ARCHIWUM - OGŁOSZENIA


Weź udział w akcji informacyjnej! Zacznij dbać o powietrze, którym oddychasz!


Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych oraz Małopolskie Centrum Odnawialnych Źródeł i Poszanowania Energii WGGiOŚ Akademii Górniczo-Hutniczej w Miękini zapraszają samorządy, urzędy marszałkowskie, dyrekcje parków narodowych i krajobrazowych, nadleśnictwa, placówki szkolne do skorzystania z Mobilnego Laboratorium "POLoNEs" (Przyczyny - Ograniczenie - Likwidacja Niskiej Emisji).
Specjalnie skonstruowane laboratorium, może dojechać do dowolnej miejscowości i wziąć udział w imprezach plenerowych typu pikniki, festyny, zorganizowane pokazy np. dla szkół, mieszkańców.
Mobilna ekspozycja pokazuje przyczyny niskiej emisji, sposoby jej ograniczenia, a także możliwości całkowitej likwidacji. Całość wyposażenia umożliwia efektywną edukację młodzieży i dorosłych poprzez naoczne przekonanie się o przyczynach niskiej emisji, a także jej negatywnych skutkach między innymi dla zdrowia człowieka.
Dzięki takiemu rozwiązaniu, kreowanie postaw proekologicznych, energooszczędnych oraz promocja odnawialnych źródeł energii może odbyć się możliwie najbliżej odbiorcy.

Jak działa "POLoNEs"

Mobilne Laboratorium "POLoNEs" stanowią dwa elementy:
    - zadaszona przyczepa z otwieranymi burtami z możliwością stworzenia stoiska, na której znajdują się demonstracyjne urządzenia służące edukacji w zakresie eliminacji niskiej emisji pochodzącej z rozproszonych źródeł energii cieplnej,
    - OZE BUS wyposażony w demonstracyjne urządzenia prezentujące OZE.

Wszystkich zainteresowanych warsztatami z wykorzystaniem Mobilnego Laboratorium "POLoNEs" zapraszamy do kontaktu z Fundacją pod numerem 607-358-222 lub mailowo edukacja@fwie.pl.
Więcej informacji na stronie www.polones.fwie.pl

Partnerzy projektu: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Laboratorium Edukacyjno-Badawcze Odnawialnych Źródeł i Poszanowania Energii WGGiOŚ Akademii Górniczo-Hutniczej w Miękini
Projekt pn. Mobilne Laboratorium "POLoNEs" (Przyczyny - Ograniczenie - Likwidacja Niskiej Emisji) współfinansowany jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za treść opracowanych materiałów odpowiada wyłącznie Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych.


Do pobrania: Ulotka w wersji pdf


Ogłoszono nabory wniosków

Zarząd Stowarzyszenia Dolina Karpia informuje, iż ogłoszono kolejne nabory wniosków, które odbędą się w terminie od 9 października do 24 października 2017 roku. Wnioski składać będzie można zgodnie z poniższymi zakresami:
Program Operacyjny "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020:
1) nabór 13/2017 z zakresu propagowania dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego
2) nabór 14/2017 z zakresu wspierania i wykorzystywania atutów środowiska na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym operacji na rzecz łagodzenia zmiany klimatu

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020:
1) nabór 15/2017 z zakresu rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej
2) nabór 1/2017/G z zakresu promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych - termin naboru od 9 października do 3 listopada 2017 roku.

Szczegóły na stronie www.dolinakarpia.orgDzień dobry,

W związku z rekrutacją do projekty "BO JAK NIE WY, TO KTO?" realizowanym na terenie Małopolski Zachodniej (powiaty: olkuski, oświęcimski, chrzanowski i wadowicki) zwracamy się z prośbą o udostępnienie informacji o naszym projekcie na Waszej stronie internetowej.NASZ PROJEKT DAJE DUŻO MOŻLIWOŚCI DLA OSÓB DO 30 R.Ż. - SZKOLENIA, STAŻ, WSPARCIE.

link do naszej strony internetowej: http://jmm.net.pl/jakniewytokto/

Rekrutacja prowadzona będzie na terenie Małopolski Zachodniej w sposób ciągły aż do zakwalifikowania planowanej liczby uczestników, nie dłużej jednak niż do 31 października 2017 roku.

Projekt indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej młodych mieszkańców Małopolski Zachodniej współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Grupą docelową naszego projektu stanowią młodzi w wieku 15-29 lat zamieszkujący tereny Małopolski Zachodniej (powiaty: olkuski, oświęcimski, wadowicki oraz chrzanowski), bierni zawodowo, którzy w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej, nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym oraz nie szkolą się. Projekt kierujemy przede wszystkim do osób poniżej 24 roku życia, o niskich kwalifikacjach oraz z niepełnosprawnością.W ramach projektu oferujemy:

 • szkolenia zawodowe plus stypendium szkoleniowe
 • płatne staże
 • opieka mentora
 • pomoc w zakresie określenia ścieżki zawodowej
 • pośrednictwo pracy
 • dofinansowanie przejazdów
 • środki na zmianę miejsca zamieszkania ?bon na zasiedleniePozdrawiam

Anna Sikora
Asystent ProjektuProjekt w zakresie odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Doliny Karpia
- zmiana terminówStowarzyszenie Dolina Karpia informuje, iż w związku z realizacją działań zmierzających do złożenia wniosku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (poddziałanie 4.1.1.) w zakresie odnawialnych źródeł energii (OZE), o którym mowa tutaj, termin na wypełnienie stosownej ankiety, w której można określić swoje preferencje co do rodzaju ewentualnej inwestycji zostaje wydłużony do dnia 10 października 2017 roku.

Ponadto termin wykonywania przez przedstawicieli firmy „VOLTIKA” indywidualnych audytów energetycznych, które określą możliwości budowy infrastruktury OZE na posesjach mieszkańców zostaje wydłużony do dnia 20 października 2017 roku.

Informacje na temat realizowanego projektu można uzyskać w poszczególnych gminach Doliny Karpia tj. Brzeźnicy, Osieka, Polanki Wielkiej, Przeciszowa, Spytkowic, Tomic i Zatora oraz pracowników Stowarzyszenia Dolina Karpia.7th IWA conference on odours & air emissions.

Konferencja organizowana jest przez International Water Association (IWA) przy wsparciu Wydział Instalacji Budowlanych Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska PW oraz Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW.ZAPROSZENIE

Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie zaprasza przedstawicieli kadry pedagogicznej małopolskich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do wzięcia udziału w bezpłatnym szkoleniu „Poznaj, decyduj, działaj - czyli jak angażować młodzież szkolną”, które odbędzie się dnia 30 października 2017 r. w Wadowickim Centrum Kultury w Wadowicach w godz: 9:00-16:00.

Załączniki:
Szczegóły ogłoszenia
Formularz zgłoszeniowy - wersja docx


OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Spytkowice informuje Mieszkańców Gminy, że został zniesiony zakaz przetrzymywania drobiu w pomieszczeniach zamkniętych.
Nadal występuje obowiązek utrzymywania drobiu w ogrodzonych wybiegach, pojenia i karmienia drobiu w budynkach, w których należy zabezpieczyć wodę i pasze przed dostępem dla ptactwa dziko żyjącego.

Ogłoszono nabory wniosków


Zarząd Stowarzyszenia Dolina Karpia informuje, iż ogłoszono kolejne nabory wniosków, które odbędą się w terminie od 4 maja do 19 maja 2017 roku. Wnioski składać będzie można zgodnie z poniższymi zakresami:

Program Operacyjny "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020
    1) nabór 6/2017 z zakresu podnoszenia wartości produktów, tworzenia miejsc pracy, zachęcania młodych ludzi i propagowania innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury
    2) nabór 7/2017 z zakresu podnoszenia wartości produktów, tworzenia miejsc pracy, zachęcania młodych ludzi i propagowania innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury
    3) nabór 8/2017 z zakresu wspierania różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspierania uczenia się przez całe życie i tworzenia miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury
    4) nabór 9/2017 z zakresu propagowania dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego
    5) nabór 10/2017 z zakresu propagowania dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego
    6) nabór 11/2017 z zakresu wspierania i wykorzystywania atutów środowiska na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym operacji na rzecz łagodzenia zmiany klimatu

Szczegóły ogłoszenia


OGŁOSZENIE

W dniu 22 kwietnia 2017 r. o godzinie 11.00 w Oświęcimiu na ul. Leszczyńskiej 7, odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące bezpłatnych kursów na koparki, ładowarki, koparko- ładowarki, walce, równiarki i inne.

Zajęcia teoretyczne odbywać się będą w Muzeum Regionalnym w Bachowicach, przy ul. Ks. Gołby 129 (stara szkoła rolnicza).
Szczegóły w załączeniu oraz pod nr tel. 508-833-300, 693-436-628, 515-135-216.

Załącznik:   Szczegóły ogłoszenia

NASTĄPIŁA ZMIANA TERMINU SPOTKANIA Z 23.04.2017 GODZ. 8.00
NA 22.04.2017 GODZ. 11.00OGŁOSZENIE - „Niepełnosprawni aktywni na rynku pracy”


Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych i Regionalnych eMagra ogłasza III etap rekrutacji do projektu „Niepełnosprawni aktywni na rynku pracy”.
Termin rekrutacji: od 20 do 24 lutego 2017 r. w godz. 9:00-15:00.
Miejsce rekrutacji: ul. Krakowska 13 i ul. Św. Anny 5, 33-100 Tarnów.

Szczegóły ogłoszenia
Ogłoszenie naboru wniosków 1/2017

Podejmowanie działalności gospodarczej

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Dolina Karpia działająca na terenie gmin: Brzeźnica, Osiek, Polanka Wielka, Przeciszów, Spytkowice, Tomice, Zator informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu: rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Wsparcie udzielane jest: w formie ryczałtu.
Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od 4 stycznia 2017 do 20 stycznia 2017.
Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Dolina Karpia miejscowość: 32-640 Zator, ul. Rynek 2, od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00

Szczegóły ogłoszenia


KONSULTACJE

W dniu 6 grudnia rozpoczęły się konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, które potrwają do 5 stycznia 2017 roku.

Jednocześnie dla wszystkich zainteresowanych osobistym udziałem w konsultacjach zorganizowane zostało wysłuchanie publiczne. Otwarte spotkanie odbędzie się 4 stycznia 2017 r. o godz.16:00 w Centrum Kongresowym w auli na parterze w budynku Wydziału Leśnego przy. al. 29 listopada 46 w Krakowie.OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Spytkowice informuje, że zgodnie z art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32 poz. 191 z późn. zm.) w dniach od 29.03.2017 r. do 30.04.2017 r. wyłożony jest do publicznego wglądu spis inwentaryzacyjny mienia podlegającego komunalizacji obejmującego działki o numerze ewidencyjnym: 947 o pow. 0,0262 ha, 2631/2 o pow. 0,0888 ha, 2635/1 o pow. 0,0220 ha, 2770/4 o pow. 0,1731 ha, 2816 o pow. 0,0174 ha położone w Ryczowie - objętą księgą wieczystą KR1W/00035392/8.

Karta inwentaryzacyjna Nr 1 oraz dokumenty dotyczące przejmowanej nieruchomości są do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Spytkowice - Referat Rolnictwa Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska, w godzinach pracy tj. (poniedziałek, wtorek, czwartek od godz. 7.30 do godz. 15.30, środa od godz. 7.30 do godz. 17.00, piątek od godz. 7.30 do godz. 14.00).

Załączniki:
Ogłoszenie
Mapy
Karta inwentaryzacyjna

Wójt Gminy Spytkowice
mgr Mariusz Krystian

INFORMACJA dla ROLNIKÓW


Wójt Gminy Spytkowice informuje, że wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej należy składać w terminie od 1 lutego 2017 r. do 28 lutego 2017 roku.
Do wniosku należy dołączyć faktury VAT dokumentujące zakup oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2016 r. do 31 stycznia 2017 r.

Wniosek do pobrania - pobierz w wersji pdf


OGŁOSZENIE "AKCJA ZIMA 2016/2017"


Uprzejmie informuję mieszkańców Gminy Spytkowice, że za zimowe utrzymanie dróg na terenie administracyjnym Gminy Spytkowice odpowiedzialni są:

1. Za utrzymanie drogi krajowej nr 44 - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Rejon Wadowice z siedzibą w Babicy tel. /33/ 873 73 28 oraz /33/ 873 77 37, fax. /33/ 873 78 21
Wykonawcą robót związanych z zimowym utrzymaniem dróg jest:
Przedsiębiorstwo Budowlano - Drogowo - Mostowe "DROG -BUD" Franciszek Fryc, 34-116 Spytkowice, ul. Zamkowa 3, tel/fax. /33/ 879 15 09

2. Za utrzymanie dróg powiatowych - Starostwo Powiatowe w Wadowicach, Wydział Dróg Powiatowych tel. /33/ 873 42 30
Wykonawcą robót związanych z zimowym utrzymaniem dróg jest:
"BROWAB" Jan Kufel, 34-116 Spytkowice, ul. Kanada 2, tel. 793 588 415

3. Za utrzymanie dróg gminnych - Gmina Spytkowice ul. Zamkowa 12, 34-116 Spytkowice tel. /33/ 879 18 20 wew. 44
Wykonawcą robót jest Zakład Usług Komunalnych w Spytkowicach, 34-116 Spytkowice ul. Zamkowa 57. tel. /33/ 879 16 95, kom. 609 478 000Ogłoszenie naboru wniosków 2/2017

Rozwijanie działalności gospodarczej

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Dolina Karpia działająca na terenie gmin: Brzeźnica, Osiek, Polanka Wielka, Przeciszów, Spytkowice, Tomice, Zator informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu: rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Wsparcie udzielane jest: w formie refundacji.
Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od 4 stycznia 2017 do 20 stycznia 2017.
Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Dolina Karpia miejscowość: 32-640 Zator, ul. Rynek 2, od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00.

Szczegóły ogłoszenia


Ogłoszenie naboru wniosków 3/2017

Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Dolina Karpia działająca na terenie gmin: Brzeźnica, Osiek, Polanka Wielka, Przeciszów, Spytkowice, Tomice, Zator informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu: budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Wsparcie udzielane jest: w formie refundacji.
Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od 4 stycznia 2017 do 20 stycznia 2017.
Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Dolina Karpia miejscowość: 32-640 Zator, ul. Rynek 2, od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00

Szczegóły ogłoszenia


Ogłoszenie naboru wniosków 4/2017

Zachowanie dziedzictwa lokalnego

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Dolina Karpia działająca na terenie gmin: Brzeźnica, Osiek, Polanka Wielka, Przeciszów, Spytkowice, Tomice, Zator informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu: zachowania dziedzictwa lokalnego w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Wsparcie udzielane jest: w formie refundacji.
Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od 4 stycznia 2017 do 20 stycznia 2017
Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Dolina Karpia miejscowość: 32-640 Zator, ul. Rynek 2, od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00

Szczegóły ogłoszenia


Do 4 listopada 2016 zgłaszać można kandydatury wolontariuszy do wojewódzkiego etapu ogólnopolskiego konkursu "Barwy Wolontariatu". Celem konkursu jest wyróżnienie osób zaangażowanych w różne formy działalności wolontarystycznej.

Konkurs Barwy Wolontariatu stwarza możliwość zaprezentowania działań wolontariuszy i ciekawych akcji wolontariackich, pozwala promować miejsca wzorowo współpracujące z wolontariuszami oraz ukazać różnorodność działań społecznych i aktywności wolontariuszy, którzy są obecni niemalże we wszystkich sferach życia społecznego.

W tym roku konkurs odbywać się będzie już po raz szesnasty i będzie okazją, by w szczególny sposób podziękować wolontariuszom, na co dzień współpracującym z organizacjami pozarządowymi, placówkami publicznymi i osobami prywatnymi.

Dzięki nadsyłanym zgłoszeniom organizatorzy w każdym z województw mają okazję poznać i nagradzać ciekawe postaci wolontariuszy, którzy angażują się w przeróżne obszary działań społecznych, min. w wolontariat w kulturze, przy imprezach sportowych, wydarzeniach okolicznościowych, wolontariat w szpitalach, hospicjach, przy udzielaniu korepetycji, odwiedzania osób starszych, pomoc niepełnosprawnym i wiele, wiele innych.


Załączniki:
Informacja
Regulamin
Formularz zgłoszeniowy


INFORMACJA


Wójt Gminy Spytkowice ustala dla roku szkolnego 2016/2017 harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym, a także terminy składania dokumentów do przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych na terenie gminy Spytkowice zgodnie z Zarządzeniem Nr 145/2015 Wójta Gminy Spytkowice z dnia 22 stycznia 2016r.

Załącznik:
Zarządzenie Nr 145/201Wójt Gminy Spytkowice informuje, że od dnia 1 stycznia 2016 roku weszły w życie przepisy zmieniające ustawy: o podatkach i opłatach lokalnych, o podatku rolnym i o podatku leśnym, mające wpływ na wysokość wymiaru podatku.

Główne zmiany to:
 1. Nie będą wystawiane decyzje podatkowe - wymiarowe przy kwocie zobowiązania nieprzekraczającej 6,10 zł (najniższy koszt doręczenia w obrocie krajowym przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru);
 2. Jeżeli wysokość zobowiązania na dany rok podatkowy nie przekroczy kwoty 100,00 zł, to podatek będzie płatny tylko w pierwszej racie, a nie jak dotychczas w czterech ratach;
 3. Łączne zobowiązanie podatkowe dotyczyć będzie nie tylko połączonej płatności podatku od nieruchomości i podatku rolnego, lecz również podatku od nieruchomości i podatku leśnego (dotychczas były wystawiane odrębne decyzje wymiarowe na te rodzaje podatków, a teraz będzie to jedna decyzja);
 4. Zmiana przeliczników dla gruntów rolnych będzie miała wpływ na ilość hektarów przeliczeniowych, (tym samym na wysokość podatku rolnego dla gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego).
Nowe zasady przeliczania użytków rolnych dotyczą:
 1. rowów, gdzie 1 ha fizyczny = 0,2 ha przeliczeniowego;
 2. gruntów rolnych zabudowanych, gdzie 1 ha fizyczny = 1 ha przeliczeniowy;
 3. gruntów zadrzewionych i zakrzewionych na użytkach rolnych, gdzie 1 ha fizyczny = 0,2 ha przeliczeniowego;
 4. gruntów pod stawami niezarybionymi, gdzie 1 ha fizyczny = 0,2 ha przeliczeniowego;
 5. gruntów, dla których nie można ustalić przelicznika, gdzie 1 ha fizyczny = 1 ha przeliczeniowy.


Informacja dla posiadaczy zabytkowych nagrobków na cmentarzu w Spytkowicach


Proces odnowy zabytkowych nagrobków na spytkowickiej nekropolii trwa nieprzerwanie od 2011 roku. Środki gromadzone corocznie podczas kwesty organizowanej w terminie przypadającym na uroczystość Wszystkich Świętych oraz dotacje z Urzędu Gminy przeznaczane są na ratowanie zapomnianych zabytkowych pereł sztuki nagrobnej.

W celu przyspieszenia prac renowacyjnych i zapewnienia należytej ochrony zabytkom inicjator renowacji Marek Gajowy - Radny Gminy Spytkowice wspólnie z Urzędem Gminy podjęli decyzję o wpisie szczególnie cennych nagrobków do rejestru zabytków. Obiekty te są przedstawione na rysunkach 1-5 w załączonym pliku.

Warunkiem pozytywnego przeprowadzenia procedury umieszczenia grobowców w spisie zabytków konieczne jest wyrażenie zgody dysponentów wspomnianych obiektów a więc osób posiadających prawo do rozporządzania nagrobkami (m.in. rodzina zmarłego/-ej lub zmarłych). Prosimy zatem, aby dysponenci nagrobków wyrazili swoją zgodę lub odmowę dokonania aktu wpisu do rejestru zabytków.


Załącznik:   Ogłoszenie wraz z wykazem nagrobków


INFORMACJA DLA ROLNIKÓWWójt Gminy Spytkowice informuje, że wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej należy składać w terminie do 31 sierpnia 2016 roku.

Do wniosku należy dołączyć faktury VAT dokumentujące zakup oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2016 r. do 31 lipca 2016 r.

Załącznik:  Wniosek do pobrania

REKRUTACJA DO PROJEKTU INWESTYCJA MŁODYCH W PRZYSZŁOŚĆ

realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020,
Priorytet I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Projekt skierowany jest do osób młodych:
 • w wieku 15 - 29 lat,
 • zamieszkałych na terenach wiejskich poza ZIT w powiatach oświęcimskim i wadowickim
 • bezrobotnych, długotrwale bezrobotne i biernych zawodowo

W ramach projektu oferowane będą następujące formy wsparcia:
 • Identyfikacje potrzeb osób młodych pozostających bez zatrudnienia
 • Szkolenia zawodowe
 • Staże u pracodawców
 • Indywidualne doradztwo zawodowe
 • Pośrednictwo pracy

Rekrutacja trwa od dnia 4 kwietnia do 3 lipca 2016r.Liczba miejsc jest bardzo ograniczona.
Jednym w kryteriów jest kolejność zgłoszeń

Udział w projekcie jest bezpłatny, koszty jego organizacji i uczestnictwa pokrywane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, środków Magnus Sp. z o.o. oraz budżetu państwa polskiego.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie mogą wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny w biurze projektu lub na www.magnusedukacja.pl a następnie przesłać mailem na imwp@magnusedukacja.pl lub pocztą lub dostarczyć osobiście do biura projektu w Wadowicach, ul. Matki Bożej Fatimskiej 25 w godz.10.00-16.00

Okres realizacji projektu: 04 kwietnia 2016r. do 03 sierpnia 2017r.
Wartość projektu: 949 222,00 zł
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 872 231,49 zł
Wkład własny Magnus sp. z o.o.: 47 470,00 zł
Dofinansowanie z budżetu krajowego: 29 520,51 zł

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu SpołecznegoZakończenie Akcji PIT


Urząd Skarbowy w Wadowicach informuje o ułatwieniach dla podatników, którzy mają zamiar złożyć zeznanie podatkowe za 2015 rok.

Termin rozliczenia rocznego zeznania podatkowego mija w tym roku w poniedziałek 2 maja, dla wszystkich którzy zamierzają złożyć swoje zeznanie osobiście w ostatnich dniach Urząd Skarbowy przygotował specjalne ułatwienia. Wszyscy, którzy zamierzają osobiście złożyć lub wysłać deklarację podatkową przez Internet, mogą odwiedzić urząd w wydłużonych godzinach. W czwartek (28 kwietnia) oraz piątek (29 kwietnia) Urząd Skarbowy w Wadowicach będzie czynny w godz. 7.15-18.00.

Do tej pory swoje rozliczenie złożyło prawie 43 tys. osób, z czego w formie elektronicznej wysłane zostało ponad 60% najpopularniejszych zeznań rocznych PIT-37 (tj. ponad 26 tys.) - informuje Adam Kosek, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wadowicach. W Urzędzie Skarbowym w Wadowicach przygotowane w tych dniach będą punkty informacyjne, a odwiedzający będą mieli do dyspozycji broszury na temat zasad odliczania podatku czy przysługujących ulg. Do dyspozycji odwiedzających jest również stanowisko komputerowe, na którym przy pomocy pracownika będzie można złożyć zeznanie w formie elektronicznej (należy zabrać ze sobą dowód tożsamości oraz informacje od pracodawców).

W związku z faktem, iż ostatni dzień kwietnia wypada w tym roku w sobotę, termin na rozliczenie został zgodnie z przepisami wydłużony do 2 maja (poniedziałek). Tego dnia Urząd Skarbowy w Wadowicach również będzie otwarty w godz. 7.15-18.00. W poniedziałek będzie można również złożyć zeznanie do północy - w urzędzie zostanie wystawiona specjalna urna, do której będzie można wrzucić swoje rozliczenie. Osoby, które nie będą mogły skorzystać z tej możliwości mogą wysłać swoje zeznanie przez Internet lub z placówek pocztowych, które świadczą usługi całą dobę (najbliższa placówka to UP Kraków 53, ul. Lubicz 4). Decydująca przy uznaniu terminu jest data potwierdzenia odbioru (tzw. UPO) lub stempla pocztowego.Trwa składanie wniosków o dopłaty do materiału siewnegoProducenci rolni do 25 czerwca 2016 r. mogą składać wnioski w Agencji Rynku Rolnego o przyznanie dopłat z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany.
Wsparcie jest udzielane do powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany gatunków roślin uprawnych, zakupionym i wysianym/wysadzonym w okresie od 15 lipca 2015 r. do 15 czerwca 2016 r.
Dopłatami objęte są następujące gatunki roślin:
 • zboża: pszenica zwyczajna, pszenica twarda, żyto (populacyjne, syntetyczne lub mieszańcowe), jęczmień, pszenżyto, owies,
 • rośliny strączkowe: łubin (żółty, wąskolistny lub biały), groch siewny, bobik, soja, wyka siewna,
 • ziemniak
 • mieszanki zbożowe i pastewne sporządzone z ww. roślin objętych systemem dopłat, z wyłączeniem ziemniaka
O wsparcie mogą ubiegać się także producenci rolni, których uprawy zostały zniszczone w wyniku działania niskich temperatur. Warunkiem otrzymania dopłaty jest zakupienie i zużycie do siewu lub sadzenia materiału siewnego, a także dołączenie dokumentów potwierdzających zakup materiału siewnego i wystąpienie szkody w uprawach.
Wnioski wraz z załącznikami można złożyć poprzez aplikację ELF dostępną na stronie https://elf.arr.gov.pl lub Oddziale Terenowym właściwym dla miejsca zamieszkania albo wysłać pocztą. O terminie złożenia wysłanego wniosku decyduje data stempla pocztowego.
Wnioski na bieżąco są weryfikowane pod względem formalno-prawnym. Stawki dopłat zostaną określone po upłynięciu terminu ich składania, w drodze rozporządzenia Rady Ministrów w terminie do 30 września. Natomiast środki finansowe zostaną wypłacone w terminie 30 dni od wydania decyzji przyznających dopłaty, najpóźniej do końca 2016 r.
Niezbędne dokumenty znajdują się na stronie Agencji Rynku Rolnego w zakładce materiał siewny (http://www.arr.gov.pl/wsparcie-rynkowe/material-siewny).Szanowni Państwo,

Przypominamy o cyklu spotkań informacyjnych dla mieszkańców Małopolski, na które bardzo serdecznie Państwa zapraszamy. Spotkania będą dobrą okazją do uzyskania konkretnych informacji na temat możliwości udziału w tym projekcie, pozwolą przybliżyć ideę budżetu obywatelskiego, zasady składania zadań oraz reguły głosowania.

Cykl spotkań informacyjnych
   Więcej informacji oraz harmonogram spotkań...
   Kontakt: Kancelaria Zarządu UMWM, e-mail: bo@umwm.pl , tel. 12/61 60 531; 12/61 60 904

Wkrótce rozpoczyna się okres zgłaszania zadań do Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego
   Termin zgłaszania: 15 kwietnia do 6 maja 2016 r.
   Kontakt: Kancelaria Zarządu UMWM, e-mail: bo@umwm.pl , tel. 12/61 60 531; 12/61 60 904
   Więcej informacji...

Więcej informacji o Budżecie Obywatelskim Województwa Małopolskiego
   Zapraszamy na stronę: www.bo.malopolska.pl
   Facebook: www.facebook.com/bo.malopolska/


"Szybki PIT" w Urzędzie Skarbowym w Wadowicach


Szybki PIT to kampania informacyjna Ministerstwa Finansów, która wspiera podatników przy rozliczeniu rocznego zeznania podatkowego (PIT). Akcja odbywa się po raz ósmy i obejmuje swoim zasięgiem całą Polskę. Rozpoczęła się 19 lutego, a zakończy dwa tygodnie po zamknięciu okresu rozliczeniowego, który w tym roku upływa 2 maja.
W ramach kampanii Szybki PIT przygotowano wiele narzędzi, które pomogą podatnikom w rozliczeniu się z Urzędem Skarbowym. Celem kampanii jest promocja elektronicznych kanałów komunikacji z administracją skarbową, która powinna ułatwić rozliczanie podatnikom i szybką obsługę dokumentów urzędnikom. Podczas ubiegłorocznej akcji Szybki PIT na 152 tys. dokumentów złożonych w Urzędzie Skarbowym w Wadowicach, aż 116 tys. zostało złożone przez Internet (ponad 76%). Obecnie na 112 tys. złożonych dokumentów, aż 100 tys. jest w formie elektronicznej (czyli 89%). Apelujemy do podatników, aby dokonywali rozliczeń przez Internet. Zeznanie podatkowe dotrze wówczas szybciej do urzędu i szybciej możemy spodziewać się zwrotu nadpłaty - stwierdza Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wadowicach Adam Kosek. W związku z tym Urząd przygotował szereg rozwiązań, które mają na celu pomoc w najbardziej szybkim i sprawnym rozliczeniu i złożeniu zeznania podatkowego za poprzedni rok.

Szybki PIT w swojej nazwie nawiązuje do faktu, że składając PIT przez Internet, można zrobić to naprawdę szybko. Dodatkowo jest to proste i bezpieczne, a jednocześnie oszczędza czas i pieniądze. Nie trzeba przy tym drukować formularza, wypełniać go odręcznie czy kupować znaczka pocztowego - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wadowicach Adam Kosek.

W ramach tegorocznej akcji Urząd Skarbowy w Wadowicach przygotował dla podatników wiele udogodnień oraz narzędzi ułatwiających rozliczenia:
 • Na sali obsługi Urzędu Skarbowego przygotowane zostało stanowisko do wspomaganego wysyłania PIT przez Internet. Zainteresowani powinni przygotować dokumenty otrzymane przez płatnika oraz dowód osobisty. Osoby, które chciałyby skorzystać z ulg i odliczeń powinny przygotować dokumenty potwierdzające prawo do ulgi (plus dokument potwierdzający tożsamość);
 • Zorganizowane zostały punkty pomocy podatnikom poza siedzibą Urzędu. W tym roku zeznania (głównie w formie elektronicznej) przyjmowane będą w Urzędzie Miasta w Andrychowie (5, 12, 19 kwietnia w godz. 9.00-14.00) oraz w Urzędzie Miasta w Kalwarii Zebrzydowskiej (23 marca oraz 6 kwietnia w godz. 9.00-14.00). Istniej możliwość pomocy w rozliczeniu PIT i wysłaniu go przez Internet, ale należy przynieść wszystkie dokumenty potrzebne do rozliczenia (plus dokument potwierdzający tożsamość)
 • 16 kwietnia we urzędzie skarbowym zostanie zorganizowany dzień otwarty, podczas którego pracownicy urzędu będą pomagać przy składaniu zeznań; odbędzie się również szkolenie z zakresu wysyłania PIT przez Internet oraz w zakresie Loterii Paragonowej (godz. 10.00)
 • We współpracy z Wadowickim Centrum Kultury, w dniach 10, 14 oraz 17 kwietnia o godz. 16.00 w WCK odbędą się otwarte szkolenia w zakresie elektronicznej formy komunikacji a administracją podatkową (w szczególności składania zeznań przez Internet) oraz Loterii Paragonowej. Szkolenie obejmować będzie tematykę Portalu Podatkowego, aplikacji e-Deklaracje oraz usługi PFR (wstępne wypełnianie zeznań przez administrację);
 • Uruchomiona została specjalna infolinia (informacja telefoniczna), pracownicy urzędu odpowiadająca pytania związane z rozliczeniami podatkowymi. Numer telefonu 33 872 3981 (czynna w godz. 7.15-15.15);
 • W ostatnie dni akcji, gdy jak co roku panuje wzmożony ruch w urzędach, Urząd Skarbowy w Wadowicach będzie otwarty dłużej, 28, 29 kwietnia oraz 2 maja godziny otwarcia zostają wydłużone do godz. 18.00. Natomiast 2 maja do godz. 23.59 będzie istniała możliwość wrzucenia zeznania do specjalnie przygotowanej skrzynki.
 • na potrzeby akcji przygotowano broszury informacyjne, które promują wiedzę na temat rozliczeń czy aktualnych ulg podatkowych - do otrzymania na Sali obsługi urzędu.


Rozpoczynamy akcję "Szybki PIT"


Szybki PIT to kampania informacyjna Ministerstwa Finansów, która wspiera podatników przy rozliczeniu rocznego zeznania podatkowego (PIT). Akcja odbędzie się już po raz ósmy i obejmie swoim zasięgiem całą Polskę. Rozpocznie się 19 lutego, a zakończy dwa tygodnie po zamknięciu okresu rozliczeniowego, który w tym roku upływa 2 maja.

W ramach kampanii Szybki PIT przygotowaliśmy dla podatników wiele narzędzi, które pomogą im w wypełnieniu tego obowiązku. Będą to między innymi, tradycyjne już, dni otwarte we wszystkich urzędach skarbowych w Polsce, wydłużone godziny pracy pod koniec kwietnia i dyżury telefoniczne naszych ekspertów. Akcja będzie też obecna na Facebooku. Wzorem ubiegłego roku przygotowaliśmy również specjalną aplikację, dzięki której podatnicy będą mogli szybko i łatwo zadać pytanie, na które otrzymają fachową odpowiedź - wylicza minister finansów Paweł Szałamacha.

Szybki PIT w swojej nazwie nawiązuje do faktu, że składając PIT przez Internet, można zrobić to naprawdę szybko. Dodatkowo jest to proste i bezpieczne, a jednocześnie oszczędza czas i pieniądze. Nie trzeba przy tym drukować formularza, wypełniać go odręcznie czy kupować znaczka pocztowego - przypomina Urząd Skarbowy w Wadowicach.

W ramach tegorocznej akcji resort finansów przygotował dla podatników wiele udogodnień oraz narzędzi ułatwiających rozliczenia:

 • 11-13 marca w najpopularniejszych centrach handlowych w największych miastach w Polsce będzie można skorzystać z punktów rozliczeń. Dzięki nim każdy podatnik będzie mógł w przerwie między zakupami wysłać swój PIT przez Internet;
 • 16 kwietnia we wszystkich urzędach skarbowych zostaną zorganizowane dni otwarte, podczas których pracownicy administracji podatkowej będą pomagać podatnikom przy składaniu PIT-ów;
 • w urzędach będą dostępne specjalne stanowiska komputerowe, umożliwiające wysłanie deklaracji drogą internetową;
 • w Ministerstwie Finansów oraz w urzędach skarbowych będą odbywać się dyżury telefoniczne, w czasie których eksperci odpowiedzą na pytania podatników - ich terminy będę podawane na bieżąco;
 • w ostatnich dniach kwietnia, gdy jak co roku panuje wzmożony ruch w urzędach, wszystkie urzędy skarbowe będą pracować dłużej - terminy także będę podawane na bieżąco;
 • na potrzeby akcji przygotowano plakaty i broszury informacyjne, które promują wiedzę na temat rozliczeń czy aktualnych ulg podatkowych.

Kampanii Szybki PIT towarzyszy strona internetowa www.szybkipit.pl. Zawiera ona aktualności, broszury informacyjne Ministerstwa Finansów, informacje o sposobach rozliczeń rocznych przez Internet oraz wyszukiwarkę urzędów skarbowych. Na stronie będzie też dostępna aplikacja pytaniowa Szybki PIT. W ubiegłym roku strona miała ponad 1 milion odsłon.

Z kolei na Portalu Podatkowym wszyscy zainteresowani znajdą m.in. aktualne formularze czy skorzystają z usługi PFR, czyli wstępnie wypełnionego zeznania podatkowego.

Akcja Szybki PIT będzie też obecna na Facebooku.

Przypominamy, że w 2016 r. 30 kwietnia jest dniem wolnym od pracy (sobota), dlatego też ostatni dzień składania zeznań przypada na 2 maja.1% na leczenie i rehabilitację Druha Tomasza Wołczyka


Komenda Powiatowa PSP w Wadowicach informuje, że zostało założone subkonto dla Druha Tomasza Wołczyka w Dolnośląskiej Fundacji Rozwoju Ochrony Zdrowia "DOLFROZ" ul. Lotnicza 37 54-154 Wrocław W celu przekazania 1% na leczenie i rehabilitację Druha Tomasza Wołczyka w PIT należy wpisać:
KRS: 0000050135 cel szczegółowy: Globus

Druh Tomasz Wołczyk jest strażakiem OSP Paszkówka powiat wadowicki, gmina Brzeźnica, który zasłabł i stracił zdrowie podczas ćwiczeń w komorze dymowej w dniu 6 lutego 2015 r., kiedy to przygotowywał się do ukończenia szkolenia podstawowego dla strażaków OSP. Od tamtej pory jest w stanie minimalnej świadomości i nie jest zdolny do samodzielnej egzystencji. W czasie leczenia jego stan się nieco poprawił lecz nadal jest oceniany jako bardzo ciężki, ale jest nadzieja jeśli terapia będzie kontynuowana.
Obecnie jest leczony w Limanowej w prywatnym szpitalu na oddziale rehabilitacji neurologicznej. Narodowy Fundusz Zdrowia nie refunduje długotrwałego leczenia osób w takim stanie. Leczenie jest bardzo kosztowne - pod koniec ubiegłego roku do leczenia włączono specjalną dietę i łącznie, co miesiąc to kwota ok 15.000 zł.
Wszystkie koszty leczenia pokrywane są z dobrowolnych wpłat, ze zbiórek i koncertów charytatywnych organizowanych przez nasz społeczny komitet w ubiegłym roku.
W połowie 2016 roku zabraknie pieniędzy i rodzina zmuszona będzie zaprzestać leczenia, co spowoduje cofnięcie dotychczasowych postępów.
W imieniu druha Tomasza bardzo proszę o przekazanie 1% podatku na rzecz jego leczenia i rehabilitacji do PIT należy wpisać dane jak wyżej.
Za wielki dar serca i rozpowszechnienie tej prośby z góry dziękuję:

bryg. Paweł Kwarciak
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej
w Wadowicach
603858127Ulga na dzieci


Ulga na dzieci to najpopularniejsza, najkorzystniejsza i najbardziej dostępna ulga do odliczenia w zeznaniach podatkowych od osób fizycznych (PIT). To również jedna z najpopularniejszych metod wspomagania obywateli przez państwo. W 2016 roku zasady rozliczenia ulgi nie zmieniły się - odliczamy ją w takiej samej formule jak w roku poprzednim. Obecnie jednak uproszczono rozliczenie poprzez usunięcie załącznika PIT-UZ. W ubiegłym roku podwyższono o 20 proc. wysokość ulgi na trzecie i każde kolejne dziecko, a także wprowadzono możliwość odliczenia niewykorzystanej ulgi z tytułu wychowania dzieci.

Z ulgi prorodzinnej mogą skorzystać ci podatnicy, którzy uzyskują dochody opodatkowane według skali podatkowej i składają swoje roczne zeznania podatkowe na formularzach PIT-36 lub PIT-37. Ulga ta przysługuje rodzicom, rodzicom zastępczym i opiekunom prawnym (dziecko musi z nimi mieszkać). Przysługuje na dzieci małoletnie, otrzymujące dodatek pielęgnacyjny lub rentę socjalną oraz na dzieci, które nie ukończyły 25 roku życia i uczą się lub studiują, a także nie uzyskały dochodu wyższego niż 3 089 zł. Kwota odliczenia ulgi zależy od liczby dzieci (spełniających warunki do objęcia ulgą) oraz dochodów rodziców. Kwoty odliczeń wynoszą: 1.112,04 zł rocznie na pierwsze i drugie dziecko, 2.000,04 zł - na trzecie oraz 2.700 zł - na czwarte i każde kolejne. Przy jednym dziecku ulga przysługuje, gdy łączny dochód rodziców nie przekracza 112 tys. zł lub - jeśli rodzice rozliczają się osobno - 56 tys. zł - przypomina Urząd Skarbowy w Wadowicach.

Rodzice, którzy płacą podatki niższe od przysługującej im wysokości ulgi na dzieci, w poprzednich latach nie mogli wykorzystać jej w całości. Od 2015 r. mają już taką możliwość - wyjaśnia Adam Kosek, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wadowicach. Podatnicy mogą otrzymać zwrot kwoty stanowiącej różnicę między przysługującym im pełnym odliczeniem ulgi a kwotą odliczoną w zeznaniu podatkowym. Zwrot nie będzie mógł przekroczyć łącznej kwoty zapłaconych przez podatnika składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. W poprzednim roku, aby odliczyć niewykorzystaną część ulgi na dzieci, podatnicy wypełniali PIT-UZ. W tym roku zamiast tego formularza, wystarczy jedynie wypełnić odpowiednie pozycje w PIT-37 lub w PIT-36 - w obu PIT-ach jest to dodana sekcja zatytułowana "Dodatkowy zwrot z tytułu ulgi na dzieci" i wykazać pozostałą kwotę do odliczenia ulgi. Dzięki temu podatnicy będą mogli skorzystać z pełnej sumy przysługującego odliczenia, niezależnie od tego, jakie uzyskują dochody i w jakiej wysokości płacą podatek - dodaje Naczlnik.

W tym roku podatkowym kontynuowana jest również akcja przyspieszonego zwrotu nadpłaty podatku dla rodzin wielodzietnych, które złożą swoje zeznanie podatkowe w formie elektronicznej. Szybszy zwrot przysługuje podatnikom posiadającym uprawnienia na podstawie ustawy z 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny. Zgodnie z decyzją Ministerstwa Finansów nadpłata podatku powinna być zwrócona w terminie 30 dni od dnia złożenia zeznania podatkowego przez internet.Szkoła w Ryczowie, jako jedyna placówka w Gminie Spytkowice, przystąpiła do konkursu na uzyskanie placu zabaw dla dzieci. Teren z akcesoriami do zabawy funduje firma NIVEA. Pierwszym etapem konkursu jest głosowanie internautów od 5 maja do 30 czerwca 2016 r.
Szczegółowe informacje o projekcie i możliwość głosowania jest za pośrednictwem strony internetowej szkoły: www.spryczow.iap.pl
i Gminy Spytkowice: www.spytkowice.net.pl

Codziennie każdy mieszkaniec ma możliwość oddania jednego głosu, a im więcej głosów, tym większa szansa na plac zabaw.
Cała społeczność szkolna z Ryczowa prosi o codzienne głosowanie i rozpropagowanie akcji.


Głosuj na nas codziennie
od 5 maja do 30 czerwca 2016 r.
Wejdź na stronę internetową szkoły: www.spryczow.iap.plWAKACYJNE PRZEDZKOLE

Dyrektorzy Zespołów Szkolno-Przedszkolnych w Bachowicach, Ryczowie i Spytkowicach ogłaszają rekrutację do wakacyjnego przedszkola w Gminie Spytkowice.
Przedszkole będzie czynne w następujących terminach i miejscach:
 • 01-20 lipca 2016r. - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bachowicach,
 • 21 lipca - 09 sierpnia 2016r. - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ryczowie,
 • 10 - 30 sierpnia 2016r. - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Spytkowicach.

Uczestnikami wakacyjnego przedszkola mogą być dzieci uczęszczające do przedszkoli w oddziałach 3,4-latków oraz 5,6-latków w Bachowicach, Ryczowie i Spytkowicach w roku szk. 2015/2016.

Rodzice/opiekunowie prawni ubiegający się o miejsce w przedszkolu, powinni wypełnić deklarację zapisu i złożyć w sekretariacie szkoły. Deklarację można pobrać ze stron internetowych szkół lub z sekretariatu szkoły.

Rekrutacja trwa od 12 maja do 01 czerwca 2016r. Wypełnione deklaracje należy złożyć w szkole w godzinach pracy sekretariatu.


Deklaracja do pobrania.
Przypominamy o możliwości weryfikacji danych
producentów świń i mleka w ARiMR


Producentom świń i mleka, którzy w Agencji Rynku Rolnego będą ubiegać się o nadzwyczajne wsparcie w sektorze mleka i wieprzowiny, przypominamy o obowiązku aktualizacji danych posiadaczy zwierząt oraz zgłoszeń zwierząt w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Agencja Rynku Rolnego będzie udzielała pomocy dla rolników w sektorach hodowlanych m.in. na podstawie danych z systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt prowadzonego przez ARiMR.
Składanie wniosków rozpocznie się 18 lutego i potrwa do 18 marca 2016 r. Producenci mleka i świń będą mogli je składać w Oddziale Terenowym Agencji Rynku Rolnego właściwym dla miejsca zamieszkania lub siedziby producenta lub wysłać pocztą. O terminie złożenia wysłanego wniosku będzie decydowała data stempla pocztowego.
Szczegółowe informacje o nadzwyczajnej pomocy dla producentów świń i mleka zostały określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem tymczasowej nadzwyczajnej pomocy dla rolników w sektorach hodowlanych (Dz. U. z 2016 r. poz. 141).

Dodatkowych informacji dla mediów udziela:
Agnieszka Szymańska
rzecznik prasowy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
tel. +48 697 716 420
+48 603 781 604
e-mail: agnieszka.szymanska3@arimr.gov.pl

Karolina Dziewulska-Siwek
rzecznik prasowy Agencji Rynku Rolnego
tel. +48 668 184 518
e-mail: k.dziewulska-siwek@arr.gov.pl


RAPORT Z PREKONSULTACJI SPOŁECZNYCH

WIELOWARIANTOWA KONCEPCJA Z DECYZJĄ ŚRODOWISKOWĄ BUDOWY POŁĄCZENIA DROGOWEGO POMIĘDZY DROGĄ KRAJOWĄ NR 28 I DROGĄ KRAJOWĄ NR 79 ZATOR-SPYTKOWICE-ALWERNIA-WĘZEŁ RUDNO-WOLA FILIPOWSKA


Załączniki:
RAPORT - OPIS
Orientacja - wariantu przebiegu
Gmina Zator - zestawienie wniosków
Gmina Spytkowice - zestawienie wniosków
Gmina Krzeszowice - zestawienie wniosków
Gmina Alwernia, Babice - zestawienie wniosków


Z A W I A D O M I E N I E
obwieszczenie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

Na podstawie art. 73 ust. 1 oraz 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.- o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) w związku z art. 49 i art 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm)

zawiadamiam,

że na wniosek Gminy Spytkowice ul. Zamkowa 12, 34-116 Spytkowice działającej przez pełnomocnika Dariusza Bednarczyka Biuro Inżynierskie BTB ul. Rzemieślnicza 1, 30-636 Kraków, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Rozbiórka i budowa mostu na potoku Spytkowickim w ciagu drogi gminnej ul. Sosienki w miejscowości Spytkowice” zlokalizowanej na terenie położonym w gminie Spytkowice, w miejscowości Spytkowice na działkach o numerach ewidencyjnych 368/1, 2882/3, 4536/1, 4863/21
Ponadto informuję o wystąpieniu do

    - Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie, Plac Na Stawach 3 30-107 Kraków,
    - Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wadowicach, ul. Teatralna 2 34-100 Wadowice,


z zapytaniem co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a w razie takiej potrzeby co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Niniejsze zawiadomienie zostaje zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Spytkowice - www.spytkowice.net.pl oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Spytkowice oraz w Sołectwie Spytkowice. Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 k.p.a. – tj. do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.
Z dokumentacją w przedmiotowej sprawie można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Spytkowicach ul. Zamkowa 12, .– Referat Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska (pokój Nr 15), środa od godz. 9.00 – 17.00, piątek od godz. 7.30 – 14.00 pozostałe dni od 7.30 – 15.30.


INFORMACJA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI
OBWIESZCZENIE

Wojewoda Małopolski informuje o wydaniu decyzji Nr 183/15 znak: WI-II.7840.12.16.2015 z 20 października 2015 r. o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę zamierzenia budowlanego: "Budowa gazociągu przyłączeniowego DN100 CN 6,3 MPa do SRP Spytkowice 1-2, w ramach realizacji zadania "Przebudowa gazociągu przyłączeniowego do SRP Spytkowice 1-2".
Adres zamierzenia budowlanego: województwo małopolskie, powiat wadowicki, gmina Spytkowice, miejscowość Spytkowice, jednostka ewidencyjna 121806_2 Spytkowice, obręb ewidencyjny 0005 Spytkowice, nr działek ewidencyjnych: 1227/140 1227/141, 1227/142, 1227/144, 1227/146, 1227/147, 1227/148, 1700/54, 1700/70, 1700/61".

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, Wydział Infrastruktury, pokój nr 69, w dniach i godzinach pracy Urzędu.

Podstawa prawna podania informacji do publicznej wiadomości: art. 72 ust. 6 i art. 3 ust. 1 pkt 11 lit. c ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2013.1235 ze zmianami) w związku z jej art. 72 ust. 1 pkt 1.dnie


Informacja dotycząca narady z dnia 26.05.2014r. w sprawie pisma Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie Wydział Polityki Społecznej z dnia 07.05.2014r. nr WP-V.4102.3.2014 dotyczące wejścia w życie ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów realizująca wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 5 grudnia 2013r. sygn. Akt K 27/13 oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2014r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych zawierającą harmonogram podwyższenia świadczenia pielęgnacyjnego począwszy od 1 maja 2014

dot. ustawy z dnia 24 kwietnia 2014r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych zawierającą harmonogram podwyższenia świadczenia pielęgnacyjnego począwszy od 1 maja 2014

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2014r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U z 2014r. poz. 559) weszła w życie w dniu 1 maja 2014r. Celem tej ustawy jest podwyższenie świadczenia pielęgnacyjnego dla rodziców opiekujących się niepełnosprawnym dzieckiem, których w naszej gminie jest 25 oraz dla rodzeństwa którzy opiekują się niepełnosprawnym bratem, a których rodzice nie żyją , takich osób w naszej gminie jest 2. Łącznie w naszej gminie na dzień sporządzenia informacji świadczenie pielęgnacyjne pobiera 27 osób. W dniach 6 i 7 maja 2014r. tut. Ośrodek z urzędu wszczął postępowanie i dokonał zmiany decyzji dla wszystkich osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne na następujące kwoty:
- w okres od 1 maja 2014r. do 31 grudnia 2014r. - wysokość świadczenia 800,00 zł
- w okresie od 01 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015r. - wysokość świadczenia 1200,00 zł
- w okresie od 01 stycznia 2016r. do daty ważności orzeczenia - wysokość świadczenia 1300,00 zł


Decyzje te zostały skutecznie doręczone świadczeniobiorcom dzięki czemu w dniu wypłaty świadczeń pielęgnacyjnych tj. 20.05.2014r. (taki ustalony jest wewnętrzny termin wypłaty świadczeń) świadczeniobiorcy otrzymali już świadczenia pielęgnacyjne w podwyższonej wysokości tj. 800,00 zł.

Pierwszą waloryzację świadczenia pielęgnacyjnego ustawa przewiduje w 2017 i wówczas znowu konieczne będą zmiany decyzji.


Informacja dotycząca narady z dnia 26.05.2014r. w sprawie pisma Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie Wydział Polityki Społecznej z dnia 07.05.2014r. nr WP-V.4102.3.2014 dotyczące wejścia w życie ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów realizująca wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 5 grudnia 2013r. sygn. Akt K 27/13 oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2014r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych zawierającą harmonogram podwyższenia świadczenia pielęgnacyjnego począwszy od 1 maja 2014

dot. ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów realizującą wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 5 grudnia 2013r. sygn. Akt K 27/13

Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów realizująca wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 5 grudnia 2013r. sygn. Akt K 27/13 (Dz. U z 2014r. poz. 567) weszła w życie 15 maja 2014r. Celem tej ustawy jest realizacja wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 grudnia 2013 r. (sygn. akt K 27/13), w którym Trybunał Konstytucyjny uznał, że art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r. poz. 1548) jest niezgodny z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Na skutek nowelizacji przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1456, z późn. zm.), dokonanej ustawą z dnia 7 grudnia 2012 roku o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw, prawo do świadczenia pielęgnacyjnego nabytego na podstawie ostatecznych i bezterminowych decyzji administracyjnych wygasało z mocy prawa 30 czerwca 2013 r. To znaczy, że od 1 lipca 2013 r. część osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne na dotychczasowych zasadach nie mogła z niego korzystać, ponieważ zmodyfikowane ustawą zmieniającą przesłanki nabycia świadczenia wyłączyły te osoby z kręgu uprawionych. Ustawa określa warunki nabywania oraz zasady ustalania i wypłacania zasiłków dla opiekunów osobom, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013 r. w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji przyznającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego.

Ustawa ta nałożyła na organy właściwe, które do 30 czerwca 2013r. wypłacały świadczenie pielęgnacyjne do poinformowania osób, którym od 1 lipca 2013r. utraciła prawo do świadczenia pielęgnacyjnego o możliwości złożenia wniosku o przyznanie zasiłku dla opiekuna oraz o warunkach nabywania do niego prawa. Na sporządzenie takich informacji organy właściwe mają zgodnie z ustawą 14 dni od dnia wejścia w życie ustawy.

W tut. Ośrodku informacje te zostały sporządzone w dniu 15 maja 2014r. i w tym samym dniu zostały wysłane pocztą za potwierdzeniem odbioru do 42 osób, 2 osoby odebrały te informacje osobiście w dniach 15 i 16 maja 2014r. w tut. Ośrodku. W sumie osób, które mogą nabyć prawo do zasiłku dla opiekunów w naszej gminie jest 44. Osoby te zgodnie z w/w ustawą mają 4 miesiące na złożenie wniosku o wypłatę tych zasiłków. Na dzień sporządzenia niniejszej informacji wnioski o wypłatę zasiłku dla opiekunów złożyło już 26 osób. W chwili obecnej trwa gromadzenie materiałów dowodowych niezbędnych do ustalenia prawa do zasiłku dla opiekunów. Pierwsze wypłaty zasiłków dla opiekunów przewiduje się na miesiąc czerwiec 2014r.

Przykład: Pan X do dnia 30.06.2013r. pobierał świadczenie pielęgnacyjne. W okresie od 01.07.2013r. sprawował opiekę nad niepełnosprawną osobą i w okresie tym nie pracował, nie pobierał specjalnego zasiłku opiekuńczego i spełniał pozostałe warunki niezbędne do uzyskania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego na mocy ustawy na dzień 31.12.2012r. Dla takiej osoby wypłata zasiłku dla opiekuna będzie kształtowało się następująco:
 • Za okres od 01 lipca 2013r. do 14 maja 2014r. tj. do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłku dla opiekunów

 • Miesiąc Zasiłek Odsetki od Odsetki do Kwota odsetek
  Lipiec 2013 520 zł 1.08.2013 15.05.2014 53,34 zł
  Sierpień 2013 520 zł 1.09.2013 15.05.2014 47,60 zł
  Wrzesień 2013 520 zł 1.10.2013 15.05.2014 42,04 zł
  Październik 2013 520 zł 1.11.2013 15.05.2014 36,30 zł
  Listopad 2013 520 zł 1.12.2013 15.05.2014 30,74 zł
  Grudzień 2013 520 zł 1.01.2014 15.05.2014 25,00 zł
  Styczeń 2014 520 zł 1.02.2014 15.05.2014 19,26 zł
  Luty 2014 520 zł 1.03.2014 15.05.2014 14,08 zł
  Marzec 2014 520 zł 1.04.2014 15.05.2014 8,33 zł
  Kwiecień 2014 520 zł 1.05.2014 15.05.2014 2,78 zł
  Do 14 maja 2014 242,70 zł 520,00 zł / 30 dni x 14 dni do dnia wejścia w życie ustawy
  Suma 5442,70 zł 279,57 zł

 • Za okres od 15 maja 2014r. tj. od dnia wejścia w życie ustawy o ustaleniu prawa do zasiłku dla opiekunów do końca ważności orzeczenia o niepełnosprawności


 • Od 15 maja 2014 do 31 maja 2014r. 294,70 zł tj, 520,00 zł / 30 dni x 17 dni od dnia wejścia w życie ustawy.
  Za pełny miesiąc kwota zasiłku dla opiekunów wynosić będzie 520,00 zł

  Ponadto dla tej osoby na podstawie informacji ZUS i decyzji przyznającej zasiłek dla opiekunów opłacane będą składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe do czasu uzyskania niezbędnego 25-letniego okresu ubezpieczenia (składkowego i nieskładkowego).W przypadku braku możliwości ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu dla osoby pobierającej zasiłek dla opiekunów opłacana będzie również składka zdrowotna.

  Nadmienić trzeba, że ustawa ta dotyczy tylko osób, które w dniu 1 lipca 2013r. utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego. Nowe osoby, które chciałyby się ubiegać o świadczenia w związku z opieką nad niepełnosprawną osobą mogą to robić, ale na przepisach dotychczasowych czyli mogą składać wnioski o świadczenie pielęgnacyjne (rodzic opiekujący się niepełnosprawnym dzieckiem, brat, siostra opiekujący się niepełnosprawnym rodzeństwem w przypadku śmierci obojga rodziców jeżeli niepełnosprawność powstała w trakcie nauki w szkole lub do 18 roku życia) lub specjalny zasiłek opiekuńczy (dziecko opiekujące się niepełnosprawnym rodzicem, wnuk opiekujący się niepełnosprawnym dziadkiem, żona, mąż opiekujący się niepełnosprawnym małżonkiem jeżeli faktycznie rezygnują z zatrudnienia w celu sprawowania tej opieki).  INFORMACJA
  O OBOWIĄZKU I PROCEDURACH PRZYŁĄCZENIA NIERUCHOMOŚCI DO SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ  Termin wywiązania się z obowiązku podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej dla obszaru objętego budową w ETAPIE I tj. Spytkowice - Kępki - Przewóz określamy na dzień 31 grudnia 2014 roku.
  Szczegóły informacji

  Termin wywiązania się z obowiązku podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej - ETAP II określamy na dzień 31 grudnia 2014 roku.
  Szczegóły informacji  O G Ł O S Z E N I E

  Na podstawie Uchwały Nr VI/57/15 Rady Gminy Spytkowice z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Spytkowice w zakresie projektów Statutów Sołectw Wójt Gminy Spytkowice o g ł a s z a konsultacje z Mieszkańcami Gminy Spytkowice projektu zmian w Statutach Sołectw Gminy Spytkowice stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia,

  który jest dostępny:
  - na tablicach ogłoszeń w Sołectwach na terenie Gminy,
  - na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Spytkowice,ul. Zamkowa 12:
          tablica przed wejściem do budynku,
          tablica wewnątrz budynku ( parter),
  - na stronie internetowej Gminy,
  - u Sołtysa wsi.

  Zachęcam wszystkich Mieszkańców do analizy projektu i proszę o wnoszenie opinii i uwag na piśmie poprzez Dziennik Podawczy Urzędu Gminy
  w terminie do dnia 8 września 2015 roku

  Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać oraz ewentualne uwagi należy składać w Urzędzie Gminy Spytkowice - Referat Ogólno - Organizacyjny pok. nr 20, II piętro tel.33/8791- 820 wew. 38

  Załącznik:
  Projekt uchwały


  INFORMACJA dla ROLNIKÓW

  Wójt Gminy Spytkowice informuje, że wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej należy składać w terminie do 31 sierpnia 2015 roku.

  Do wniosku należy dołączyć faktury VAT dokumentujące zakup oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2015 r. do 31 lipca 2015 r.  OGŁOSZENIE

  Wójt Gminy Spytkowice informuje, że zgodnie z art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32 poz. 191 z późn. zm.) w dniach od 06.08.2015 r. do 07.09.2015 r. wyłożony jest do publicznego wglądu spis inwentaryzacyjny mienia podlegającego komunalizacji obejmującego działki o numerach ewidencyjnych: 4206/2 o pow. 0,1043 ha, 4219 o pow. 0,0536 ha, 4263 o pow. 0,6042 ha, 4290 o pow. 0,4280 ha, 4292 o pow. 0,1788 ha, 4293 o pow. 0,0611 ha, 4302 o pow. 0,1226 ha, 4336 o pow. 0,4826 ha, 4337 o pow. 0,0665 ha, położone w Bachowicach - objęte księgą wieczystą KR1W/00096030/8.

  Karta inwentaryzacyjna Nr 1 oraz dokumenty dotyczące przejmowanych nieruchomości są do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Spytkowice - Referat Rolnictwa Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska, w godzinach pracy tj. (poniedziałek, wtorek, czwartek od godz. 730 do godz. 1530, środa od godz. 730 do godz. 1700, piątek od godz. 730 do godz. 1400).  Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2015-2019

  Uprzejmie informuję, że zgodnie z art. l3a ust. 2 Ustawy o lasach w bieżącym roku w lasach wszystkich form własności, w tym także w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, na terenie całego kraju, rozpoczyna się wykonanie - w cyklu 5-letnim (lata 2015-2019) - opracowania pod nazwą Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w la/ach 2015-2019.

  Celem tego opracowania jest określenie, a następnie monitorowanie stanu lasu oraz tempa i trendu zachodzących w nim zmian. Wyniki inwentaryzacji będą wykorzystywane wyłącznie dla celów statystycznych, które poza dostarczaniem danych o lasach polskich dla sprawozdawczości krajowej i międzynarodowej, banku danych o lasach będą również służyły formułowaniu, realizacji i oceny polityki leśnej Państwa.

  Prace w poszczególnych latach S-letniego:) cyklu obejmą 20% powierzchni lasćw i będą polegały na pomiarach i obserwacjach na stałych powierzchniach próbnych zakładanych w tzw. traktach rozmieszczonych w sieci 4x4 km.

  Prace związane z realizacją tego przedsięwzięcia będą wykonywane przez przedsiębiorstwo państwowe Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej (oddziały w: Białymstoku, Brzegu, Gdyni, Gorzowie Wielkopolskim, Krakowie, Lublinie, Olsztynie, Poznaniu, Przemyślu, Radomiu, Szczecinku i Warszawie).

  W związku z powyższym uprzejmie proszę o poinformowanie właściwych służb oraz właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa o pracach związanych z wielkoobszarową inwentaryzacją stanu lasu w celu umożliwienia pracownikom wyżej wymienionego przedsiębiorstwa państwowego wstępu na teren lasów oraz założenia w nich powierzchni próbnych według .zasad określonych w Instrukcji wykonywania wielkoobszarowej inwentaryzacji sianu lasu zatwierdzonej przez Ministra Środowiska w dniu 27 lutego 2015 r. a następnie dokonywania cyklicznych pomiarów na tych powierzchniach.

  Prace terenowe, w każdym roku S-letniego cyklu, będą wykonywane w miesiącach: czerwcu, lipcu, sierpniu i wrześniu.

  Będę zobowiązany za poinformowanie Departamentu Leśnictwa i Ochrony Przyrody w Ministerstwie Środowiska o podjętych działaniach.  INFORMACJA
  DO PROTOKOŁU NR 4/14 Z ZEBRANIA WIEJSKIEGO SOŁECTWA RYCZÓW ODBYTEGO W DNIU 9 LISTOPADA 2014 ROKU  Na podstawie § 13 pkt. 10 załącznika Nr 3 do Uchwały Nr VI/25/11 Rady Gminy Spytkowice z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie: nadania Statutów Sołectw dla Gminy Spytkowice:
  "każdy uczestnik zebrania wiejskiego po zapoznaniu się ze sporządzonym protokołem, może zgłaszać pisemne uwagi do jego treści w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty jego wyłożenia".

  Uwagi należy zgłaszać pisemnie do Urzędu Gminy, do dnia 6 maja 2015 roku.
  Zgłoszone uwagi zostaną dołączone do protokołu jako załącznik.
  W załączeniu Protokół Nr 4/14 z Zebrania Wiejskiego Sołectwa Ryczów odbytego w dniu 9 listopada 2014 r.
  Protokół znajduje się również do wglądu w Urzędzie Gminy - pok. nr. 20.

  Załączniki
  Protokół Nr 4/14 z Zebrania Wiejskiego Sołectwa Ryczów
  Załązcnik - prezentacja podsumowująca w wersji pptx


  INFORMACJA
  DO PROTOKOŁU NR 4/14 Z ZEBRANIA WIEJSKIEGO SOŁECTWA PÓŁWIEŚ ODBYTEGO W DNIU 9 LISTOPADA 2014 ROKU  Na podstawie § 13 pkt. 10 załącznika Nr 3 do Uchwały Nr VI/25/11 Rady Gminy Spytkowice z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie: nadania Statutów Sołectw dla Gminy Spytkowice:
  "każdy uczestnik zebrania wiejskiego po zapoznaniu się ze sporządzonym protokołem, może zgłaszać pisemne uwagi do jego treści w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty jego wyłożenia".

  Uwagi należy zgłaszać pisemnie do Urzędu Gminy, do dnia 6 maja 2015 roku.
  Zgłoszone uwagi zostaną dołączone do protokołu jako załącznik.
  W załączeniu Protokół Nr 4/14 z Zebrania Wiejskiego Sołectwa Półwieś odbytego w dniu 9 listopada 2014 r.
  Protokół znajduje się również do wglądu w Urzędzie Gminy - pok. nr. 20.

  Załączniki
  Protokół Nr 4/14 z Zebrania Wiejskiego Sołectwa Półwieś
  Załązcnik - prezentacja podsumowująca w wersji pptx


  INFORMACJA
  DO PROTOKOŁU NR 4/14 Z ZEBRANIA WIEJSKIEGO SOŁECTWA LIPOWA ODBYTEGO W DNIU 8 LISTOPADA 2014 ROKU  Na podstawie § 13 pkt. 10 załącznika Nr 3 do Uchwały Nr VI/25/11 Rady Gminy Spytkowice z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie: nadania Statutów Sołectw dla Gminy Spytkowice:
  "każdy uczestnik zebrania wiejskiego po zapoznaniu się ze sporządzonym protokołem, może zgłaszać pisemne uwagi do jego treści w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty jego wyłożenia".

  Uwagi należy zgłaszać pisemnie do Urzędu Gminy, do dnia 6 maja 2015 roku.
  Zgłoszone uwagi zostaną dołączone do protokołu jako załącznik.
  W załączeniu Protokół Nr 4/14 z Zebrania Wiejskiego Sołectwa Lipowa odbytego w dniu 8 listopada 2014 r.
  Protokół znajduje się również do wglądu w Urzędzie Gminy - pok. nr. 20.

  Załączniki
  Protokół Nr 4/14 z Zebrania Wiejskiego Sołectwa Lipowa
  Załązcnik - prezentacja podsumowująca w wersji pptx


  INFORMACJA
  DO PROTOKOŁU NR 5/14 Z ZEBRANIA WIEJSKIEGO SOŁECTWA BACHOWICE ODBYTEGO W DNIU 9 LISTOPADA 2014 ROKU  Na podstawie § 13 pkt. 10 załącznika Nr 3 do Uchwały Nr VI/25/11 Rady Gminy Spytkowice z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie: nadania Statutów Sołectw dla Gminy Spytkowice:
  "każdy uczestnik zebrania wiejskiego po zapoznaniu się ze sporządzonym protokołem, może zgłaszać pisemne uwagi do jego treści w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty jego wyłożenia".

  Uwagi należy zgłaszać pisemnie do Urzędu Gminy, do dnia 6 maja 2015 roku.
  Zgłoszone uwagi zostaną dołączone do protokołu jako załącznik.
  W załączeniu Protokół Nr 5/14 z Zebrania Wiejskiego Sołectwa Bachowice odbytego w dniu 9 listopada 2014 r.
  Protokół znajduje się również do wglądu w Urzędzie Gminy - pok. nr. 20.

  Załączniki
  Protokół Nr 5/14 z Zebrania Wiejskiego Sołectwa Bachowice
  Załązcnik - prezentacja podsumowująca w wersji pptx


  Wójt Gminy Spytkowice
  ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku

  I. Postanowienia ogólne:
  1. Konkurs odbędzie się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.).
  2. Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych w zakresie:
     A. Wypoczynku dzieci i młodzieży,
     B. Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
     C. Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
  3. Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

  II. Rodzaje zadań:
     A. Wypoczynek dzieci i młodzieży - organizowanie wypoczynku letniego i zimowego, jako zagospodarowanie czasu wolnego oraz aktywizacja dzieci i młodzieży z terenu gminy.
     B. Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - organizowanie imprez i kampanii profilaktycznych, sportowych, edukacyjnych i kulturalnych oraz podejmowanie działań profilaktycznych mających na celu zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, stworzenie alternatywy dla alkoholu i innych używek oraz bezpośrednia aktywność i zaangażowanie uczestników w życie kulturalne gminy oraz prowadzenie pozaszkolnej profilaktyki środowiskowej poprzez organizowanie zajęć profilaktycznych w świetlicach integracyjnych, środowiskowych w zakresie zagospodarowania czasu wolnego oraz aktywizację społeczną dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych.
     C. Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych - współpraca i pomoc lokalnym organizacjom działającym na terenie Gminy, wspieranie inicjatyw lokalnych, w tym gospodarczych, kulturalnych, społecznych oraz zdrowotnych, wspieranie lokalnych twórców, innowacyjnych rozwiązań i promowanie produktów regionalnych, podejmowanie i wspieranie działań na rzecz rozwoju Gminy i regionu, podejmowanie działań organizacyjnych mających na celu rozwój, poprawę warunków życia mieszkańców, inspirowanie i podejmowanie wspólnych inicjatyw służących społeczno - gospodarczemu rozwojowi wspólnot i społeczności lokalnych, działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, rozbudzanie i pogłębianie wśród mieszkańców wspólnej tożsamości i poczucia odpowiedzialności za Gminę oraz jej kulturowe dziedzictwo, wspieranie imprez artystycznych, kursów, konkursów, pokazów kulinarnych, warsztatów, seminariów, konferencji, szkoleń i innych form edukacyjnych oraz informacyjnych, organizowanie spotkań integracyjnych, zabaw, wystaw, plenerów oraz imprez kulturalnych, wspieranie działalności artystycznej.

  III. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie realizacji zadań w 2015r.:
     A. 10.000,00 zł.
     B. 10.000,00 zł.
     C. 5.000,00 zł.

  IV. Zasady przyznawania dotacji:

  1. Zasady przyznania dotacji na realizację przedmiotowych zadań określają przepisy:
     1) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2014r. poz. 1118 z późn. zm.),
     2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.).
  2. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania reguluje umowa pomiędzy Wójtem Gminy Spytkowice, a organizacją wnioskującą.
  3. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku wnioskodawca może przyjąć zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać swoją ofertę.
  4. W przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana – oferent ma obowiązek przedłożyć korektę kosztorysu projektu, a jeżeli zmiana środków ma wpływ na harmonogram to także korektę harmonogramu realizacji zadania.
  W korekcie kosztorysu procentowy udział środków własnych nie może być niższy niż złożony w ofercie.
  5. Dotacja nie może stanowić więcej niż 80% kwoty całkowitej przeznaczonej na realizację zadania.
  6. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania otrzymają podmioty, których oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu konkursowym.
  7. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone według obowiązującego wzoru, w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.
  8. Przyjmuje się, że w wyniku przeprowadzonego konkursu może zostać wybrana więcej niż jedna oferta i Wójt Gminy Spytkowice może wspierać realizację zadania publicznego więcej niż jednego podmiotu (w takim przypadku zadanie publiczne realizowane jest przez kilka podmiotów, które uzyskają dofinansowanie na przeprowadzane przez siebie działania).

  V. Termin i warunki realizacji zadania:
  1. Zadanie winno być zrealizowanie w 2015 roku. Początek realizacji zadań opisanych w ofercie przypada nie wcześniej niż na dzień podpisania umowy. Zakończenie realizacji zadań przyjmuje się na dzień 31 grudnia 2015 roku.
  2. Dotowane z budżetu Gminy mogą być tylko zadania realizowane na terenie Gminy Spytkowice lub na rzecz jej mieszkańców, a działalność statutowa oferenta powinna być zgodna z dziedziną zlecanego zadania.
  3. Szczegółowe warunki realizacji zadania określa umowa.
  4. W trakcie realizacji zadania w ramach prowadzonego nadzoru merytorycznego zwraca się szczególną uwagę na:
     1) zgodne z przyjętym harmonogramem realizowanie zadań merytorycznych,
     2) zgodne z przeznaczeniem wykorzystanie przyznanych kwot dotacji,
     3) prawidłowe, rzetelne i terminowe sporządzenie rozliczeń finansowych i sprawozdań merytorycznych,
     4) dokonywanie zmian rzeczowych i finansowych wyłącznie na podstawie pisemnych aneksów do umów,
     5) oszczędne i celowe wydatkowanie środków finansowych.
  5. Dotacja nie może być wykorzystana na:
     1) zadania i zakupy inwestycyjne, z wyłączeniem inwestycji związanych z bezpośrednią realizacją zadań publicznych, na które dotacja została przyznana,
     2) zakupy gruntów,
     3) działalność gospodarczą,
     4) pokrycie kosztów utrzymania biura podmiotów programu, z wyłączeniem bezpośrednich kosztów związanych z realizacją zadania,
     5) działalność partii politycznych,
     6) działalność związków zawodowych, organizacji pracodawców i samorządów zawodowych,
     7) działalność fundacji, utworzonych przez partie polityczne,
     8) na uregulowanie wcześniej poniesionych wydatków.

  VI. Termin składania ofert.
  1. Wyznacza się termin składania ofert:
     A. od dnia 03.04.2015 r. do dnia 24.04.2015 r. do godz. 14.00
     B. od dnia 03.04.2015 r. do dnia 24.04.2015 r. do godz. 14.00
     C. od dnia 03.04.2015 r. do dnia 24.04.2015 r. do godz. 14.00

  Oferty, które zostaną złożone po tym terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie i zostaną zwrócone oferentowi bez otwierania.
  2. Oferty należy składać za pośrednictwem poczty lub osobiście na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy Spytkowice, ul. Zamkowa 12, 34-116 Spytkowice pok. nr 1 parter.
  3. Oferty powinny być złożone w 1 egzemplarzu w zamkniętej kopercie z napisem „Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego…” (należy podać nazwę zadania publicznego wskazanego w ogłoszeniu, w ramach, którego składana jest oferta).
  Na kopercie musi być umieszczona nazwa oferenta oraz jego adres zwrotny.
  4. Oferty należy składać na druku według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 roku Nr 6 poz.25).
  Druki można pobierać na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy Spytkowice, ul. Zamkowa 12, 34-116 Spytkowice pok. nr 1 parter, ze strony internetowej www.spytkowice.net.pl zakładka – ogłoszenia i Biuletynu Informacji Publicznej zakładka – zamówienia publiczne i ogłoszenia – ogłoszenia różne.
  5. Do oferty na realizację zadań należy dołączyć następujące dokumenty:
     1) kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji,
     2) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru - dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta (-ów),
  6. Kserokopie dokumentów winny być potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez osobę uprawnioną do reprezentowania organizacji.
  7. Oferta winna być podpisana przez upoważnione osoby zgodnie z odpisem Krajowego Rejestru Sądowego, innym rejestrem lub udzielonym pełnomocnictwem.

  VII. Termin, kryteria i tryb wyboru oferty.
  1. Wybór ofert nastąpi w ciągu 7 dni od daty upływu terminu składania ofert. Oferty złożone na niewłaściwych drukach, niekompletne, lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.
  2. Przy wyborze oferty brane będą pod uwagę następujące kryteria:
     1) zgodność działalności statutowej organizacji ze zlecanym zadaniem oraz działalność na rzecz gminy lub jej mieszkańców,
     2) ocena możliwości i jakości realizacji zadania,
     3) minimalizowanie kosztów i maksymalna efektywność wykorzystania środków,
     4) dotychczasowa działalność organizacji zawarta we wniosku,
     5) dotychczasowa współpraca z samorządem,
     6) posiadane zasoby materialne i kadrowe,
     7) nowatorstwo metod działania.
  4. Złożone oferty będą rozpatrywane pod względem formalnym, oceniane i kwalifikowane przez Komisję Konkursową.
  5. W przypadku gdy na konkurs wpłynie oferta, która nie zawiera pełnych informacji nie mających wpływu na wynik konkursu, Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do uzupełnienia tych braków przez oferenta w terminie 3 dni od daty powiadomienia podmiotu o zaistniałym fakcie.
  6. Decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmuje Wójt Gminy Spytkowice.

  VIII. W roku 2014 na wsparcie realizacji zadań przeznaczono środki finansowe jak niżej:
     A. 10.000 zł.
     B. 12.000 zł.
     C. 13.000 zł.


  Załączniki:
  Uchwała Nr XLV/362/14
  Druk oferty
  Wzór sprawozdania  INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE
  NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH


  Urząd Gminy Spytkowice przypomina Przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Spytkowice na podstawie stosownych zezwoleń o obowiązku wniesienia opłaty do 31 stycznia 2015 roku za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przypadającej na rok 2015 wraz z pisemnym oświadczeniem o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim (zgodnie z art. 11? ust.4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,( Dz. U. z 2012 poz.1356 z późniejszymi zmianami).

  Nie złożenie oświadczenia lub nie dokonanie opłaty za zezwolenia w terminach wymienionych ustawowo spowoduje wygaśnięcie zezwolenia z mocy prawa.

  Wpłaty można dokonać bezpośrednio w kasie Banku Spółdzielczego w Spytkowicach bez ponoszenia dodatkowych opłat gotówką lub przelewem na konto Urzędu Gminy w Spytkowicach ul. Zamkowa 12 34 -116 Spytkowice w BPS/o Spytkowice

  nr konta bankowego - 91 8112 0008 0030 0214 2000 0010

  z adnotacją, że jest to I rata opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu w roku 2015.

  Druk oświadczenia ( do ściągnięcia w formacie doc.) dostępny jest również w pok. 9 Urzędu Gminy w Spytkowicach przy ul. Zamkowej 12.


  I N F O R M A C J A DLA ROLNIKÓW


  Wójt Gminy Spytkowice informuje, że wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej należy składać w terminie do 28 lutego 2015 roku.

  Do wniosku należy dołączyć faktury VAT dokumentujące zakup oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2014 r. do 31 stycznia 2015 r.


  Wniosek do pobrania


  O G Ł O S Z E N I E
  Wójta Gminy Spytkowice


  Na podstawie uchwały NR XXIX/207/13 Rady Gminy Spytkowice z dnia 27 lutego 2013 r.w sprawie: określenia warunków oraz trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystaniapodaję do publicznej wiadomości, informację o dotacjach udzielonych z budżetu Gminy Spytkowice na realizację zadania o charakterze sportowym:

  Lp.Nazwa Klubu SportowegoNazwa zadaniaWysokość udzielonej dotacji
  1LKS "ASTRA" Spytkowice „Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie miejscowości Spytkowice poprzez: prowadzenie szkolenia sportowego, organizację i uczestnictwo w rozgrywkach i zawodach, współzawodnictwo sportowe w dyscyplinie sportowej, jaką jest piłka nożna”43.300 zł
  2 LKS "ORZEŁ" Ryczów „Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu przez udział w rozgrywkach piłki nożnej oraz prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży z terenu Gminy Spytkowice ze szczególnym uwzględnieniem miejscowości Ryczów” 36.300 zł
  3 LKS "BOROWIK" Bachowice „Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie miejscowości Bachowice poprzez udział w rozgrywkach oraz prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej” 35.300 zł
  4 WKS "VICTORIA" Półwieś „Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu poprzez udział w rozgrywkach piłki nożnej oraz prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży z terenu gminy ze szczególnym uwzględnianiem miejscowości Półwieś” 17.100 zł
  5 KTS "VICTORIA SPYTKOWICE" „Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Spytkowice poprzez prowadzenie szkolenia sportowego dla dzieci, młodzieży i dorosłych z tenisa stołowego, udział w zawodach sportowych oraz poprawę warunków uprawiania sportu” 8.000 zł

  Razem:

  140.000 zł
  INFORMACJA
  DO PROTOKOŁU NR 6/14 Z ZEBRANIA WIEJSKIEGO SOŁECTWA SPYTKOWICE ODBYTEGO W DNIU 8 LISTOPADA 2015 ROKU  Na podstawie § 13 pkt. 10 załącznika Nr 3 do Uchwały Nr VI/25/11 Rady Gminy Spytkowice z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie: nadania Statutów Sołectw dla Gminy Spytkowice:
  "każdy uczestnik zebrania wiejskiego po zapoznaniu się ze sporządzonym protokołem, może zgłaszać pisemne uwagi do jego treści w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty jego wyłożenia".

  Uwagi należy zgłaszać pisemnie do Urzędu Gminy, do dnia 24 lutego 2014 roku.
  Zgłoszone uwagi zostaną dołączone do protokołu jako załącznik.
  W załączeniu Protokół Nr 6/14 z Zebrania Wiejskiego Sołectwa Spytkowice odbytego w dniu 8 listopada 2014 r.
  Protokół znajduje się również do wglądu w Urzędzie Gminy - pok. nr. 20.

  Załączniki
  Protokół Nr 6/14 z Zebrania Wiejskiego Sołectwa Spytkowice
  Załązcnik - prezentacja podsumowująca w wersji pptx


  O G Ł O S Z E N I E
  Na podstawie Uchwały Rady Gminy Spytkowice Nr XIII /93/03 z dnia 12 listopada 2003 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Spytkowice w zakresie projektów Statutów Sołectw
  Wójt Gminy Spytkowice
  o g ł a s z a
  konsultację z Mieszkańcami Gminy Spytkowice projektu zmian w Statutach Sołectw Gminy Spytkowice stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia,  który jest dostępny:
  - na tablicach ogłoszeń w Sołectwach,
  - na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Spytkowice (tablica przed wejściem do budynku),
  - na tablicy ogłoszeń wewnątrz budynku Urzędu Gminy Spytkowice ( parter),
  - u Sołtysa wsi.

  Zachęcam wszystkich Mieszkańców do analizy projektu i proszę o wnoszenie zgłoszeń, uwag i opinii na piśmie
  w terminie do dnia 5 lutego 2015 roku  Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać oraz ewentualne uwagi należy składać w Urzędzie Gminy Spytkowice - Referat Ogólno - Organizacyjny pok. nr 20, II piętro tel. 33/8791- 820 wew. 38

  Załącznik:
  Projekt uchwały


  INFORMACJA
  DO PROTOKOŁU NR 4/14 Z ZEBRANIA WIEJSKIEGO SOŁECTWA MIEJSCE ODBYTEGO W DNIU 8 LISTOPADA 2014 ROKU  Na podstawie § 13 pkt. 10 załącznika Nr 3 do Uchwały Nr VI/25/11 Rady Gminy Spytkowice z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie: nadania Statutów Sołectw dla Gminy Spytkowice:
  "każdy uczestnik zebrania wiejskiego po zapoznaniu się ze sporządzonym protokołem, może zgłaszać pisemne uwagi do jego treści w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty jego wyłożenia".

  Uwagi należy zgłaszać pisemnie do Urzędu Gminy, do dnia 13 lutego 2014 roku.
  Zgłoszone uwagi zostaną dołączone do protokołu jako załącznik.
  W załączeniu Protokół Nr 4/14 z Zebrania Wiejskiego Sołectwa Miejsce odbytego w dniu 8 listopada 2014 r.
  Protokół znajduje się również do wglądu w Urzędzie Gminy - pok. nr. 20.

  Załączniki
  Protokół Nr 4/14 z Zebrania Wiejskiego Sołectwa Miejsce
  Załązcnik - prezentacja podsumowująca w wersji pptx


  O G Ł O S Z E N I E  Wójt Gminy Spytkowice informuje, że zgodnie z art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32 poz. 191 z późn. zm.) w dniach od 24.03.2014 r. do 24.04.2014 r. wyłożony jest do publicznego wglądu spis inwentaryzacyjny mienia podlegającego komunalizacji obejmującego nieruchomość oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka o numerze ewidencyjnym 4798/3 o powierzchni 0,1348 ha położona w Spytkowicach objęta księgą wieczystą Nr KR1W/00090692/4.

  Karta inwentaryzacyjna nr 1 oraz dokumenty dotyczące przejmowanej nieruchomości są do publicznego wglądu w tutejszym Urzędzie (pok. nr 15) w godzinach pracy tj. środy od godz. 9.00 - 17.00 pozostałe dni od godz. 7.30 - 15.30 .


  Załączniki:
  Ogłoszenie
  Karta inwentaryzacyjna i mapa

  WÓJT             
  mgr Mariusz Krystian  ZAWIADOMIENIE

  W związku z opracowaniem projektu pn.:
  "Wielowariantowa koncepcja z decyzją środowiskową budowy połączenia drogowego pomiędzy drogą krajową nr 28 i drogą krajową nr 79 Zator - Spytkowice - Alwernia - Węzeł Rudno - Wola Filipowska"


  W dniu 9 maja 2014 r. o godzinie 17:00 w sali widowiskowej Urzędu Gminy w Spytkowicach, ul. Zamkowa 12, odbędzie się spotkanie informacyjne w ramach konsultacji społecznych. Spotkanie ma na celu zasięgnięcie opinii mieszkańców oraz właścicieli gruntów, na których będzie zlokalizowana ww. inwestycja.

  Przedstawiciele biura projektowego IVIA Sp. z o.o. przy udziale Inwestora przedstawią i omówią planowane warianty przebiegu inwestycji.

  Wnioski dotyczące przedsięwzięcia można składać osobiście na spotkaniu w dniu 09.05.2014r. lub drogą pocztową, mailową(w postaci skanu) w okresie od 6 maja do 20 maja 2014 r. na poniższe adresy:
      - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
  e-mail: a.zieba@zdw.krakow.pl bądź przesłać faksem:(12) 44 65 841;
      - IVIA Sp. z o.o., ul. Jaskrowa 15, 43-382 Bielsko Biała
  e-mail: lklys@ivia.pl bądź przesłać faksem: (33) 822 46 67;
      - Urząd Gminy Spytkowice, ul. Zamkowa 12, 34-116 Spytkowice (na dziennik podawczy)

  Zaprasza się wszystkich zainteresowanych do udziału w spotkaniu.

  Warianty przebiegu planowanej drogi wraz z formularzem wniosku będą dostępne na stronach internetowych Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie: www.zdw.krakow.pl, biura projektowego IVIA: www.europrojekt.bielsko.pl i Urzędu Gminy Spytkowice: www.spytkowice.net.pl od 5 maja 2014 r.

  Załącznik:
  Mapa ewidencyjna
  Warianty przebiegu planowanej drogi
  Wniosek - wersja doc
  Wniosek - wersja pdf  Do 25 czerwca br. można składać wnioski o dopłatę do materiału siewnego w Agencji Rynku Rolnego.


  Jeszcze tylko do 25 czerwca 2014 r. można ubiegać się o dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany, dotyczące materiału siewnego - zbóż ozimych i jarych, roślin strączkowych, ziemniaka, mieszanek zbożowych i pastewnych - zakupionego i zużytego do siewu lub sadzenia w terminie od dnia 15 lipca 2013 r. do 15 czerwca 2014 r.

  Głównym celem udzielania takich dopłat jest zwiększenie zużycia kwalifikowanego materiału siewnego, a tym samym podniesienie poziomu jakości uzyskiwanej produkcji roślinnej. Dopłatami nie są objęte uprawy przeznaczone na przedplon lub poplon oraz uprawy ziemniaka odmiany genetycznie modyfikowanej AMFLORA.

  Stawki dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany wynoszą odpowiednio:
     - 100 zł w przypadku zbóż, mieszanek zbożowych i pastewnych,
     - 160 zł w przypadku roślin strączkowych,
     - 500 zł w przypadku ziemniaków.

  Producenci rolni, którzy zużyją do siewu lub sadzenia materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany na gruntach rolnych będących w ich posiadaniu, mogą się ubiegać o przyznanie dopłaty mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie. Wnioskodawca, ubiegający się o dopłatę powinien posiadać, działki rolne, na których uprawiane są gatunki roślin objęte dopłatami o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 1 ha, a powierzchnia działki rolnej obsianej/obsadzonej materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany nie może być mniejsza niż 0,10 ha.

  Ważne, aby wniosek wraz z załączonymi dokumentami potwierdzającymi zakup materiału siewnego został złożony:
     - w obowiązującym terminie składania wniosków,
     - na aktualnym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami,
     - po faktycznym zużyciu do siewu lub sadzenia kwalifikowanego materiału siewnego.

  Pod adresem https://elf.arr.gov.pl/ dostępna jest bezpłatna aplikacja "ELF", służąca do wypełniania i drukowania wniosku o przyznanie ww. dopłaty.

  Należy pamiętać, że bez względu na formę i cel pomocy otrzymanej w ramach pomocy de minimis w rolnictwie, całkowita kwota tej pomocy nie może przekroczyć 15 000 euro dla producenta rolnego w okresie trzech lat obrotowych, przy czym jeśli producent rolny jest powiązany osobowo lub kapitałowo z innym/i podmiotem/ami to limit 15 000 euro należy odnieść do "jednego przedsiębiorstwa" w rozumieniu art. 2 ust. 2 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013.

  Szczegółowe warunki uzyskania dopłaty oraz formularz wniosku są dostępne na stronie internetowej ARR www.arr.gov.pl. Wszelkie informacje dotyczące ww. mechanizmu można uzyskać w Oddziale Terenowym Agencji Rynku Rolnego w Krakowie, przy ul. Mogilskiej 104, 31-546 Kraków lub pod numerami telefonów: 12/424-09-51,12/424-09-62.  Gmina Spytkowice 2008© Switchprojekt.