_obszaru_18.08.2017_prezentacja.ppt. Uwagi i wnioski z otwartego spotkania informacyjno-konsultacyjnego:
Uwaga uczestników spotkania skoncentrowana była głównie na poznaniu istoty rewitalizacji prowadzonej zgodnie z ustawą i związanych z tym uwarukowań dla gminy i mieszkańcow obszaru rewitalizacji oraz na wynikach wyznaczonych obszarów zdegradowanego i rewitalizacji. Szczegolnie dużo uwagi poświęcono wyjaśnieniu realnych i potencjalnych przyszłych skutków podatkowych dla właścicieli działek niezabudowanych położonych na planowanym obszarze zdegradowanym i rewitalizacji. W trakcie spotkania większość czasu poświęcona była odpowiedziom na pytania dotyczące treści przekazanych w prezentacji. Odpowiedzi na pytania udzielał ekspert Wykonawcy - ResPublic oraz przedstawieciel Urzędu, zajmujący się GPR. W dalszej części spotkania uczestnicy w swoich opiniach zgodzili się z głównymi punktami diagnozy, w tym ze wskazanym obszarem zdegradowanym i rewitalizacji.
Nie zgłoszono wniosków dotyczących zmian projektu Uchwały oraz wyznaczonego obszaru zdegradowanego i rewitalizacji.
W końcowej części spotkania, w związku z stawianymi pytaniami ekspert Wykonawcy - ResPublic, przedstawił informację na temat dalszych planowanych prac w procesie tworzenia GPR. Szczegolnie dużo uwag i pytań uczestnicy skierowali na kwestie dotyczące zakresu, rodzajów i trybu opracowania oraz zgłaszania przedsiewzięć do GPR.
Po wyczerpaniu uwag i pytań ze strony uczestnikow oraz udzieleniu odpowiedzi i komentarzy przez eksperta Wykonawcy - ResPublic oraz przedstawieciela Urzędu, zajmującego się GPR, spotkanie zakończono.OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY SPYTKOWICE
o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Gminy w Spytkowicach w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Spytkowice.

Na podstawie art. 5a ust. 1, art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016 z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 3 w związku z art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji ( tekst jedn. Dz. U. z 2017 poz. 1023 ) rozpocznie się proces konsultacji społecznych dotyczący wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Spytkowice.

Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji odnośnie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Spytkowice.
Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od dnia 5 sierpnia 2017 r. do dnia 4 września 2017 r. w formie:
 1. Spotkania konsultacyjnego z interesariuszami rewitalizacji, spotkanie odbędzie się w Świetlicy Wiejskiej, ul. Zamkowa 12, 34-116 Spytkowice, w dniu 18 sierpnia 2017 r. w godz. 16.00 - 18.00;
 2. Zbierania uwag, propozycji i opinii w formie papierowej i elektronicznej, z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione formularze można dostarczyć:
  a) drogą elektroniczną na adres: promocja@spytkowice.net.pl
  b) drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy w Spytkowicach, 34 - 116 Spytkowice, ul. Zamkowa 12
  c) bezpośrednio na Dziennik Podawczy Urzędu Gminy w Spytkowicach, ul. Zamkowa 12
  d) za pomocą platformy cyfrowademokracja.pl ( www.cyfrowademokracja.pl )
 3. Zbieranie uwag ustnych do protokołu od 05.08.2017 do 04.09.2017 w Urzędzie Gminy Spytkowice (pok.21), ul. Zamkowa 12, w godzinach pracy Urzędu od poniedziałku do piątku.
 4. Materiał informacyjny, dotyczący przedmiotu konsultacji będzie dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie Urzędu Gminy Spytkowice oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy
 5. Zakres negocjowalny konsultacji, dotyczy wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Spytkowice.

Nie będą rozpatrywane propozycje i opinie:
 • z datą wpływu przed dniem 5 sierpnia 2017 r. i po dniu 4 września 2017 r.,
 • niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem,
 • przesłane w innej formie niż na formularzu konsultacji (za wyjątkiem propozycji i opinii zgłoszonych do protokołu w trakcie otwartego spotkania z interesariuszami rewitalizacji),
 • za wyjątkiem opinii zgłoszonych ustnie w Urzędzie Gminy Spytkowice.


Załączniki:
Zarządzenie Nr 335/2017
Projekt uchwały
Formularz zgłaszania uwag
Mapa - Spytkowice
Mapa - Półwieś


Gmina Spytkowice 2008© Switchprojekt.